Zakon o dopunama Zakona o registru birača

NN 105/2015 (2.10.2015.), Zakon o dopunama Zakona o registru birača

HRVATSKI SABOR

2040

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o registru birača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/124

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA

Članak 1.

U Zakonu o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12.) u članku 14. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– osobama s navršenih 18 godina koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a izdana im je osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske,«.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 3. do 6.

Članak 2.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Zahtjev za aktivnu registraciju ne podnose birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u Republici Hrvatskoj.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, biraču se može na njegov zahtjev omogućiti privremeni upis u registar birača unutar istog grada ili općine ako će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći na području drugog naselja unutar istoga grada ili općine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 48. stavku 2. iza riječi: »iskaznice« dodaju se riječi: »te biračima kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/133

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.