Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

NN 107/2015 (7.10.2015.), Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2098

Na temelju čl. 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore, nadležan na temelju čl. 18. st. 1. toč. 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, na sjednici održanoj 3. srpnja 2015. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE TARIFE

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 1.

Tbr. 1. toč. 2. mijenja se i glasi:

»Sastav kaznene prijave za kaznena djela iz nadležnosti županijskih državnih odvjetništava i nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za kaznena djela za koja je zapriječena kazna preko 5 godina zatvora 100 bodova«

Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 2.

U Tbr. 3. toč. 1. iza riječi »oštećenog kao tužitelja« dodaju se riječi:

»za obranu okrivljenika prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom ili od njega ovlaštenim policijskim službenikom, za provođenje radnji ispitivanja građana u okviru istraživanja obrane, za prisustvovanje dokaznim radnjama tijekom istrage, za sastav prigovora i žalbi koji se tiču procesnih prava obrane, za sudjelovanje u pregovaranju o priznavanju krivnje radi donošenja presude na temelju sporazuma stranaka, za sastav prijedloga za ukidanje istražnog zatvora, sastav prijedloga za ukidanje drugih mjera osiguranja i privremenih mjera, sastav pisane obrane okrivljenika u prekršajnom postupku,«

Pročišćeni tekst Tbr. 3 toč. 1 glasi:

Za sudjelovanje u predistražnom postupku koji se vodi pred tijelima redarstvenih vlasti ili kod nadležnog državnog odvjetništva, za prisustvovanje izvidima koje provodi državno odvjetništvo ili tijela policije, prisustvovanje ročištu koje vodi sudac istrage glede određivanja, produljenja ili ukidanja istražnog zatvora, odvjetniku kao branitelju ili opunomoćeniku oštećenog kao tužitelja, za obranu okrivljenika prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom ili od njega ovlaštenim policijskim službenikom, za provođenje radnji ispitivanja građana u okviru istraživanja obrane, za prisustvovanje dokaznim radnjama tijekom istrage, za sastav prigovora i žalbi koji se tiču procesnih prava obrane, za sudjelovanje u pregovaranju o priznavanju krivnje radi donošenja presude na temelju sporazuma stranaka, za sastav prijedloga za ukidanje istražnog zatvora, sastav prijedloga za ukidanje drugih mjera osiguranja i privremenih mjera, sastav pisane obrane okrivljenika u prekršajnom postupku, pripada nagrada kao za obranu iz Tbr. 4. toč. 1. prema djelu za koje se vodi postupak, te za drugi i svaki slijedeći započeti sat prisutnosti u postupku naknada od 50 bodova

Članak 3.

U Tbr. 4. toč. 1. riječi »za svaki dan rasprave« zamjenjuju se riječima:

»za prvi sat svakog dana rasprave:«

Članak 4.

U Tbr. 4. toč. 1. al. 7. briše se i dodaje nova alineja 7. koja glasi:

»– za obranu pravne osobe u kaznenom ili prekršajnom postupku protiv pravnih osoba, prema visini predviđene kazne za odgovornu osobu u toj pravnoj osobi.«

Članak 5.

U Tbr. 5. toč. 3. iza riječi »zabranjuje raspolaganje imovinom,« dodaju se riječi:

»za žalbu protiv rješenja o provođenju istrage, za prigovor protiv prekršajnog naloga,«

Pročišćeni tekst Tbr. 5. toč. 3. glasi:

Za žalbu protiv rješenja o određivanju ili produljenju istražnog zatvora, žalbu protiv rješenja o određivanju mjera opreza i rješenja o određivanju privremene mjere kojom se okrivljeniku ili drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom, za žalbu protiv rješenja o provođenju istrage, za prigovor protiv prekršajnog naloga, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč. 1.

Članak 6.

U Tbr. 5. dodaje se nova toč. 6. koja glasi:

»Za sastavljanje odgovora protiv optužnice za kaznena djela iz nadležnosti županijskih sudova i kaznena djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za koju je zapriječena kazna preko 5 godina zatvora odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 4. toč. 1.«

Članak 7.

Naslov iznad Tbr. 6. koji glasi: »Izvanredna pravna sredstva« zamjenjuje se riječima:

»Izvanredni pravni lijekovi«.

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 4600/2015

Zagreb, 3. srpnja 2015.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Robert Travaš, v. r.

107 07.10.2015 Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 107 07.10.2015 Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika