Zakon o muzejima

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o muzejima

HRVATSKI SABOR

2121

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MUZEJIMA

Proglašavam Zakon o muzejima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/107

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O MUZEJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i način rada muzeja, muzejska građa, stručna muzejska zvanja te druga pitanja od značenja za muzejsku djelatnost.

(2) Muzejska je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i obavlja se kao javna služba.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.) koje se primjenjuju na privatne muzeje i galerije.

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. muzejska djelatnost: nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju

2. muzej: javna ustanova ili ustrojstvena jedinica javne ustanove koja trajno obavlja muzejsku djelatnost kao javni muzej te ustanova, udruga, zadruga, zaklada, trgovačko društvo ili njihova ustrojstvena jedinica i obrtnik koji trajno obavljaju muzejsku djelatnost kao privatni muzeji, u službi društva i njegovog razvitka, otvoreni za javnost, a u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom

3. galerija: vrsta muzeja koji kao javni ili privatni obavljaju muzejsku djelatnost u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom

4. izložbena galerija: galerija koja nema vlastitu muzejsku građu i obavlja muzejsku djelatnost prezentiranjem javnosti civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom

5. zbirka: ustrojstvena jedinica unutar pravne osobe koja obavlja muzejsku djelatnost u skladu s uvjetima propisanima ovim Zakonom

6. muzejska građa: civilizacijska, prirodna i kulturna materijalna i nematerijalna dobra koja su dio nacionalne i općeljudske baštine.

Članak 4.

(1) Muzejsku djelatnost obavljaju muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(2) Muzejsku djelatnost u skladu s ovim Zakonom mogu obavljati i centri za kulturu, otvorena i pučka učilišta i druge ustanove za obrazovanje odraslih kojima su osnivači općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika, ako je na taj način osigurana održivost obavljanja navedene djelatnosti u tim općinama i gradovima.

Članak 5.

(1) Muzeji i galerije mogu obavljati i druge djelatnosti koje se obavljaju uz muzejsku djelatnost sukladno posebnim propisima te statutu muzeja i galerije.

(2) Obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka muzeji i galerije ne smiju narušavati stručne i tehničke standarde propisane za određenu vrstu muzeja i galerije u smislu članka 16. ovoga Zakona te statutom utvrđenu javnu misiju muzeja i galerije.

(3) Ako u obavljanju muzejske i druge djelatnosti muzej i galerija ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na muzeje i galerije iz članka 6. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Muzej i galerija sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može trajno obavljati muzejsku djelatnost u Republici Hrvatskoj ako obavljanje muzejske djelatnosti upiše u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno, muzej i galerija iz stavka 1. ovoga članka može obavljati muzejsku djelatnost na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, bez upisa muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama ovoga Zakona, Zakona o uslugama i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Muzej i galerija iz stavka 2. ovoga članka dužni su obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove kulture o započinjanju obavljanja muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi elektroničkim putem, neposrednim uručenjem obavijesti, slanjem obavijesti putem pošte ili na drugi prikladan način, što će ministarstvo nadležno za poslove kulture upisati u očevidnik iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Na muzeje i galerije iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe glava III. i V. ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba obvezno se u obavljanju svoje djelatnosti povezuju u sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa obavljanju muzejske djelatnosti.

(2) Način i mjerila za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske pravilnikom propisuje ministar nadležan za kulturu.

II. MUZEJSKA GRAĐA I MUZEJSKA DOKUMENTACIJA

Članak 8.

(1) Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni su redovito upisivati muzejske predmete u inventarnu knjigu i voditi drugu dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te prijavljivati nadležnom tijelu muzejsku građu i dokumentaciju radi uspostavljanja zaštite u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Ministar nadležan za kulturu donosi pravilnik kojim se propisuje sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni su omogućiti uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju radi njezine stručne i znanstvene obrade.

(2) Ministar nadležan za kulturu donosi pravilnik kojim se utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba mogu muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju pribavljati kupnjom, darovanjem, nasljeđivanjem, zamjenom, terenskim radom i istraživanjem te na drugi zakonom dopušteni način.

(2) Prodaju, darovanje i zamjenu muzejske građe i dokumentacije mogu muzeji i galerije kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine te muzeji, galerije i zbirke unutar javnih ustanova obaviti samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove kulture po pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća. Sredstva dobivena prodajom muzejske građe i dokumentacije mogu se upotrijebiti isključivo za nabavu muzejske građe i muzejske dokumentacije.

(3) Pravni posao sklopljen protivno odredbi stavka 2. ovoga članka smatra se ništetnim.

Članak 11.

(1) Terensko istraživanje i prikupljanje muzejske građe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštiti prirode.

(2) Ako istraživanje i prikupljanje muzejske građe iz stavka 1. ovoga članka provode druge pravne i fizičke osobe, dužne su materijalne nalaze i dokumentaciju o istraživanju i prikupljanju dostaviti muzeju i galeriji iz članka 15. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona te muzeju, galeriji i zbirci unutar javne ustanove, koji djeluju na području na kojem je obavljeno terensko istraživanje i prikupljanje, ako ispunjavaju uvjete za njihov smještaj, stručnu obradu i izlaganje.

(3) Ako na području na kojem je obavljeno terensko istraživanje i prikupljanje muzejske građe ne postoji muzej i galerija iz članka 15. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona, odnosno muzej, galerija i zbirka unutar javne ustanove ili oni ne ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka, o smještaju materijalnih nalaza i dokumentacije odlučuje tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara utvrđeno Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz prethodno mišljenje Hrvatskoga muzejskog vijeća.

Članak 12.

(1) Muzeji i galerije te pravne osobe unutar kojih su muzeji, galerije i zbirke mogu na temelju pisanog ugovora povjeriti muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju na čuvanje i radi izlaganja drugom muzeju i galeriji te drugoj pravnoj osobi ili državnom tijelu koji ispunjavaju propisane uvjete za čuvanje povjerene im građe i dokumentacije utvrđene pravilnikom iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Muzejska građa i dokumentacija u vlasništvu stranog muzeja i galerije ili strane države koju na temelju pisanog ugovora posude i preuzmu muzeji i galerije te pravne osobe unutar kojih su muzeji, galerije i zbirke radi izlaganja te stručne i znanstvene obrade ne mogu biti predmetom ovrhe i osiguranja prema posebnom propisu ako je ministar nadležan za kulturu izdao jamstvo kojim se ove pokretnine izuzimaju od ovrhe i osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(3) Pravni posao koji je sklopljen protivno stavku 1. ovoga članka smatra se ništetnim.

Članak 13.

(1) U prijeporu o smještaju te premještanju u drugi javni muzej i galeriju muzejske građe i muzejske dokumentacije koja je državno vlasništvo odluku donosi ministarstvo nadležno za poslove kulture uz prethodno mišljenje Hrvatskoga muzejskog vijeća.

(2) Protiv odluke ministarstva nadležnog za poslove kulture žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 14.

Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni su svakih pet godina izvršiti reviziju muzejske građe i o tome dostaviti izvješće ministarstvu nadležnom za poslove kulture i osnivaču.

III. OSNIVANJE I PRESTANAK

Članak 15.

(1) Javne muzeje i galerije mogu osnovati Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine.

(2) Privatne muzeje i galerije mogu osnovati druge pravne i fizičke osobe.

(3) Više osnivača iz stavka 1. ovoga članka može zajednički osnovati javni muzej i galeriju, odnosno više osnivača iz stavka 2. ovoga članka privatni muzej i galeriju, a međusobna prava i obveze osnivača uređuju se ugovorom.

(4) Javne muzeje i galerije mogu zajednički osnovati Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, grad, općina i fizička i pravna osoba, a međusobna prava i obveze osnivača uređuju se ugovorom.

(5) Muzeje, galerije i zbirke unutar pravnih osoba osnivaju osnivači pravnih osoba kao svoje podružnice, odnosno kao svoje ustrojstvene jedinice.

Članak 16.

Stručne i tehničke standarde za određivanje vrste muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, pravilnikom propisuje ministar nadležan za kulturu.

Članak 17.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba mogu se osnovati ako, sukladno standardima iz članka 16. ovoga Zakona, postoji:

– muzejska građa

– muzejska dokumentacija

– prostor

– oprema i sredstva za rad

– stručno osoblje.

(2) Iznimno, izložbena galerija može se osnovati ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. podstavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(3) Postojanje uvjeta za osnivanje muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje rješenjem ministarstvo nadležno za poslove kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.

(4) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poslove kulture iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 18.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove kulture vodi očevidnik muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost u skladu s ovim Zakonom.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su dostaviti podatke za upis u očevidnik sukladno pravilniku iz stavka 3. ovoga članka u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja i galerije, odnosno muzejske djelatnosti pravne ili fizičke osobe, u sudski ili drugi odgovarajući registar. Podatci se dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove kulture elektroničkim putem, neposrednim uručenjem obavijesti o podatcima, slanjem obavijesti putem pošte i na drugi prikladan način.

(3) Sadržaj očevidnika iz stavka 1. ovoga članka uređuje se pravilnikom što ga donosi ministar nadležan za kulturu.

Članak 19.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba prestaju sukladno odredbama zakona.

(2) Odluka o prestanku i statusnim promjenama muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kojima su osnivači ili suosnivači županije, Grad Zagreb, gradovi i općine može se donijeti samo uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za kulturu, po pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća koje je ono dužno dati u roku od 30 dana.

(3) Odluka o prestanku i statusnim promjenama muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba mora sadržavati odredbe o zaštiti i smještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije na temelju prethodnog mišljenja Hrvatskoga muzejskog vijeća.

IV. MATIČNA DJELATNOST

Članak 20.

(1) Matična je djelatnost organizirani oblik stručnog djelovanja unutar sustava muzeja Republike Hrvatske, a provode je matični muzeji.

(2) Matična djelatnost obuhvaća osobito poslove:

– stručno-savjetodavne pomoći muzejima i galerijama

– unaprjeđenja stručnog rada u muzejima i galerijama

– podizanja razine zaštite i očuvanja muzejske građe

– usklađivanja planova i programa rada i razvitka muzeja i galerija i koordinacije rada unutar sustava muzeja

– stručnog nadzora nad radom muzeja i galerija.

(3) Određivanje statusa matičnog muzeja unutar sustava muzeja posebno ovisi o vrsti i važnosti muzejske građe i muzejske dokumentacije kojima muzej i galerija raspolaže, stručnoj osposobljenosti te opremi muzeja i galerije.

(4) Sredstva za obavljanje matične djelatnosti osiguravaju se u državnom proračunu.

(5) Ministar nadležan za kulturu određuje pravilnikom iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona matične muzeje, njihove zadaće i način njihova obavljanja te tijela koordiniranja i njihove zadaće unutar sustava muzeja Republike Hrvatske.

Članak 21.

Ministarstvo nadležno za poslove kulture dužno je redovito provjeravati rad matičnih muzeja i postojanje uvjeta za obavljanje matične djelatnosti.

V. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE

Članak 22.

Ustrojstvo i upravljanje muzejima i galerijama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba uređuje se statutima i/ili drugim općim aktima muzeja i galerija, odnosno općim aktima pravnih osoba u čijem su sastavu, a u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

Članak 23.

(1) Tijela javnog muzeja i galerije su muzejsko vijeće, ravnatelj i stručno vijeće, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Privatni muzeji i galerije imaju tijela propisana posebnim zakonom te stručno vijeće sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Javni muzej i galerija s više od pet zaposlenih ima muzejsko vijeće.

(2) Muzejsko vijeće ima pet ili sedam članova, od kojih većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, najmanje jednog bira stručno vijeće, a ako ono nije osnovano, stručno muzejsko osoblje iz svojih redova, te jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu.

(3) Broj članova muzejskog vijeća, način njihova izbora, mandat, donošenje odluka i druga pitanja u vezi s radom muzejskog vijeća uređuju se aktom o osnivanju i statutom javnog muzeja i galerije.

Članak 25.

Muzejsko vijeće:

– donosi programe rada i razvoja javnog muzeja i galerije na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz mišljenje stručnog muzejskog osoblja, te nadzire njihovo izvršavanje

– usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvoja javnog muzeja i galerije

– donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom

– donosi druge opće akte javnog muzeja i galerije sukladno statutu

– obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Članak 26.

(1) Javnim muzejom i galerijom upravlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj:

– organizira i vodi rad i poslovanje javnog muzeja i galerije

– predlaže program rada i razvoja

– vodi i odgovara za stručni rad javnog muzeja i galerije

– predstavlja i zastupa javni muzej i galeriju u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti

– obavlja druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

(3) Ako javni muzej i galerija nema muzejsko vijeće, ravnatelj obavlja i sljedeće poslove:

– donosi programe rada i razvoja javnog muzeja i galerije uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, a ako ono nije osnovano, uz mišljenje stručnog muzejskog osoblja

– usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvoja javnog muzeja i galerije

– donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, odnosno osnivača s većinskim udjelom

– donosi druge opće akte javnog muzeja i galerije sukladno statutu.

Članak 27.

(1) Ravnatelja javnog muzeja i galerije kojima je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu. Ako je Republika Hrvatska suosnivač javnog muzeja i galerije, ravnatelja imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača.

(2) Ravnatelja javnog muzeja i galerije, osim onih iz stavka 3. ovoga članka, kojima su osnivači županije, Grad Zagreb, gradovi i općine, imenuje i razrješuje osnivač, odnosno više osnivača sporazumno na prijedlog muzejskih vijeća koja su obvezna pribaviti mišljenja stručnih vijeća, a ako ona nisu osnovana, uposlenoga stručnog muzejskog osoblja. Postupak i način imenovanja i razrješenja pobliže se uređuje aktom o osnivanju, statutom i ugovorom osnivača.

(3) Ako je u javnom muzeju i galeriji kojima su osnivači županije, Grad Zagreb, gradovi i općine zaposleno do pet zaposlenika, ravnatelja javnog muzeja i galerije imenuje i razrješuje osnivač, odnosno više osnivača sporazumno, a postupak i način imenovanja i razrješenja pobliže se uređuje aktom o osnivanju, statutom i ugovorom osnivača. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi osnivač, odnosno jedan od osnivača utvrđen aktom o osnivanju, statutom ili ugovorom.

(4) Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javnog muzeja i galerije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka raspisuje i provodi javni muzej i galerija. Ne raspiše li javni muzej i galerija javni natječaj za imenovanje ravnatelja u propisanom roku, natječaj će raspisati osnivač.

(5) Ravnatelj javnog muzeja i galerije imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

(6) Tijelo nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata javnog muzeja i galerije iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona na čijem je području sjedište javnog muzeja i galerije razriješit će dužnosti ravnatelja i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja u slučajevima u kojima je ravnatelju javnog muzeja i galerije istekao mandat ili ovlast vršitelju dužnosti ravnatelja javnog muzeja i galerije, a osnivač, odnosno osnivači, ne obave razrješenje i imenovanje u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(7) Vršitelj dužnosti ravnatelja javnog muzeja i galerije iz stavka 6. ovoga članka kojega je imenovalo tijelo iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača.

Članak 28.

(1) Ravnateljem javnog muzeja i galerije može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. Ravnatelj javnog muzeja i galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

(2) Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja lokalnog muzeja i galerije koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

(3) Uvjeti imenovanja ravnatelja ili drugog tijela koje prema posebnom zakonu vodi poslovanje privatnog muzeja i galerije utvrđuju se statutom privatnog muzeja i galerije.

Članak 29.

(1) Muzeji galerija imaju stručno vijeće od najmanje triju članova koje, sukladno statutu muzeja i galerije, čini stručno muzejsko osoblje iz članka 38. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i ravnatelj muzeja i galerije, odnosno druga osoba koja vodi poslovanje privatnog muzeja i galerije prema posebnom zakonu.

(2) Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka muzeja i galerije, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada, plan i program rada muzeja i galerije te obavlja i druge poslove određene aktom o osnivanju, statutom muzeja i galerije ili drugim općim aktom.

Članak 30.

(1) Muzej, galerija i zbirka unutar pravne osobe ima voditelja i muzejsko vijeće.

(2) Muzejsko vijeće sastavljeno je od zaposlenika muzeja, galerije i zbirke te pravne osobe u čijem je sastavu muzej, galerija i zbirka, a način njegova osnivanja utvrđuje se općim aktom pravne osobe u čijem je sastavu.

(3) Voditelj muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe član je muzejskog vijeća.

(4) Sastav, zadaće i način rada muzejskog vijeća pobliže se uređuju pravilnikom o radu muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe, a donosi ga voditelj muzeja, galerije i zbirke.

(5) Voditelj muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe mora ispunjavati iste uvjete kao i ravnatelj muzeja, a imenuje ga i razrješuje tijelo upravljanja pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i zbirka.

VI. OSIGURANJE MUZEJSKE GRAĐE I DRUGE IMOVINE

Članak 31.

(1) Muzejska građa i muzejska dokumentacija muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirka unutar pravnih osoba, kojima su osnivači Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine, kao i prostori u kojima je ona smještena, obvezno se osiguravaju kod osiguravajućeg društva za one rizike i u opsegu s kojim su suglasni osnivači.

(2) Sredstva za osiguranje muzejske građe i muzejske dokumentacije, kao i prostora u kojima je ona smještena, osiguravaju osnivači muzeja i galerija te osnivači pravnih osoba unutar kojih su muzeji, galerije i zbirke.

VII. SREDSTVA ZA RAD

Članak 32.

(1) Sredstva za rad muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirka unutar pravnih osoba osigurava osnivač.

(2) Sredstva za posebne programe osiguravaju osnivači, a ovisno o svom interesu i tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i županije, Grad Zagreb, gradovi i općine na području kojih se program ostvaruje te druge pravne i fizičke osobe.

(3) Sredstva za rad muzeja i galerije osiguravaju i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.

VIII. NADZOR NAD RADOM

Članak 33.

(1) Stručni nadzor nad radom muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirka unutar pravnih osoba, kao i nad zaštitom muzejske građe i muzejske dokumentacije, obavljaju matični muzeji, a stručni nadzor nad radom matičnih muzeja i zaštitom njihove muzejske građe i muzejske dokumentacije ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka dužni su matičnom muzeju, odnosno ministarstvu nadležnom za poslove kulture, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u podatke potrebne za obavljanje stručnog nadzora.

Članak 34.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirka unutar pravnih osoba kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirka unutar pravnih osoba kojima su osnivači županije, Grad Zagreb, gradovi i općine te druge pravne i fizičke osobe obavljaju uredi državne uprave na području kojih je njihovo sjedište, odnosno ured nadležan za kulturu Grada Zagreba.

Članak 35.

(1) Ako nadležno tijelo iz članka 34. ovoga Zakona u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada i općih akata utvrdi da muzej i galerija, odnosno muzej, galerija i zbirka unutar pravne osobe ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 16. i članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, odredit će osnivaču rok u kojem je dužan otkloniti uočene nedostatke. Ne otkloni li osnivač uočene nedostatke u ostavljenom roku, nadležno upravno tijelo donijet će rješenje o zabrani rada muzeja i galerije, odnosno muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

(2) Protiv rješenja o zabrani rada iz stavka 1. ovoga članka koje je donijelo nadležno upravno tijelo iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

(3) Protiv rješenja o zabrani rada iz stavka 1. ovoga članka koje je donijelo nadležno upravno tijelo iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona može se podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

Članak 36.

(1) Inspekcijski nadzor nad muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koja se štiti kao kulturno dobro, prema članku 8. stavku 1. ovoga Zakona, obavljaju inspektori zaštite kulturnih dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i na temelju njega donesenih propisa.

(2) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni su inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora, omogućiti mu pregled kulturnoga dobra, uvid u dokumentaciju koju zatraži i dati mu potrebne podatke i obavijesti.

IX. STRUČNO MUZEJSKO OSOBLJE

Članak 37.

(1) Stručno muzejsko osoblje čine zaposlenici u muzejima i galerijama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba koji prema odredbama ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za postavljenje u odgovarajuća stručna muzejska zvanja, odnosno zvanja za obavljanje stručnih poslova u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe, kao i pomoćnih stručnih poslova.

(2) Stručno muzejsko osoblje dužno je u svome radu pridržavati se načela muzejske struke, zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje muzejske djelatnosti.

(3) Stručna muzejska zvanja, odnosno zvanja za obavljanje stručnih poslova u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe, kao i pomoćnih stručnih poslova, mogu stjecati i samostalni stručnjaci u skladu s ovim Zakonom i pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Uvjete i način stjecanja stručnih muzejskih zvanja i drugih zvanja u muzejskoj struci propisat će pravilnikom ministar nadležan za kulturu uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja.

(5) Ministar nadležan za kulturu donosi rješenje o stjecanju viših stručnih muzejskih zvanja i drugih viših zvanja u muzejskoj struci uz stručno mišljenje Hrvatskoga muzejskoga vijeća.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 38.

(1) Stručna muzejska zvanja u muzejskoj struci jesu kustos, viši kustos i muzejski savjetnik.

(2) Stručne poslove u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe obavljaju muzejski pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, dokumentarist savjetnik, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, voditelj marketinga, viši voditelj marketinga, savjetnik za marketing, voditelj odnosa s javnošću, viši voditelj odnosa s javnošću, savjetnik za odnose s javnošću.

(3) Stručne poslove u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe obavljaju i diplomirani knjižničar, viši knjižničar, knjižničarski savjetnik, arhivist, viši arhivist, arhivski savjetnik, kao i drugi stručnjaci ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

(4) Pomoćne stručne poslove u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe obavljaju preparator, viši preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, fotograf, viši fotograf, pomoćni knjižničar, knjižničar, arhivski tehničar, viši arhivski tehničar, kao i druge stručne osobe ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

(5) Za stručno osoblje drugih struka i zvanja zaposleno u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe glede polaganja stručnih ispita i stjecanja viših zvanja primjenjuju se propisi kojima je uređeno polaganje stručnih ispita i zvanja u njihovim strukama.

Članak 39.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita za stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj struci imaju osobe sa završenim obrazovanjem propisanim za odgovarajuće stručno muzejsko i drugo zvanje u muzejskoj struci i s najmanje godinu dana radnog, odnosno pripravničkog staža, obavljenog u muzeju i galeriji te muzeju, galeriji i zbirci unutar pravne osobe s punim radnim vremenom u muzejskoj struci pod vodstvom mentora. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad u smislu odredbi Zakona o radu.

(2) Pravo polaganja stručnog ispita za stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj struci imaju i samostalni stručnjaci u području muzejske djelatnosti koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka ako imaju završeno obrazovanje propisano za odgovarajuće stručno muzejsko zvanje i drugo zvanje u muzejskoj struci te su sudjelovali u realizaciji muzejsko-izložbenih projekata te muzejskih inovativnih i konceptualnih umjetničkih praksi sukladno pravilniku iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Uvjeti i način polaganja stručnog ispita za stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj struci, program stručnih ispita i ispitno gradivo, sastav i rad ispitnih povjerenstava utvrđuju se pravilnikom iz članka 37. stavka 4. ovoga Zakona.

X. HRVATSKO MUZEJSKO VIJEĆE

Članak 40.

(1) Hrvatsko muzejsko vijeće je savjetodavno tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje obavlja stručne i druge poslove muzejske djelatnosti određene ovim Zakonom.

(2) Hrvatsko muzejsko vijeće ima predsjednika i šest članova.

(3) Predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu. Za predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća mogu se imenovati osobe koje su istaknuti muzejski stručnjaci.

(4) Ministar nadležan za kulturu pokreće postupak imenovanja predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća pozivom muzejskim strukovnim udrugama, muzejima i galerijama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća.

(5) Javni poziv iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove kulture, a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva.

(6) Mandat članova Hrvatskoga muzejskog vijeća traje četiri godine.

(7) Hrvatsko muzejsko vijeće donosi poslovnik o svom radu.

Članak 41.

Hrvatsko muzejsko vijeće razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, predlaže mjere za poticanje njezinog razvitka i unaprjeđivanja, obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministar nadležan za kulturu.

Članak 42.

Sredstva za rad Hrvatskoga muzejskog vijeća osiguravaju se u državnom proračunu.

XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj muzej i galerija te pravna osoba unutar koje je muzej, galerija i zbirka, kao i druga pravna osoba koja:

1. obavlja muzejsku djelatnost, a nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar sukladno članku 4. stavku 1. ovoga Zakona

2. ne upisuje redovito muzejske predmete u inventarnu knjigu i ne vodi redovito muzejsku dokumentaciju te ne prijavljuje nadležnom tijelu muzejsku građu i dokumentaciju radi uspostave zaštite sukladno članku 8. stavku 2. ovoga Zakona

3. ne vodi muzejsku dokumentaciju o muzejskoj građi i djelatnosti na način propisan pravilnikom iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona

4. izvrši prodaju, darovanje i zamjenu muzejske građe i muzejske dokumentacije suprotno odredbi članka 10. stavka 2. ovoga Zakona

5. povjeri muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju na čuvanje i radi izlaganja drugom muzeju i galeriji, drugoj pravnoj osobi ili državnom tijelu suprotno odredbi članka 12. stavka 1. ovoga Zakona

6. ne dostavi podatke za upis u očevidnik pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture sukladno članku 18. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

7. ne omogući matičnom muzeju, odnosno ministarstvu nadležnom za poslove kulture uvid u podatke potrebne za obavljanje stručnog nadzora sukladno članku 33. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka fizička osoba.

(3) Novčanom kaznom od 3000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka muzej i galerija koji su osnovani kao obrt.

(4) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) U slučaju da su prekršaji iz stavka 1. ovoga članka učinjeni radi stjecanja materijalne koristi, novčanom kaznom do 100.000,00 kuna kaznit će se muzej i galerija, odnosno pravna osoba unutar koje je muzej, galerija i zbirka, a odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom do 20.000,00 kuna.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužni su uskladiti svoje statute i druge opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Zakona u roku od 120 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Upravna vijeća muzeja koja su ustrojena prema odredbama Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98. i 65/09.) nastavljaju rad do isteka mandata, odnosno razrješenja kao muzejska vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 45.

(1) Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba koji nisu u cijelosti inventarizirali muzejsku građu i dokumentaciju dužni su pristupiti inventarizaciji muzejskih predmeta koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu uvedeni u inventarnu knjigu.

(2) Ravnatelji muzeja i galerija, odnosno voditelji muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba dužni su u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti program inventarizacije i upisa muzejske građe i dokumentacije u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske s utvrđenim vremenskim rokovima izvršenja i o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Članak 46.

Zaposlenici koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju sedam godina rada na stručnim poslovima voditelja marketinga i voditelja odnosa s javnošću u muzejima i galerijama, te muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba, te odgovarajuće obrazovanje propisano pravilnikom iz članka 37. stavka 4. ovoga Zakona, oslobođeni su polaganja stručnog ispita.

Članak 47.

Muzejska građa i muzejska dokumentacija, koja je imala status društvenog vlasništva, a na dan stupanja na snagu Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) zatečena je u javnim ustanovama muzejima i galerijama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar javnih ustanova, državno je vlasništvo.

Članak 48.

(1) Ministar nadležan za kulturu donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 9. stavka 2., članka 16., članka 18. stavka 3. i članka 37. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjivat će se:

– Pravilnik o očevidniku muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (»Narodne novine«, br. 96/99.)

– Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (»Narodne novine«, br. 115/01.)

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (»Narodne novine«, br. 108/02.)

– Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 120/02. i 82/06.)

– Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (»Narodne novine«, br. 30/06.)

– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine«, br. 97/10. i 112/11.).

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98. i 65/09.).

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/16

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

110 13.10.2015 Zakon o muzejima