Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2087

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 52. stavaka 8. i 9. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOJ DOSTAVI PODATAKA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila obvezne dostave podataka o količinama sirovog kravljeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

(2) Za potrebe provedbe postupaka dostave podataka o isporučenim količinama mlijeka prvom otkupljivaču, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1097/2014 оd 17. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2010 u pogledu obavijesti država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 300, 18. 10. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1097/2014) i Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) prvi otkupljivač – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2) isporuka mlijeka – svaka isporuka mlijeka, koja ne uključuje druge mliječne proizvode, od proizvođača prvom otkupljivaču, bez obzira obavlja li prijevoz mlijeka proizvođač, otkupljivač ili treća strana.

3) proizvođač – nositelj poljoprivrednog gospodarstva, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koji proizvodi i prodaje mlijeko i/ili mliječne proizvode.

4) izravna prodaja – svaki oblik prodaje ili prijenosa mlijeka i/ili mliječnih proizvoda od proizvođača izravno potrošaču, kao i bilo koja druga prodaja mliječnih proizvoda koju obavlja proizvođač.

II. DOSTAVA PODATAKA

Obveze prvog otkupljivača

Članak 3.

(1) Prvi otkupljivač je obveznik dostave Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja):

– izvješća koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje su mu isporučene od proizvođača mlijeka iz područja Europske unije u prethodnom mjesecu, sukladno članku 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i

– izvješća koje sadrži točan popis proizvođača s područja Republike Hrvatske s pripadajućim OIB-om i jedinstvenim matičnim identifikacijskim brojem poljoprivrednika te podatke o količinama koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu.

(2) Za količine mlijeka iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka potrebno je navesti zemlju podrijetla mlijeka i ukupnu količinu mlijeka prema zemlji podrijetla.

Članak 4.

(1) Izvješće iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika nalazi se u Prilogu I. A ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće iz članka 3. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika nalazi se u Prilogu I. B ovoga Pravilnika.

(3) Rok za dostavu izvješća iz članka 3. ovoga Pravilnika je petnaesti dan u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Izvješća iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se Agenciji za plaćanja putem web-aplikacije ili na drugi način koji odredi Agencija za plaćanja i objavi na svojim mrežnim stranicama.

Obveze proizvođača mlijeka

Članak 5.

(1) Proizvođač mlijeka koji isporučuje mlijeko prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske obveznik je dostave izvješća koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje je isporučio tim otkupljivačima.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja, a nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Rok za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka je petnaesti dan u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji za plaćanja putem web aplikacije ili na drugi način koji odredi Agencija za plaćanja i objavi na svojim mrežnim stranicama.

Članak 6.

(1) Proizvođač mlijeka obveznik je dostave godišnjeg izvješća:

– o ukupnim količinama mlijeka koje je izravno prodao u prethodnoj godini i

– o ukupnim količinama mlijeka koje su upotrijebljene za proizvodnju mliječnih proizvoda koji su neposredno prodani u prethodnoj godini.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu, a nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(3) Rok za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka je petnaesti dan veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Izviješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji za plaćanja putem web-aplikacije ili na drugi način koji Agencija za plaćanja stavi na raspolaganje.

Vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije

Članak 7.

(1) Prvi otkupljivač dužan je voditi evidenciju o količinama mlijeka koje su mu isporučene i o kojima dostavlja izvješće sukladno člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika te čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

(2) Proizvođač mlijeka dužan je voditi mjesečnu evidenciju o količinama mlijeka koje je isporučio prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske i o kojima dostavlja izvješće sukladno članku 5. ovoga Pravilnika te čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

(3) Proizvođač mlijeka dužan je voditi mjesečnu evidenciju o količinama mlijeka koje su neposredno prodane i o količinama mlijeka koje su upotrijebljene za proizvodnju mliječnih proizvoda koji su neposredno prodani te o kojima dostavlja izvješće sukladno članku 6. ovoga Pravilnika kao i čuvati pripadajuću dokumentaciju najmanje pet godina od završetka godine u kojoj je nastala.

Viša sila

Članak 8.

(1) U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti, obveznici dostave izvješća prema ovome Pravilniku dužni su u pisanom ili elektroničkom obliku izvijestiti Agenciju za plaćanja o nastupu više sile i izvanrednih okolnosti zbog kojih nisu bili u mogućnosti dostaviti izvješće, uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja.

(2) Viša sila i izvanredne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka imaju jednako značenje kao definicija korištena u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Izvješćivanje

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja izvješćuje Europsku komisiju o količinama mlijeka iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika sukladno članku 1. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1097/2014.

(2) Agencija za plaćanja izvješćuje:

– poljoprivrednu inspekciju Ministarstva poljoprivrede jednom u tri mjeseca o dostavljenim izvješćima sukladno ovome Pravilniku, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti i ranije i

– Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatsku poljoprivrednu agenciju:

a) jednom mjesečno o ukupnim količinama mlijeka iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i

b) jednom godišnje o ukupnim količinama mlijeka iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Kontrola

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu svake godine na uzorku od najmanje 5% obveznika, utvrđenom na temelju analize rizika i slučajnim odabirom.

(2) Analiza rizika uzima u obzir:

– pravovremenost dostave podataka

– ispravnost dostavljenih podataka

– potpunost dostavljenih podataka

– udio u reprezentativnosti primljenih podataka

– kontrole provedene u prethodnim godinama i

– primjenu drugih kriterija koji se mogu odrediti naknadno, ukoliko se prema prikupljenim podacima ili iskustvu iz obavljenih kontrola utvrdi da postoje objektivni razlozi za izmjenu ili dopunu kriterija.

Članak 11.

(1) Prilozi I. A, I. B, II. i III. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Agencija za plaćanja priloge iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Prilikom podnošenja godišnjeg izvješća iz članka 6. ovoga Pravilnika za 2015. godinu osnova za utvrđivanje količina za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika su mjesečne i dnevne evidencije vođene temeljem članka 28. Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine« broj 24/13).

(2) Postupci u provedbi kvotne godine 2014/2015 u sektoru mlijeka dovršit će se prema odredbama Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine« broj 24/13).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/04

Urbroj: 525-07/1398-15-8

Zagreb, 25. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOZI

107 07.10.2015 Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda