Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2084

Na temelju članka 142. točka 7. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Svrha Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24. 4. 2014.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 376/2014).

(2) U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 376/2014, ona se primjenjuje i na događaje i druge informacije povezane sa sigurnošću koji uključuju zrakoplove iz Priloga II Uredbe (EZ) br. 216/2008 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (SL L 79, 19. 3. 2008.).

(3) Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na sve događaje koji se dogode i izvan teritorija Republike Hrvatske zrakoplovu upisanom u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, odnosno inozemnom zrakoplovu kojega u vrijeme događaja koristi hrvatski operator zrakoplova.

Nadležna tijela

Članak 2.

(1) U smislu provedbe članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 376/2014, nadležna tijela su Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: Agencija za istraživanje) i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, na način propisan ovim Pravilnikom.

(2) U smislu provedbe članka 6. stavka 6. Uredbe (EU) 376/2014, Agencija za istraživanje vodi nacionalnu bazu podataka.

(3) U smislu provedbe članka 8. stavka 2., članka 11. i članka 12. Uredbe (EU) 376/2014, Agencija za istraživanje je kontaktna točka.

(4) U smislu provedbe članka 13. stavka 4. Uredbe (EU) 376/2014, nadležna tijela su Agencija za istraživanje i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

(5) U smislu provedbe članka 16. stavka 12. Uredbe (EU) 376/2014, nadležno tijelo je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Obvezno i dobrovoljno izvješćivanje

Članak 3.

(1) O događajima iz članaka 4. i 5. Uredbe (EU) 376/2014 izvješćuje se na propisanom obrascu Agencija za istraživanje i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

(2) Obrasci za izvješćivanje se nalaze u dodacima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Kontrola i kvaliteta podataka iz izvješća

Članak 4.

(1) Događaji o kojima se izvješćuje kroz sustav obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja klasificiraju se sukladno matrici rizika koja se nalazi u dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Matrica rizika iz stavka 1. ovog članka koristit će se do izrade zajedničkog europskog mehanizma klasifikacije rizika iz članka 7. stavaka 6. i 7. Uredbe (EU) 376/2014.

Dodaci

Članak 5.

(1) Dodaci 1., 2., 3., 4., 5. i 6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovog članka su:

a) Dodatak 1.: Obrazac za nesreće i ozbiljne nezgode

b) Dodatak 2.: Obrazac za obvezno izvješćivanje događaja povezanih sa sigurnošću

c) Dodatak 3.: Obrazac za dobrovoljno izvješćivanje događaja povezanih sa sigurnošću

d) Dodatak 4.: Obrazac za prijavu sudara zrakoplova s pticama

e) Dodatak 5.: Obrazac za prijavu događaja povezanih s opasnim robama

f) Dodatak 6.: Matrica rizika.

Stupanje na snagu

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. studenoga 2015.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 57/13).

Klasa: 011-01/15-01/160

Urbroj: 530-06-1-1-15-4

Zagreb, 29. rujna 2015.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

Dodatak 1. – Dodatak 6.


107 07.10.2015 Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu 107 07.10.2015 Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu