Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži

NN 105/2015 (2.10.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži

105 02.10.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2052

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O EKOLOŠKOJ MREŽI

Članak 1.

U Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, broj 124/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)

– Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. riječi: »Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 3.

Riječ: »Zavod« u određenom padežu u cijelom tekstu Uredbe zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

(1) Prilozi I., II., III., IV. i V. Uredbe o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, broj 124/13) zamjenjuju se prilozima I., II., III., IV. i V. koji su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Prilozi I., II., III. i IV. kao sastavni dio ove Uredbe objavljuju se u »Narodnim novinama«, a prilog V. je kao sastavni dio ove Uredbe pohranjen u Ministarstvu i Agenciji i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/86

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 24. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

STRUČNI KRITERIJI ZA ODABIR PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

A. Kriteriji za odabir područja za očuvanje prirodnih stanišnih tipova

a) stupanj zastupljenosti stanišnog tipa na području ekološke mreže

b) površina stanišnog tipa na području ekološke mreže u odnosu na ukupnu površinu tog stanišnog tipa na teritoriju cijele države

c) stupanj očuvanosti strukture i funkcija stanišnog tipa prirodnog staništa te mogućnosti obnove

d) globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje stanišnog tipa.

B. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta, osim ptica

a) veličina i gustoća populacije vrsta koje su prisutne na području ekološke mreže u odnosu na populaciju prisutne na teritoriju cijele države

b) stupanj očuvanosti obilježja staništa koja su značajna za vrstu i mogućnosti njihove obnove

c) stupanj izoliranosti populacije koja je prisutna na području ekološke mreže u odnosu na prirodnu rasprostranjenost vrste

d) globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje vrste

e) za široko rasprostranjene životinjske vrste ta područja odgovaraju mjestima unutar prirodne rasprostranjenosti takvih vrsta u kojima postoje fizički ili biološki čimbenici bitni za njihov život i razmnožavanje. Za široko rasprostranjene vodene vrste takva područja se predlažu samo gdje postoji područje koje se može jasno odrediti i koje predstavlja fizičke i biološke čimbenike bitne za njihov život i razmnožavanje.

C. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta ptica

Europski IBA kriteriji za odabir područja IBA (Important Bird Areas) u Europi: http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteuro


PRILOG II. – PRILOG III.


PRILOG IV.
105 02.10.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži 105 02.10.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži