Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

NN 108/2015 (9.10.2015.), Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

2112

Na osnovi članka 56. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z V

O GLASOVANJU OSOBA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA U MIROVNIM OPERACIJAMA I MISIJAMA, BIRAČA – ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA POD HRVATSKOM ZASTAVOM TE NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA SMJEŠTENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI I BIRAČA LIŠENIH SLOBODE

I.

Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, birači – članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, birači na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi i birači lišeni slobode glasovat će 8. studenoga 2015. na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor na posebnim biračkim mjestima određenim sukladno odredbama Zakona (dalje: posebna biračka mjesta).

II.

Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar obrane.

Birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar vanjskih i europskih poslova.

Birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te birači na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

Birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar socijalne politike i mladih.

Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa.

Na posebnim biračkim mjestima koja rješenjem određuju nadležni ministri, na osnovi članka 71. Zakona, mogu glasovati isključivo birači koji su upisani u izvadak iz popisa birača za to biračko mjesto.

III.

Izborna povjerenstva izbornih jedinica (dalje: nadležna izborna povjerenstva) imenovat će biračke odbore za posebna biračka mjesta i to:

– za birače u Oružanim snagama Republike Hrvatske, izborno povjerenstvo izborne jedinice na čijem se području nalaze posebna biračka mjesta, na prijedlog Ministarstva obrane,

– za birače koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, izborno povjerenstvo izborne jedinice na čijem se području nalazi zapovjedništvo postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

– za birače – članove posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom koji se na dan izbora zateknu izvan Republike Hrvatske te birače na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, izborno povjerenstvo izborne jedinice na čijem je području sjedište trgovačkog društva koje je vlasnik broda odnosno plutajućih objekata na kojima se nalaze biračka mjesta, na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,

– za birače smještene u ustanovama socijalne skrbi, izborno povjerenstvo izborne jedinice na čijem se području nalaze posebna biračka mjesta, na prijedlog Ministarstva socijalne politike i mladih i

– za birače koji su lišeni slobode, izborna povjerenstva izbornih jedinica na čijem je području ustanova u kojoj se nalaze osobe lišene slobode, na prijedlog Ministarstva pravosuđa.

Navedena ministarstva dostavit će prijedlog za imenovanje biračkih odbora na biračkim mjestima iz točke II. ovih Obvezatnih uputa povjerenstvima za provedbu izbora u roku od osam dana od dana određivanja biračkog mjesta.

IV.

Birački odbor čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici (članak 69. stavak 2. Zakona).

Po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu trenutačnog saziva Sabora.

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora za posebna biračka mjesta i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 30. listopada 2015.

Ako političke stranke ne odrede članove biračkih odbora odnosno ne dostave njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima u tako određenom roku, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

V.

Zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske te uprave kaznionica odnosno zatvora i odgojnih zavoda dužni su dostaviti podatke o biračima koji će se na dan održavanja izbora zateći u službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili u mirovnim operacijama i misijama te o biračima lišenim slobode Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, Zagreb, Ilica 25.

Trgovačka društva – vlasnici brodova te vlasnici plutajućih objekata dužni su dostaviti podatke o biračima – članovima posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom koji će se na dan održavanja izbora zateći izvan Republike Hrvatske odnosno o biračima na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske nadležnom uredu koji vodi Registar birača prema sjedištu brodara, odnosno sjedištu vlasnika plutajućeg objekta.

Ravnatelji ustanova, dužni su podatke o biračima koji će na dan održavanja izbora biti smješteni u ustanovama socijalne skrbi, na njihov zahtjev, dostaviti nadležnom uredu koji vodi Registar birača prema sjedištu ustanove socijalne skrbi.

Navedene podatke o biračima potrebno je dostaviti ŽURNO, a najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, dakle 28. listopada 2015.

Nadležni ured koji vodi registar birača, nakon zaključivanja popisa birača, dostavlja izvatke iz popisa birača nadležnim izbornim povjerenstvima.

VI.

Birači na koje se odnose ove Obvezatne upute glasuju za liste izborne jedinice prema svom prebivalištu, a ako su pripadnici nacionalnih manjina tada glasuju za liste izborne jedinice prema svom prebivalištu ili za kandidate u XII. izbornoj jedinici.

VII.

Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/15-01/24

Urbroj: 507/20-15-8

Zagreb, 6. listopada 2015.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

108 09.10.2015 Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode 108 09.10.2015 Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode