Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2088

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 21. stavaka 5., 6., 7. i 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Članak 1.

U Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/2015, 15/2015, 19/2015 i 78/2015) u članku 9. stavku 3. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– rješenje o izdavanju i/ili prestanku važenja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru odnosno povlastice za uzgoj riba i drugih morskih organizama,«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 3. postaje stavak 2., a stavak 4. briše se.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

(1) Revizija rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu vrši se svake godine u mjesecu studenom radi ispunjenja broja sudionika u sljedećoj godini propisanih člankom 7. stavkom 1. ovog Pravilnika. Pravo na uvrštavanje u važeću rang-listu sudionika u malom obalnom ribolovu za sljedeću godinu ostvaruju podnositelji zahtjeva koji sustavom bodovanja iz članka 8. ovog Pravilnika nisu ostvarili pravo na sudjelovanje u malom obalnom ribolovu u tekućoj godini.

(2) Ažuriranje rang-liste sudionika vrši se na način da pravo na sudjelovanje u malom obalnom ribolovu u sljedećoj godini ostvaruje isti broj podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka koliko ima upražnjenih mjesta. Pravo na uvrštavanje u rang listu ostvaruju podnositelji zahtjeva s najvećim brojem bodova ostvarenim sukladno propisanim kriterijima iz članka 8. ovog Pravilnika prema već dostavljenim dokazima.

(3) Upražnjenim mjestima na rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu smatraju se:

– mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova ali su naknadno odustali od tog prava sukladno odredbama članka 12. stavka 1. alineje 4. ovog Pravilnika,

– mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, a preminuli su tijekom godine.

– mjesta ovlaštenika povlastice za mali obalni ribolov koji su ostvarili pravo na obavljanje malog obalnog ribolova, ali je povlastica prestala važiti zbog naknadnog utvrđivanja da je ista izdana na temelju netočnih podataka i pogrešno utvrđenih činjenica.

(4) Nakon izvršene revizije, Ministarstvo će do 30. studenoga tekuće godine objaviti ažuriranu rang-listu sudionika u malom obalnom ribolovu za sljedeću godinu. Novim sudionicima će se izdati rješenja o izdavanju povlastice i obrazac povlastice.«.

Članak 4.

(1) U članku 12. stavku 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– podnositelji zahtjeva iz članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika koji nakon provedenog postupka revizije rang-liste ne ostvare pravo na obavljanje malog obalnog ribolova u sljedećoj kalendarskoj godini,«.

(2) U članku 12. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 15. iza riječi »moru« briše se zarez i riječi:

»kao i odredbe propisa koji se odnose na povlastice i registar povlastica te mjere upravljanja ribarskom flotom«.

Članak 6.

Iza članka 15. dodaje se naslov i članci 16. i 17. koji glase:

»Promjene u povlastici – zamjena plovila na koje je izdana povlastica, zamjena porivnog stroja u plovilu, promjena bruto tonaže (GT)

Članak 16.

(1) Zamjena plovila na koje je izdana povlastica dozvoljena je isključivo ako je novo plovilo istog vlasnika iste ili manje bruto tonaže u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.

(2) Zamjena plovila sukladno stavku 1. ovog članka izvršit će se ukidanjem povlastice u koju je upisano staro plovilo i izdavanjem povlastice u koju će se upisati novo plovilo s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne podzone iz ukinute povlastice.

(3) Upis novoga porivnog stroja plovila u povlasticu radi zamjene porivnog stroja, odobrit će se isključivo ako je novi porivni stroj iste ili manje snage od porivnog stroja koji se zamjenjuje.

(4) Upis promjene veličine plovila u GT u povlasticu odobrit će se isključivo ako se radi o smanjenju GT-a.

Prestanak važenja povlastice

Članak 17.

(1) Povlastica prestaje važiti na zahtjev ovlaštenika povlastice.

(2) Povlastica prestaje važiti smrću ovlaštenika povlastice.

(3) Povlastica prestaje važiti ako je nakon izdavanja povlastice utvrđeno da je ista izdana na temelju netočnih podataka i pogrešno utvrđenih činjenica.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/74

Urbroj: 525-13/1282-15-11

Zagreb, 30. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.