Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva

NN 105/2015 (2.10.2015.), Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2050

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU SLUŽBENOG OBAVJEŠĆIVANJA O TEHNIČKIM PROPISIMA I PROPISIMA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuje postupak službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva u skladu s Direktivom 98/34/EZ (u daljnjem tekstu: Postupak 98/34).

Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 98/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa te propisa o uslugama informacijskog društva (SL L 204, 21. 7. 1998.) kako je zadnji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP).

Članak 3.

(1) U smislu ove Uredbe upotrebljavat će se ove definicije:

a) »proizvod« je svaki industrijski i poljoprivredni proizvod uključujući ribarske proizvode

b) »ocjenjivanje sukladnosti« je postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni određeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo

c) »usluga« je svaka usluga informacijskog društva koja se uz naknadu pruža na daljinu, elektroničkim sredstvima i na pojedinačni zahtjev primatelja usluge, gdje za potrebe ove definicije:

1. »na daljinu« znači da se usluga pruža bez nazočnosti stranke

2. »elektroničkim sredstvima« znači da se usluga od početka šalje i na odredištu prima putem elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalno sažimanje) i pohranjivanje podataka, te da se u cjelini šalje, prenosi i prima žičnim, radijskim, svjetlosnim ili drugim elektromagnetskim sustavom

3. »na pojedinačni zahtjev primatelja usluge« znači da se usluga pruža prijenosom podataka na pojedinačni zahtjev

d) »tehnička specifikacija« je specifikacija sadržana u dokumentu koji utvrđuje tehničke značajke proizvoda, kao što su kvaliteta, karakteristike, sigurnost i dimenzije, uključujući zahtjeve za proizvod s obzirom na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, pakiranje, označivanje ili obilježavanje te postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda

»Tehnička specifikacija« također obuhvaća i proizvodne metode i procese koji se upotrebljavaju za poljoprivredne proizvode, proizvode namijenjene prehrani ljudi i životinja, lijekove navedene u propisima o lijekovima za humanu primjenu, te proizvodne metode i procese koji se odnose na druge proizvode kada oni utječu na njihove značajke

e) »drugi zahtjevi« su zahtjevi za proizvod, različiti od tehničkih specifikacija, koji utječu na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište, a koji su utvrđeni za proizvod u svrhu zaštite potrošača ili okoliša, kao što su uvjeti uporabe, recikliranja, ponovne uporabe i odlaganja, ako ti uvjeti mogu znatno utjecati na sastav ili prirodu proizvoda ili na njegovo stavljanje na tržište

f) »propis o uslugama« je općenito pravilo koje se odnosi na pokretanje i obavljanje djelatnosti pružanja usluga u smislu točke c) ovoga stavka, posebno odredbe koje se odnose na pružatelja usluga, usluge i primatelja usluga, s izuzetkom pravila koja ne propisuju usluge definirane u točki c) ovoga stavka, gdje se za potrebe ove definicije:

1. smatra da se neki propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva kada je, uzimajući u obzir njegov smisao i provedbu, poseban cilj i predmet svih ili nekih njegovih pojedinačnih odredaba izričito i ciljano zakonsko uređivanje takvih usluga

2. neće se smatrati da se neki propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva, ako na te usluge utječe samo neizravno ili usputno

g) »tehnički propisi« su tehničke specifikacije i drugi zahtjevi ili propisi o uslugama, uključujući administrativne odredbe čije je poštivanje obvezno, de iure ili de facto, u slučaju stavljanja na tržište, pružanja usluge, poslovnog nastana pružatelja usluge ili korištenja usluge u nekoj državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica) ili većem dijelu te države kao i zakoni i drugi propisi država članica, osim onih navedenih u članku 17. ove Uredbe, koji zabranjuju proizvodnju, uvoz, stavljanje na tržište i/ili u uporabu nekog proizvoda, ili se zabranjuje pružanje ili korištenje neke usluge ili poslovni nastan pružatelja usluge

h) »de facto tehničkim propisima« se smatraju:

1. propisi države članice koji upućuju na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama ili na profesionalne kodekse ili kodekse prakse koji se sa svoje strane odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama, pridržavanje kojih daje pretpostavku o sukladnosti s obvezama propisanim zakonima i drugim propisima

2. dobrovoljni sporazumi u kojima je nadležno tijelo ugovorna strana, a kojima se u javnom interesu postiže zadovoljavanje tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa o uslugama, uz izuzeće specifikacija iz natječaja za javnu nabavu

3. tehničke specifikacije ili drugi zahtjevi ili propisi o uslugama povezani s fiskalnim ili financijskim mjerama koji utječu na potrošnju proizvoda ili usluga kroz poticanje pridržavanja takvih tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa o uslugama; ne uključuju tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama povezane s nacionalnim sustavom socijalnog osiguranja

i) »prijedlog tehničkog propisa« je tekst tehničke specifikacije ili drugog zahtjeva ili propisa o uslugama, uključujući administrativne odredbe, izrađene s ciljem njihova donošenja ili donošenja u obliku nekog tehničkog propisa, koji je u fazi pripreme tijekom koje se još uvijek mogu napraviti bitne izmjene.

(2) Ova Uredba ne primjenjuje se na:

– usluge radijskih emitiranja

– audiovizualne medijske usluge u smislu propisa o elektroničkim medijima

– propise o elektroničkim komunikacijama koji se donose radi usklađivanja s pravnom stečevinom na tom području

– propise u području financijskih usluga (primjerice: investicijske usluge, poslovi osiguranja i reosiguranja, bankarske usluge, poslovi vezani uz mirovinske fondove, usluge povezane s vrijednosnim papirima) koji se donose radi usklađivanja s pravnom stečevinom na tom području.

(3) Ova Uredba ne primjenjuje se na pravila za uređena tržišta u smislu propisa koji se odnose na financijska tržišta ili pravila drugih tržišta ili tijela koja se bave klirinškim poslovima ili namirom na tim tržištima.

(4) Indikativni popis usluga koje nisu obuhvaćene definicijom iz stavka 1. točke c) ovoga članka nalazi se u Dodatku I. ove Uredbe.

II. POSTUPAK 98/34

Notifikacija

Članak 4.

Informacijska središnjica za provedbu Postupka 98/34 (u daljnjem tekstu: Informacijska središnjica) djeluje u okviru ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

Članak 5.

(1) Informacijska središnjica putem informacijskog sustava za tehničke propise (u daljnjem tekstu: sustav TRIS) dostavlja tekst prijedloga tehničkog propisa uz ispunjeni elektronički obrazac Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: notifikacija).

(2) Javnopravno tijelo koje priprema tehnički propis (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) dostavlja prijedlog tehničkog propisa Informacijskoj središnjici osim ako prijedlog tehničkog propisa predstavlja u cijelosti prijenos teksta međunarodne ili europske norme, u kojem su slučaju dovoljne informacije o toj normi.

(3) Nadležno tijelo u prijedlogu tehničkog propisa navodi da je notificiran u skladu s izmijenjenom Direktivom 98/34/EZ.

(4) Uz tekst prijedloga tehničkog propisa nadležno tijelo prilaže objašnjenje o razlozima za donošenje tehničkog propisa putem elektroničkog obrasca predviđenog za notifikaciju.

(5) Ako nadležno tijelo u tekstu prijedloga tehničkog propisa unese izmjene koje znatno mijenjaju područje primjene, skraćuju prvotno predviđene rokove primjene, odnosno utvrđuju dodatne specifikacije i zahtjeve ili pooštravaju postojeće specifikacije i zahtjeve, nadležno tijelo ponovno dostavlja prijedlog tehničkog propisa Informacijskoj središnjici.

(6) Ukoliko je riječ o propisu koji se upućuje Vladi Republike Hrvatske na daljnji postupak sukladno odredbama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske, notifikacija se provodi nakon prikupljenih propisanih mišljenja.

(7) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na sve naknadne izmjene i dopune tehničkih propisa koji su bili predmet Postupka 98/34 ako se te izmjene i dopune smatraju tehničkim propisom u smislu ove Uredbe.

Elektronički obrazac TRIS

Članak 6.

(1) Za potrebe Postupka 98/34 uz prijedlog tehničkog propisa dostavlja se Informacijskoj središnjici elektronički obrazac predviđen za sustav TRIS (u daljnjem tekstu: elektronički obrazac TRIS).

(2) Elektronički obrazac TRIS dostupan je na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(3) Nadležno tijelo u elektroničkom obrascu TRIS obavezno navodi:

– svoje kontakt podatke

– službeni naziv prijedloga tehničkog propisa

– podatke o proizvodima ili uslugama informacijskog društva

– kratak opis sadržaja prijedloga tehničkog propisa

– ciljeve i razloge pripreme propisa, a ako se propis djelomično usklađuje s direktivama ili aktima Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) potrebno je navesti odredbe koje nisu predmet usklađivanja.

(4) Nadležno tijelo u elektroničkom obrascu TRIS navodi:

– podatke o vezi s drugim pravnim aktima EU-a koji propisuju obvezu obavješćivanja Europske komisije (u daljnjem tekstu: Komisije) različitu od obveze obavješćivanja prema Postupku 98/34

– dokumente ili podatke u skladu s člankom 7. ove Uredbe

– razloge za hitni postupak u skladu s člankom 8. ove Uredbe

– razloge za povjerljivost u skladu s člankom 9. ove Uredbe

– vezu s fiskalnim ili financijskim mjerama u smislu članka 3. stavka 1. točke h) podtočke 3. ove Uredbe

– informacije o procjeni učinka propisa na gospodarstvo, društvo i okoliš

– vezu prijedloga tehničkog propisa sa Sporazumom o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (SPS) Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Sporazumom WTO-a o uklanjanju tehničkih prepreka u trgovini (TBT).

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo u skladu s člankom 6. stavkom 4. podstavkom 2. ove Uredbe dostavlja sljedeće dokumente ili podatke:

– tekst temeljnih propisa koji se izravno tiču nacrta prijedloga tehničkog propisa, ako je poznavanje tog teksta potrebno za procjenu učinka prijedloga tehničkog propisa

– podatak o propisu koji je dostavljen u okviru prethodne notifikacije ako se u Postupak 98/34 upućuju izmjene ili dopune tog propisa.

(2) Ako se prijedlogom tehničkog propisa posebno želi ograničiti stavljanje na tržište i/ili uporaba kemijske tvari, pripravka ili proizvoda zbog javnog zdravlja odnosno zaštite potrošača ili okoliša, nadležno tijelo dostavlja sažetak svih relevantnih podataka o toj tvari, pripravku odnosno proizvodu te poznatim i raspoloživim nadomjescima odnosno upute na te podatke, ako su te informacije raspoložive, te priopćuje očekivane učinke mjere na javno zdravlje, zaštitu potrošača i okoliša, zajedno s analizom rizika koja se prema potrebi obavlja u skladu s općim načelima ocjene rizika kemijskih tvari i to za postojeće tvari odnosno za nove tvari.

Hitni postupak

Članak 8.

(1) Hitni postupak je postupak notifikacije koji ne podliježe razdoblju mirovanja iz članaka 10., 11. i 15. ove Uredbe u slučajevima kada je:

– zbog hitnih razloga uzrokovanih ozbiljnim i nepredvidivim okolnostima koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, zaštitu životinja i biljaka ili na propise o uslugama, kao i zbog državne politike, posebno zaštite maloljetnika, nadležno tijelo obvezno pripremiti tehnički propis u vrlo kratkom vremenu te ga donijeti neposredno nakon što Komisija potvrdi razloge hitnosti ili

– zbog hitnih razloga uzrokovanih ozbiljnim okolnostima koji se odnose na zaštitu sigurnosti i cjelovitosti financijskog sustava, osobito na zaštitu štediša, investitora i osiguranih osoba, nadležno tijelo obvezno odmah donijeti i primijeniti propis o financijskim uslugama te ga donijeti neposredno nakon što Komisija potvrdi razloge hitnosti.

(2) Nadležno tijelo mora navesti razloge koji opravdavaju hitnost poduzetih mjera.

Povjerljivost

Članak 9.

(1) Podaci dostavljeni u smislu odredbi članka 5. ove Uredbe nisu povjerljivi, osim ako to posebno zahtijeva i obrazloži nadležno tijelo.

(2) Nadležno tijelo može posebno zahtijevati da se prijedlog tehničkog propisa označi kao povjerljiv.

(3) Nadležno tijelo u elektroničkom obrascu TRIS mora obrazložiti razloge povjerljivosti.

Razdoblje mirovanja

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo će odgoditi donošenje odnosno upućivanje prijedloga tehničkog propisa u daljnju proceduru Vlade Republike Hrvatske do isteka roka od tri mjeseca od dana kada je Komisija primila informacije iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Informacijska središnjica će obavijestiti nadležno tijelo o roku mirovanja iz stavka 1. ovoga članka u kojem ne smije donijeti prijedlog tehničkog propisa, odnosno uputiti prijedlog tehničkog propisa u daljnju proceduru Vlade Republike Hrvatske.

Detaljno mišljenje

Članak 11.

(1) U slučaju da Komisija ili neka od država članica u roku od tri mjeseca od dana kada je Komisija primila informacije iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe dostavi detaljno mišljenje o tome da bi odredbe prijedloga tehničkog propisa mogle stvoriti prepreke slobodnom kretanju robe na unutarnjem tržištu, nadležno tijelo će odgoditi donošenje odnosno upućivanje prijedloga tehničkog propisa u daljnju proceduru Vlade Republike Hrvatske na rok od:

– četiri mjeseca za prijedlog tehničkog propisa u obliku dobrovoljnog sporazuma iz članka 3. stavka 1. točke h) podtočke 2. ove Uredbe ili

– šest mjeseci za bilo koji drugi prijedlog tehničkog propisa osim prijedloga propisa o uslugama.

(2) U slučaju da Komisija ili neka od država članica u roku od tri mjeseca od dana kada je Komisija primila informacije iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe dostavi detaljno mišljenje o tome da bi odredbe prijedloga tehničkog propisa mogle stvoriti prepreke pravu poslovnog nastana pružatelja usluga ili slobodi pružanja usluga na unutarnjem tržištu nadležno tijelo će odgoditi za četiri mjeseca donošenje odnosno upućivanje prijedloga tehničkog propisa u daljnju proceduru Vlade Republike Hrvatske, ako se radi o prijedlogu tehničkog propisa o uslugama.

Komentar

Članak 12.

Razdoblje mirovanja se ne produljuje ako Komisija ili država članica dostave komentare na odredbe prijedloga propisa koje mogu stvoriti prepreke:

– slobodnom kretanju robe na unutarnjem tržištu i/ili

– pravu poslovnog nastana pružatelja usluga ili slobodi pružanja usluga na unutarnjem tržištu.

Članak 13.

Komentar na prijedlog propisa koji dostavi Komisija ili država članica nadležno tijelo uzima u obzir u najvećoj mogućoj mjeri.

Odgovor na detaljno mišljenje ili komentar

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo mora Informacijskoj središnjici tijekom razdoblja mirovanja putem elektroničkog obrasca TRIS dostaviti:

– odgovor na detaljno mišljenje iz članka 11. ove Uredbe te navesti sadržaj izmijenjenih odredbi prijedloga propisa koje stvaraju prepreke unutarnjem tržištu sukladno detaljnom mišljenju ili razloge zbog kojih se detaljno mišljenje ne može uzeti u obzir ili

– odgovor na komentar iz članka 12. ove Uredbe te navesti sadržaj izmijenjenih odredbi prijedloga propisa koje stvaraju prepreke unutarnjem tržištu sukladno komentaru ili razloge zbog kojih se komentar ne može uzeti u obzir.

(2) Zaprimljeni elektronički obrazac s odgovorima iz stavka 1. ovoga članka Informacijska središnjica dostavlja Komisiji putem sustava TRIS.

Razdoblje mirovanja dulje od šest mjeseci

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo će odgoditi donošenje odnosno upućivanje prijedloga tehničkog propisa u daljnju proceduru Vlade Republike Hrvatske za dvanaest mjeseci od datuma kada je Komisija primila informacije iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe, ako u roku tri mjeseca od tog datuma Komisija:

– najavi svoju namjeru da predloži i usvoji neku direktivu, uredbu ili odluku za to područje ili

– utvrdi da se prijedlog tehničkog propisa odnosi na područje koje je obuhvaćeno prijedlogom direktive, uredbe ili odluke koju je podnijela Vijeću Europske unije (u daljnjem tekstu: Vijeće EU-a).

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na prijedloge propisa o uslugama.

(3) Razdoblje mirovanja se produžuje na osamnaest mjeseci, ako Vijeće EU-a usvoji zajedničko stajalište tijekom razdoblja mirovanja iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučajevima propisanim člankom 16. ove Uredbe.

Prestanak razdoblja mirovanja

Članak 16.

Obveze iz članka 15. ove Uredbe prestaju kada Komisija:

– obavijesti države članice da je odustala od prijedloga za donošenje obvezujućeg akta EU-a odnosno donošenja takvog akta ili

– obavijesti države članice o povlačenju nacrta prijedloga akta EU-a ili

– donese obvezujući akt EU-a ili isto učini Vijeće EU-a.

Članak 17.

(1) Odredbe članaka 5. do 16. i članak 18. ove Uredbe ne primjenjuju se na zakone i druge propise te dobrovoljne sporazume na osnovi kojih se:

– usklađuju propisi s obvezujućim zakonodavstvom EU-a što ima za posljedicu prihvaćanje tehničkih specifikacija ili prihvaćanje propisa o uslugama

– ispunjavaju obveze iz međunarodnih ugovora koji imaju za posljedicu prihvaćanje zajedničkih tehničkih specifikacija ili propisa o uslugama EU-a

– primjenjuju zaštitne odredbe koje su predviđene obvezujućim zakonodavstvom EU-a

– poduzimaju mjere u skladu s posebnim propisom kojim je uređena opća sigurnost proizvoda

– izvršavaju presude Suda Europske unije ili

– mijenjaju ili dopunjuju propisi zbog prepreka trgovini, pravu poslovnog nastana pružatelja usluga ili slobodi pružanja usluga, a u skladu sa zahtjevima Komisije.

(2) Odredbe članaka 15. i 16. ove Uredbe ne primjenjuju se na dobrovoljne sporazume iz članka 3. stavka 1. točke h) podtočke 2. ove Uredbe.

(3) Odredbe članaka 8., 10., 11., 14., 15. i 16. i članka 19. stavka 8. ove Uredbe ne primjenjuju se na:

– zakone i druge propise kojima se zabranjuje proizvodnja sve dok ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju roba ili

– tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama iz članka 3. stavka 1. točke h) podtočke 3. ove Uredbe.

Kraj razdoblja mirovanja

Članak 18.

Nadležno tijelo putem Informacijske središnjice dostavlja Komisiji konačan tekst prijedloga propisa koji mora sadržavati upućivanje na Direktivu 98/34/EZ.

Notifikacija propisa drugih država

Članak 19.

(1) Informacijska središnjica će o prijedlogu propisa drugih država i o isteku razdoblja mirovanja obavijestiti:

– središnja tijela državne uprave nadležna za područje prijedloga propisa

– tijelo nadležno za poslove normizacije

– Hrvatsku gospodarsku komoru

– Hrvatsku obrtničku komoru

– Hrvatsku udrugu poslodavaca i

– Hrvatske izvoznike.

(2) Informacijska središnjica će o prijedlogu propisa drugih država ovisno o potrebi obavijestiti:

– ostala javnopravna tijela

– profesionalne organizacije i udruženja i

– zainteresiranu javnost i ostale nevladine organizacije u čijem je djelokrugu područje na koje se odnosi prijedlog propisa.

(3) Tijela i zainteresirana javnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mogu na dostavljeni prijedlog propisa Informacijskoj središnjici dostaviti komentar ili detaljno mišljenje putem elektroničkog obrasca TRIS.

(4) Detaljno mišljenje na prijedlog propisa druge države potrebno je dostaviti Informacijskoj središnjici u roku 15 radnih dana prije isteka razdoblja mirovanja.

(5) Komentar na prijedlog propisa druge države potrebno je dostaviti Informacijskoj središnjici u roku 10 radnih dana prije isteka razdoblja mirovanja.

(6) Detaljno mišljenje ili komentar koje dostave tijela i zainteresirana javnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odredbe prijedloga propisa drugih država, na zahtjev Informacijske središnjice, mora potvrditi središnje tijelo državne uprave nadležno za područje prijedloga propisa.

(7) Detaljno mišljenje ili komentar na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama iz članka 3. stavka 1. točke h) podtočke 3. ove Uredbe mogu se odnositi samo na odredbe koje mogu predstavljati prepreke trgovini, pravu poslovnog nastana pružatelja usluga ili slobodi pružanja usluga, ali ne na fiskalne ili financijske značajke tih mjera.

(8) Detaljno mišljenje na prijedlog propisa o uslugama, ne smije utjecati na mjere kulturne politike, posebno u području audiovizualnih djelatnosti, koje države članice mogu donijeti u skladu sa svojim zakonodavstvom, uzimajući u obzir njihovu jezičnu različitost, njihove posebne nacionalne i regionalne značajke i njihovo kulturno nasljeđe.

(9) Ako nadležno tijelo sadržaj prijedloga tehničkog propisa označi kao povjerljiv, tijela državne uprave koja sudjeluju u raspravi o tom prijedlogu tehničkog propisa mogu zatražiti stručni savjet fizičkih i pravnih osoba iz privatnog sektora nakon što se provedu odgovarajuće mjere predostrožnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

(10) Tijela državne uprave moraju posebno od Informacijske središnjice tražiti odobrenje za uvid u povjerljivi dokument druge države koja sudjeluje u Postupku 98/34.

Program 98/34

Članak 20.

(1) Program 98/34 sadrži popis planiranih tehničkih propisa za proizvode i propise o uslugama informacijskog društva koji će biti upućeni u Postupak 98/34 tijekom jedne kalendarske godine.

(2) Program 98/34 priprema Informacijska središnjica u suradnji s nadležnim tijelima, javni je dokument i objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

(3) Odgovornost vezana uz notifikaciju propisa u Postupak 98/34 je na nadležnom tijelu iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Dodatak I.: Indikativni popis usluga koje nisu obuhvaćene člankom 3. stavkom 1. točkom c) ove Uredbe, sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva (»Narodne novine«, broj 40/13) i Postupovnik o postupcima službenog obavješćivanja u području norma i tehničkih propisa (»Narodne novine«, broj 19/11).

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/94

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

DODATAK I.

INDIKATIVNI POPIS USLUGA KOJE NISU OBUHVAĆENE ČLANKOM 3. STAVKOM 1. TOČKOM C) OVE UREDBE

1. Usluge koje se ne pružaju »na daljinu«

Usluge koje se pružaju u fizičkoj prisutnosti pružatelja i primatelja, čak i kada se koriste elektronički uređaji:

a) medicinski pregledi ili tretmani u liječničkoj ordinaciji kod kojih se koristi elektronička oprema u fizičkoj prisutnosti pacijenta

b) konzultiranje elektroničkog kataloga u trgovini u prisutnosti kupca

c) rezervacija zrakoplovnih karata u putničkoj agenciji kada je kupac fizički prisutan, pomoću umreženih računala

d) elektroničke igre koje su dostupne u za to predviđenim prostorima u kojima je korisnik fizički prisutan.

2. Usluge koje se ne pružaju »elektroničkim sredstvima«

– usluge čiji sadržaj je materijalan čak i kada se pružaju putem elektroničkih uređaja:

a) automati za izdavanje gotovine ili karata (novčanica, voznih karata)

b) pristup cestovnim mrežama, parkiralištima, itd., naplate za korištenje, čak i kada se elektronički uređaji nalaze na ulazu/izlazu koje kontrolira pristup i/ili osiguravaju točno plaćanje

usluge distribucije elektroničkih trajnih medija ili računalnih programa na tim medijima

– usluge koje se ne pružaju putem sustava elektroničke obrade/pohranjivanja:

(a) usluge glasovne telefonije

(b) usluge telefaksa

(c) usluge koje se pružaju glasovnom telefonijom ili telefaksom

(d) liječničke konzultacije telefonom/telefaksom

(e) konzultacije odvjetnika telefonom/telefaksom

(f) izravno kupovanje telefonom/telefaksom.

3. Usluge koje se ne pružaju »na osobni zahtjev primatelja usluga«

Usluge koje se pružaju prijenosom podataka bez da simultani primitak osobno traži neograničeni broj individualnih primatelja (transmisija s jedne točke na više točaka):

(a) usluge televizijskog emitiranja (uključujući video usluge na zahtjev)

(b) usluge radijskog emitiranja

(c) teletekst (televizijski emitiran).

105 02.10.2015 Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva 105 02.10.2015 Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva