Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor

NN 108/2015 (9.10.2015.), Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor

MINISTARSTVO FINANCIJA

2110

Na temelju članka 27. stavka 1. i članka 45. stavka 1. točke d) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI, UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOGA UNUTARNJEG REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se program izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (u daljnjem tekstu: Program), uvjeti, obveze i odgovornosti vezane uz pohađanje izobrazbe, nositelj provedbe izobrazbe, uvjeti, obveze i odgovornosti za provedbu izobrazbe, uvjeti i način polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, praktična izobrazba, vođenje dokumentacije o provedbi izobrazbe te stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru.

(2) Izobrazba za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (u daljnjem tekstu: izobrazba) provodi se prema Programu koji je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 1.

II. UVJETI, OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANE UZ POHAĐANJE IZOBRAZBE

Članak 2.

(1) Pravo pohađanja izobrazbe ima osoba (u daljnjem tekstu: polaznik) koja ispunjava uvjete iz članka 27. stavka 2. Zakona, odnosno koja:

a) ima završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i

b) kojoj je stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: stručno ovlaštenje) uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređena.

(2) Za upućivanje polaznika na pohađanje izobrazbe odgovorna je odgovorna osoba institucije u kojoj je polaznik zaposlen.

(3) Polaznik je dužan prilikom prijavljivanja za pohađanje izobrazbe Ministarstvu financija, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (u daljnjem tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica) dostaviti:

a) Obrazac prijavnice za pohađanje izobrazbe koji je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 2

b) dokaz da je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je polaznik raspoređen (presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto u unutarnjoj reviziji ili ugovora o radu na poslovima unutarnje revizije; ili u izvorniku, izjavu poslodavca o ispunjavanju uvjeta za pohađanje izobrazbe)

c) Dokaz o nekažnjavanju, u izvorniku koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za pohađanje izobrazbe.

(4) Troškovi izobrazbe podmiruju se sukladno odluci ministra financija kojom se utvrđuje visina troškova izobrazbe, način i oslobođenje od podmirenja troškova izobrazbe.

(5) U slučaju poduzimanja disciplinskih mjera, premještaja ili otpuštanja polaznika s radnog mjesta iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika za vrijeme trajanja izobrazbe, odgovorna osoba institucije obvezna je o tome pisanim podneskom obavijestiti Središnju harmonizacijsku jedinicu, radi obustave pohađanja izobrazbe zbog izmijenjenih uvjeta koje su bile osnova za upućivanje polaznika na pohađanje izobrazbe.

(6) Ukoliko polaznik izgubi pravo pohađanja izobrazbe sukladno odredbama ovoga Pravilnika, institucija u kojoj je polaznik zaposlen nema pravo na povrat sredstava uplaćenih za troškove izobrazbe iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Polaznik ima sljedeće obveze i odgovornosti:

a) biti nazočan svim aktivnostima predviđenima Programom, a iznimno se, u opravdanim slučajevima, može po jednom modulu, uz prethodnu obavijest pisanim podneskom Središnjoj harmonizacijskoj jedinici, opravdati izostanak od jednoga radnog dana ili sedam školskih sati

b) izvršavati sve obveze značajne za uspješan završetak Programa zadane od strane osoba koje provode izobrazbu

c) izvršiti sve obveze propisane ovim Pravilnikom.

(2) Sa svim obvezama koje proizlaze iz stavka 1. ovoga članka, polaznik se mora upoznati prije upućivanja na pohađanje izobrazbe.

III. NOSITELJ PROVEDBE IZOBRAZBE

Članak 4.

(1) Nositelj provedbe izobrazbe je Ministarstvo financija, Središnja harmonizacijska jedinica.

(2) Provedbu izobrazbe čine tri faze: izrada sadržaja izobrazbe, neposredna provedba izobrazbe ili nekog njegovog dijela te praćenje i ocjena kvalitete sadržaja i provedbe izobrazbe.

(3) Nositelj provedbe izobrazbe odgovoran je za provedbu Programa iz ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) U cilju osiguranja razvoja i kvalitete izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru, osniva se Programsko vijeće za izobrazbu unutarnjih revizora u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Programsko vijeće).

(2) Programsko vijeće je savjetodavno tijelo Središnje harmonizacijske jedinice i nema upravljačke ovlasti.

(3) Rukovoditelj Središnje harmonizacijske jedinice je predsjednik Programskog vijeća.

(4) Članove Programskog vijeća, na prijedlog rukovoditelja Središnje harmonizacijske jedinice, imenuje ministar financija iz kruga osoba s iskustvom u području financijskog upravljanja, kontrola, unutarnje revizije ili revizije.

(5) Članove Programskog vijeća imenuje se na razdoblje od četiri godine.

(6) Način rada i odlučivanja te druga pitanja od važnosti za rad Programskog vijeća utvrđuju se poslovnikom o radu Programskog vijeća.

(7) Programsko vijeće saziva se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

IV. UVJETI, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA PROVEDBU IZOBRAZBE

Izrada sadržaja izobrazbe

Članak 6.

(1) Središnja harmonizacijska jedinica odgovorna je za izradu sadržaja izobrazbe.

(2) Programsko vijeće ima savjetodavnu ulogu u razvoju i osiguranju kvalitete sadržaja izobrazbe.

Neposredna provedba izobrazbe

Članak 7.

Izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, sadržaj kojih je utvrđen Programom.

Provedba teoretskog dijela izobrazbe

Članak 8.

(1) Osobe koje se angažiraju za provedbu teoretskog dijela izobrazbe su treneri o odabiru kojih odlučuje, i za čiji izbor odgovara rukovoditelj Središnje harmonizacijske jedinice.

(2) Za svaki od modula koji se izvode u sklopu teoretskog dijela izobrazbe jedan od trenera imenuje se voditeljem modula.

Članak 9.

(1) Trener može biti državni službenik ili druga osoba koja je stekla odgovarajuću opću ili posebnu izobrazbu potrebnu za organizaciju i provedbu pojedine vrste ili konkretnog programa izobrazbe, a o tome posjeduje važeću dozvolu za provođenje izobrazbe državnih službenika koju izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

(2) Za provedbu teoretskog dijela izobrazbe mogu se angažirati i druge osobe zaposlene na poslovima unutarnje revizije ili revizije, financija ili drugog srodnog područja koje imaju odgovarajuća znanja, vještine ili sposobnosti potrebne da polaznicima omoguće usvajanje znanja potrebnih za ostvarivanje cilja izobrazbe.

(3) Kod odabira osoba za provedbu teoretskog dijela izobrazbe razmatraju se sljedeći kriteriji:

a) najmanje pet godina radnog iskustva u području u kojemu će provoditi izobrazbu

b) objavljeni članci u mjerodavnim stručnim publikacijama, održane prezentacije ili izlaganja u tuzemstvu i inozemstvu

c) stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru (obvezan kriterij za provedbu modula II, III i V).

Članak 10.

Osobe koje se angažiraju za provedbu teoretskog dijela izobrazbe imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

a) držati se cilja i sadržaja izobrazbe

b) pripremiti materijale za izobrazbu

c) pridržavati se uputa nositelja provedbe izobrazbe

d) stručno provesti izobrazbu

e) sastaviti izvještaj o provedenoj izobrazbi.

Članak 11.

Osobe koje se angažiraju za provedbu teoretskog dijela izobrazbe imaju pravo na naknadu za rad na izobrazbi sukladno odredbama o visini naknada utvrđenih odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Provedba praktičnog dijela izobrazbe

Članak 12.

(1) Osobe koje se angažiraju za provedbu praktičnog dijela izobrazbe su mentori o odabiru kojih odlučuje i za čiji izbor odgovara rukovoditelj unutarnje revizije.

(2) Mentor mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imati stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru

b) imati obavljeno najmanje pet unutarnjih revizija, nakon što je stekao stručno ovlaštenje

c) imati istaknute rezultate u radu sukladno posebnim propisima kojima se uređuju postupak i kriteriji ocjenjivanja zaposlenika, odnosno potvrđene od strane odgovorne osobe institucije

d) nije kažnjavan za povrede službene dužnosti i/ili povredu obveza iz radnog odnosa, nakon što je stekao stručno ovlaštenje.

(3) Mentor, sukladno Uputi o provođenju praktične izobrazbe u sklopu Programa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (u daljnjem tekstu: Uputa), koju izrađuje Središnja harmonizacijska jedinica, neposredno daje polazniku zaduženja, smjernice i objašnjenja u vezi s poslovima unutarnje revizije koje je dužan obaviti. O uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe odlučuje mentor te izvješćuje polaznika o uspjehu izdavanjem potvrde.

(4) Mentor je dužan najaviti rukovoditelju unutarnje revizije svoju odsutnost s radnog mjesta u trajanju duljem od trideset dana. U tom slučaju će rukovoditelj unutarnje revizije polazniku odrediti novog mentora, do povratka odsutnog mentora te o tome obavijestiti Središnju harmonizacijsku jedinicu.

(5) Rukovoditelj unutarnje revizije može u svakom trenutku razriješiti mentora te dužnosti kada utvrdi da na zadovoljavajući način ne obavlja svoje obveze, ako mu prestane radni odnos u instituciji ili na zahtjev mentora.

Praćenje i ocjena kvalitete sadržaja i provedbe izobrazbe

Članak 13.

Zaposlenici Središnje harmonizacijske jedinice nadležni za provjeru kvalitete prate i ocjenjuju kvalitetu sadržaja izobrazbe i njene provedbe na temelju ocjena od strane polaznika i povremenom izravnom prisutnošću za vrijeme provođenja izobrazbe.

V. UVJETI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Članak 14.

(1) Za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor polaže se pismeni i usmeni ispit (u daljnjem tekstu: ispiti) sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Središnja harmonizacijska jedinica temeljem zaprimljene dokumentacije za pristupanje ispitu utvrđuje ispunjava li polaznik uvjete za polaganje ispita.

(3) Polaznike koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita Središnja harmonizacijska jedinica obavještava o datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita, najkasnije dvadeset dana prije datuma održavanja ispita.

Članak 15.

(1) Za provođenje ispita imenuje se Ispitno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje ima predsjednika i tri člana.

(2) Predsjednik i članovi Povjerenstva su u pravilu zaposlenici Središnje harmonizacijske jedinice i/ili ovlašteni unutarnji revizori za javni sektor koji se angažiraju za provedbu teoretskog dijela izobrazbe.

(3) Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje rukovoditelj Središnje harmonizacijske jedinice, a radi osiguranja nazočnosti na datum održavanja ispita isti su dužni prilagoditi poslove, odnosno poduzeti druge potrebne radnje da osiguraju provođenje ispita.

(4) U slučaju objektivnih razloga, rukovoditelj Središnje harmonizacijske jedinice može imenovati zamjenu za odsutnog predsjednika ili člana Povjerenstva.

(5) Predsjednik Povjerenstva dužan je upoznati polaznika s pravilima polaganja ispita, njegovim pravima i obvezama i dati mu potrebna objašnjenja vezana uz polaganje ispita, nadzirati regularnost provođenja ispita tijekom cijelog ispitnog postupka, zbog neprimjerenog ponašanja, odnosno nepoštivanja pravila ispita udaljiti polaznika s ispita, odobriti i priopćiti ispitne rezultate polazniku te obavljati administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo.

(6) Članovi Povjerenstva provode ispite, utvrđuju ispitne rezultate i odlučuju o uspjehu polaznika na ispitu, u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(7) Predsjednik Povjerenstva, za svakog polaznika vodi zapisnik o polaganju ispita u koji unosi ispitne rezultate.

(8) Ispitni rezultat se priopćuje polazniku po završetku ispita.

(9) Zapisnik o polaganju ispita uz predsjednika i članove Povjerenstva potpisuje i polaznik.

(10) Na zahtjev polaznika, uvid u ispitnu dokumentaciju omogućit će se u prostorijama Središnje harmonizacijske jedinice uz nazočnost predsjednika i jednog člana Povjerenstva, najkasnije pet dana od datuma polaganja ispita.

(11) Predsjednik i članovi Povjerenstva potpisuju Izjave o čuvanju podataka i informacija koje su im stavljene na raspolaganje tijekom rada u Povjerenstvu.

Članak 16.

(1) Polaznik je dužan, prilikom pristupanja ispitu, na zahtjev predsjednika Povjerenstva pokazati osobnu ispravu kojom se može potvrditi njegov identitet.

(2) Polaznik može iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustati od polaganja ispita, ali o tome mora obavijestiti pisanim podneskom Središnju harmonizacijsku jedinicu do datuma određenog za održavanje ispita.

(3) Ako polaznik, bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu, smatrat će se da ispit nije položio.

(4) Ako polaznik odustane od započetog polaganja ispita ili ga predsjednik Povjerenstva zbog neprimjerenog ponašanja, odnosno nepoštivanja pravila ispita udalji s ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

(5) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka, predsjednik Povjerenstva upisuje u zapisnik o polaganju ispita razlog zbog kojeg se smatra da polaznik nije položio ispit.

(6) Ispit se može polagati ukupno tri puta. Ako polaznik nakon trećeg polaganja ne položi ispit u cijelosti, gubi pravo na pohađanje izobrazbe.

Pismeni ispit

Članak 17.

(1) Pismenom ispitu može pristupiti polaznik koji je završio teoretski dio izobrazbe sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Za polaganje pismenog ispita polaznik je dužan Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti pisanu prijavu na Obrascu prijavnice za polaganje pismenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, koja je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 3.

Članak 18.

Pismeni ispit se sastoji od četiri ispitna područja:

1. Uvod u unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

2. Metodologija rada unutarnje revizije

3. Revizorske vještine i tehnike

4. Financijsko upravljanje i računovodstvo.

Članak 19.

(1) Ispitno područje »Uvod u unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru« obuhvaća sadržaj Modula I određen Programom.

(2) Ispitno područje »Metodologija rada unutarnje revizije« obuhvaća sadržaje Modula II i Modula V određene Programom.

(3) Ispitno područje »Revizorske vještine i tehnike« obuhvaća sadržaj Modula III određen Programom.

(4) Ispitno područje »Financijsko upravljanje i računovodstvo« obuhvaća sadržaj Modula IV određen Programom.

Članak 20.

(1) Pitanja za svako ispitno područje sastavlja voditelj modula, a odabir pitanja za ispit obavlja Središnja harmonizacijska jedinica.

(2) Pismeni ispit se sastoji od ukupno sto pitanja. Za svako ispitno područje predviđeno je dvadeset pet pitanja, podijeljenih u dvije skupine pitanja:

(a) dvadeset pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora

(b) pet pitanja na koja se odgovara rješavanjem praktičnih zadataka.

(3) Svaki točan odgovor vrednuje se jednim bodom.

Članak 21.

(1) Pismeni ispit traje maksimalno dva sata.

(2) Pismeni ispit polaznik polaže pod šifrom, čime je osigurana povjerljivost tijekom provođenja ocjenjivanja.

Članak 22.

(1) Uspjeh polaznika na pismenom ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »popravni ispit« ili »nije položio«.

(2) Pismeni ispit je položio onaj polaznik koji postigne prag prolaznosti koji uključuje petnaest i više bodova, odnosno sedamdeset pet posto i više u prvoj skupini pitanja i tri i više bodova, odnosno šezdeset posto i više u drugoj skupini pitanja, u svakom od četiri ispitna područja.

(3) Polaznik koji nije ostvario prag prolaznosti iz najviše dva ispitna područja, upućuje se na „popravni ispit» iz ispitnog područja iz kojeg nije ostvario prag prolaznosti.

(4) Polaznik koji nije ostvario prag prolaznosti iz više od dva ispitna područja, ocjenjuje se s »nije položio« i pristupa ponovnom polaganju cijelog pismenog ispita.

(5) O vremenu polaganja pismenog ispita iz stavka 3. i 4. ovoga članka polaznik će biti pravodobno obaviješten.

(6) Po položenom pismenom ispitu, polazniku se izdaje odgovarajuća potvrda, odnosno o tome da polaznik nije položio pismeni ispit, Središnja harmonizacijska jedinica pisanim podneskom obavještava odgovornu osobu institucije u kojoj je polaznik zaposlen.

Članak 23.

Polaznik iz članka 2. ovoga Pravilnika koji posjeduje certifikat ovlaštenoga državnog revizora nakon položenog pismenog ispita stječe uvjete za dobivanje stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija, odnosno nema obvezu obavljanja praktične izobrazbe i polaganja usmenog ispita.

Usmeni ispit

Članak 24.

(1) Usmenom ispitu može pristupiti polaznik koji je završio praktični dio izobrazbe sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Za polaganje usmenog ispita polaznik je dužan Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti:

a) pisanu prijavu na Obrascu prijavnice za polaganje usmenog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, koja je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 4

b) Potvrdu o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe

c) dva konačna revizijska izviješća s obveznim obrascima, u pisanom i elektroničkom obliku

d) Dokaz o nekažnjavanju, u izvorniku koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za polaganje usmenog ispita.

Članak 25.

Usmeni ispit polaže se iz ispitnog područja »Metodologija rada unutarnje revizije i primjena Međunarodnih standarda za stručnu provedbu unutarnje revizije u obavljanju revizija«.

Članak 26.

Usmeni ispit se sastoji od sedam pitanja, koja postavljaju članovi Povjerenstva radi provjere znanja polaznika o metodologiji rada i primjeni Međunarodnih standarda za stručnu provedbu unutarnje revizije u obavljanju revizija.

Članak 27.

(1) Usmeni ispit traje maksimalno četrdeset pet minuta.

(2) Članovi Povjerenstva utvrđuju ispitne rezultate i ocjenjuju uspjeh polaznika većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Članak 28.

(1) Uspjeh polaznika na usmenom ispitu ocjenjuje se s »položio ili »nije položio«.

(2) Polaznik je položio usmeni ispit ako većina članova Povjerenstva na temelju usmenih odgovora, na pet i više pitanja utvrdi da polaznik ima zadovoljavajuće poznavanje ispitnog područja.

(3) Polaznik ocijenjen s »položio« stječe uvjete za dobivanje stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija, a kojim se stječe zvanje »ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor« (u daljnjem tekstu: ovlašteni unutarnji revizor).

(4) Ukoliko polaznik na usmenom ispitu ne pokaže zadovoljavajuće poznavanje ispitnog područja usmenim odgovorom na pet i više pitanja ocjenjuje se s »nije položio« i upućuje ga se na obavljanje jedne dodatne revizije te je dužan najkasnije u roku od dva mjeseca od datuma zapisnika o polaganju usmenog ispita ponovo podnijeti prijavu za polaganje usmenog ispita.

(5) O rezultatima usmenog ispita Središnja harmonizacijska jedinica pisanim podneskom obavještava odgovornu osobu institucije u kojoj je polaznik zaposlen.

VI. PRAKTIČNA IZOBRAZBA

Članak 29.

(1) Nakon položenog pismenog ispita polaznik je dužan obaviti praktični dio izobrazbe, koji se sastoji od dvije uspješno obavljene revizije.

(2) Rad polaznika tijekom obavljanja praktičnog dijela izobrazbe nadzirat će mentor.

Članak 30.

(1) Praktična izobrazba obavlja se u instituciji u kojoj je polaznik zaposlen.

(2) Polaznik je dužan u roku od deset dana od datuma položenog pismenog ispita, Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti obavijest o nazivima revizija i mentoru, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika kao Prilog 5.

(3) Polaznik koji se upućuje na pohađanje izobrazbe iz institucije koja nema imenovanog rukovoditelja unutarnje revizije ili osobu koja ispunjava uvjete za mentora iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavlja nazive za dvije revizije na Obrascu obavijest o nazivima revizija i mentoru uz suglasnost odgovorne osobe institucije u roku od deset dana od datuma položenog pismenog ispita. Polazniku će mentora dodijeliti Središnja harmonizacijska jedinica, osim u slučaju ako bi polaznik sam našao mentora.

Članak 31.

(1) Uspjeh polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(2) Praktični dio izobrazbe je uspješno obavio onaj polaznik koji je ispunio sedamdeset posto i više kriterija za evaluaciju obavljene revizije po svakoj od obavljenih revizija.

(3) Polaznik ocijenjen s »položio« dužan je prijaviti usmeni ispit u roku od deset dana od datuma izdavanja Potvrde o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe.

(4) Ukoliko polaznik ne obavi uspješno jednu ili dvije revizije ocjenjuje se s »nije položio« i pristupa ponovnom obavljanju jedne ili dvije revizije.

(5) Za ponovno obavljanje praktične izobrazbe polaznik je dužan Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti:

a) Potvrdu o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe

b) Obrazac obavijest o nazivima revizije i mentoru (prijavljuje jednu ili dvije revizije, ovisno o uspjehu u obavljanju revizija), s tim da će mentora dodijeliti Središnja harmonizacijska jedinica.

(6) Praktična izobrazba se može ponavljati ukupno tri puta.

(7) Ako polaznik i nakon trećeg ponavljanja praktične izobrazbe ne obavi uspješno obje revizije sukladno stavku 2. ovoga članka gubi pravo na pohađanje izobrazbe, o čemu Središnja harmonizacijska jedinica pisanim podneskom obavještava odgovornu osobu institucije u kojoj je polaznik zaposlen.

VII. DOKUMENTACIJA O PROVEDBI IZOBRAZBE

Članak 32.

Prijave za pohađanje izobrazbe, dokumentacija za polaganje ispita i evidencije o polaganju ispita te dodjeli stručnih ovlaštenja u nadležnosti su Središnje harmonizacijske jedinice i čuvaju se trajno u Ministarstvu financija.

VIII. STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA

Članak 33.

(1) Ovlašteni unutarnji revizori dužni su se stalno usavršavati i održavati stručnost i kvalitetu svojih usluga.

(2) Ministar financija će naputkom urediti sadržaj i postupak vrednovanja stalnog stručnog usavršavanja, utvrđivanje statusa unutarnjih revizora i izvještavanje o stalnom stručnom usavršavanju.

(3) Središnja harmonizacijska jedinica objavljuje godišnji katalog izobrazbe koji obuhvaća sve oblike stalnog stručnog usavršavanja u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice.

(4) Stalno stručno usavršavanje iz stavka 3. ovoga članka uključuje sastanke, radionice, seminare i konferencije te najmanje jedno godišnje jednodnevno ili dvodnevno stručno savjetovanje iz područja unutarnje revizije.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Program stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru od 31. svibnja 2010. (KLASA: 043-01/10-01/207, URBROJ: 513-10/10-1), Naputak o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru od 31. svibnja 2010. (KLASA: 043-01/10-01/208, URBROJ: 513-10/10-1) i Naputak o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru od 16. prosinca 2010. (KLASA: 131-01/10-01/138, URBROJ: 513-10/10-1).

Članak 35.

Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor iz članka 33. stavka 2. ovoga Pravilnika ministar financija će donijeti u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 36.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na polaznike koji su započeli pohađati izobrazbu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Polaznici koji su započeli pohađati izobrazbu prema Programu stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru i Naputku o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru koje je ministar financija donio 31. svibnja 2010. dužni su, sukladno članku 48. stavku 2. Zakona, započetu izobrazbu završiti najkasnije do 25. siječnja 2017. ili gube pravo pohađanja izobrazbe.

(3) Polaznici iz stavka 2. ovoga članka polažu usmeni ispit i stječu stručno ovlaštenje prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/415

Urbroj: 513-08-03-15-1

Zagreb, 1. listopada 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 5


108 09.10.2015 Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor 108 09.10.2015 Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor