Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

NN 107/2015 (7.10.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2089

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2., članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE POSEBNIM NAČINIMA RIBOLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine« br. 84/2015 i 94/2015) u članku 7. stavku 3. riječi »Galijula, Palagruža,« brišu se, a iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U dijelovima ribolovne zone C unutar pojasa od 2 Nm od otoka Palagruže i Galijule zabranjen je ribolov pridnenim mrežama stajaćicama.«.

Članak 2.

(1) U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U dijelovima ribolovne zone C unutar pojasa od 2 Nm od otoka Palagruže i Galijule dozvoljeno je polaganje do najviše 100 vrša za lov krupnih rakova po ribarskom plovilu.«

(2) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/34

Urbroj: 525-13/1282-15-5

Zagreb, 29. rujna 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.