Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

NN 108/2015 (9.10.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

108 09.10.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2101

Na temelju članka 10. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15), te članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (»Narodne novine«, br. 84/13 i 20/14), u članku 1. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »kogeneracije« zamjenjuje se riječima: »visokoučinkovite kogeneracije«.

Članak 2.

U članku 2. iza podstavka 1. dodaje se podstavak 2. koji glasi:

»– Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ Tekst značajan za EGP.«.

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Republika Hrvatska osigurava da se podrijetlo električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije može jamčiti na temelju objektivnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija, a u skladu s referentnim vrijednostima učinkovitosti određenih pravilnikom kojim se određuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(7) Republika Hrvatska osigurava da je jamstvo podrijetla električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije usklađeno sa zahtjevima određenim u stavku 6. ovoga članka i da sadrže najmanje podatke iz članka 10. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. podstavak 9. mijenja se i glasi:

»– zemlja izdavanja jedinstvenog identifikacijskog broja u kojoj je locirano proizvodno postrojenje, odnosne proizvodne jedinice,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka jamstvo podrijetla električne energije može sadržavati i druge podatke za potrebe korištenja registra, a u slučaju visokoučinkovite kogeneracije dodatno sadrži i sljedeće podatke:

– datum početka proizvodnje toplinske energije za koju se izdaje jamstvo podrijetla električne energije

– datum završetka proizvodnje toplinske energije za koju se izdaje jamstvo podrijetla električne energije

– donju kalorijsku vrijednost izvora goriva iz kojeg je proizvedena električna energija

– količinu i uporabu toplinske energije proizvedene zajedno s električnom energijom

– nazivnu električnu i toplinsku učinkovitost proizvodnog postrojenja

– količinu električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije određene u skladu s pravilnikom kojim se određuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije na koju se jamstvo odnosi

– uštede primarne energije izračunate u skladu s pravilnikom kojim se određuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije na temelju usklađenih referentnih vrijednosti učinkovitosti navedenih u pravilniku kojim se određuje stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.«.

U stavku 9. riječ: »kogeneracije« zamjenjuje se riječima: »visokoučinkovite kogeneracije«.

U stavku 12. riječ: »kogeneracije« zamjenjuje se riječima: »visokoučinkovite kogeneracije«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Tijelo nadležno za izdavanje jamstva podrijetla osigurava da je izdano jamstvo o podrijetlu električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije točno, pouzdano i zaštićeno od prijevara.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/92

Urbroj: 50301-05/18-15-4

Zagreb, 7. listopada 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.