Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja

NN 108/2015 (9.10.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2102

Na temelju članka 5. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, br. 85/14 i 95/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA

Članak 1.

U Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 153/14), u članku 3. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Iznimno, više vještake može imenovati Upravno vijeće Zavoda iz redova vještaka koji su u radnom odnosu u Zavodu za vještačenje.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za vještaka i višeg vještaka, može biti imenovana osoba iz redova doktora medicine bez specijalizacije s najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili iz redova doktora medicine – specijalista medicine rada/medicine rada i sporta, opće obiteljske medicine, interne medicine, psihijatrije, neurologije, ortopedije/ortopedije i traumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatologije i drugih specijalnosti, s najmanje dvije godine radnog iskustva u specijalnosti, te klinički psiholog, psiholog, diplomirani socijalni radnik ili magistar socijalnog rada, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (logoped, rehabilitator, defektolog), pedagog i drugi stručnjak prema potrebi vještačenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.«.

U stavku 6. riječi: »specijalista pojedinih grana medicine,« brišu se.

U stavku 7. iza riječi: »doktora medicine« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »specijalista pojedinih grana medicine.« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »na neodređeno vrijeme« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »izabran« briše se zarez i dodaju riječi: »ili postoji nedostatak vještaka ili viših vještaka u radnom odnosu u Zavodu za vještačenje,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vještak ili viši vještak iz stavka 2. ovoga članka imenuje se s Popisa stručnjaka za vještačenje koji donosi Upravno vijeće Zavoda za vještačenje.«.

Članak 3.

U Prilogu 3 LISTA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA I, u poglavlju A) OŠTEĆENJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA, u naslovu odjeljka II. iza riječi: »STEČENA« dodaju se riječi: »I PRIROĐENA«.

U naslovima pododjeljaka II A i II B iza riječi: »stečena« dodaju se riječi: »i prirođena«.

Naslov odjeljka III. mijenja se i glasi: »III. DORZALGIJE KAO POSLJEDICE PRIROĐENIH I DEGENERATIVNIH PROMJENA ILI OZLJEDA KRALJEŽNICE«.

U naslovu poglavlja C) DUŠEVNE BOLESTI, PSIHIČKI POREMEĆAJI I INTELEKTUALNE TEŠKOĆE riječ: »PSIHIČKI« zamjenjuje se riječju: »MENTALNI«.

U poglavlju D) OŠTEĆENJA ORGANA I ORGANSKIH SUSTAVA, naslov odjeljka IV. mijenja se i glasi: »III. BOLESTI I OŠTEĆENJA UROGENITALNOG SUSTAVA«.

U naslovu odjeljka V. brojka: »V.« zamjenjuje se brojkom: »IV.«.

U naslovu odjeljka VI. brojka: »VI.« zamjenjuje se brojkom: »V.«.

Naslov odjeljka VII. mijenja se i glasi: »VI. OSTALA OŠTEĆENJA UNUTRAŠNJIH ORGANA I TROVANJA«.

Naslov poglavlja F) mijenja se i glasi: »F) KROMOSOMSKE ABERACIJE, PRIROĐENE MALFORMACIJE I RIJETKE BOLESTI«.

U naslovu poglavlja F) NOVOTVORINE I BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA, slovo: »F)« zamjenjuje se slovom: »G)«, a slovo: »i« zamjenjuje se slovom: »I«.

Članak 4.

U Prilogu 5 LISTA TEŽINE I VRSTE INVALIDITETA – OŠTEĆENJA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI, odjeljak »Teške kronične bolesti« mijenja se i glasi:


Kronične bolesti

Osobama kod kojih je postavljena dijagnoza kronične bolesti zbog čega moraju uzimati stalnu terapiju i pridržavati se određenog higijensko – dijetetskog režima

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalist


Osobama kod kojih je ustanovljena kronična bolest sa komplikacijama na ciljnim organima i zahtijevaju stalnu terapiju, koje trebaju povremenu skrb druge osobe (2 – 3 puta tjedno za aktivnosti izvan kuće)

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalistOsobama kod kojih je ustanovljena kronična bolest sa komplikacijama na ciljnim organima koje zahtijevaju stalnu terapiju i svakodnevnu podršku/pomoć druge osobe

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalistOsobama koje su u terminalnoj fazi ili dekompenzaciji kronične bolesti čije liječenje nužno zahtijeva transplantaciju organa, kemo ili nadomjesnu terapiju, dijalizu, parenteralnu i enteralnu prehranu, aspiraciju usne šupljine i gornjih dišnih puteva, oksigenator, mehanički respirator, ugrađivanje stome, trahealne kanile, svakodnevnu mehaničku zaštitu kože i sl.

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalist

Kronične bolesti kod djeceKod djece s kroničnim bolestima, genetskim i rijetkim bolestima kod kojih je postavljena samo dijagnoza – a kod kojih još nije potrebna posebna prehrana, stalna terapija i pojačana skrb druge osobe

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalist

Kod djece s kroničnim bolestima, genetskim i rijetkim bolestima – kod kojih je potrebna posebna prehrana i/ili stalna terapija i pojačana skrb druge osobe

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalist
Za djecu s teškim kroničnim, genetskim i rijetkim bolestima kod kojih je potrebna stalna terapija, i/ili specijalna prehrana, i/ili terapijski zahvati uz pojačanu skrb druge osobe

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalist

Za djecu kod komplikacija i terminalnih stanja

teških kroničnih, genetskih i rijetkih bolesti koje zahtijevaju specifičnu i stalnu pojačanu skrb druge osobe

M: medicinska dokumentacija
S: liječnik specijalist
Članak 5.

U Prilogu 6 OBRAZAC »NALAZ I MIŠLJENJA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE«, Točka »NALAZ I MIŠLJENJE O TEŽINI I VRSTI INVALIDITETA – OŠTEĆENJU FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI« i točka »NALAZ I MIŠLJENJE O TEŽINI I VRSTI INVALIDITETA – OŠTEĆENJU FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD PONOVNOG PREGLEDA« mijenjaju se i glase:

Točka »NALAZ I MIŠLJENJE O TEŽINI I VRSTI INVALIDITETA – OŠTEĆENJU FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI«

1. Utvrđena vrsta i % oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma

1.1. ________________________________________________________

1.2. ________________________________________________________

1.3. ________________________________________________________

1.4. ________________________________________________________

2. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema
Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

2.1. ________________________________________________________

2.2. ________________________________________________________

2.3. ________________________________________________________

2.4. ________________________________________________________

3. vrsta oštećenja:

1.1. postojanje tjelesnog oštećenja                     DA     NE

1.2. postojanje osjetilnog oštećenja                    DA     NE

1.3. postojanje intelektualnog oštećenj                DA     NE

1.4. postojanje mentalnog oštećenja                    DA     NE

1.5. postojanje poremećaja autističnog spektra    DA     NE

4. postojanje više vrsta oštećenja

DA, navesti kojih

NE

5. postojanje više vrsta teških oštećenja

DA, navesti kojih

NE

6. postojanje teškog invaliditeta (IV. stupanj)                        DA     NE

7. postojanje težeg invaliditeta (III. stupanj)                          DA     NE

8. postojanje trajne promjene u zdravstvenom stanju            DA     NE

9. postojanje privremene promjene u zdravstvenom stanju   DA     NE

10. postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje

DA (I. i II. stupanj, III. stupanj uz podršku druge osobe)

NE (III. i IV. stupanj)

11. postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad

DA (I. i II. stupanj, III. stupanj uz podršku druge osobe)

NE (III. i IV. stupanj)

12. postojanje potpune nesposobnosti za rad

DA (III. i IV. stupanj)

NE (I. i II. stupanj, III. stupanj uz podršku druge osobe)

13. postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije

DA

NE

14. postojanje prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege i njezin opseg

– trajna potreba u punom opsegu (IV. stupanj, a moguće i III. stupanj)

– trajna potreba u smanjenom opsegu (III. stupanj, a moguće i II. stupanj)

– privremena potreba u punom opsegu (IV. stupanj, a moguće i III. stupanj)

– privremena potreba u smanjenom opsegu (III. stupanj, a moguće i II. stupanj)

15. postojanje potrebe za specifičnom njegom uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne životne aktivnosti u kući i izvan kuće:

NE

DA, navesti kojih

1. primjenu terapije kisikom putem endotrahealnog tubusa

2. primjenu terapije kisikom putem kanile

3. primjenu terapije kisikom s visokom koncentracijom kisika

4. aspiraciju dišnih putova kroz nos ili usta, kanilu ili tubus

5. aspiraciju dišnih putova kroz kanilu ili tubus osobe koja je na umjetnoj ventilaciji – otvoreni i zatvoreni sistem

6. upotreba aparata (Smart West) za potporu disanja

7. hranjenje putem gastrostome

8. hranjenje putem jejunostome

9. hranjenje putem želučane sonde

10. kateterizaciju i promjenu trajnog urinskog katetera i sl.

11. centralni venski kateter (npr. Broviac)

– te sva stanja koja zahtijevaju specifičnu njegu uz izvođenje medicinskih postupaka zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne aktivnosti u kući i izvan kuće.

16. obrazloženje mišljenja

17. postojanje potrebe ponovnog vještačenja

DA, obrazloženje s rokom ___________________

NE

18. napomena

VIJEĆE VJEŠTAKA

_________________

_________________

_________________
(tiskanim slovima navesti ime,
prezime, specijalnost te vlastiti
potpis)

Točka »NALAZ I MIŠLJENJE O TEŽINI I VRSTI INVALIDITETA – OŠTEĆENJU FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD PONOVNOG PREGLEDA«

1. RJEŠENJEM NADLEŽNOG TIJELA _______________ u ______________, broj _________ od _____________ osobi priznato je pravo iz ___________________:

Ime i prezime vještaka: ___________________

Posljednje mišljenje vještaka S.S./P.U. u__________, broj _________ od ____________: kako slijedi:

(navedite sadržaj mišljenja ukoliko isti ne postoji u bazi ZOSI)

2. Anamneza: (u odnosu na prvobitnu)

3. Status: (u odnosu na prvobitan)

4. Utvrđena nova oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma – Lista I (u odnosu na prvotna)

Vrsta oštećenja i %/stupanj

4.1.___________________________

4.2.___________________________

4.3.___________________________

4.4.___________________________

5. Funkcionalno stanje prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti (u odnosu na prvotna)

Vrsta invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i stupanj

5.1.____________________________

5.2.____________________________

5.3.____________________________

5.4.____________________________

6. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE

Težina i vrsta invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti se

a. Povećala

b. Smanjila

c. Ostala ista

7. ZAKLJUČNI NALAZ:

1. vrsta oštećenja:

1.1. postojanje tjelesnog oštećenja                          DA     NE

1.2. postojanje osjetilnog oštećenja                         DA     NE

1.3. postojanje intelektualnog oštećenja                   DA     NE

1.4. postojanje mentalnog oštećenja                        DA     NE

1.5. postojanje poremećaja autističnog spektra        DA     NE

2. postojanje više vrsta oštećenja

a) DA, navesti kojih

b) NE

3. postojanje više vrsta teških oštećenja

a) DA, navesti kojih

b) NE

4. postojanje teškog invaliditeta (IV. stupanj)    DA    NE

5. postojanje težeg invaliditeta (III. stupanj)     DA    NE

6. postojanje trajne promjene u zdravstvenom stanju

a) DA

b) NE

7. postojanje privremene promjene u zdravstvenom stanju

c) DA

d) NE

8. postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje

a) DA (I. i II. stupanj, III. stupanj uz podršku druge osobe)

b) NE (III. i IV. stupanj)

9. postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad

a) DA (I. i II. stupanj, III. stupanj uz podršku druge osobe)

b) NE (III. i IV. stupanj)

10. postojanje potpune nesposobnosti za rad

a) DA (III. i IV. stupanj)

b) NE (I., II., III. stupanj uz podršku druge osobe)

11. postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije

a) DA

b) NE

12. postojanje prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege i njezin opseg

a) trajna potreba u punom opsegu (IV. stupanj, a moguće i III. stupanj)

b) trajna potreba u smanjenom opsegu (III. stupanj, a moguće i II. stupanj)

c) privremena potreba u punom opsegu (IV. stupanj, a moguće i III. stupanj)

d) privremena potreba u smanjenom opsegu (III. stupanj, a moguće i II. stupanj)

13. postojanje potrebe za specifičnom njegom uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne životne aktivnosti u kući i izvan kuće:

a) NE

b) DA, navesti kojih

1. primjenu terapije kisikom putem endotrahealnog tubusa

2. primjenu terapije kisikom putem kanile

3. primjenu terapije kisikom s visokom koncentracijom kisika

4. aspiraciju dišnih putova kroz nos ili usta, kanilu ili tubus

5. aspiraciju dišnih putova kroz kanilu ili tubus osobe koja je na umjetnoj ventilaciji – otvoreni i zatvoreni sistem

6. upotreba aparata (Smart West) za potporu disanja

7. hranjenje putem gastrostome

8. hranjenje putem jejunostome

9. hranjenje putem želučane sonde

10. kateterizaciju i promjenu trajnog urinskog katetera i sl.

11. centralni venski kateter (npr. Broviac)

– te sva stanja koja zahtijevaju specifičnu njegu uz izvođenje medicinskih postupaka zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne aktivnosti u kući i izvan kuće.

14. obrazloženje mišljenja postojanje potrebe ponovnog vještačenja

a) DA, obrazloženje s rokom___________________

b) NE

15. napomena

VIJEĆE VJEŠTAKA

_________________

_________________

_________________
(tiskanim slovima navesti ime,
prezime, specijalnost te vlastiti
potpis).


Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/99

Urbroj: 50301-04/12-15-2

Zagreb, 7. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

108 09.10.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja 108 09.10.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja