Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

NN 105/2015 (2.10.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2059

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), a u vezi sa člankom 39. stavkom 2. podstavkom 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE MORSKE RIBE U LIMSKOM ZALJEVU

I.

U Odluci o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (»Narodne novine«, br. 112/10 i 122/14), u točki II. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka (150 tona godišnje proizvodnje), prikazano je u Idejnom projektu za lokacijsku dozvolu uzgajališta školjaka u Limskom zaljevu, izrađenom u studenome 2012. godine, a određeno je sljedećim koordinatama izraženim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

točka

Y

X

A

281260.46

5003315.14

B

281231.69

5003350.78

C

280819.84

5003485.06

D

280784.44

5003470.25

E

280621.40

5003497.14

F

280593.87

5003522.07

G

280162.46

5003520.04

H

279999.15

5003494.25

I

279296.99

5003396.99

J

279265.42

5003408.88

K

278808.51

5003175.83

L

278770.80

5003128.51

«.

II.

U točki III. broj: »24 000« zamjenjuje se brojem: »27.751«, a broj: »13 000« zamjenjuje se brojem: »16.751«.

III.

U točki V. stavku 1. u zagradi iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »i pravomoćno Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole izdano od Istarske županije, Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju Poreč, klase: UP/I-350-05/13-02/151, urbroja: 2163/1-18/5-14-4, od 23. svibnja 2014. godine«.

IV.

U točki VII. stavku 2. podstavku školjke u točki a) broj: »3.900,00« zamjenjuje se brojem: »5.025,30«.

V.

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole iz točke III. ove Odluke čini prilog 1. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VI.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da na pomorskom dobru iz točke I. ove Odluke uloži ukupno 1.731.406,00 kuna, a sve u skladu s rokovima i na način utvrđen u Studiji gospodarske opravdanosti u postupku izmjene i dopune Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjkaša u Limskom zaljevu, koja čini prilog 2. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VII.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 86.570,30 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja iznosi 1.731.406,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostavi ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 2.250,60 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke i ovjerene zadužnice, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak br. 2. Ugovoru o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/451

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

105 02.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu