Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom

NN 99/2015 (16.9.2015.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1933

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM TEKSTILOM I OTPADNOM OBUĆOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupci gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, uvjeti gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, vrste otpadnog tekstila i otpadne obuće, zahtjevi u pogledu sakupljanja otpadnog tekstila i otpadne obuće, obveze vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača tekstila i obuće, način obveznog postupanja posjednika otpadnog tekstila i otpadne obuće te druga pitanja u svezi tekstila i obuće i otpadnog tekstila i otpadne obuće u svrhu uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpadnog tekstila i otpadne obuće.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve vrste tekstila i obuće koje se koriste u kućanstvu te u komercijalnim, industrijskim, institucionalnim i drugim djelatnostima, osim tekstilne ambalaže koja je regulirana posebnim propisom o gospodarenju otpadnom ambalažom.

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;

2. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

3. Obuća su svi proizvodi s pričvršćenim potplatima (donjištima) namijenjeni za zaštitu ili pokrivanje stopala, uključujući dijelove koji se zasebno stavljaju na tržište, a koje se mogu svrstati u kategorije iz Priloga I. ovog Pravilnika;

4. Otpadna obuća je svaka obuća ili dijelovi obuće koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti;

5. Otpadni tekstil je svaki tekstil koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti;

6. Prodavatelj tekstila i/ili obuće (u daljnjem tekstu: prodavatelj) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu tekstil i/ili obuću ili dijelove obuće čini dostupnima na tržištu na području Republike Hrvatske. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač;

7. Proizvođač tekstila i/ili obuće (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna osoba i fizička osoba – obrtnik koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište proizvode koji su izrađeni od tekstila i/ili obuću ili dijelove obuće koji se zasebno stavljaju na tržište;

8. Proizvođač otpadnog tekstila i otpadne obuće je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpadni tekstil i/ili obuća ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpadnog tekstila i obuće;

9. Posjednik otpadnog tekstila i otpadne obuće je proizvođač otpadnog tekstila i otpadne obuće ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu te vrste otpada;

10. Rabljeni tekstil i rabljena obuća je tekstil i obuća koji se prema općim shvaćanjima smatraju novim proizvodima ili se koriste rabljeni u svrhu za koju su izvorno načinjeni. Rabljeni tekstil i rabljena obuća se ne smatraju otpadom;

11. Oporabitelj otpadnog tekstila i otpadne obuće (u daljnjem tekstu: oporabitelj) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe otpadnog tekstila;

12. Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće (u daljnjem tekstu: sakupljač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnog tekstila i obuće;

13. Tekstil je skupni naziv za vlakna i proizvode načinjene od njih bilo kojom prerađivačkom tehnologijom (linearne i plošne tekstilne tvorevine i konfekcionirani proizvodi), uključujući kožu i krzno, a koje se mogu svrstati u kategorije iz Priloga I. ovog Pravilnika;

14. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sakupljanje rabljenog tekstila i rabljene obuće putem donacija i/ili organiziranih akcija humanitarnih organizacija u humanitarne i druge svrhe, kao ni na sakupljanje rabljenog tekstila i rabljene obuće organiziranog od strane drugih pravnih osoba u svrhu daljnje prodaje ili ponovne uporabe.

II. GOSPODARENJE OTPADNIM TEKSTILOM I OBUĆOM

Članak 5.

(1) Proizvođač je dužan sukladno članku 42. stavku 7. i 10. Zakona omogućiti preuzimanje otpadnog tekstila i otpadne obuće one vrste koju stavlja na tržište na području Republike Hrvatske od posjednika otpadnog tekstila i otpadne obuće.

(2) Prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnog tekstila i/ili otpadne obuće u svojem prodajnom prostoru od posjednika iz kućanstva, bez naknade i bez obveze kupnje, i to za onu vrstu tekstila odnosno obuće koja se predaje kao otpad, a koju ima u svom asortimanu prodaje.

(3) Prodavatelj je dužan, na vidljivom mjestu, u svojem prodajnom prostoru ili neposrednoj blizini istog pod njegovim nadzorom osigurati spremnike za sakupljanje otpadnog tekstila i/ili otpadne obuće.

(4) Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka odnose se na prodavatelje čije su prodajne površine tekstila i/ili obuće veće od 400 metara kvadratnih.

Članak 6.

Proizvođač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću odvajati na mjestu nastanka odvojeno od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Članak 7.

(1) Proizvođač otpadnog tekstila i otpadne obuće koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću predati sakupljaču odnosno oporabitelju otpadnog tekstila i otpadne obuće.

(2) Proizvođač otpadnog tekstila i otpadne obuće koja potječe iz kućanstva, dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću predati:

– davatelju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog tekstila i otpadne obuće postavljenog na javnoj površini ili na drugi odgovarajući način ili

– osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem ili

– prodavatelju sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

(3) Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada.

(4) Sakupljač otpadnog tekstila i otpadne obuće dužan je otpadni tekstil i otpadnu obuću predati oporabitelju.

(5) Zabranjuje se obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpadnog tekstila i otpadne obuće postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D11 i D12 u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

III. INFORMIRANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE

Članak 8.

(1) Proizvođač je dužan provoditi informiranje javnosti o važnosti odvojenog sakupljanja i oporabe otpadnog tekstila i otpadne obuće na svojim mrežnim stranicama i prodajnim mjestima.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je informirati potrošača od mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja otpadnog tekstila i otpadne obuće.

Članak 9.

(1) Osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, a koje uključuje sakupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje, drugu obradu otpada i trgovanje otpadom sukladno Zakonu, te posjednik otpadnog tekstila i otpadne obuće kojem isti nastaje u obavljanju njegove registrirane djelatnosti dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) u skladu s propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

(2) U svrhu praćenja različitih tokova otpada ključnog broja
20 01 10 sakupljač i oporabitelj su obvezni voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO za otpadnu odjeću navede oznaka »D«, a za otpadnu obuću oznaka »B«, povlakom odvojeno od oznake koja je propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

(3) Agencija je dužna jednom godišnje do 1. prosinca tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu Fondu dostavljati Izvješće o sakupljenim i oporabljenim količinama otpadnog tekstila i otpadne obuće.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015. godine.

Klasa: 351-01/15-04/18

Urbroj: 517-01-15-9

Zagreb, 9. rujna 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

KATEGORIJE TEKSTILA I OBUĆE S NECJELOVITIM POPISOM VRSTA PROIZVODA

1. TEKSTIL je:

1.1. Odjevni tekstil koji obuhvaća sljedeće vrste proizvoda: majice, košulje, veste, hlače, traperice, suknje, kapute, jakne, donje rublje, čarape, pokrivala za glavu i ruke i sve ostale odjevne predmete namijenjene zaštiti čovjekovog tijela od klimatskih i drugih vanjskih utjecaja

1.2. Tehnički tekstil (tekstilni materijali i proizvodi koji se prije svega proizvode zbog njihovih tehničkih i uporabnih svojstava, dok su njihova estetska i dekorativna svojstva manje važna) koji obuhvaća sljedeće vrste proizvoda prema vrstama njihove primjene: agrotekstil, građevinski tekstil, odjevni zaštitni tekstil, geotekstil, tekstil za domaćinstvo, industrijski tekstil, medicinski tekstil, tekstil za automobile, ekotekstil, tekstil za osobnu zaštitu, tekstil za sport, tekstil za ambalažu i slično.

2. OBUĆA obuhvaća sljedeće vrste proizvoda: cipele, čizme, sandale, obuću za sport, japanke, klompe i sve ostalo što se obuva i obuhvaća stopalo, osim čarapa.

99 16.09.2015 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom 99 16.09.2015 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom