Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 106/2015 (5.10.2015.), Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2077

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE M04 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIPA OPERACIJE 4.3.3. »ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način i uvjeti provedbe mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.3.3.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Upravljačko tijelo i operativna provedba

Članak 2.

(1) Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o poljoprivredi.

(2) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o poljoprivredi.

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Šumska prometna infrastruktura se sastoji od primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, a namijenjena je prvenstveno za potrebe održivog gospodarenja šumama.

2) Primarna šumska prometna infrastruktura obuhvaća sve kategorije šumskih cesta te one javne i nerazvrstane ceste koje se mogu koristiti za održivo gospodarenje šumama.

3) Sekundarna šumska prometna infrastruktura objedinjuje sve vrste sekundarnih šumskih prometnica: traktorske putove, traktorske vlake i žične linije. Služi prvenstveno za privlačenje drva vučom i izvoženjem po tlu ili iznošenje zrakom.

4) Šumska cesta je jednostavni građevinski objekt koji omogućuje stalan (cjelogodišnji) promet motornim vozilima, prvenstveno zbog radova gospodarenja šumama (daljinski transport drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda, zaštita šuma, uzgojni radovi i dr.), ali može obnašati i druge zadaće. Izgrađena je od donjeg i od gornjeg ustroja.

5) Traktorski put je građevinski objekt koji omogućuje primarni transport drva (privlačenje) vučom skiderima ili adaptiranim poljoprivrednim traktorima i izvoženjem forvarderima ili traktorskim ekipažama, od sječine do pomoćnog stovarišta. Izgrađen je samo od donjeg ustroja.

6) Gustoća mreže šumskih prometnica (klasična otvorenost) je parametar procjene kvantitete mreže šumskih prometnica. Predstavlja duljinu šumskih prometnica po jedinici šumske površine. Iskazuje se u km/1000 ha, odnosno m/ha. Može biti primarna i sekundarna.

7) Gustoća mreže primarnih šumskih prometnica (primarna klasična otvorenost) se određuje za primarnu šumsku prometnu infrastrukturu, a iskazuje se u km/1000 ha ukupne šumske površine. Može biti postojeća, minimalna, planirana i ciljana (konačna).

8) Gustoća mreže sekundarnih šumskih prometnica (sekundarna klasična otvorenost) se određuje za sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu na razini odjela (odsjeka) ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka). U obračun ulaze sekundarne šumske prometnice kojima se drvo vuče ili izvozi. Iskazuje se u m/ha ukupne šumske površine.

9) Izgradnja šumske ceste planira se u šumskogospodarskim planovima ili elaboratu šumskouzgojnih radova u šumama šumoposjednika. Postupak izgradnje šumskih cesta obuhvaća: ustupanje izrade potrebnih studija i elaborata te njihovu stručnu ocjenu, ustupanje usluga projektiranja, ustupanje radova građenja, ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, organizaciju pregleda i primopredaje šumske ceste.

10) Rekonstrukcija šumske ceste ne planira se u šumskogospodarskim planovima ili elaboratu šumskouzgojnih radova. Postupak rekonstrukcije šumskih cesta obuhvaća: ustupanje izrade potrebnih studija i elaborata te njihovu stručnu ocjenu, ustupanje usluga projektiranja, ustupanje radova rekonstrukcije, ustupanje usluga stručnog nadzora rekonstrukcije, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, organizaciju pregleda i primopredaje šumske ceste.

11) Izgradnja i rekonstrukcija traktorskog puta ne planira se u šumskogospodarskim planovima ili elaboratu šumskouzgojnih radova u šumama šumoposjednika. Postupak izgradnje i rekonstrukcije traktorskih putova obuhvaća: ustupanje izrade potrebnih studija i elaborata te njihovu stručnu ocjenu, ustupanje usluga projektiranja, ustupanje radova građenja u rekonstrukcije, ustupanje usluga stručnog nadzora građenja i rekonstrukcije, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, organizaciju pregleda i primopredaje traktorskog puta.

12) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja nije kategorizirana kao šumska cesta, a prolazi šumom ili šumskim zemljištem, odnosno prvenstveno je ili prevladavajuće (u značajnijoj mjeri) namijenjena za potrebe gospodarenja šumama, a izvedena je na tlu kao makadamska cesta ili zemljani put (bez završnog vezanog zastora), širine do 5,00 m, može biti predmet zahvata rekonstrukcije u šumsku cestu odgovarajuće kategorije i pripadajućih tehničkih karakteristika. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ne planira se u šumskogospodarskim planovima ili elaboratu šumskouzgojnih radova u šumama šumoposjednika.

13) Reljefno područje sa stajališta otvaranja šuma primarnim šumskim prometnicama može biti: nizinsko, brdsko (prigorsko), planinsko (gorsko) i krško. Na razini strategijskog planiranja primarnih šumskih prometnica definira se za gospodarsku jedinicu ili veći šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka). Svako reljefno područje karakterizirano je posebnim oblikom mreže šumskih cesta.

14) Kompleksno ulaganje je ulaganje u kojem korisnik jednim projektom, odnosno jednim zahtjevom za potporu traži potporu za dvije ili više šumskih prometnica u jedinstvenom području zahvata otvaranja šuma.

15) Zajednički projekti su oni projekti u kojima je dva ili više korisnika uključeno u jedan zajednički projekt. Predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta. Korisnici sklapaju ugovor o suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti podnositelj zahtjeva za potporu/isplatu u ime njih.

16) Kraj ulaganja je dan podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

17) Lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar tipa operacije 4.3.3.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.) i posebnim propisima iz područja šumarstva.

Sastavni dijelovi

Članak 4.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

1. Prilog I. Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture

2. Prilog II. Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture

3. Prilog III. Sastavnice glavnog projekta šumskih prometnica

4. Prilog IV. Tehničke značajke šumskih prometnica

5. Prilog V. Kriteriji odabira zahtjeva za potporu

6. Prilog VI. Lista prihvatljivih troškova i

7. Prilog VII. Označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije.

II. VRSTA POTPORE, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I KRITERIJI ODABIRA

Vrsta i visina potpore

Članak 5.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

(2) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Broj projekata odobrenih po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

(4) Visina tražene potpore:

1. najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz stavka 5. ovoga članka i

2. najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz stavka 5. ovoga članka.

(5) Preračun tečaja eura u kune obavlja se prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Prihvatljivi korisnici

Članak 6.

Prihvatljivi korisnici su:

1. šumoposjednici

2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika

3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i

4. jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi opći troškovi

Članak 7.

Prihvatljivi opći troškovi su usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova), a sukladno članku 14. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi materijalni troškovi

Članak 8.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.

2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.

3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 9.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

2. drugi porezi, naknade, doprinosi

3. kamate

4. troškovi održavanja predmeta ulaganja

5. nepredviđeni troškovi

6. plaćanje u gotovini i

7. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 10.

(1) Kod ulaganja u izgradnju primarne šumske prometne infrastrukture, prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan ili potvrdu Savjetodavne službe kojom je odobren jednakovrijedni instrument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno kako slijedi:

1. za šume šumoposjednika, ulaganje mora biti u skladu s programom za gospodarenje šumama šumoposjednika i/ili elaboratom šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika i

2. za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ulaganje mora biti u skladu s osnovom gospodarenja gospodarskim jedinicama i/ili programom za gospodarenje gospodarskim jedinicama na kršu i/ili programom za gospodarenje šumama posebne namjene.

(2) U slučaju nepropisanih radova izgradnje primarne šumske prometne infrastrukture u važećim programima za gospodarenje šumama šumoposjednika, na zahtjev korisnika potpore Savjetodavna služba može izdati elaborat šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika u kojem predlaže radove izgradnje primarne šumske prometne infrastrukture, ukoliko smatra da je takve radove potrebno izvršiti.

(3) Ukoliko je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

(4) Ukoliko je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana sukladno posebnim propisima.

(5) Ako se projekt planira provoditi unutar područja ekološke mreže Natura 2000, korisnik je dužan prije početka ulaganja provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim u slučaju kada je taj postupak već proveden za šumskogospodarski plan s kojim je usklađeno predmetno ulaganje.

(6) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je dužan priložiti odgovarajući elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica kako slijedi:

1. kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne šumske prometne infrastrukture, korisnik je dužan priložiti elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica-primarne šumske prometne infrastrukture

2. kod ulaganja u izgradnju sekundarne šumske prometne infrastrukture korisnik je dužan priložiti elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica-sekundarne šumske prometne infrastrukture i

3. kod ulaganja u rekonstrukciju sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi) u primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (šumske ceste) korisnik je dužan priložiti elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica-primarne šumske prometne infrastrukture.

(7) Prilikom ulaganja u izgradnju primarne šumske prometne infrastrukture u elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture mora biti navedena gustoća mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice, odnosno većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) nakon provedbe ulaganja.

(8) Maksimalna gustoća mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice, odnosno većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) nakon provedbe ulaganja ne smije prelaziti vrijednosti kako slijedi:

1. nizinsko područje 12 km/1000 ha

2. brdsko (prigorsko) područje 18 km/1000 ha

3. planinsko (gorsko) područje 22,5 km/1000 ha i

4. krško područje 12 km/1000 ha.

(9) Kad se ulaganje u šumsku prometnu infrastrukturu dijelom provodi izvan šumskog zemljišta, u elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica mora biti vidljivo da će ulaganje služiti ponajprije za potrebe održivog gospodarenja šumama.

(10) Kod ulaganja u šumsku prometnu infrastrukturu koje obuhvaća zemljišta više vlasnika i/ili posjednika, korisnik uz dokumente navedene u stavcima 1. i 5. ovoga članka mora priložiti suglasnost za provedbu ulaganja svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili gospodare zemljištima obuhvaćenim ulaganjem.

(11) U slučaju zajedničkog projekta predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta. Korisnici sklapaju ugovor o suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti podnositelj zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu u ime svih njih.

Članak 11.

(1) U slučaju ulaganja iz članka 8. točke 3. ovoga Pravilnika korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu priložiti ugovor o kupoprodaji i prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem nadležnog općinskog suda. Korisnik mora dokazati pravo vlasništva nad kupljenim zemljištem u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu zadnje rate dostavljanjem izvatka iz zemljišnih knjiga.

(2) U slučaju ulaganja iz članka 8. točke 3. ovoga Pravilnika korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostaviti elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine od ovlaštenog sudskog vještaka.

Članak 12.

(1) Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu dostaviti izjavu da mu nisu dodijeljena sredstva za iste prihvatljive troškove za koji je podnio zahtjev za potporu od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(2) Nakon konačne isplate, korisnik je dužan najmanje narednih pet godina osigurati da predmet ulaganja za koji je ostvario potporu bude u funkciji.

(3) Korisnik je dužan omogućiti javnosti slobodan pristup šumskoj prometnoj infrastrukturi izgrađenoj sredstvima Programa.

(4) Trajanje projekta nakon izdavanja odluke o dodjeli sredstava do podnošenja posljednjeg zahtjeva za isplatu može trajati najduže 36 mjeseci.

Kompleksno ulaganje

Članak 13.

(1) Kompleksno ulaganje podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju više šumskih cesta i/ili rekonstrukciju više nerazvrstanih cesta u šumske ceste i/ili rekonstrukciju više traktorskih putova u šumske ceste na područje gospodarske jedinice, odnosno većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka).

(2) Pri izgradnji više traktorskih putova, kompleksno ulaganje podrazumijeva područje odjela/odsjeka, odnosno većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka).

(3) Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture se kod kompleksnih ulaganja izrađuje kao jedinstveni dokument za čitavo područje zahvata otvaranja šuma (gospodarsku jedinicu, odnosno veći šumski kompleks-grupa odjela/odsjeka).

(4) Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture se izrađuje kao jedinstveni dokument za čitavo područje zahvata otvaranja šuma (odjel/odsjek, odnosno veći šumski kompleks-grupa odjela/odsjeka).

(5) U elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica kod kompleksnih ulaganja korisnik mora, kroz povećanje učinkovitosti mreže šumskih prometnica, dokazati opravdanost ulaganja za svaku šumsku prometnicu zasebno.

(6) Kod kompleksnih ulaganja, glavni projekt šumske prometnice kao i ostala potrebna projektno-tehnička dokumentacija izrađuje se za svaku šumsku prometnicu zasebno.

Članak 14.

Opći troškovi su prihvatljivi u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) od kojih su:

1. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika

2. troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika

3. troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

4. ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama 1., 2. i 3. ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) i

5. troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama 1., 2., 3., i 4. ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

Članak 15.

(1) Kriteriji odabira zahtjeva za potporu primjenjuju se na sve potpune, pravovremene i prihvatljive zahtjeve korisnika, a određeni su u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka prethodno odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(3) Da bi korisnik bio prihvatljiv za dodjelu potpore, mora mu biti dodijeljen minimalan broj bodova sukladno Prilogu V. ovoga Pravilnika.

III. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a, tipa operacije 4.3.3.

(4) Nakon objave natječaja, korisnici dostavljaju zahtjev za potporu zajedno s propisanom dokumentacijom, u izvorniku neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

(5) Uz zahtjev za potporu korisnici moraju dostaviti svu dokumentaciju propisanu natječajem.

(6) Ako su zahtjev za potporu i dokumentacija iz stavka 5. ovoga članka upućeni poštom preporučeno ili predani ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, vrijeme predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (datum, sat, minuta, sekunda) smatra se vremenom podnošenja zahtjeva za potporu.

(7) Kad se zahtjev i dokumentacija iz stavka 6. ovoga članka predaju neposredno Agenciji za plaćanja, vremenom podnošenja zahtjeva smatra se vrijeme zaprimanja u Agenciji za plaćanja.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu

Članak 17.

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom natječaju iz članka 16. ovoga Pravilnika obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima odabira te iznos prihvatljivih troškova.

(3) Po zaprimanju zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će najprije provjeriti pravovremenost, potpunost, prihvatljivost te broj bodova sukladno kriterijima odabira iz Priloga V. ovoga Pravilnika i na temelju traženih iznosa potpore formirati rang listu.

(4) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova, prednost na rang listi imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

(5) Ukoliko dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu, a navedeno uvjetuje dodjelu potpore, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(6) Korisniku će nakon završene administrativne kontrole biti dodijeljen iznos potpore temeljem odabranih ponuda, ali taj iznos neće moći biti veći od traženog iznosa potpore kojeg je korisnik naveo u zahtjevu za potporu.

(7) Za nepravovremene zahtjeve za potporu izdaje se odluka o odbijanju.

(8) Ako je zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku uputiti zahtjev za obrazloženje/ispravak.

(9) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje/ispravak.

(10) Danom zaprimanja zahtjeva za obrazloženje/ispravak iz stavka 8. ovoga članka smatra se dan koji je naznačen na povratnici o zaprimanju preporučene pošiljke.

(11) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za obrazloženje/ispravak niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za obrazloženje/ispravak će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva za obrazloženje/ispravak na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(12) Danom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra se dan dostave propisane dokumentacije i/ili propisanih podataka iz stavka 8. ovoga članka.

(13) Ukoliko korisnik ne postupi sukladno stavku 9. ovoga članka, donijet će se odluka o odbijanju.

(14) Ako Agencija za plaćanja nakon provedene administrativne kontrole utvrdi da je zahtjev za potporu prihvatljiv i da su za predmetni zahtjev za potporu raspoloživa sredstva, izdaje se odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu.

(15) Korisnik nakon zaprimanja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu može dostaviti dokumentaciju potrebnu za provedbu postupka javne nabave ili objaviti poziv za prikupljanje ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja na način propisan ovim Pravilnikom.

(16) Za sve zahtjeve za potporu koji se nalaze ispod crte na rang listi zbog nedostatnosti sredstava Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju.

Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica

Članak 18.

(1) Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica treba biti izrađen u predlošku pod nazivom Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture odnosno Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture.

(2) Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica potrebno je u cijelosti popuniti sukladno uputama i učitati u zahtjev za potporu. Prijave kod kojih elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica prilikom podnošenja zahtjeva za potporu nije u cijelosti popunjen bit će odbijene.

(3) U elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica korisnik mora, kroz prikaz povećanja učinkovitosti mreže šumskih prometnica, dokazati opravdanost ulaganja.

(4) Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica mora biti izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

(5) Podaci navedeni u elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate EPFRR sredstava i to u periodu od pet godina nakon konačne isplate EPFRR potpore.

Objava poziva za prikupljanje ponuda

Članak 19.

(1) Korisnik mora za svaki pojedinačni trošak/nabavu unutar cjelokupnog ulaganja dostaviti jednu ponudu.

(2) Korisnik je obavezan prikupiti ponude za pojedini trošak, odnosno cjelokupno ulaganje temeljem poziva za dostavu ponuda koji će objaviti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Korisnik nije obavezan objaviti poziv za dostavu ponuda za ulaganja u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta i za opće troškove.

(4) Korisnik može započeti postupak objave poziva na dostavu ponuda danom donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu.

(5) Postupak objave poziva na dostavu ponuda provodi se sukladno uputi za objavu poziva na dostavu ponuda koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstava prije objave natječaja te sadržana u natječaju.

(6) Korisnik u pozivu za dostavu ponuda definira rok u kojem zaprima ponude a koji iznosi najmanje 14 dana.

(7) Nakon isteka roka u kojem zaprima ponude, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja odabrane ponude.

(8) Odabrane ponude moraju biti izdane nakon datuma objave poziva na dostavu ponuda i moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja.

(9) Ponude inozemnih ponuditelja izražavaju se u domicilnim valutama ili euru, a ponude tuzemnih ponuditelja isključivo u kunama.

(10) Za ponude inozemnih ponuditelja korisnik je dužan izvršiti preračun tečaja u kune prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se ponuda šalje u Agenciju, te objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

(11) Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ako utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od referentnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga ili ako utvrdi da su cijene iz odabranih ponuda veće od cijena iz elaborata procjene tržišne vrijednosti izrađenog od ovlaštenog sudskog vještaka.

(12) Svaki pojedinačni trošak iz stavka 1. ovoga članka mora se nalaziti na listi prihvatljivih troškova kako bi bio predmet sufinanciranja iz EPFRR-a.

(13) Dostavljene ponude moraju biti iskazane po jedinici mjere, količini i cijeni. Ako se kao posebna stavka u ponudama iskazuju usluge kao što su prijevoz, montaža i obuka, moraju se iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge. Agencija za plaćanje može zatražiti od ponuditelja detaljnije informacije ili obrazloženja o stavkama iz ponude.

(14) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja ako se radi o ponuditelju iz inozemstva. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(15) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu, u slučaju iz stavka 14. ovoga članka moraju biti dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako je korisnik prikupio ponude i dokaze o vlasništvu, na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(16) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s korisnikom, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument.

(17) Korisnik je obvezan odredbe ovoga članka primijeniti i na zahtjeve za promjenu kojima se traži promjena ponuditelja, u suprotnom će zahtjev za promjenu ponuditelja biti odbijen.

(18) Agencija za plaćanja nije nadležna za odabir ponuda te eventualne sporove između korisnika i ponuditelja.

(19) Obveze iz ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema propisima koji uređuju postupak javne nabave.

Administrativna kontrola postupka javne nabave

Članak 20.

(1) Postupak javne nabave obvezni su provesti oni korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema propisima koji uređuju postupak javne nabave. Postupak javne nabave za nabavu roba, radova ili usluga u provedbi mjera propisanih ovim Pravilnikom provodi se prema propisima koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Agencija za plaćanja vrši administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave.

(3) Administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave provodi se u fazi:

1. prije pokretanja postupka javne nabave

2. dovršetka postupka javne nabave

3. završne isplate.

(4) Po dobivanju odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu korisnik može prije pokretanja postupka javne nabave dostaviti Agenciji dokumentaciju za nadmetanje s prilozima te popratnom dokumentacijom.

(5) Ako je dostavljena dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka nepotpuna/nejasna/netočna, Agencija za plaćanja će izdati pismo preporuke koje za korisnika nije obvezujuće.

(6) Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju za nadmetanje prije pokretanja postupka javne nabave i/ili je pokrenuo postupak javne nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, stavak 3. točka 1. te stavak 5. ovoga članka se ne primjenjuju.

(7) Po dovršetku postupka javne nabave, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave. Potrebna dokumentacija propisuje se natječajem.

(8) Zajedno sa zahtjevom za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju vezano uz postupak javne nabave i izvršenje ugovora koja se propisuje natječajem.

(9) Svu dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave korisnik dostavlja u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u.

(10) Popis dokumentacije iz stavka 4., 7. i 8. ovoga članka te način predaje dokumentacije na elektronskom mediju propisuje se natječajem.

(11) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja vezano uz dostavljenu dokumentaciju navedenu u stavcima 7. i 8. ovoga članka Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti zahtjev za obrazloženje/ispravak.

(12) Ukoliko korisnik nije preuzeo zahtjev za obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme zahtjev za niti nakon ponovljene dostave, zahtjev se objavljuje na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva na oglasnu ploču.

(13) Korisnik je dužan u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje/ispravak dostaviti obrazloženje/ispravak.

(14) Ako dokumentacija iz postupka javne nabave nije prihvatljiva, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za potporu čime se prethodno donesena odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu stavlja izvan snage.

(15) Ako dokumentacija vezano uz postupak javne nabave i izvršenje ugovora koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu nije prihvatljiva, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(16) U slučaju nepoštovanja posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske ispravke u skladu s odlukom Komisije оd 19. 12. 2013. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

(17) Administrativna kontrola postupka javne nabave koju temeljem ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja ne može se smatrati kontrolnim mehanizmima u smislu posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave.

Izdavanje odluka

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja će nakon obrade zahtjeva za potporu donijeti:

1. Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem kojom se utvrđuju:

a) prihvatljivi troškovi

b) najviši iznos javne potpore u tipu operacije 4.3.3.

c) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa pet godina od datuma konačne isplate potpore

d) obveza vođenja građevinske knjige i sličnih dokumenata koji dokazuju količinu i vrstu ugrađenih materijala i opreme te izvršenih radova

e) obveza stavljanja ulaganja u uporabu prije konačne isplate

f) zabrana promjene vlasništva nad ulaganjem, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti od dana stupanja na snagu odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore

g) zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koja se korisniku odobravaju sredstva sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore

h) obveza informiranja javnosti o potpori u skladu s prilogom XII. Uredbe (EU) br. 1303/2013. od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013.)

i) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje odobrenog projekta budu datirani nakon datuma podnošenja zahtjeva za potporu, osim računa za opće troškove, kupnju zemljišta radi realizacije projekta

j) obveza korisnika da u svakom trenutku osigura nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za sufinancirane troškove djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF)

k) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore

l) obveza korisnika da će izvijestiti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između njega s jedne strane i ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana stupanja na snagu odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore

m) podnošenje zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije

n) obveza korisnika da fotografira izvođenje radova i ugradnju opreme koja u kasnijim fazama (kontroli prije plaćanja i ex post kontroli) neće biti vidljiva

o) obveza korisnika da u bilo kojem trenutku osigura posjet ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja

p) obveza korisnika da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni

q) obveza korisnika da dostavi Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži

r) obveza korisnika da prijavi Agenciji za plaćanja neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene koje se odnose na uvjete prihvatljivosti sukladno člancima 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika

s) obveza korisnika da iskoristi sredstva isplaćenog predujma sukladno listi prihvatljivih troškova iz odluke o dodjeli sredstava i

t) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istih troškova iz proračuna EU ili

2. Odluku o odbijanju, u slučaju:

a) neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem

b) nepravovremeno podnesenih zahtjeva za potporu

c) nepotpunih zahtjeva za potporu

d) nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na zahtjev za obrazloženje/ispravak

e) utvrđene nepravilnosti

f) da se utvrdi da su informacije dostavljene od strane korisnika ili ponuditelja lažne ili pogrešne

g) da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane

h) sprječavanja posjeta ulaganju predstavnicima Agencije za plaćanja od strane korisnika

i) da se, uvažavajući odredbe posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, i ovog Pravilnika, utvrdi da dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave nije dostavljena Agenciji za plaćanja i/ili nije prihvatljiva

j) da se utvrdi da su uvjeti za stjecanje pogodnosti stvoreni umjetno i suprotno ciljevima sektorskog poljoprivrednog gospodarstva sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

k) da se utvrdi da je ulaganje za koje je podnesen zahtjev za potporu za financiranje unutar EPFRR-a, financirano drugim sredstvima proračuna EU ili

l) da se utvrdi prekoračenje najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore.

(2) Za provedbu stavka 1. točke 1. podtočke h) ovoga članka korisnik će provesti obvezu informiranja o potpori sukladno Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko je korisnik proveo više postupaka javne nabave unutar jednog zahtjeva za potporu, a Agencija za plaćanja utvrdi da dokumentacija iz jednog od provedenih postupka javne nabave nije dostavljena Agenciji za plaćanja i/ili nije prihvatljiva za odobrenje, uvažavajući odredbe ovoga Pravilnika kao i odredbe posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, donijet će se odluka o dodjeli sredstava ili odluka o odbijanju uzimajući u obzir odobrenu odnosno neodobrenu dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Promjene zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni zahtjev za potporu.

(2) Korisnik je obvezan prijaviti promjenu ponuditelja i ostalih općih podataka koji su sadržani u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik je dužan od trenutka stupanja na snagu odluke o dodjeli sredstava do podnošenja zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za promjenu.

(4) Agencija za plaćanja će za zaprimljene zahtjeve za promjenu po potrebi izdati izmjenu odluke o dodjeli sredstava ili pismo odobrenja u slučaju odobrenja zahtjeva za promjenu ili pismo odbijanja u slučaju odbijanja zahtjeva za promjenu.

(5) Izmjenom odluke o dodjeli sredstava ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen odlukom o dodjeli sredstava.

(6) Ostale promjene u projektu bez kojih se projekt ne može provesti ili koji imaju utjecaj na poboljšanje projekta moraju biti obrazložene prilikom dostavljanja zahtjeva za isplatu.

(7) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik mora prijaviti najmanje 45 dana prije isteka roka za predaju zahtjeva za isplatu.

(8) U slučaju promjena odluke pokrenutih od strane Agencije za plaćanja, korisniku će biti izdana izmjena odluke o dodjeli sredstava.

(9) Ukoliko je korisnik u obvezi provesti postupak javne nabave, uz zahtjev za promjenu ponuditelja u obvezi je dostaviti i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 23.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz EPFRR dužan je podnijeti zahtjev za odustajanje.

(2) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja odluke, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu te će korisniku izdati potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon izdavanja odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će korisniku izdati izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u slučaju kada korisnik prekrši odredbe propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili nije ispunio obveze određene odlukom o dodjeli sredstava ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru.

IV. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Zahtjev za isplatu

Članak 24.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem zahtjeva za isplatu i/ili zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše tri rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50 % odobrenih sredstava javne potpore.

(3) Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Ako nema mogućnosti plaćanja predujma, isplata se može vršiti sukladno plaćanju u ratama. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno dvije rate.

(4) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu.

(5) Isplaćeni predujam iz stavka 5. ovoga članka opravdava se plaćenim računima/situacijama za ulaganja odobrena odlukom o dodjeli sredstava pri podnošenju zahtjeva za isplatu sljedeće rate.

(6) Garancija iz stavka 5. vraća se korisniku sukladno stavku 6. ovoga članka temeljem odluke o jamstvu ako korisnik dokaže izvršenje dijela ulaganja odobrenih odlukom o dodjeli sredstava u vrijednosti isplaćenog predujma.

(7) Garancija iz stavka 5. ovoga članka aktivira se temeljem odluke o jamstvu radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Korisnik je dužan dostaviti izvještaj o napretku svakih šest mjeseci, počevši od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava, poštom, na adresu Agencije za plaćanja.

(9) Zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma korisnik može podnijeti nakon preuzimanja odluke o dodjeli sredstava.

(10) Korisnik je dužan nakon završenog projekta, neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti zahtjev za isplatu na adresu Agencije za plaćanja.

(11) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obvezni dostaviti svu dokumentaciju propisanu natječajem koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(12) Uz zahtjev za isplatu korisnik osim dokumentacije navedene u stavku 11. ovoga članka obvezan je dostaviti u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD-u/DVD-u) dokumentaciju propisanu natječajem, a vezano za provedbu ugovora.

(13) Konačni zahtjev za isplatu korisnik je dužan dostaviti najkasnije 36 mjeseci od datuma preuzimanja odluke o dodjeli sredstava.

(14) Vremenom podnošenja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma smatra se vrijeme slanja dokumentacije u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom odnosno vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ako se dostavlja neposredno.

Postupak obrade

Članak 25.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune/situacije sukladno listi prihvatljivih troškova, a svi priloženi računi/situacije moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu.

(4) Za nepotpun zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(5) Danom zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak na oglasnu ploču.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

1. protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) i

2. u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, obračun potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Ako korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu u propisanom roku izdat će mu se izjava o poništenju obveze.

(9) Ako korisnik dostavi zahtjev za isplatu nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(10) Ako se tijekom obrade zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 % ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog troška od zahtjeva za isplatu i izdati odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(11) Dio administrativne kontrole može biti i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

Donošenje odluka

Članak 26.

(1) Nakon provjere zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma s pripadajućom dokumentacijom, Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

1. Odluku o isplati predujma, ili

2. Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma, ili

3. Odluku o isplati, ili

4. Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju isplate predujma izdaje se zbog:

– nedostavljanja valjane bankovne garancije.

(3) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

1. neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, odnosno natječajem

2. neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih troškova

3. dostavljanja zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka

4. ukoliko se tijekom obrade zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, koja prelazi iznos od 50 % ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore

5. onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

6. korištenja građevine na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

7. utvrđenih razlika između dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu i dokumenata zatečenih u kontroli na terenu

8. nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 25. stavku 4. ovoga Pravilnika u roku propisanom Pravilnikom ukoliko se dopuna/obrazloženje/ispravak odnosi na cjelokupno ulaganje

9. utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Provedbeno tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

V. KONTROLA NA TERENU

Ovlaštenje za provedbu kontrole na terenu

Članak 27.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode kontrolu izvršenih usluga, radova i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni.

(3) Kontrolori provode kontrolu prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(4) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku unutar razdoblja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, zaposlenici ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Ovlasti kontrolora

Članak 28.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

1. pregledati predmetno ulaganje te poslovnu dokumentaciju korisnika

2. izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

3. provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

4. provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

5. provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba, podatke o korištenom materijalu i dr.)

6. provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu

7. provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu

8. provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

9. provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

10. provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, glavni projekt i dr.)

11. izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti i

12. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrolori mogu izvršiti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba te osoba koje su povezane s korisnikom u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku samo nužne informacije.

VI. POVRAT SREDSTAVA, PRIGOVORI I STUPANJE NA SNAGU

Povrat sredstava

Članak 29.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

1. se utvrdi administrativna pogreška, učinjena od strane Agencije za plaćanja, odlukom o povratu sredstava od korisnika će se zatražiti povrat tog iznosa

2. u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih troškova, odnosno kada utvrđena nepravilnost ne prelazi iznos od 50 % ukupne vrijednosti projekta, odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat djelomično utvrđenog nepravilnog iznosa

3. ukoliko utvrđena nepravilnost prelazi iznos od 50 % ukupne vrijednosti projekta, Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore

4. ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru, odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore

5. se ne dostavi zahtjev za isplatu preostalih sredstava u slučaju isplate u ratama

6. kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere

7. je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od primitka odluke o povratu sredstava ili u slučaju prigovora od dana zaprimanja odluke Povjerenstva iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko Korisnik nije vratio sredstva određena odlukom o povratu sredstava na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 30.

Informiranje je sastavni dio projekta. Kao što korisnik treba biti upoznat s izvorom financiranja iz kojeg će dobiti nepovratna sredstva za svoje ulaganje, tako korisnik mora, po završetku projekta, osigurati ovakvu informaciju javnosti sukladno Prilogu VII. ovoga Pravilnika (npr. postavljanjem informativnih ploča na istaknuto mjesto, kako bi i posjetitelji bili upoznati s činjenicom da je ulaganje sufinancirano kroz sustav EU potpora).

Članak 31.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar podnijeti prigovor na odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik može prigovor iz stavka 2. ovoga članka podnijeti u roku od osam dana od dana preuzimanja odluke.

(4) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se u dva primjerka preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno, Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja, na adresu Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(5) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 15 radnih dana od zaprimanja prigovora. Na odluke Povjerenstva po prigovorima korisnik nema pravo prigovora.

Članak 32.

Za provedbu mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« ravnatelj Agencije za plaćanja i pomoćnik ministra u čijoj su nadležnosti poslovi Upravljačkog tijela, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu Programa.

Stupanje na snagu

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/94

Urbroj: 525-08/0462-15-9

Zagreb, 30. rujna 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. – PRILOG VII.


106 05.10.2015 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 106 05.10.2015 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 106 05.10.2015 Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.