Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2086

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), a u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

b) »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome jesu li izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju;

c) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu: Natječaj) osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;

d) »Građenje« – izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

e) »Građevina« – građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

f) »Javni izdaci« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s ESI fondovima, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete ESF-a, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

g) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija;

h) »Maloprodaja« – postupanje i/ili prerada hrane i njezino skladištenje na prodajnom mjestu ili mjestu isporuke krajnjem potrošaču, uključujući terminale za distribuciju, ugostiteljske djelatnosti, tvorničke menze, ugostiteljsku opskrbu ustanova, restorane i ostale slične objekte za pripremu i posluživanje hrane, trgovine, distribucijske centre samoposluga i prodajna mjesta veleprodaje;

i) »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2003/361/EZ). Vodič za definiranje mikro, malih i srednjih poduzeća može se pronaći na stranicama Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo);

j) »Nepravilnost« – svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom;

k) »Operacija« – projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Unije »Poticanje stavljanja na tržište i prerade« u okviru Operativnog programa;

l) »Oprema« – pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu i/ili ostale riboprerađivačke instalacije radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina i/ili ostale riboprerađivačke instalacije

m) »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge;

n) »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« – prerada neprerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili daljnja prerada tako prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture;

o) »Proizvodi ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu: proizvodi)« – proizvodi navedeni u Prilogu II. ovoga Pravilnika, i njegov su sastavni dio;

p) »Projekt« – cjelokupna sveobuhvatna investicijska aktivnost koju provodi korisnik, a koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela troškova za sufinanciranje iz Operativnog programa;

q) »Rekonstrukcija« – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

r) »Skladišni prostori« – prostori koji se koriste za skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture, bilo iz primarne proizvodnje ili prerade kao i opreme/alata koji su vezani za djelatnost prerade;

s) »Specijalizirana vozila« – vozila namijenjena za prijevoz vlastitih proizvoda te vozila koje se koriste u prerađivačkim pogonima;

t) »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva« – prvo stavljanje nekog proizvoda na tržište Unije;

u) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja;

v) »Tijelo za ovjeravanje« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

w) »Tijelo za reviziju« – pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014);

x) »Ulaganje« – prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora putem Natječaja raspisanog na temelju odredbi ovog Pravilnika.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)) i Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L354, 28.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013).

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

(2) Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljiva ulaganja

Članak 4.

(1) Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;

b) ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;

d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;

e) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;

f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;

g) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

(2) Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

a) štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;

b) unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;

c) podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;

d) u vezi su s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;

e) u vezi su s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28.06.2007.);

f) rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Prihvatljivi troškovi

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda;

b) kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

c) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

d) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

e) kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

f) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

g) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za videonadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

h) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Članak 6.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od 1. siječnja 2015. godine izuzev troškova koji se kasnijom kontrolom na terenu ne mogu potvrditi.

(2) Operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

(3) Svi računi za troškove za koje je odobrena potpora moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 31. listopada 2016. godine.

(4) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu je 30. studenog 2016. godine.

(5) Ako projekt zahtijeva provedbu postupka ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš, ista se mora provesti prije ulaganja.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a;

b) drugi porezi, naknade i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega i poštarina;

c) potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala;

d) troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije;

e) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

f) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

g) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

h) administrativne i upravne pristojbe;

i) plaćanja u gotovini;

j) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene;

k) troškovi vlastitog rada;

l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

m) operativni troškovi, troškovi održavanja, amortizacije i najma;

n) u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, troškovnikom nepredviđeni troškovi;

o) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;

p) troškovi kupnje službenih vozila i plovila;

q) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja;

r) nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja;

s) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka;

t) troškovi nastali prije datuma propisanog u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali poslije navedenog datuma ukoliko se radi o troškovima za »skrivene radove ili opremu« koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Članak 8.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva, ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu;

b) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

c) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;

d) korisnik ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja;

e) ulaganje mora biti ekonomski i financijski održivo;

f) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima.

(2) Potpora se dodjeljuje isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima.

Obveze korisnika

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu IV. ovoga pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

(3) Upravljačko tijelo obavještava korisnike o godini od koje počinje teći rok iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(7) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16.07.2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe nalaze se u Prilogu III. Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(8) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

(9) Ukoliko je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(10) Korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o primopredaji opreme od dobavljača ukoliko istu nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole i o provođenju »skrivenih radova«, odnosno radova koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi, najkasnije sedam dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme, putem elektroničke pošte.

(11) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima Natječaja, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

IV. FINANCIRANJE

Članak 10.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se sukladno članku 95. stavku 1. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014, a uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209 16.7.2014.).

(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(4) Sredstva javne potpore iz stavka 3. ovoga članka iznose ukupno 29.333.334,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 22.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 7.333.334,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(5) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(6) Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti na temelju ovog Pravilnika iznosi 7.500.000,00 kuna.

(7) Potpora se ne isplaćuje prije odobrenja Operativnog programa sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 508/2014.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku na temelju Natječaja koji raspisuje Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

Članak 12.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo, dok ekonomske i tehničke analize projekta obavlja Agencija za plaćanja.

(2) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu ni nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo) te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na mrežne stranice.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(9) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 13.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, za sve potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena rang-lista sukladno kriterijima za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem;

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Upravljačko tijelo ukoliko se dostavlja osobno.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(5) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 2. točki b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Izdavanje Odluka

Članak 14.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Upravljačko tijelo će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Odluku o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepotpunih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak,

– utvrđene nepravilnosti koja prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– utvrđenog postojanja sukoba interesa između korisnika i ponuditelja,

– ekonomske i/ili financijske neodrživosti projekta,

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim izdacima.

(3) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Odluku o dodjeli sredstava u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(4) U slučaju izdavanja Odluka iz stavka 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(5) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Članak 15.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Upravljačko tijelo će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Upravljačko tijelo će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 14. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang--lista na temelju koje će Upravljačko tijelo donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 14. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika i radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore;

b) obveze korisnika na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva) ili

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(5) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, donijeti Odluku o odobrenju promjena ili Odluku o odbijanju promjena te po potrebi donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava.

(6) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava iz stavka 5. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a)ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti izmjenu Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru mjere IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 17.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore, dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 2. točke a) odnosno članka 15. stavka 5. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu, kada je utvrđena nepravilnost koja prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, kada korisnik prekrši odredbe Pravilnika, Natječaja, ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava, ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru,

– ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru mjere IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, DONOŠENJE ODLUKE I ISPLATA

Članak 18.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu na način kako je propisano Natječajem, uključujući i propisanu popratnu dokumentaciju.

Članak 19.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno prihvatljivim troškovima iz članka 5. ovoga Pravilnika, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije (ECB), u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(6) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

Članak 20.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu;

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu;

d) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova;

e) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(3) Isplate sukladno Odlukama o isplati vrši Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 21.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;

b) pregledavati lokaciju ulaganja poslovne prostore, opremu, uređaje, robu i ostalo;

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača);

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove);

e) provjeravati poslovne knjige i ostale dokumente;

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

g) provjeravati napredovanje radova (kontrola »skrivenih radova«);

h) provjeravati funkcionalnost i namjena ulaganja;

i) provjeravati tijek proizvodnje;

j) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata;

k) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti;

l) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(5) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(6) Ukoliko odgovorna osoba lokalne inicijative nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(7) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 22.

(1) Upravljačko tijelo će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Korisnik je obvezan vratiti sredstva u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške.

(4) Odluka o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate izdaje se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada utvrđeni nepravilni iznos ne prelazi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore;

c) ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(6) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(7) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(8) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 23.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravljačko tijelo u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

IX. PRIGOVORI

Članak 24.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 14. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 14. stavka 2. točke b) i članka 15. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 15. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 20. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(3) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(4) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 2. ovoga članka, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru mjere IV.4. 'Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture'«.

(5) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od petnaest dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnika.

(6) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

(7) Nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima kreirat će se konačna Rang-lista za sve zahtjeve za potporu zaprimljene na Natječaju koja će biti objavljena u sklopu Izvještaja o provedenom Natječaju.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2415

Urbroj: 525-13/1081-15-1

Zagreb, 30. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. – PRILOG IV.


107 07.10.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" 107 07.10.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" 107 07.10.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"