Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira

NN 106/2015 (5.10.2015.), Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2073

Na temelju članka 84. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O PRETPOSTAVKAMA I NAČINU IZBORA STEČAJNOGA UPRAVITELJA METODOM SLUČAJNOGA ODABIRA

I. OPĆE ODREDBE

1. Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pretpostavke i način izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira.

2. Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

Algoritam dodjele postupka osobi upisanoj na listu A i listu B stečajnih upravitelja je dio sustava eSpis i skup je definiranih pravila za automatsku nasumičnu dodjelu postupka.

Obnašatelj dužnosti je zajednički naziv za: povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja i stečajnog povjerenika.

Metoda slučajnog odabira je način izbora obnašatelja dužnosti korištenjem posebne funkcionalnosti sustava eSpis.

Automatski nasumični izbor je izbor obnašatelja dužnosti na temelju definirane težine pojedine vrste postupka, utvrđene šifrarnikom vrste stečajnog postupka u sustavu eSpis i ukupne težine svih postupaka u kojima je obnašatelj dužnosti imenovan.

Postupak je predstečajni postupak, prethodni postupak, stečajni postupak, skraćeni stečajni postupak i slučajevi u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi.

Dodijeljena težina postupka je definirana težina pojedine vrste postupka koji se dodjeljuje obnašatelju dužnosti prema odredbama Stečajnog zakona unutar sustava eSpis, a koja se iskazuje brojčano.

Aktivna uloga je uloga obnašatelja dužnosti od trenutka izbora do trenutka razrješenja u određenom stečajnom postupku.

Radna opterećenost osobe upisane na popis stečajnih upravitelja je zbroj težina postupaka na području svih trgovačkih sudova u kojima je osoba upisana na popis izabrana za obnašatelja dužnosti ima aktivnu ulogu.

II. IMENOVANJE

Članak 3.

Sud imenuje obnašatelja dužnosti na temelju automatskog nasumičnog odabira koji provodi korištenjem posebne funkcionalnosti u algoritmu sustava eSpis.

Iznimno od stavka 1. ovog članka:

1. ako sud smatra da stečajni upravitelj ne raspolaže potrebnom stručnošću ili poslovnim iskustvom potrebnim za vođenje određenog stečajnog postupka, za stečajnog upravitelja može izabrati drugu osobu s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda;

2. ako je u predstečajnom postupku koji je prethodio stečajnom postupku imenovan povjerenik ili je u prethodnom postupku imenovan privremeni stečajni upravitelj, sud će povjerenika, odnosno privremenog stečajnoga upravitelja imenovati stečajnim upraviteljem;

3. ako je na prvom ili kojem kasnijem ročištu nakon imenovanja stečajnoga upravitelja skupština vjerovnika, umjesto stečajnoga upravitelja kojeg je imenovao sud, izabrala drugog stečajnoga upravitelja.

III. PRETPOSTAVKE

Članak 4.

Pretpostavke za dodjelu postupka su:

1. u sustav eSpis unesen popis stečajnih upravitelja;

2. u sustav eSpis unesena

– lista A i lista B stečajnih upravitelja za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda;

– radna opterećenost osoba upisanih na listu A i listu B nadležnosti svakog trgovačkog suda u trenutku unosa popisa stečajnih upravitelja u sustav eSpis;

– vrsta postupka;

– poslovni broj predmeta;

– način izbora.

IV. IZBOR

Članak 5.

U slučaju imenovanja povjerenika izbor se obavlja prije donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka.

U slučaju imenovanja privremenog stečajnog upravitelja u prethodnom postupku, izbor se obavlja prije donošenja rješenja o pokretanju prethodnoga postupka ili prije donošenja posebnog rješenja.

U slučaju imenovanja stečajnog upravitelja, izbor se obavlja prije donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

U slučaju imenovanja stečajnog povjerenika, izbor se obavlja prije donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka.

Članak 6.

Algoritam odabira obnašatelja dužnosti pokreće sud korištenjem jedne od funkcionalosti unutar sustava eSpis.

Funkcionalnosti iz stavka 1. ovoga članka su:

1. slučajni odabir;

2. slučajni odabir uz iznimku;

3. odabir promjenom uloge.

Članak 7.

Slučajni odabir je način izbora obnašatelja dužnosti prilikom otvaranja predstečajnog postupka, prethodnog postupka i stečajnog postupka na način u kojem sud kroz algoritam sustava eSpis određuje obnašatelja dužnosti pokretanjem algoritma slučajnog odabira s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u skraćenom stečajnom postupku i u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi izbor se obavlja s liste A i liste B stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda.

Članak 8.

Slučajni odabir uz iznimku je način izbora obnašatelja dužnosti prilikom otvaranja predstečajnog postupka, prethodnog postupka i stečajnog postupka na način u kojem sud kroz algoritam sustava
eSpis određuje obnašatelja dužnosti pokretanjem algoritma slučajnog odabira s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda izuzećem jedne ili više osoba s liste, odabirom određenih osoba s liste ili odabirom određene osobe s liste.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka obavezno će se unijeti u sustav eSpis razlog korištenja iznimke, a podaci o rješavatelju koji je koristio iznimku, broju obnašatelja dužnosti koji nisu izuzeti i razlozima korištenja iznimke bit će vidljivi na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Članak 9.

Odabir promjenom uloge je izbor stečajnog upravitelja prilikom otvaranja stečajnog postupka na način u kojem sud u algoritmu sustava eSpis mijenja ulogu povjerenika iz predstečajnog postupka ili privremenog stečajnog upravitelja iz prethodnog postupka u ulogu stečajnog upravitelja.

Članak 10.

Dodjela predmeta obnašatelju dužnosti s liste A stečajnih upravitelja s područje nadležnog trgovačkog suda:

1. algoritam automatski odabire sve osobe upisane na list A,

2. između osoba iz točke 1. ovog stavka odabire se pet osoba s najmanjom radnom opterećenošću u trenutku izbora,

3. svakoj od osoba iz točke 2. ovog stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupne radne opterećenosti,

4. osobi izabranoj s liste povećava se opterećenje u skladu s dodijeljenom težinom postupka.

Članak 11.

U skraćenom stečajnom postupku i u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi dodjela postupka vrši se osobama s liste A i liste B stečajnih upravitelja za područje nadležnog trgovačkog suda.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 011-01/15-01/122

Urbroj: 514-01-15-01

Zagreb, 23. rujna 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

106 05.10.2015 Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira 106 05.10.2015 Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira