Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

NN 99/2015 (16.9.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

99 16.09.2015 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1929

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine« broj 22/13 i 95/15), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Čanak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine« broj 132/13, 81/14, 93/14 i 24/15) članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rok važenja prethodnog rješenja može se, na zahtjev nositelja projekta, produžiti jednom, za još 24 mjeseca ukoliko se Agenciji, prije isteka roka važenja prethodnog rješenja dostavi javnobilježnički ovjerena izjava nositelja projekta da je u gradnju proizvodnog postrojenja utrošeno najmanje 50% planiranih investicijskih troškova.«

Članak 2.

U članku 16. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Zahtjev za produljenje važenja prethodnog rješenja iz članka 1. ovoga Pravilnika može podnijeti Agenciji i nositelj projekta koji je prethodno rješenje produljio za ukupno 12 mjeseci sukladno odredbama Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine« broj 132/13, 81/14, 93/14 i 24/15) za još 12 mjeseci, ukoliko se Agenciji, prije isteka roka važenja prethodnog rješenja dostavi javnobilježnički ovjerena izjava nositelja projekta da je u gradnju proizvodnog postrojenja utrošeno najmanje 50% planiranih investicijskih troškova.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/151

Urbroj: 526-04-01/1-15-14

Zagreb, 11. rujna 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.