Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

NN 106/2015 (5.10.2015.), Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2075

Na temelju članka 44. stavka 3. i članka 110. stavka 6. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O VRSTI I VISINI NAKNADE TROŠKOVA FINANCIJSKE AGENCIJE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU I O VISINI NAKNADE TROŠKA FINANCIJSKE AGENCIJE ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta i visina naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i visina naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka te načinu njihova plaćanja.

Članak 2.

(1) Financijska agencija ima pravo na naknadu za obavljanje poslova u predstečajnom postupku propisanih odredbama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15.) u iznosu od 760,00 kuna uvećanom za porez na dodanu vrijednost.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obuhvaća troškove sljedećih radnji:

1. primitak, obrada i objava na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova cjelokupne dokumentacije vezane uz tražbine

2. sastavljanje, objava na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova i dostava nadležnom trgovačkom sudu tablice prijavljenih tražbina i tablice osporenih tražbina te njihovih dopuna

3. objava na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova očitovanja dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama odnosno podatka da očitovanje nije dostavljeno

4. objava na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova prijave tražbine i očitovanja o prijavljenim tražbinama ili osporavanju tražbine primljenim nakon isteka roka za objavu

5. dostava nadležnom trgovačkom sudu cjelokupne primljene dokumentacije u papirnatom obliku

6. omogućavanje dužniku ili vjerovniku uvida u cjelokupnu primljenu dokumentaciju.

(3) Naknadom iz stavka 1. ovog članka nije obuhvaćena naknada za prijavu tražbine propisana člankom 40. Stečajnog zakona.

(4) Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se iz sredstava predujma za otvaranje predstečajnog postupka nakon donošenja rješenja o otvaranju postupka.

(5) Naknade Financijskoj agenciji iz stavka 1. i 3. ovog članka uplaćuju se na žiro račun broj: HR4223900011100017042, model: HR05, poziv na broj: 7524005-OIB dužnika.

Članak 3.

(1) Visina naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka određuje se u iznosu od 140,00 kuna uvećanom za porez na dodanu vrijednost.

(2) Naknada Financijskoj agenciji iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na žiro račun broj: HR4223900011100017042, model: HR05, poziv na broj: 7524005-OIB dužnika.

Članak 4.

Za podnošenje zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka i prijedloga za otvaranje stečajnog postupka za pravne osobe iz članka 444. Stečajnog zakona Financijska agencija nema pravo na naknadu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/120

Urbroj: 514-01-15-01

Zagreb, 28. rujna 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.