Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

NN 99/2015 (16.9.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1 "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1931

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 151/2014, 5/2015 i 78/2015), u članku 7. stavku 3. riječi: »30. rujna« zamjenjuju se riječima: »1. prosinca«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/01

Urbroj: 525-13/1081-15-97

Zagreb, 10. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.