Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 99/2015 (16.9.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

1914

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 11. rujna 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) u članku 6. stavku 1. iza riječi: »ustanove socijalne skrbi,« dodaju se riječi: »uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba,«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 2. riječi: »Centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Nadležno tijelo iz članka 100. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »zapošljavanje« stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

U stavku 2. podstavku 6. iza riječi: »Zakonu« briše se točka.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi kojemu skrb nije moguće osigurati uz pomoć treće osobe ili u odgojno-obrazovnim ustanovama.«.

Članak 4.

U članku 25. iza riječi: »zaposlenja« stavlja se zarez, a riječi: »te socijalne usluge.« zamjenjuju se riječima: »socijalne usluge te naknada za ugroženog kupca energenata.«.

Članak 5.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.«.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3. do 7. postaju podstavci 2. do 6.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili posebnih propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu.«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »članka 30. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »članka 30. stavka 2.«.

Članak 7.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

(1) Centar za socijalnu skrb koji je mjesno nadležan za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi sukladno odredbama ovoga Zakona dužan je na zahtjev nadležnog tijela iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona dostaviti procjenu iz članka 29. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona te mišljenje o postojanju uvjeta iz članka 24. stavka 2. podstavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(2) O priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, kao i o svakoj promjeni vezano za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu koje je korisniku priznato, nadležno tijelo iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona obavijestit će centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Po primitku rješenja o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovoga članka dužan je temeljem procjene potreba korisnika u suradnji s korisnikom i članovima njegove obitelji izraditi individualni plan skrbi za kategorije korisnika koje će pravilnikom propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

(4) Korisnik je dužan sudjelovati u izradi i provođenju individualnog plana skrbi iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na zajamčenu minimalnu naknadu, centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovoga članka dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Ako praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da postoji vjerojatnost da korisnik zajamčenu minimalnu naknadu ne koristi ili neće koristiti za zadovoljavanje potrebe prehrane djeteta koje je član kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade, centar za socijalnu skrb dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona.

(7) Centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovoga članka dužan je obavijestiti nadležno tijelo iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona o svakoj promjeni na strani korisnika o kojoj ima saznanje, a koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu zajamčene minimalne naknade.

(8) Način suradnje centara za socijalnu skrb iz stavka 1. ovoga članka i nadležnog tijela iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona u postupku priznanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu i praćenju materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika zajamčene minimalne naknade te sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije nadležnog tijela iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona o korisnicima zajamčene minimalne naknade pravilnikom će propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.

(9) Kategoriju korisnika zajamčene minimalne naknade za koje je centar za socijalnu skrb obvezan izraditi individualni plan skrbi iz stavka 3. ovoga članka, obvezni sadržaj individualnog plana skrbi te smjernice za praćenje materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu skrb.«.

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u sljedećim iznosima:

– za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona

– za radno sposobnog samca u iznosu od 100% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

– za samohranog roditelja: 100% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona

– za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona

– za dijete: 40% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona

– za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Visina zajamčene minimalne naknade za svaki pojedini mjesec utvrđuje se rješenjem na način da:

– mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade za svaki pojedini mjesec počevši od mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu do mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se donosi rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu predstavlja razliku između iznosa zajamčene minimalne naknade određene stavcima 1. i 2. ovoga članka i prihoda samca, odnosno kućanstva u svakom pojedinom mjesecu počevši od mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu do mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se donosi rješenje

– mjesečni iznos zajamčene minimalne naknade za mjesec u kojem se donosi rješenje te za razdoblje nakon donošenja rješenja predstavlja razliku između iznosa zajamčene minimalne naknade određene stavcima 1. i 2. ovoga članka i prihoda samca ili kućanstva u mjesecu u kojem se donosi rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

(4) Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u učenički dom za vrijeme trajanja školske godine.

(5) Iznos zajamčene minimalne naknade iz stavka 2. ovoga članka za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 9.

U članku 31. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »članka 30. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 30. stavka 3.«.

Članak 10.

U članku 32. stavku 1. riječi: »članka 30. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 30. stavka 3.«.

Članak 11.

U članku 33.a riječi: »podnošenja zahtjeva za priznavanje prava« zamjenjuju se riječima: »u kojem je priznato pravo«.

Članak 12.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Ako centar za socijalnu skrb procijeni da postoji vjerojatnost da korisnik zajamčenu minimalnu naknadu ne koristi ili neće koristiti za zadovoljavanje potrebe prehrane djeteta koje je član kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade, nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba će na temelju obavijesti centra za socijalnu skrb iz članka 29.a stavka 6. ovoga Zakona odrediti da se zajamčena minimalna naknada djelomično izravno uplati obrazovnoj ustanovi na ime troška toplog obroka učenika koji je član kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade.«.

Članak 13.

U članku 35. stavku 1. riječi: »centru za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 14.

U članku 37. stavku 5. iza riječi: »o prihodu« dodaju se riječi: »i imovini«, a iza riječi: »omogućio« dodaju se riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba ili«.

Članak 15.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: »Centar za socijalnu skrb« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba«.

U stavku 2. iza riječi: »centara za socijalnu skrb« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba«.

U stavku 4. riječi: »Centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba«.

U stavku 5. riječi: »centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba«.

Članak 16.

U članku 39. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 4., te u dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 6., riječi: »Centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba«.

Iza dosadašnjeg stavka 9., koji postaje stavak 7., dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Odredbe stavaka 1. do 7. ovoga članka ne odnose se na osobe iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 41. stavku 3. riječi: »članku 30. stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »članku 30. stavcima 1. i 2.«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. riječi: »članka 30. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »članka 30. stavaka 1. i 2.«.

Članak 19.

U članku 54. stavku 2. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Članak 20.

U članku 57. stavku 2. podstavak 6. briše se.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7.

Članak 21.

U članku 64. stavku 2. ispred riječi: »osobe« dodaje se riječ: »roditelja«.

Članak 22.

U članku 83. stavku 5. riječi: »šest sati tjedno, a ne više od dva sata dnevno.« zamjenjuju se riječima: »dvanaest sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno odrasloj osobi s invaliditetom iz jednoroditeljske obitelji čijem je roditelju priznato pravo na status roditelja njegovatelja usluga iz stavka 5. ovoga članka može se priznati u obitelji korisnika do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga iz stavka 4. ovoga članka do osamnaest sati tjedno, od čega najviše šest sati individualno, a ostalo u grupi.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 23.

Iza članka 94. dodaju se naslov iznad članka i članak 94.a koji glase:

»12. Naknada za ugroženog kupca energenata

Članak 94.a

(1) Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor.

(2) Centar za socijalnu skrb će na zahtjev osobe iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca rješenjem kojim priznaje pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata među ostalim:

– utvrditi status ugroženog kupca

– odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju, odnosno mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata te

– odrediti način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata, odnosno način isplate naknade za ugroženog kupca energenata.

(3) Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata više ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, centar za socijalnu skrb će rješenjem ukinuti rješenje kojim se priznaje predmetno pravo.

(4) Mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanje nadležnih centara za socijalnu skrb vezano za priznanje predmetne naknade propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(5) Sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu skrb.«.

Članak 24.

U članku 97. stavku 6. riječi: »članku 30. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »članku 30. stavcima 1. i 2.«.

Članak 25.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»(1) O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi na naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratnu naknadu, naknade u vezi s obrazovanjem, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknadu do zaposlenja te socijalne usluge rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb.

(2) O priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu rješenjem odlučuje ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona.

(4) O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(5) Za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb osnovan za područje na kojem stranka ima prebivalište.

(6) Za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi iz stavka 2. ovoga članka mjesno je nadležan ured državne uprave u županiji nadležan za područje na kojem stranka ima prebivalište.

(7) Ako stranka nema prebivalište na području Republike Hrvatske, mjesno je nadležno tijelo prema mjestu boravišta stranke u Republici Hrvatskoj, a ako stranka nema boravište u Republici Hrvatskoj, mjesno je nadležno tijelo prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta stranke na području Republike Hrvatske.

(8) Ako se mjesna nadležnost ne može odrediti na način propisan stavcima 5., 6. i 7. ovoga članka, mjesno je nadležno tijelo prema mjestu na kojem je nastao povod za vođenje postupka.

(9) Mjesna nadležnost ne mijenja se priznavanjem prava na uslugu smještaja i organiziranog stanovanja izvan mjesta prebivališta.

(10) Ako se izmijene okolnosti na osnovi kojih je po ovom Zakonu bila određena mjesna nadležnost, postupak nastavlja nadležno tijelo. Nadležno tijelo dužno je preispitati ispunjava li korisnik i nadalje uvjete za korištenje priznatog prava. Novo rješenje se donosi samo u slučaju promijenjenih okolnosti o kojim ovisi opseg i daljnje korištenje prava.«.

Članak 26.

Iza članka 100. dodaje se članak 100.a koji glasi:

»Članak 100.a

(1) O priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb.

(2) Na određivanje mjesne nadležnosti za priznanje prava iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 100., 101. i 102. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba.

(4) O žalbi iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Ministarstvo. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Centar za socijalnu skrb će po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava iz stavka 1. ovoga članka te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje ili opseg priznatog prava.

(6) Korisnik kojem je priznato pravo iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili opseg prava.

(7) Troškovi postupka u vezi s priznavanjem prava iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.«.

Članak 27.

U članku 101. stavku 3. riječi: »nadležan centar za socijalnu skrb nadležan« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo koje je nadležno«.

U stavku 4. riječi: »nadležan centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo koje je nadležno«.

U stavku 5. riječi: »centra za socijalnu skrb« brišu se.

Članak 28.

U članku 102. stavku 1. riječi: »nadležan centar za socijalnu skrb nadležan« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo koje je nadležno«.

Članak 29.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»(1) O sukobu mjesne nadležnosti između centara za socijalnu skrb te o sukobu mjesne nadležnosti između ureda državne uprave u županiji, odnosno između ureda državne uprave u županiji i nadležnog ureda Grada Zagreba odlučuje Ministarstvo.

(2) Ako nastane sukob mjesne nadležnosti, tijelo koje je započelo postupak dužno je obaviti radnje u postupku koje ne trpe odgodu.

(3) O sukobu stvarne nadležnosti između centra za socijalnu skrb, ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba odlučuje nadležni upravni sud.

(4) Postupci iz stavaka 1. i 3. ovoga članka su hitni.«.

Članak 30.

U članku 105. stavku 3. iza riječi: »Centar za socijalnu skrb« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba«.

Članak 31.

U članku 107. stavku 1. iza riječi: »osobi« dodaju se riječi: »te nadležnom centru za socijalnu skrb«.

U stavku 3. iza riječi: »socijalne skrbi« dodaju se riječi: »ili centra za socijalnu skrb«.

Članak 32.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Temeljem procjene potreba korisnika centar za socijalnu skrb u suradnji s korisnikom i članovima obitelji tijekom postupka za priznavanje ili nakon priznanja prava na naknadu u vezi s obrazovanjem, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknadu do zaposlenja i socijalne usluge iz članka 74. stavka 1. točaka 3. do 9. ovoga Zakona izrađuje individualni plan skrbi.

(2) Obvezni sadržaj individualnog plana iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za socijalnu skrb.«.

Članak 33.

U članku 110. stavcima 2. i 3. riječi: »centar za socijalnu skrb dužan je« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo koje odlučuje o priznanju prava u sustavu socijalne skrbi dužno je«.

Članak 34.

U članku 112. stavku 1. riječi: »Centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Nadležno tijelo«, a riječi: »članka 100. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »članka 100. stavaka 1. i 2.«.

U stavku 2. riječi: »centru za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu iz članka 100. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona«.

Članak 35.

U članku 113. stavku 1. riječi: »članka 100. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »članka 100. stavaka 1. i 2.«.

Članak 36.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja iz članka 100. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona može se izjaviti žalba.

(2) O žalbi protiv rješenja centra za socijalnu skrb i ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba iz članka 100. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo.

(3) O žalbi protiv rješenja jedinice lokalne samouprave iz članka 100. stavka 3. ovoga Zakona odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave, a o žalbi protiv rješenja Grada Zagreba iz članka 100. stavka 3. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo.

(4) O žalbi protiv rješenja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba iz članka 100. stavka 4. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo.

(5) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 37.

U članku 204. stavku 3. iza riječi: »socijalne skrbi,« dodaju se riječi: »uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba,«.

Članak 38.

U članku 220. stavku 1. iza riječi: »u zajednici,« dodaju se riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 39.

U članku 223. stavku 2. iza riječi: »inspektori« dodaju se riječi: »socijalne skrbi i viši inspektori socijalne skrbi zaposlenici Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori)«.

Članak 40.

Članak 241. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi upravnog nadzora nadzire se osobito:

1. zakonitost rada i postupanja

2. rješavanje u upravnim stvarima

3. djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost rada u obavljanju poslova državne uprave

4. svrhovitost unutarnjeg ustrojstva i osposobljenost službenika i namještenika za obavljanje poslova državne uprave te

5. odnos službenika i namještenika prema građanima i drugim strankama.

(2) Upravni nadzor provode ovlašteni državni službenici.«.

Članak 41.

U članku 246. stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»6. neposredno izvršiti provjeru činjenica odlučujućih za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi«.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»7. narediti i druge mjere u skladu sa zakonom.«.

Članak 42.

U članku 247. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »socijalnu skrb« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba«.

Članak 43.

U članku 250. stavku 6. riječi: »centra za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »tijela koje je donijelo odluku o priznanju prava«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nasljeđivanja ošasne ostavine sukladno propisu kojim se uređuje nasljeđivanje.«.

Članak 44.

U članku 251. riječi: »na temelju rješenja centra za socijalnu skrb« brišu se.

Članak 45.

Članak 253. mijenja se i glasi:

»(1) Kada utvrdi da su ispunjene pretpostavke iz članka 250. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona, odnosno da je nastala šteta iz članka 251. ovoga Zakona, nadležno tijelo koje je donijelo odluku o priznavanju prava pozvat će korisnika da u određenom roku izvrši povrat isplaćenog iznosa, odnosno nadoknadi nastalu štetu.

(2) Ako obveznik povrata isplaćenog iznosa ne izvrši povrat isplaćenog iznosa u određenom roku, odnosno nastala šteta ne bude nadoknađena, Republika Hrvatska ovlaštena je podnijeti tužbu radi povrata isplaćenih iznosa, odnosno naknade štete putem nadležnog državnog odvjetništva na temelju dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo koje je donijelo odluku o priznavanju prava, osim u slučaju iz članka 250. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Način suradnje ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba s nadležnim centrom za socijalnu skrb u postupanju u slučaju da su ispunjene pretpostavke iz članka 250. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona, odnosno da je nastala šteta iz članka 251. ovoga Zakona pravilnikom će propisati ministar nadležan za socijalnu skrb.«.

Članak 46.

U članku 257. riječi: »centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo koje je donijelo rješenje o priznanju prava na naknadu ili uslugu«.

Članak 47.

U članku 268. stavku 2. riječi: »Odlukom o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 106/06.)« zamjenjuju se riječima: »Odlukom o mreži socijalnih usluga donesenom sukladno članku 194. stavku 2. ovoga Zakona«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznatog na osnovi i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13. i 152/14.) ostvaruje priznato pravo i nakon dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dok nadležno tijelo rješenjem ne utvrdi ispunjava li korisnik uvjete za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu po ovom Zakonu.

(2) Centar za socijalnu skrb dužan je provesti postupak radi ponovnog utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona za sljedeće kategorije korisnika:

– radno nesposobne samce te

– kućanstva samohranih roditelja, odnosno jednoroditeljskih obitelji.

(3) Nadležni centar za socijalnu skrb će 1. listopada 2015. po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata za sve osobe koje su na taj dan evidentirane kao:

– korisnici zajamčene minimalne naknade

– korisnici pomoći za uzdržavanje te

– korisnici osobne invalidnine koji nisu članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.

(4) Osobama iz stavka 3. ovoga članka nadležni centar za socijalnu skrb rješenjem će priznati pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Članak 49.

(1) Postupci koji su pokrenuti, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

(2) Na dan 1. lipnja 2016. nadležni uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba preuzimaju od nadležnih centara za socijalnu skrb nedovršene predmete u kojima se odlučuje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 50.

(1) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će pravilnike iz članaka 7., 15., 23., 32. i 45. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 51.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 15. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade (»Narodne novine«, br. 66/15.).

Članak 52.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, osim odredbi članaka 1., 2., 7., 12., 13., 14. i 15., članka 16. stavka 5., te članaka 25., 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 45. i 46. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. lipnja 2016.

Klasa: 022-03/15-01/121

Zagreb, 10. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

99 16.09.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi