Zakon o protuminskom djelovanju

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o protuminskom djelovanju

HRVATSKI SABOR

2122

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O
PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Proglašavam Zakon o protuminskom djelovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/108

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav obavljanja poslova protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, uvjeti i subjekti u obavljanju poslova protuminskog djelovanja, prava i obveze djelatnika koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja, zadaće pravne osobe s javnim ovlastima te upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Članak 2.

(1) Poslovi protuminskog djelovanja, u smislu ovoga Zakona, su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb.

(2) Poslovi protuminskog djelovanja su:

1. definiranje i potvrđivanje opasnih područja zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES), neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS) i njihovim dijelovima

2. obilježavanje i/ili ograđivanje minski sumnjivih područja (u daljnjem tekstu: MSP)

3. izrade dokumentacije

4. poslovi općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a

5. poslovi tehničkog izvida

6. razminiranje područja i/ili građevine od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

7. pomoćni poslovi u razminiranju

8. kontrola kvalitete prilikom obavljanja poslova tehničkog izvida i razminiranja

9. pomoć osobama stradalim od eksplozivnih ostataka rata

10. informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

11. upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona

12. hitne intervencije radi uklanjanja pojedinačno napuštenog, odbačenog ili naknadno pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na područjima koja su isključena iz MSP-a

13. osiguranje uvjeta za sigurno pružanje pomoći stradalniku i uvjeta za sigurno obavljanje očevida na mjestu stradavanja.

(3) Poslove iz stavka 2. podstavka 12. ovoga članka obavljaju službenici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno propisima kojima se uređuju policijski poslovi i ovlasti.

(4) Poslove iz stavka 2. podstavka 13. ovoga članka obavljaju službenici Ministarstva, Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR) te ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici ako se stradavanje dogodi tijekom obavljanja poslova razminiranja na radilištu ili u MSP-u u blizini radilišta. Uvjete za sigurno obavljanje očevida osiguravaju službenici Ministarstva sukladno propisima kojima se uređuju policijski poslovi i ovlasti.

(5) Kada to zahtijevaju potrebe službe, službenici Ministarstva mogu, po nalogu glavnog ravnatelja policije, ulaziti u MSP, uz pridržavanje mjera sigurnosti propisanih ovim Zakonom.

(6) Postupke i načine obavljanja poslova uklanjanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova propisat će ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.

Članak 3.

Poslovima protuminskog djelovanja smatraju se i poslovi razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koje obavlja Ministarstvo obrane sukladno članku 60. ovoga Zakona.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

MSP – svako područje, površina ili građevina za koje postoji opravdana sumnja da su onečišćeni MES-om, NUS-om, njihovim dijelovima, napuštenim eksplozivnim sredstvima, da su na njima postavljene minsko-eksplozivne zapreke izrađene od formacijskog i/ili improviziranog MES-a te da su onečišćeni većom količinom MES-a i NUS-a zbog eksplozija skladišta ubojnih sredstava, zbog čega ulazak i korištenje takvog područja, površine i/ili građevine ugrožava život, zdravlje, imovinu i okoliš te je kao takvo obilježeno oznakama minske opasnosti

MES – pod kojima se podrazumijevaju sve vrste protupješačkih mina, protuoklopnih mina, pomorskih mina, improviziranih eksplozivnih naprava koje svojim samostalnim djelovanjem ili pod vanjskim utjecajem mogu ugroziti život, zdravlje, imovinu ili okoliš

NUS – koje prije ili nakon ispaljivanja ili aktiviranja sadržava inicijalno sredstvo ili upaljač i eksplozivnu tvar te koje svojim samostalnim djelovanjem ili pod vanjskim utjecajem može ugroziti život, zdravlje, imovinu ili okoliš

Dijelovi MES-a ili NUS-a – eksplozivne tvari i sastavni dijelovi MES-a ili NUS-a koji u sebi sadržavaju eksplozivnu tvar i koji svojim samostalnim djelovanjem ili pod vanjskim utjecajem mogu ugroziti život, zdravlje, imovinu ili okoliš

Eksplozivni ostatak rata (u daljnjem tekstu: EOR) – podrazumijeva MES, NUS, njihove dijelove, napuštena i odbačena eksplozivna sredstva zaostala nakon ratnih djelovanja

Radilište – područje na kojem se obavljaju poslovi dopunskog općeg izvida, razminiranja, tehničkog izvida, pomoćni poslovi razminiranja, poslovi kontrole kvalitete i inspekcijskog nadzora te poslovi završne kontrole kvalitete čija granica je utvrđena Idejnim planom razminiranja, Izvedbenim planom tehničkog izvida ili Izvedbenim planom razminiranja

Idejni plan razminiranja – tehnička dokumentacija koju izrađuje HCR na osnovi prikupljenih podataka o području na kojem će se obavljati poslovi razminiranja. Sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi i služi kao podloga za pripremu ponuda od strane ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika

Izvedbeni plan razminiranja – tehnička dokumentacija koju, prema Idejnom planu razminiranja, izrađuje ovlaštena pravna osoba ili obrtnik, sadržava podatke o načinu obavljanja poslova razminiranja na radilištu i mora biti usklađena s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa i sastavni je dio ponude

Izvedbeni plan tehničkog izvida – tehnička dokumentacija koju izrađuje HCR na temelju koje pristupa obavljanju poslova tehničkog izvida

Opći izvid – analiza MSP-a skup mjera i postupaka kojima se prikupljaju, analiziraju, utvrđuju i ažuriraju podaci o stvarnoj i mogućoj zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima

Dopunski opći izvid postupak kojim se uzimanjem kontrolnih uzoraka utvrđuje nepostojanje zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima

Tehnički izvid – postupak kojim se primjenom odobrenih metoda ulazeći u MSP utvrđuje točnost prikupljenih podataka o značajkama područja te utvrđuje postojanje zagađenosti određenog dijela MSP-a i/ili građevine MES-om ili NUS-om i njihovim dijelovima

Razminiranje – radnje i postupci kojima se primjenom odobrenih metoda pretražuje, pronalazi, obilježava, onesposobljava (dezaktivira) i uništava MES, NUS i njihovi dijelovi

Uklanjanje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova – radnje i postupci koje poduzimaju službenici Ministarstva radi otklanjanja neposredne opasnosti za život, zdravlje, imovinu i imovinu na područjima koja su isključena iz MSP-a ili u iznimnim situacijama unutar MSP-a te radnje i postupci koje, u moru, rijekama i jezerima, poduzimaju stručno osposobljene i opremljene službe Ministarstva i Ministarstva obrane

Početna točka – točka unutar radilišta od koje pirotehničar započinje, odnosno, nastavlja obavljati poslove tehničkog izvida i/ili razminiranja

Pomoćni poslovi – poslovi strojne pripreme površina i poslovi pregleda površina psima za detekciju mina

Kontrola kvalitete – radnje i postupci koje ručnom detekcijom mina na radilištu obavljaju ovlašteni djelatnici HCR-a tijekom obavljanja poslova tehničkog izvida i/ili razminiranja u svrhu postizanja očišćenosti područja i/ili građevine

Završna kontrola kvalitete – skup mjera i postupaka koji se provode nad obavljenim poslovima razminiranja tako da se ispituje kvaliteta obavljenih poslova razminiranja kontrolnim uzorcima

Očišćenost područja i/ili građevine – očišćenost područja i/ili građevine od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nakon obavljenih poslova razminiranja na radilištu do dubine određene Idejnim planom

Perspektivne vojne lokacije i/ili građevine – nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje su dane na upravljanje i raspolaganje Ministarstvu obrane te posebne vojne građevine specifične namjene

Neperspektivne vojne lokacije i/ili građevine – nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje se više ne koriste za vojne namjene i koje se prenose tijelu nadležnom za raspolaganje i upravljanje državnom imovinom

Izjava o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova – dokument koji izdaje ovlaštena pravna osoba ili obrtnik nakon obavljenih poslova razminiranja

Potvrda o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a – isprava koju izdaje HCR nakon obavljenih poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, odnosno, razminiranja

Hrvatska osnovna karta (u daljnjem tekstu: HOK) – osnovna službena državna karta, izrađuje se u mjerilu 1 : 5 000

Ocjenjivanje sukladnosti – postupak kojim se utvrđuje da su određeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni sukladno propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti – tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi ministar sukladno propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz Europske unije i Europskog gospodarskog prostora

Osobe stradale od EOR-a – osobe koje su kao civilne žrtve stradale ili smrtno stradale od MES-a, NUS-a, njihovih dijelova i napuštenih eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja izvan MSP-a.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5.

(1) Poslovima protuminskog djelovanja ne smatraju se poslovi uklanjanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u moru, rijekama i jezerima za koje se utvrdi da su onečišćeni MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

(2) Uklanjanje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova iz mora, rijeka i jezera obavljaju samostalno za to stručno osposobljene i opremljene službe Ministarstva i Ministarstva obrane.

Članak 6.

(1) Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske.

(2) Nacrt prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske izrađuje HCR uz pribavljeno mišljenje Ministarstva i ministarstava nadležnih za obranu, financije, pomorstvo, promet i infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, kulturu, zaštitu okoliša i prirode, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, graditeljstvo i prostorno uređenje, poduzetništvo i obrt, jedinica područne (regionalne) samouprave koje na svojem području imaju površine uvrštene u MSP te središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

Članak 7.

(1) Na temelju odobrenih financijskih sredstava HCR izrađuje prijedlog Plana protuminskog djelovanja (u daljem tekstu: Plan) za jednogodišnje razdoblje te ga dostavlja na mišljenje Ministarstvu te ministarstvima nadležnim za financije, obranu, pomorstvo, promet i infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, kulturu, zaštitu okoliša i prirode, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, graditeljstvo i prostorno uređenje, poduzetništvo i obrt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite.

(2) Financijska sredstva za provedbu Plana osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i iz drugih izvora.

(3) Prijedlog Plana za sljedeće jednogodišnje razdoblje sadržava podatke o:

– planiranim aktivnostima iz poslova protuminskog djelovanja za sljedeće jednogodišnje razdoblje

– područjima i/ili građevinama za koje HCR izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkog izvida za sljedeće jednogodišnje razdoblje

– područjima i/ili građevinama za koje HCR planira obaviti opći izvid – analizu MSP-a i dopunski opći izvid za sljedeće jednogodišnje razdoblje

– nazivu, veličini (površini), vrsti poslova (razminiranje, tehnički izvid) i njihovoj procijenjenoj vrijednosti

– ukupnom stanju MSP-a

– rokovima u kojima će se izvršiti Plan

– redoslijedu razminiranja i drugih poslova protuminskog djelovanja u tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem razdoblju

– potrebnim financijskim sredstvima za provedbu Plana.

(4) Vlada Republike Hrvatske donosi Plan za jednogodišnje razdoblje. Plan za jednogodišnje razdoblje donosi se najkasnije do kraja veljače tekuće godine za koju se donosi Plan. Poseban dio Plana čine perspektivne vojne lokacije i/ili građevine koje Ministarstvo obrane planira razminirati financijskim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije Ministarstva obrane. Ministarstvo obrane HCR-u dostavlja plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina najkasnije do kraja studenoga za iduću godinu.

(5) HCR ugovorno ustupa ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima poslove razminiranja, strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina, sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(6) Poslovi koji se ustupaju moraju biti određeni Planom.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, kada je to opravdano hitnim razlozima javne sigurnosti, zaštite zdravlja, života, okoliša i imovine, kada postoji donator ili investitor radi izgradnje infrastrukture ili razvoja gospodarstva te kada financijska sredstva dopuštaju proširenje Plana, HCR može ugovorno ustupiti ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima poslove razminiranja, strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina koji nisu određeni Planom, uz prethodno odobrenje Vlade Republike Hrvatske, sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(8) HCR je dužan obavijestiti Ministarstvo i Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske o poslovima iz stavka 7. ovoga članka i poslovima koji se ustupaju u pregovaračkom postupku bez prethodne objave uz obrazloženje.

(9) HCR osigurava provedbu Plana i izrađuje Prijedlog godišnjeg Izvješća o provedbi Plana koje dostavlja na mišljenje ministarstvima iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru godišnje Izvješće o provedbi Plana i utrošenim financijskim sredstvima.

Članak 8.

(1) Jedinica područne (regionalne) samouprave, na čijem području postoji MSP, ovlaštena je od tijela državne vlasti te pravnih i fizičkih osoba na njezinu području prikupljati podatke o zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima te na temelju prikupljenih podataka predlagati HCR-u područja i/ili građevine koje je potrebno uvrstiti u Plan za jednogodišnje razdoblje.

(2) Jedinica područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka može HCR-u predložiti prioritetno uvrštavanje područja i/ili građevina u Plan.

(3) Prijedlog za prioritetno uvrštavanje područja i/ili građevina u Plan iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

– namjenu područja i/ili građevine

– podatke o vlasniku područja i/ili građevine

– najkraći rok u kojem će se područje i/ili građevina staviti u uporabu nakon razminiranja

– razloge zbog kojih se područje i/ili građevina predlažu kao prioritetno.

(4) Područje i/ili građevine za koje postoje osigurana financijska sredstva za ulaganje za sljedeću godinu dana imaju prednost prilikom uvrštavanja u Plan.

(5) Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni, gospodarski ili sigurnosni interes mogu, izvan rokova utvrđenih Planom, zatražiti od HCR-a razminiranje područja i/ili građevine vlastitim sredstvima. Vlastitim sredstvima ne smatraju se sredstva iz državnog proračuna.

(6) HCR je dužan poslove razminiranja iz stavka 5. ovoga članka ugovorno ustupiti ovlaštenim pravnim osobama sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave te o istima obavijestiti Ministarstvo i Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) HCR kao pravna osoba s javnim ovlastima obavlja poslove:

– prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim MES-om, NUS-om ili njihovim dijelovima

– vođenja evidencija o razminiranim područjima i/ili građevinama, o MSP-u i pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima

– obilježavanja MSP-a

– općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a

– izrade Idejnih planova razminiranja i Izvedbenih planova tehničkog izvida

– kontrole kvalitete razminiranja na radilištu

– izdavanja Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a.

(2) HCR obavlja i poslove:

– tehničkog izvida MSP-a primjenom odobrenih metoda

– pružanja stručne pomoći i davanja potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanja mjera zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom i Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske

– suradnje s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju.

(3) HCR poslove iz stavka 1. ovoga članka ne može povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama.

(4) HCR obavljanje poslova iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, koji se odnose na poslove ručne detekcije mina, strojne pripreme površina i pregleda površina psima za detekciju mina, može, na pojedinim površinama i/ili građevinama utvrđenim Izvedbenim planom tehničkog izvida, ustupiti ovlaštenim pravnim osobama ili obrtnicima, sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

2. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZMINIRANJA

Članak 10.

(1) Poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, poslove strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina, može obavljati pravna osoba (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) ili obrtnik, koja ima odobrenje Ministarstva za obavljanje tih poslova.

(2) Ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima, koji su podnijeli zahtjev za obavljanje više poslova iz stavka 1. ovoga članka, a ispunjavaju uvjete iz članaka 11., 12. i 13. ovoga Zakona, Ministarstvo izdaje jedno rješenje kojim se odobrava obavljanje svih poslova za koje podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete.

Članak 11.

(1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova razminiranja ručnom detekcijom mina, prilaže se:

– ugovor o radu sklopljen sa zaposlenicima u punom radnom vremenu za najmanje pet zaposlenika koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pirotehničara, od kojih najmanje jedan zaposlenik posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja radilišta te prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

– rješenje Ministarstva o odobrenju za obavljanje poslova miniranja pri razminiranju ili ugovor o poslovnoj suradnji s ovlaštenom pravnom osobom koja posjeduje odobrenje za miniranje pri razminiranju Ministarstva, izdano po posebnim propisima s otkaznim rokom koji ne smije biti kraći od mjesec dana

– police osiguranja za prijavljene zaposlenike

– dokaz o posjedovanju osobne zaštitne opreme (najmanje pet zaštitnih prsluka sa štitnikom za prepone i pet zaštitnih kaciga s vizirom) te posjedovanju sredstava rada (najmanje pet ručnih detektora metala) s pripadajućim ocjenama sukladnosti

– podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika

– opći akt kojim su određena radna mjesta zaposlenika u pravnoj osobi, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto s posebnim uvjetima rada, ovjeren od odgovorne osobe pravne osobe ili obrtnika.

(2) Ako zaposlenici iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne posjeduju iskaznicu protuminskog djelovanja, mogu istodobno s podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti i zahtjev za izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja, uz koji prilažu dokaze iz članka 101. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 12.

(1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova strojne pripreme površine, prilaže se:

– ugovor o radu sklopljen sa zaposlenicima u punom radnom vremenu za najmanje dva zaposlenika koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika ili pirotehničara te prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, koji su rukovatelji stroja, što dokazuju potvrdom o osposobljenosti koju izdaje proizvođač stroja ili dokaz da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima strojne pripreme površine na poslovima razminiranja

– dokaz o posjedovanju osobne zaštitne opreme i to: najmanje dva zaštitna prsluka sa štitnikom za prepone te dvije zaštitne kacige s vizirom s pripadajućim ocjenama sukladnosti

– policu osiguranja za prijavljene rukovatelje stroja

– dokaz o posjedovanju najmanje jednog stroja za pripremu površine u razminiranju upravljivog iz kabine stroja ili upravljanog daljinskim upravljanjem, s pripadajućim ocjenama sukladnosti

– podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika

– opći akt kojim su određena radna mjesta zaposlenika u pravnoj osobi, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto s posebnim uvjetima rada, ovjeren od odgovorne osobe pravne osobe ili obrtnika.

(2) Ako zaposlenici iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka nemaju iskaznice protuminskog djelovanja, mogu istodobno s podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti zahtjev za izdavanje iskaznica protuminskog djelovanja, uz koji prilažu dokaze iz članka 101. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 13.

(1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova pregleda površine psima za detekciju mina, prilaže se:

– ugovor o radu sklopljen sa zaposlenicima u punom radnom vremenu za najmanje dva zaposlenika (vodiča pasa) koji posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika ili pirotehničara te prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

– ugovor o radu sklopljen sa zaposlenikom u punom radnom vremenu za zaposlenika koji posjeduje uvjerenje za instruktora za rad sa službenim psima, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima vodiča pasa za detekciju mina

– police osiguranja za prijavljene vodiče pasa

– dokaz o posjedovanju osobne zaštitne opreme, i to: najmanje dva zaštitna prsluka sa štitnikom za prepone, dvije zaštitne kacige s vizirom s pripadajućim ocjenama sukladnosti

– podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika

– opći akt kojim su određena radna mjesta zaposlenika u pravnoj osobi, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto s posebnim uvjetima rada, ovjeren od odgovorne osobe ili obrtnika

– dokaz o posjedovanju najmanje četiri psa koji su obučeni za detekciju mina i posjeduju uvjerenje o završenoj obuci za pse za detekciju mina

– dokaz o posjedovanju ocjene o sukladnosti za prijavljene timove vodič-pas za detekciju mina izdanu od ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti

– ugovor o poslovnoj suradnji s veterinarskom stanicom

– dokaz o posjedovanju prikolica ili vozila za transport i boravak pasa s pripadajućim potvrdama o ispitivanju vozila izdanih sukladno posebnim propisima

– plan i program dnevnog, tjednog i mjesečnog rada sa psima, kondicioniranja i redresure pasa, izrađen sukladno posebnim propisima i ovjeren od osobe iz podstavka 2. ovoga stavka.

(2) Ako zaposlenici iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka nemaju iskaznice protuminskog djelovanja, mogu istodobno s podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti i zahtjev za izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja, uz koji prilaže dokaze iz članka 101. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 14.

Ovlaštene pravne osobe i obrtnici koji su ovlašteni samo za obavljanje poslova iz članka 12. i 13. ovoga Zakona, mogu na radilištu utvrđenom Izvedbenim planom razminiranja, obavljati poslove samo kao podizvoditelji odabranom ponuditelju.

Članak 15.

Ovlaštene pravne osobe i obrtnici mogu obavljati poslove iz članka 12. i 13. ovoga Zakona uz nazočnost voditelja radilišta, najmanje dva pirotehničara i medicinskog tima.

Članak 16.

Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenju uvjeta da:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije pravomoćno osuđivan ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu

– odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivan za prekršajno djelo s elementima nasilja

– odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije pravomoćno kažnjavan za djelo koje se odnosi na isplatu plaće

– je pravna osoba upisana u sudski registar, odnosno da je fizička osoba upisana u Obrtni registar.

Članak 17.

(1) Poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, strojne pripreme površine i pregleda površine psima za detekciju mina na području Republike Hrvatske mogu obavljati pravne osobe i/ili obrtnici sa sjedištem u državi članici Europske unije ili državi članici Europskog gospodarskog prostora na temelju odobrenja koje izdaje Ministarstvo, koje imaju odobrenje za obavljanje navedenih poslova izdano od matične države, ako imaju registriranu podružnicu i/ili izdvojeni pogon te ako ispunjavaju uvjete iz članka 11. i/ili 12. i/ili 13. ovoga Zakona, osim uvjeta iz stavka 1. podstavka 6. članka 11., 12. i 13. ovoga Zakona te osim prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

(2) Dokazi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izdani od strane nadležnih tijela, u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik ako su izdani na stranom jeziku te ovjereni sukladno posebnim propisima.

(3) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenju uvjeta da:

– odgovorna osoba podružnice i/ili izdvojenog pogona nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu

– odgovorna osoba podružnice i/ili izdvojenog pogona nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivana za prekršajno djelo s elementima nasilja.

Članak 18.

(1) Državljani država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora mogu obavljati poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, strojne pripreme površine i pregleda površine pomoću pasa za detekciju mina, sukladno propisima kojima se uređuje rad stranih državljana u Republici Hrvatskoj i propisima o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji te ako ne postoje sigurnosne zapreke koje se utvrđuju na temelju sigurnosne provjere koju obavlja nadležna sigurnosno-obavještajna agencija.

(2) Odgovorna osoba podružnice i/ili izdvojenog pogona prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje za obavljanje poslova iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona dužna je podnijeti i zahtjeve za izdavanje iskaznica protuminskog djelovanja za svoje zaposlenike, sukladno odredbi članka 101. ovoga Zakona osim stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3., te priložiti dokaze da:

– zaposlenik nije pravomoćno osuđivan ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu

– zaposlenik nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivan za prekršajno djelo s elementima nasilja

– je zaposlenik duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban za obavljanje svojih poslova, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove.

(3) Odgovorna osoba pravne osobe i/ili obrtnik, podružnice i/ili izdvojenog pogona i voditelj radilišta moraju poznavati hrvatski jezik i latinično pismo što dokazuju uvjerenjem o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ili svjedodžbom odnosno diplomom o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili drugom odgovarajućom ispravom nadležne obrazovne ustanove.

(4) Dokazi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti izdani od strane nadležnih tijela, u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik ako su izdani na stranom jeziku te ovjereni sukladno posebnim propisima.

Članak 19.

(1) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za obavljanje poslova iz članaka 11., 12., 13. i 17. ovoga Zakona ako prestanu postojati uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano, odnosno poništiti ako je rješenje o odobrenju izdano na temelju lažnih ili krivotvorenih podataka.

(2) Ministarstvo će ukinuti, odnosno poništiti odobrenje za obavljanje poslova iz članaka 11., 12., 13. i 17. ovoga Zakona i na temelju zahtjeva odgovorne osobe u pravnoj osobi, obrtnika ili odgovorne osobe podružnice ili izdvojenog pogona.

(3) Ovlaštene pravne osobe, obrtnici i odgovorne osobe podružnice ili izdvojenog pogona dužni su, u roku od 15 dana od dana saznanja, izvijestiti Ministarstvo o promjeni uvjeta iz članaka 11., 12., 13. i 17. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja o ukidanju odobrenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

3. IZRADA DOKUMENTACIJE

Članak 20.

(1) HCR, ovlaštene pravne osobe i obrtnici dužni su izraditi i voditi tehničku dokumentaciju prije početka, tijekom i nakon obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja i kontrole kvalitete.

(2) Osnovna tehnička dokumentacija prilikom obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

– Izvedbenog plana tehničkog izvida

– Idejnog plana razminiranja

– Izvedbenog plana razminiranja

– Zapisnika o uvođenju u posao razminiranja

– Djelovodnika voditelja skupine

– Dnevnika radilišta tehničkog izvida

– Dnevnika radilišta razminiranja s radnom kartom voditelja radilišta

– Dnevnika kontrole kvalitete

– Plana uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– Upisnika o uništavanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– Izjave o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– Zapisnika o završnoj kontroli kvalitete

– Potvrde o isključenju područja i/ili građevina iz MSP-a.

(3) Osnovnu tehničku dokumentaciju i popratnu dokumentaciju izrađenu tijekom obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka HCR, ovlaštene pravne osobe i obrtnici moraju izraditi i voditi sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se propisuje izrada, sadržaj i vođenje dokumentacije u protuminskom djelovanju.

Članak 21.

(1) Idejnim planom razminiranja definira se opisno, kartografski i fotografski površina i/ili građevina koju je potrebno razminirati od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, dubina razminiranja, propisane metode rada, mjere sigurnosti te posebna ograničenja i zabrane za izvoditelje radova. Idejnim planom također se opisuje MSP uključujući podatke o zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, daju se karakteristike područja i podaci dobiveni prethodno obavljenim poslovima općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida, razminiranja ili tehničkog izvida unutar projektnog zadatka ili u neposrednoj okolici.

(2) Idejni plan razminiranja sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

Članak 22.

(1) Na temelju Idejnog plana razminiranja, koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnik izrađuju Izvedbeni plan razminiranja koji je sastavni dio njihove ponude.

(2) Izvedbeni plan razminiranja je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daje tehničko rješenje na temelju zadatka iz Idejnog plana i utvrđuje način obavljanja poslova razminiranja određenog područja i/ili građevine te utvrđuju mjere sigurnosti i zaštite na radu kojih se potrebno pridržavati tijekom izvođenja radova.

Članak 23.

(1) Prije pristupanja poslovima tehničkog izvida u MSP-u HCR je dužan izraditi Izvedbeni plan tehničkog izvida.

(2) Obavljanje poslova ručne detekcije mina, strojne pripreme površine i/ili pregleda površine psima za detekciju mina na pojedinim površinama i/ili građevinama utvrđenim Izvedbenim planom tehničkog izvida, mogu obavljati ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici sukladno članku 9. stavku 4. ovoga Zakona.

(3) HCR je dužan organizirati, a voditelj radilišta HCR-a provoditi kontrolu kvalitete na površinama i/ili građevinama nakon izdane Izjave iz stavka 5. ovoga članka na sljedeći način:

– na površinama i/ili građevinama koje su pregledane ručnom detekcijom mina mora se provesti kontrola kvalitete na najmanje 5 % prethodno pregledane površine

– na površinama i/ili građevinama koje su pregledane pomoću pasa za detekciju mina mora se provesti kontrola kvalitete na najmanje 10 % svakog prethodno pregledanog polja.

(4) Na površinama i/ili građevinama, koje su tretirane strojem za pripremu površine, HCR je dužan organizirati, a voditelj radilišta HCR-a s pirotehničarima HCR-a provesti ručnu detekciju mina na najmanje 20 % prethodno tretirane površine.

(5) Nakon obavljenih poslova na tehničkom izvidu iz stavka 2. ovog članka, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, daju HCR-u Izjavu o obavljenim poslovima pojedinom metodom na tehničkom izvidu, kojom se jamči da su poslovi obavljeni sukladno Izvedbenom planu tehničkog izvida.

(6) Postupci i način provođenja kontrole kvalitete iz stavka 3. ovoga članka propisani su pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

Članak 24.

(1) U slučaju bitnih odstupanja od Izvedbenog plana za vrijeme obavljanja poslova tehničkog izvida ili razminiranja na radilištu, HCR, ovlaštena pravna osoba ili obrtnik izrađuje izmjene i dopune Izvedbenog plana tehničkog izvida ili razminiranja.

(2) Bitnim odstupanjima iz stavka 1. ovoga članka smatra se uvođenje novih ili zamjene postojećih podizvoditelja poslova.

(3) Ravnatelj HCR-a daje suglasnost na izmjene i dopune Izvedbenog plana iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

HCR je dužan Idejni i Izvedbeni plan razminiranja, koji izvodi ovlaštena pravna osoba ili obrtnik na temelju nadmetanja, te Izvedbeni plan tehničkog izvida dostaviti Ministarstvu nakon donošenja odluke o odabiru izvoditelja, a prije otpočinjanja poslova.

Članak 26.

HCR je dužan Izmjene i dopune Izvedbenog plana tehničkog izvida te Izmjene i dopune Izvedbenog plana razminiranja dostaviti Ministarstvu najkasnije u roku od osam (8) dana od dana dobivanju suglasnosti iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 27.

Novi i/ili promijenjeni podizvoditelji poslova iz članka 24. stavka 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Članak 28.

(1) Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik koji su obavili poslove razminiranja područja i/ili građevine izdaje HCR-u Izjavu o očišćenosti od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kojom se jamči da je područje i/ili građevina očišćeno od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(2) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužna je dati samo za onu površinu na kojoj je obavljala poslove razminiranja.

(3) Nakon danih Izjava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka područja na koja se Izjave odnose moraju biti očišćena od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 29.

(1) Ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su uz Izjavu iz članka 28. ovoga Zakona priložiti i sljedeću dokumentaciju:

– Završno izvješće razminiranja voditelja radilišta i završna izvješća zamjenika voditelja radilišta za pojedine cjeline radilišta iz članka 47. stavka 3. i 4. ovoga Zakona

– Dnevnik radilišta voditelja radilišta s radnom kartom voditelja radilišta (HOK) koja sadržava precizno ucrtane pojedinačne pozicije svih pronađenih MES-a i NUS-a i njihovih dijelova s naznačenim metodama obavljanja poslova

– Djelovodnik voditelja skupina s precizno ucrtanim pojedinačnim pozicijama radnih staza pirotehničara

– kartografski prikaz (na topografskoj karti) u mjerilu 1 : 25 000 s ucrtanim granicama razminiranog područja

– Plan uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(2) Završnim izvješćem iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta potvrđuje da su pojedine površine radilišta očišćene od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 30.

Dokumentaciju iz članaka 20. – 29. ovoga Zakona HCR čuva trajno.

Članak 31.

Ministar donosi pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju.

4. OPĆI IZVID – ANALIZA MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA

Članak 32.

Općim izvidom – analizom MSP-a definiraju se područja i/ili građevine zagađene MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, a obavlja ga HCR.

Članak 33.

Općim izvidom – analizom MSP-a HCR mora prikupiti i provjeriti informacije na terenu, analizirati i ažurirati prethodno prikupljene podatke o MSP-u pohranjene u minsko-informacijski sustav HCR-a, analizirati radne materijale i zapise nastale tijekom ratnog i poratnog djelovanja, analizirati zapise nastale tijekom tehničkog izvida i zapise nastale tijekom obavljanja poslova razminiranja, koji upućuju na sumnju na zagađenost područja MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

Članak 34.

HCR je dužan prilikom obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a:

– utvrditi granice MSP-a

– utvrditi prostornu veličinu MSP-a

– provesti rekonstrukciju minsko-eksplozivnog zaprečavanja

– procijeniti vrstu i broj MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– provesti kategorizaciju površina unutar MSP-a na površine za tehnički izvid ili razminiranje

– obilježiti MSP oznakama opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 35.

Ako se općim izvidom – analizom MSP-a za neko područje ne može sa sigurnošću utvrditi nepostojanje sumnje u zagađenost područja MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, to se područje proglašava minski sumnjivim te se provodi obilježavanje tog područja, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Članak 36.

Ako se nakon provedenog općeg izvida – analize MSP-a utvrdi da postoje dokazi o zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, to područje se proglašava minski sumnjivim te se, ovisno o stupnju zagađenosti, pristupa izradi Idejnog plana razminiranja ili Izvedbenog plana tehničkog izvida. Uvjeti o stupnju zagađenosti propisani su pravilnikom iz članka 84. ovog Zakona.

Članak 37.

(1) Općim izvidom – analizom MSP-a može se isključiti iz MSP-a područje i/ili građevina kojima najmanje jedna strana graniči s područjima i/ili građevinama na kojima je, na temelju prethodno provedenog tehničkog izvida i/ili razminiranja, otklonjena sumnja u zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

(2) MSP, koji ne graniči s područjima i/ili građevinama na kojima su prethodno obavljeni poslovi tehničkog izvida i/ili razminiranja, HCR može isključiti iz MSP-a tek nakon provedenog dopunskog općeg izvida.

(3) Dopunski opći izvid obavljaju pirotehničari HCR-a tako da pomoću radnih staza uzimaju kontrolne uzorke na najmanje 1 % površine te utvrde nepostojanje onečišćenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

(4) Pirotehničari HCR-a dužni su svoje poslove na dopunskom općem izvidu obavljati na način propisan člankom 56. stavkom 2. i 3. ovog Zakona te tako da nakon ručne detekcije mina ne zaostane MES, NUS ili njihovi dijelovi do dubine određene Izvedbenim planom, a voditelj radilišta HCR-a dužan je pronađeni MES, NUS i njihove dijelove evidentirati u Dnevnik voditelja radilišta HCR-a.

(5) Prilikom obavljanja poslova iz stavka 3. ovoga članka mora se osigurati nazočnost medicinskog tima i uspostavljen neprekidni i neposredni sustav veza, za što su odgovorni HCR i voditelj radilišta HCR-a.

Članak 38.

Ako se za pojedinačne pronalaske MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, sukladno članku 67. ovoga Zakona, utvrdi da su naknadno odbačeni, područje i/ili građevina neće se smatrati MSP-om u smislu ovoga Zakona.

5. TEHNIČKI IZVID

Članak 39.

(1) Tehnički izvid je postupak kojim pirotehničari HCR-a samostalno ili s ovlaštenim pravnim osobama i obrtnicima, sukladno članku 9. stavku 3. ovoga Zakona, na temelju Izvedbenog plana tehničkog izvida, primjenom propisanih metoda, na radilištu tehničkog izvida utvrđuju točnost podataka prikupljenih općim izvidom – analizom MSP-a o značajkama područja te utvrđuju zagađenost područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

(2) Ako se tehničkim izvidom utvrdi veća zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima područja i/ili građevine, HCR će za predmetno područje i/ili građevinu izraditi Idejni plan razminiranja, o čemu odluku donosi ravnatelj HCR-a.

(3) Ako se tehničkim izvidom utvrdi nezagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima područja i/ili građevine određenih Izvedbenim planom tehničkog izvida, HCR takvo područje i/ili građevinu isključuje iz MSP-a.

(4) Pirotehničari HCR-a dužni su svoje poslove na tehničkom izvidu obavljati na način propisan člankom 56. stavkom 2. i 3. ovog Zakona te tako da nakon ručne detekcije mina ne zaostane MES, NUS ili njihovi dijelovi do dubine određene Izvedbenim planom, a voditelj radilišta HCR-a dužan je pronađeni MES, NUS i njihove dijelove evidentirati u Dnevnik voditelja radilišta HCR-a.

(5) Nakon obavljenih poslova tehničkog izvida, u slučaju isključenja područja i/ili građevine iz MSP-a, ravnatelj HCR-a izdaje Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

Članak 40.

(1) HCR na radilištu mora osigurati nazočnost voditelja radilišta HCR-a te neprekidan i neposredan uspostavljen sustav veza između voditelja radilišta i voditelja pirotehničke skupine i medicinskog tima.

(2) Kada se poslovi na radilištu obavljaju strojem za pripremu površine, rukovatelj stroja mora imati uspostavljen sustav veze s voditeljem radilišta.

(3) Voditelj radilišta HCR-a rukovodi svim poslovima tehničkog izvida na radilištu i nadzire provođenje mjera sigurnosti propisanih ovim Zakonom i podzakonskim propisima.

Članak 41.

(1) Nakon obavljenih poslova tehničkog izvida, kada se područje i/ili građevina isključuju iz MSP-a, HCR je dužan u roku od 15 dana od dana završetka obavljanja poslova tehničkog izvida obaviti geodetsku izmjeru na temelju koje ravnatelj HCR-a izdaje Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj HCR-a dostavlja:

– Ministarstvu

– nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave

– nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

6. OBILJEŽAVANJE MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA

Članak 42.

Obilježavanje MSP-a predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se provode radi stvaranja jasne granice između sigurnih površina i područja i/ili građevina zagađenih MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, a obavlja se u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 43.

HCR obavlja poslove obilježavanja MSP-a oznakama minske opasnosti kojima se upućuje na opasnost od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 44.

(1) Oznake minske opasnosti postavljaju, uklanjanju i kontroliraju pirotehničari HCR-a.

(2) Kontrolu stanja obilježenosti i obnavljanje postavljenih oznaka minske opasnosti HCR je dužan provoditi jednom godišnje, dok je postupak ponovnog obilježavanja HCR dužan provesti odmah po saznanju o promjenama stanja obilježenosti na određenom području.

(3) O obavljenim poslovima obilježavanja HCR je dužan voditi službenu evidenciju.

Članak 45.

(1) Neovlaštenim osobama nije dozvoljeno premještanje, oštećivanje ili uklanjanje oznaka minske opasnosti te ulazak u MSP i u radilište.

(2) Područja i/ili građevine, koje se nalaze u MSP-u, vlasnici mogu koristiti nakon što HCR izda Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a.

Članak 46.

HCR te djelatnici HCR-a koji imaju iskaznicu protuminskog djelovanja dužni su poslove općeg izvida-analize i dopunskog općeg izvida MSP-a, tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a obavljati sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

7. RAZMINIRANJE

Članak 47.

(1) Razminiranje je skup radnji i postupaka kojima pirotehničari ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika na radilištu pretražuju, pronalaze, obilježavaju, onesposobljavaju i uništavaju MES, NUS i njihove dijelove.

(2) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su na radilištu osigurati sljedeće uvjete:

– uspostavljen neprekinut – neposredan sustav veze

– hitnu medicinsku skrb u najkraćem mogućem roku

– da je voditelj radilišta u mogućnosti neposredno nadzirati i rukovoditi poslovima na radilištu tijekom radnog dana.

(3) Ako se radilište sastoji od više cjelina, za koje se ne mogu istodobno ispuniti uvjeti iz stavka 2. ovoga članka zbog veličine radilišta i/ili konfiguracije terena, HCR i ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su za svaku pojedinu cjelinu osigurati uvjete iz stavka 2. ovoga članka te za svaku cjelinu imenovati odgovornu osobu iz redova zamjenika voditelja radilišta, koji ima sva prava i obveze voditelja radilišta te osigurati njegovu nazočnost na toj cjelini radilišta.

(4) Voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta rukovodi svim poslovima razminiranja na radilištu/cjelini radilišta i nadzire provođenje mjera sigurnosti propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, a u slučaju iz stavka 3. ovog članka voditelj radilišta koordinira radom zamjenika voditelja radilišta.

Članak 48.

(1) HCR i ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su obilježiti sigurne pristupne putove koji su nužni za pristup radilištu, obilježiti radilište prije početka radova te tijekom izvođenja poslova.

(2) Obilježavanje iz stavka 1. ovoga članka mora biti provedeno tako da je jasno vidljiva granica između površine na kojoj su obavljeni poslovi tehničkog izvida i/ili razminiranja i površine radilišta koja nije odrađena.

(3) Voditelj radilišta odgovoran je za obilježavanje, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 49.

HCR je dužan prije otpočinjanja poslova razminiranja:

– uvesti ovlaštenu pravnu osobu ili obrtnika u posao, o čemu se sastavlja Zapisnik o uvođenju u posao

– o početku radova obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva u sjedištu i nadležnu policijsku upravu te druga državna tijela i pravne osobe čiji je djelokrug izravno vezan uz razminiranje

– obilježiti radilište pločom HCR-a na kojoj je naznačen naziv radilišta, investitor, izvođač poslova i ugovoreni datum dovršetka radova te zabrana pristupa neovlaštenim osobama.

Članak 50.

(1) Poslove razminiranja pirotehničari obavljaju ustrojeni u pirotehničku skupinu, koja se sastoji od najmanje dva, a najviše deset pirotehničara i voditelja pirotehničke skupine, za što je odgovoran voditelj radilišta.

(2) Voditelj skupine dužan je voditi brigu o sigurnosnim udaljenostima između pirotehničara svoje skupine tijekom obavljanja poslova razminiranja.

(3) Voditelj radilišta i voditelj pirotehničke skupine dužni su na radilištu svakodnevno voditi vjerodostojnu dokumentaciju propisanu pravilnikom o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju.

(4) Voditelj radilišta i voditelj pirotehničke skupine dužni su istinito evidentirati sve vrste i količine pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova koji predstavljaju opasnost za život, zdravlje i imovinu.

Članak 51.

(1) Prilikom obavljanja poslova razminiranja postupci pronalaženja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova mogu se obavljati sljedećim metodama:

– ručnom detekcijom mina

– strojevima za pripremu površina,

– psima za detekciju mina.

(2) Metodama iz stavka 1. ovoga članka i/ili njihovim kombinacijama ovlaštena pravna osoba ili obrtnik moraju postići očišćenost područja i/ili građevine od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(3) Način kombiniranja metoda iz stavka 1. ovoga članka uredit će se pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja.

Članak 52.

(1) Pirotehničari tijekom radnog vremena, na poslovima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i razminiranja, mogu provesti najviše pet sati tijekom jednog dana.

(2) Radno vrijeme iz stavka 1. ovoga članka počinje teći dolaskom pirotehničara na početnu točku unutar radilišta, prema rasporedu radnog vremena poslodavca te nije dozvoljen prekovremeni rad.

(3) Neposredno obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka i pomoćnih poslova dokazuje se uvidom u osobnu nadzornu knjižicu koju su pirotehničari i pomoćni djelatnici dužni istinito ispunjavati za svaki radni dan na radilištu. Voditelj skupine dužan je unositi podatke o broju pirotehničara i pomoćnih djelatnika u svojoj pirotehničkoj skupini u djelovodnik voditelja skupine čiju istinitost ovjerava svojim potpisom.

(4) Voditelj radilišta dužan je voditi evidenciju o radnom vremenu svih djelatnika na radilištu te svakodnevno ovjeravati istinitost podataka iz stavka 3. ovoga članka koji moraju odgovarati dokumentaciji radilišta.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog više sile ili organizacije rada na radilištu (vremenski uvjeti, regulacija prometa) može doći do prekida obavljanja poslova ili čekanja da se steknu uvjeti za rad pri čemu se stanka može produžiti za najviše jedan sat.

(6) Poslodavac je dužan tijekom vremenskih prekida i/ili čekanja iz stavka 5. ovoga članka osigurati djelatnicima odgovarajuću zaštitu u odnosu na vremenske prilike (kiša, hladnoća, visoke temperature zraka).

Članak 53.

(1) HCR, ovlaštene pravne osobe i obrtnici dužni su za vrijeme obavljanja poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja i završne kontrole kvalitete uz radilište osigurati nazočnost medicinskog tima tako da se hitna medicinska skrb može pružiti stradalniku u najkraćem mogućem roku na način propisan pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

(2) Medicinski tim se sastoji od doktora medicine koji posjeduje odobrenje za samostalan rad, medicinske sestre – medicinskog tehničara, vozača i vozila hitne medicinske intervencije s propisanom opremom za zbrinjavanje hitnih stanja.

(3) Vozilo iz stavka 2. ovoga članka mora zadovoljavati minimalne uvjete u vezi s tehničkim karakteristikama i medicinskom opremom, sukladno HRN EN 1789; 2011 i HRN EN 1865-1.

(4) HCR, ovlaštene pravne osobe i obrtnici mogu imati vlastito vozilo i medicinski tim za pružanje hitne medicinske skrbi ili ih unajmiti od Zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave.

(5) Ovlaštene pravne osobe i obrtnici moraju osigurati neprekidan i neposredan sustav veza između voditelja radilišta, voditelja pirotehničke skupine i medicinskog tima.

(6) Ako se medicinska pomoć ne može pružiti u roku iz stavka 1. ovoga članka, voditelj radilišta dužan je pomoć zatražiti putem službi nadležnih za hitne intervencije.

Članak 54.

(1) Djelatnici iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona za vrijeme obavljanja poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, pomoćnih poslova i kontrole kvalitete, moraju nositi osobnu zaštitnu opremu koja se sastoji od:

– zaštitnog prsluka sa štitnikom za prepone

– zaštitne kacige s vizirom

– antifona, samo prilikom uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(2) Vizir za zaštitu lica i neprobojne zaštitne naočale mogu se koristiti u uvjetima propisanim pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrola kvalitete općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

Članak 55.

(1) Pomoćni djelatnici koji obavljaju poslove vodiča pasa prilikom obavljanja svojih poslova moraju nositi osobnu zaštitnu opremu koja se sastoji od:

– zaštitnog prsluka sa štitnikom za prepone

– zaštitne kacige s vizirom ili vizira za zaštitu lica ili neprobojnih zaštitnih naočala.

(2) Ako se, zbog uvjeta na terenu, ne mogu postići minimalne sigurnosne udaljenosti između pomoćnih djelatnika koji obavljaju poslove rukovatelja stroja za pripremu površine i stroja za pripremu površine (osim u zaštićenom stroju), tada se rukovatelji stroja moraju nalaziti:

– u oklopljenom pratećem vozilu ili

– biti zaštićeni pokretnom kabinom ili štitom.

(3) Ako se pomoćni djelatnici nalaze u zaštićenoj kabini ili oklopljenom pratećem vozilu, zaštitnu opremu iz stavka 1. ovoga članka moraju imati u kabini, odnosno vozilu, a ako strojem za pripremu površine upravljaju zaštićeni pokretnom kabinom ili štitom, zaštitnu opremu moraju nositi na sebi.

(4) Oprema iz stavka 2. ovoga članka i članka 54. ovoga Zakona upotrebljava se u uvjetima i na način propisan pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrola kvalitete, opći i tehnički izvid i obilježavanja MSP-a.

Članak 56.

(1) Pirotehničari su dužni obavljati svoje poslove tako da područje i/ili građevina budu potpuno očišćeni od MES-a, NUS-a ili njihovih dijelova do dubine određene Izvedbenim planom.

(2) Pirotehničari svoje poslove obavljaju u radnim stazama koje su dužni propisno obilježavati. Prilikom ispitivanja tla ručnim detektorima metala i pipalicama dužni su ispitati sve detekcije tako da prilikom rada nakon detektiranja iskopavanjem, u skladu s pravilima struke, utvrde vrstu detekcije.

(3) Metalni predmeti koji nisu MES, NUS i njihovi dijelovi iskopavaju se tako da se vidljivo odlože na za to određena mjesta unutar radne staze pirotehničara.

(4) Poslove obilježavanja u pirotehničkoj skupini iz stavka 2. ovoga članka nadzire voditelj skupine.

(5) Pojedini dijelovi metalne i plastične galanterije MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, za koje se sa sigurnošću ne može utvrditi da su bezopasni, moraju se uništavati za što je odgovoran voditelj radilišta.

Članak 57.

(1) U slučajevima velike zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima nastalim eksplozijom skladišta MES-a i NUS-a ili napuštenim eksplozivnim sredstvima što za posljedicu ima razasute velike količine istih sredstava, a ne radi se o miniranom području, može se odstupiti od Zakonom propisanih metoda i postupaka razminiranja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka HCR mora izraditi poseban Idejni plan razminiranja. Metode, postupci razminiranja i kontrole kvalitete te oprema i sredstva koji se mogu koristiti propisani su pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

(3) Nakon obavljenih poslova razminiranja područja i/ili građevine iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik izdaje Izjavu o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kojom jamči da je područje i/ili građevina očišćena od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 58.

(1) Ako se na određenom području radilišta naiđe na površinu koja je iznimno zagađena metalnim predmetima i/ili različitim otpadnim materijalom (okućnice, smetlišta), voditelj radilišta dužan je takvo područje vidljivo obilježiti trakama i o tome izvijestiti pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja.

(2) Postupak razminiranja i kontrole kvalitete na površinama iz stavka 1. ovoga članka propisan je pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

Članak 59.

Poslovima razminiranja ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su postići očišćenost radilišta od svih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 60.

(1) Za razminiranje perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina nadležno je Ministarstvo obrane, sukladno članku 3. ovoga Zakona, a razminiranje neperspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina organizira HCR sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo obrane može zatražiti za pojedine perspektivne vojne lokacije i/ili građevine njihovo razminiranje sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, uz prethodno odobrenje Vlade Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo obrane dužno je HCR-u predati sve podatke i dokumentaciju o miniranosti perspektivnih i neperspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina, kao i o poslovima razminiranja koji su na tim lokacijama i/ili građevinama obavljani.

(4) Razminiranje i kontrola kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina i izdavanje Potvrde o isključenju vojnih lokacija i/ili građevina iz MSP-a za perspektivne vojne lokacije i/ili građevine iz stavka 1. ovoga članka, obavlja se sukladno pravilniku o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina koji donosi ministar nadležan za obranu. Jedan primjerak Potvrde Ministarstvo obrane dužno je dostaviti HCR-u.

(5) Nakon obavljenih poslova razminiranja perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina iz stavka 2. ovoga članka, HCR izdaje Potvrdu o isključenju vojnih lokacija i/ili građevina iz MSP-a te ju dostavlja Ministarstvu obrane i Ministarstvu.

8. UNIŠTAVANJE PRONAĐENOG MES-a, NUS-a I NJIHOVIH DIJELOVA

Članak 61.

Poslove uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova mogu obavljati HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici ako imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje tih poslova izdano sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari.

Članak 62.

(1) Uništavanje pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova može se obavljati na radilištu na kojem su ta sredstva pronađena, na drugom radilištu isti dan kada su dovezena te na drugim radilištima na kojima se obavljaju poslovi miniranja u gospodarstvu, uz poštivanje mjera sigurnosti radi zaštite života, zdravlja, imovine i okoliša.

(2) Pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi, ako se neće uništavati isti dan kada su pronađeni, mogu se onesposobljeni prevesti u skladište eksplozivnih tvari ili se mogu prenijeti na mjesto za privremeno odlaganje, za koje su HCR, ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik te voditelj radilišta dužni, prilikom obavljanja svojih poslova, organizirati neprekidno čuvanje do trenutka njihova uništavanja.

(3) Pod skladište eksplozivnih tvari iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva se i prijenosni spremnik (kontejner) koji se može postaviti unutar radilišta uz prethodno odobrenje Ministarstva sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari ili izvan granica radilišta sukladno propisima o gradnji.

(4) Prijevoz MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na drugo radilište ili skladište eksplozivnih tvari može se obavljati samo ako su sredstva onesposobljena, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje prijevoz eksplozivnih tvari.

Članak 63.

(1) Uništavanje, prijevoz u skladište eksplozivnih tvari ili prijenos MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na mjesto za privremeno odlaganje mora se obaviti u roku od 24 sata od trenutka pronalaska za što je odgovoran voditelj radilišta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pronađena sredstva koja se nisu onesposobila, mogu ostati na mjestu pronalaska uz obvezu vidljiva obilježavanja do trenutka uništavanja.

(3) Obilježavanje mora biti provedeno uz poštivanje sigurnosnih udaljenosti oko mjesta pronalaska kako bi se poslovi razminiranja mogli nastaviti bez opasnosti za život, zdravlje, imovinu i okoliš, za što je odgovoran voditelj pirotehničke skupine.

(4) Uništavanje sredstava iz stavka 2. ovoga članka mora se provesti najkasnije u roku od 96 sati od trenutka pronalaska, za što je odgovoran voditelj radilišta.

Članak 64.

(1) Ako se obavlja primopredaja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova za uništavanje, istu obavljaju voditelj radilišta HCR-a, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnik, koji obavlja poslove tehničkog izvida i/ili razminiranja i odgovorna osoba koja će provesti uništavanje, o čemu se sastavlja zapisnik u kojem se trebaju navesti vrste i količine predanog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio dokumentacije radilišta i dokumentacije o uništavanju.

(3) Prilikom uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova odgovorna osoba za uništavanje dužna je izraditi Plan uništavanja koji mora sadržavati podatke o vrsti i količini sredstava koja se uništavaju, vrsti i količini eksplozivnih tvari koje se koriste za potrebe uništavanja te mjestu uništavanja.

(4) Pravna osoba koja obavlja poslove uništavanja mora voditi Upisnik o uništavanju sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari. U Upisnik se, uz ostale podatke, moraju unositi i vrste i količine MES-a, NUS-a i njihovih dijelova koji se uništavaju te vrste i količine eksplozivnih tvari za gospodarsku uporabu koje se koriste za uništavanje.

Članak 65.

(1) U slučaju pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova odluku o uništavanju ili drugom načinu zbrinjavanja donosi voditelj radilišta.

(2) Voditelj radilišta odgovoran je da vrsta i količina pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova odgovara vrsti i količini predanog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na uništavanje, a odgovorna osoba pravne osobe za uništavanje odgovorna je da vrsta i količina primljenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova odgovara vrsti i količini uništenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(3) Pravna osoba koja je obavila uništavanje dužna je u roku od tri dana od dana uništavanja dostaviti presliku Plana uništavanja iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku koji su obavljali poslove razminiranja te HCR-u.

(4) Plan uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova sastavni je dio dokumentacije radilišta.

Članak 66.

Uništavanje pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova može se obavljati korištenjem eksplozivnih tvari namijenjenih za gospodarsku uporabu ili drugim sredstvima za koje je potrebno ishoditi odobrenje Ministarstva sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za opremu i sredstva te postupci za izdavanje ocjene o sukladnosti.

Članak 67.

(1) Ako se nakon izdane Potvrde o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a pronađu MES, NUS ili njihovi dijelovi, koji su zaostali nakon općeg izvida – analize MSP-a, tehničkog izvida i/ili razminiranja, službenici Ministarstva obavit će očevid, izraditi Zapisnik o naknadnom pronalasku i pronađeno uništiti.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o okolnostima pronalaska, točnoj poziciji pronalaska s koordinatama, vrstu i količinu pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(3) Službenici iz stavka 1. ovoga članka dostavit će Zapisnik o naknadnom pronalasku MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nadležnoj inspekciji Ministarstva i HCR-u.

(4) Nakon zaprimljenog Zapisnika iz stavka 1. ovoga članka HCR je dužan Ministarstvu dostaviti podatke o tome je li područje i/ili građevina bilo predmet općeg izvida – analize MSP-a, tehničkog izvida i/ili razminiranja te tko je obavljao navedene poslove.

(5) Ako djelatnici HCR-a zaprime obavijest o naknadnom pronalasku MES-a, NUS-a i njihovih dijelova prije nadležnih službi Ministarstva, dužni su bez odgode obavijestiti Ministarstvo te ne smiju poduzimati radnje koje utječu na okolnosti pronalaska prije obavljanja očevida iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako su sredstva pronađena na području i/ili građevini koji su isključeni iz MSP-a, HCR je dužan, ovisno o vrsti pronađenog eksplozivnog sredstva, obaviti kontrolni pregled na najmanje 500 m2 površine te kod svakog daljnjeg pronalaska obaviti ponovni kontrolni pregled radi otklanjanja sumnje u moguću onečišćenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

Članak 68.

(1) HCR, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su poslove uništavanja pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova obavljati sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te posebnih propisa kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari.

(2) Poslove uništavanja odgovorna osoba za uništavanje dužna je obaviti tako da nakon obavljenih poslova ne ostane neuništenih MES-a, NUS-a, njihovih dijelova ni sredstava kojima se uništavanje obavljalo.

9. KONTROLA KVALITETE I ZAVRŠNA KONTROLA KVALITETE

Članak 69.

(1) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, koji obavljaju poslove razminiranja, dužni su provoditi svakodnevnu internu kontrolu kvalitete poslova razminiranja tijekom obavljanja poslova razminiranja.

(2) Voditelj radilišta dužan je na radilištu svakodnevno organizirati i provoditi internu kontrolu ručnom detekcijom mina na 5 % razminirane površine.

(3) Internu kontrolu kvalitete iz stavka 1. ovoga članka obavljaju pirotehničari ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika na površinama na kojima nisu obavljali poslove razminiranja prilikom čega se moraju poštivati minimalne sigurnosne udaljenosti, za što je odgovoran voditelj radilišta.

(4) Ako se prilikom provođenja interne kontrole kvalitete pronađe MES, NUS, njihovi dijelovi ili neiskopani predmeti detekcije, pirotehničari iz stavka 3. ovoga članka dužni su o tome odmah obavijestiti voditelja radilišta koji je dužan naložiti ponovno razminiranje radne staze pirotehničaru kod kojeg su pronađena navedena sredstva ili neiskopani predmeti detekcije.

(5) Sigurnosne udaljenosti iz stavka 3. ovoga članka propisuju se pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

Članak 70.

(1) Kontrolu kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja obavljaju pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornici za kontrolu kvalitete.

(2) HCR je dužan organizirati provođenje kontrole kvalitete tako da pirotehničari i nadzornici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kontrolu kvalitete kontrolnim uzorcima na pojedinom radilištu, tijekom obavljanja poslova razminiranja, najkasnije do tri radna dana od zadnje kontrole kvalitete, na najmanje 5 % ukupno razminirane površine prethodnih radnih dana, ravnomjerno na svakoj cjelini radilišta.

(3) Voditelj radilišta dužan je za razminirani dio radilišta iz stavka 2. ovoga članka posjedovati propisanu dokumentaciju te provesti propisno obilježavanje površine.

(4) Pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete dužan je tijekom obavljanja poslova razminiranja:

– pretraživati i obilježavati kontrolne uzorke na svim cjelinama radilišta, uz nazočnost djelatnika ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika

– ucrtavati kontrolne uzorke te ucrtavati pronađeni MES, NUS i njihove dijelove, odnosno neiskopane predmete detekcije u propisanu dokumentaciju.

(5) Ako pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete primijeti da se, prilikom kontrolnog uzorkovanja, ne poštuju propisane mjere sigurnosti koje se odnose na nazočnost voditelja radilišta, nazočnost medicinskog tima te funkcionalnost veza na radilištu, dužan je usmeno naložiti prekid obavljanja poslova razminiranja do otklanjanja uočenih nedostataka te nalog zabilježiti u propisanu dokumentaciju i odmah o tome obavijestiti HCR i Ministarstvo.

(6) O prekidu radova iz stavka 5. ovoga članka HCR je dužan izdati rješenje u roku od tri dana od dana nalaganja te ga dostaviti ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku i Ministarstvu.

(7) Protiv rješenja o prekidu radova iz stavka 7. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu. Protiv rješenja o žalbi nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 71.

(1) Ako su na radilištu nazočna dva ili više pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete, HCR je dužan osigurati nazočnost nadzornika za kontrolu kvalitete koji organizira provođenje kontrole kvalitete te je, osim poslova iz članka 70. stavaka 2., 4. i 5. ovoga Zakona, dužan obavljati i poslove:

– neposrednog raspoređivanja pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete na mjesta uzimanja kontrolnih uzoraka

– utvrđivanja činjenica iz članka 70. stavka 2. ovoga Zakona

– utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova razminiranja sukladno odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– u suradnji s voditeljem radilišta, utvrđivanja površina na kojima su obavljeni poslovi razminiranja, na kojima je potrebno obaviti kontrolu kvalitete i završnu kontrolu kvalitete te u tu svrhu voditi dokumentaciju propisanu člankom 31. ovoga Zakona

– ovjere Dnevnika radilišta voditelja radilišta i upisa svojih primjedaba u vezi s opsegom izvedenih poslova, dinamikom obavljanja poslova i planiranih rokova izvedbe radova

– obavještavanja Ministarstva o utvrđenim nesukladnostima iz članka 72. ovoga Zakona isti dan.

(2) Pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornici za kontrolu kvalitete, dužni su obavljati svoje poslove propisane člancima 70., 71. i 72. ovoga Zakona isključivo u okviru svojih nadležnosti te tako da nakon obavljenih poslova, u kontrolnom uzorku ne ostanu neiskopani predmeti detekcije, MES, NUS i njihovi dijelovi.

(3) Ako nadzornik za kontrolu kvalitete utvrdi nepravilnosti u vezi s opsegom izvedenih poslova, dinamikom obavljanja poslova ili planiranim rokovima izvedbe radova iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, o tome će sastaviti zabilješku na temelju koje će HCR postupati sukladno propisima o obveznim odnosima.

Članak 72.

(1) Ako tijekom obavljanja poslova razminiranja pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik za kontrolu kvalitete u kontrolnom uzorku pronađe MES i/ili njegove dijelove, usmeno će naložiti ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku ponavljanje poslova razminiranja na površini razminiranoj od dana zadnje kontrole kvalitete te o tome unijeti zabilješku u propisanu dokumentaciju.

(2) Ako tijekom obavljanja poslova razminiranja pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik za kontrolu kvalitete u kontrolnom uzorku pronađe NUS i/ili njegove dijelove, usmeno će naložiti ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku ponavljanje poslova razminiranja pirotehničkoj skupini koja je obavljala razminiranje na površini na kojoj su sredstva pronađena od dana zadnje kontrole kvalitete te o tome unijeti zabilješku u propisanu dokumentaciju.

(3) Ako tijekom obavljanja poslova razminiranja pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ili nadzornik za kontrolu kvalitete u kontrolnom uzorku pronađu neiskopane predmete detekcije, usmeno će naložiti ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku, ponavljanje poslova razminiranja na površini koja je razminirana od dana zadnje kontrole kvalitete od strane određenog pirotehničara te o tome unijeti zabilješku u propisanu dokumentaciju.

(4) Pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete i/ili nadzornik za kontrolu kvalitete dužni su obaviti ponovnu kontrolu kvalitete na najmanje 10 % površine za koju su usmeno naložili ponavljanje poslova razminiranja.

(5) O ponavljanju poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka HCR je dužan izdati rješenje u roku od tri dana od dana nalaganja te ga dostaviti ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku i Ministarstvu.

(6) Protiv rješenja o ponavljanju poslova iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu. Protiv drugostupanjskog rješenja o žalbi nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Stavci 1., 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na određenu veličinu pronađenih neiskopanih metalnih detekcija te vrste NUS-a i dijelove MES-a i NUS-a koji su određeni pravilnikom kojim se uređuje način obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

Članak 73.

(1) Završnu kontrolu kvalitete nad obavljenim poslovima razminiranja (u daljnjem tekstu: završna kontrola kvalitete) obavlja Povjerenstvo za završnu kontrolu kvalitete (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) tako da ispituje kvalitetu obavljenih poslova razminiranja kontrolnim uzorcima na najmanje 1 % razminirane površine na svakoj cjelini radilišta.

(2) Prije provedbe završne kontrole kvalitete ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su osigurati obilježenost granica radilišta, kao i granica pojedinih cjelina izvoditelja i/ili podizvoditelja, a nadzornik kontrole kvalitete dužan je osigurati obilježenost kontrolnih uzoraka uzetih tijekom obavljanja poslova razminiranja.

(3) Poslove iz stavka 1. ovoga članka ne smiju provoditi pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornik kontrole kvalitete koji su obavljali kontrolu kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja.

Članak 74.

(1) Povjerenstvo čine tri člana, od kojih su dva predstavnika HCR-a te jedan inspektor Ministarstva. Predsjednik Povjerenstva je predstavnik HCR-a.

(2) O terminu provedbe završne kontrole kvalitete predsjednik Povjerenstva dužan je izvijestiti nadležnu inspekciju Ministarstva i ovlaštenu pravnu osobu i/ili obrtnika najmanje tri radna dana prije provedbe i uputiti im pisani poziv.

(3) Završnoj kontroli kvalitete dužan je prisustvovati voditelj radilišta kao predstavnik ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji je rukovodio poslovima razminiranja na radilištu i nadzornik HCR-a za kontrolu kvalitete koji je obavljao kontrolu kvalitete tijekom obavljanja poslova razminiranja.

Članak 75.

(1) Povjerenstvo je dužno pristupiti završnoj kontroli kvalitete nad obavljenima poslovima u roku od 15 dana od dana zaprimanja dokumentacije iz članka 29. ovoga Zakona.

(2) Dokumentaciju iz članka 29. ovoga Zakona dužan je posjedovati i voditelj radilišta ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika.

(3) Svaki član Povjerenstva može zatražiti uzorkovanje na svim dijelovima radilišta ako ocijeni da je to potrebno radi provjere kvalitete poslova razminiranja.

Članak 76.

Povjerenstvo sastavlja Zapisnik o završnoj kontroli kvalitete koji u prilogu mora sadržavati sljedeće:

– kartografski prikaz (HOK) ili katastarski plan, odnosno skice s ucrtanim pozicijama kontrolnih uzoraka

– ucrtane pozicije eventualno pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u kontrolnom uzorku s količinom, vrstom i fotodokumentacijom pronađenih sredstava.

Članak 77.

(1) Na temelju potpisanog Zapisnika o završnoj kontroli kvalitete predsjednik Povjerenstva ravnatelju HCR-a predlaže:

– izdavanje Potvrde o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a ako se utvrdi da je postignuta propisana kvaliteta radova ili

– ponavljanje poslova razminiranja na površini sukladno utvrđenoj situaciji iz Zapisnika o završnoj kontroli kvalitete Povjerenstva.

(2) Ovisno o rezultatima završne kontrole kvalitete, HCR je dužan u roku od 15 dana od dana završne kontrole kvalitete obaviti geodetsku izmjeru te izdati Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a ili naložiti ponavljanje obavljanja poslova razminiranja na onom dijelu radilišta za koje Povjerenstvo utvrdi da nisu izvršeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Uvjeti za ponavljanje poslova razminiranja iz stavka 2. ovoga članka propisani su pravilnikom kojim se uređuju poslovi razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

Članak 78.

HCR je dužan u roku od 15 dana od dana potpisivanja Zapisnika iz članka 77. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona izraditi Potvrdu o isključenju iz MSP-a koju dostavlja:

– Ministarstvu

– ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku koji su obavljali poslove razminiranja

– nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave

– nadležnoj jedinici lokalne samouprave

– donatorima i/ili investitorima.

Članak 79.

HCR je dužan za završnu kontrolu kvalitete osigurati potreban broj pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete, a ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužna je osigurati medicinski tim.

Članak 80.

Povjerenstvo je dužno obavljati završnu kontrolu kvalitete na svim cjelinama radilišta za koje su dane Izjave o očišćenosti iz članka 28. i članka 57. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 81.

Na površini na kojoj su ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik ponavljali poslove razminiranja mora se ponoviti završna kontrola kvalitete, sukladno članku 77. ovoga Zakona.

Članak 82.

(1) HCR je dužan u roku do tri dana od dana završne kontrole kvalitete donijeti rješenje o ponavljanju poslova iz članka 77. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja o ponavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu. Protiv drugostupanjskog rješenja o žalbi nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 83.

HCR, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici i osobe koje imaju iskaznicu protuminskog djelovanja dužni su poslove kontrole kvalitete i razminiranja obavljati sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 84.

Ministar donosi pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a.

10. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OPREMU I SREDSTVA TE POSTUPCI ZA IZDAVANJE OCJENE O SUKLADNOSTI

Članak 85.

Oprema i sredstva koja se koriste na poslovima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i/ili razminiranja su:

– strojevi za pripremu površine

– ručni detektori metala

– dubinski detektori metala (magnetometri, ferolokatori)

– zaštitni prsluk sa štitnikom za prepone

– zaštitna kaciga s vizirom

– vizir za zaštitu lica

– neprobojne zaštitne naočale

– psi za detekciju mina.

Članak 86.

(1) Na poslovima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i/ili razminiranja ovlaštene pravne osobe, obrtnici i HCR dužni su koristiti samo opremu i sredstva za koje je izdana ocjena o sukladnosti u skladu s propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za priručna sredstva za iskopavanje koja se koriste kao pomoćna te za pipalice nije potrebno posjedovati ocjenu o sukladnosti propisanu člankom 86. stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) HCR, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su redovito produživati važenje ocjene o sukladnosti za opremu i sredstva koja rabe na poslovima iz stavka 1. ovoga članka i voditi računa o rokovima kojima je određeno važenje ocjena o sukladnosti.

(4) Valjanost isprava o sukladnosti izdanih u trećim zemljama priznaje se na temelju posebnih propisa o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti iz članka 89. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona, a valjanost isprava o sukladnosti izdanih u državama članicama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora priznaje se na temelju propisa država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Članak 87.

(1) Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti pravnim osobama i obrtnicima na temelju podnesenog zahtjeva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju i timove vodič – pas za detekciju mina, potrebno je priložiti sljedeće:

– ugovor o radu u punom radnom vremenu za odgovornu osobu za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti u pravnoj osobi ili za obrtnika

– ugovor o radu u punom radnom vremenu za najmanje dva zaposlenika koji će obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti

– dokaz o posjedovanju prostora (poligona) za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti, za koji je Ministarstvo izdalo odobrenje

– dokaz o posjedovanju skladišta za eksplozivne tvari koje ima uporabnu dozvolu

– dokaz da je nadležno tijelo za akreditaciju utvrdilo da je pravna osoba ili obrtnik stručno i tehnički osposobljena za provedbu poslova ispitivanja opreme i sredstava u postupku ocjenjivanja sukladnosti.

(3) Uvjeti koje moraju ispunjavati zaposlenici te uvjeti za prostor (poligon) iz stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka te način i postupci ocjenjivanja sukladnosti propisani su pravilnicima iz članka 89. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenju uvjeta da:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi i/ili obrtnik nije pravomoćno osuđivan ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu

– odgovorna osoba u pravnoj osobi i/ili obrtnik nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivan za prekršajno djelo s elementima nasilja

– odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije pravomoćno kažnjavan za djelo koje se odnosi na isplatu plaće

– je pravna osoba upisana u sudski registar, odnosno da je obrtnik upisan u Obrtni registar.

(5) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana saznanja o promjeni nekih od zakonom propisanih uvjeta na temelju kojih je izdano ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti.

(6) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odnosno poništiti ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi ili obrtniku ako više ne ispunjava uvjete koji se odnose na stručnu odnosno tehničku osposobljenost, ako je ovlaštenje izdano na temelju lažnih ili krivotvorenih podataka ili ako obavlja poslove za koje nije ovlašten.

(7) Protiv rješenja o ukidanju odnosno poništenju ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 88.

(1) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izdaje ocjene o sukladnosti nakon provedenog postupka ocjenjivanja sukladnosti, sukladno odredbama ovog Zakona, provedbenih propisa, važećim propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i pravilima struke te je dužno pri tome obavljati svoje poslove stručno, samostalno, neovisno i nepristrano.

(2) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dužno je voditi evidenciju o izdanim ocjenama o sukladnosti za opremu iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 89.

Ministar donosi pravilnik o:

– tehničkim zahtjevima za opremu i sredstva u protuminskom djelovanju te uvjetima i načinu ocjenjivanja sukladnosti

– uvjetima za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti, obuci i načinu izdavanja ocjene o sukladnosti za timove vodič-pas za detekciju mina.

11. INFORMIRANJE I EDUKACIJA O OPASNOSTIMA OD MES-a, NUS-a I NJIHOVIH DIJELOVA

Članak 90.

(1) Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske koordinira, a HCR u suradnji s tijelima državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom kontinuirano provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

(2) Predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora, javnih službi i lokalnog stanovništva, na područjima zagađenim MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, omogućit će HCR-u provođenje programa aktivnosti informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova.

Članak 91.

Ministarstvo provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od EOR-a sukladno svojem planu i programu.

Članak 92.

Informiranje i edukacija se odvija kroz javno informiranje putem medija, stručnih predavanja usmjerenih prema rizičnim skupinama te sudjelovanjem na raznim javnim događanjima na lokalnoj i nacionalnoj razini putem kojih se građane informira o opasnosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te ih se potiče na odgovorno ponašanje s ciljem smanjenja rizika od stradavanja.

Članak 93.

(1) Informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova, kao i informiranje šire javnosti provode osposobljeni djelatnici HCR-a i službenici Ministarstva.

(2) Djelatnici HCR-a osposobljavaju se za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka putem stručnih radionica čiju je provedbu dužan osigurati ravnatelj HCR-a, najmanje jednom godišnje.

Članak 94.

Tijekom obavljanja poslova tehničkog izvida i/ili razminiranja osposobljeni djelatnici HCR-a i službenici Ministarstva provode informiranje lokalnog stanovništva na čijem području se obavljaju poslovi razminiranja.

12. POMOĆ OSOBAMA STRADALIMA OD EOR-a

Članak 95.

(1) Osobama stradalima od EOR-a će se na prikladan način, u skladu s primjenjivim međunarodnim konvencijama, međunarodnim humanitarnim pravom i ljudskim pravima, putem međuresorne suradnje, pružati pomoć prilagođena dobi i spolu, uključujući liječničku skrb, rehabilitaciju i psihološku podršku te će se nastojati osigurati njihova društvena i gospodarska uključenost.

(2) Osobama koje su kao civilne žrtve stradale od EOR-a pomoć će se pružati sukladno propisima kojima se uređuje zaštita vojnih i civilnih žrtava rata dok djelatnici na poslovima protuminskog djelovanja pravo na pomoć u slučaju stradavanja ostvaruju sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 96.

(1) Radi obavljanja poslova pružanja pomoći osobama stradalim od EOR-a Vlada Republike Hrvatske osniva Koordinacijsko tijelo za pomoć osobama stradalim od EOR-a.

(2) Koordinacijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka sastavljeno je od predstavnika Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva i ministarstava nadležnih za poslove zdravlja, branitelja, HCR-a, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ostalih tijela i nevladinih organizacija u čijem je djelokrugu problematika osoba stradalih od EOR-a.

Članak 97.

(1) U svrhu prikupljanja i ažuriranja podataka o osobama stradalih od EOR-a Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske uspostavlja i vodi bazu podataka u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

(2) Baza podataka iz stavka 1. ovog članka sadržava podatke i o osobama stradalim u MSP-u.

13. SOCIOEKONOMSKA INTEGRACIJA RAZMINIRANIH PODRUČJA

Članak 98.

Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su, u roku od šest mjeseci od dana izdavanja Potvrde iz članka 77. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, podnijeti izvješće HCR-u o razmjeru korištenja područja i/ili građevine koje su isključene iz MSP-a, a za koja su zatražila prioritetno uvrštavanje u Plan na temelju članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 99.

Jedinici područne (regionalne) samouprave za koju se utvrdi da ne koristi područja i/ili građevinu za koje je zaprimila Potvrdu iz članka 77. ovoga Zakona, a za koje je tražila prioritetno uvrštavanje u Plan, sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Zakona, smanjit će se proračunska sredstva za razminiranje u sljedećem proračunskom razdoblju za iznos troškova koji su nastali razminiranjem područja koji su prioritetno uvršteni u Plan.

14. DJELATNICI NA POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA

Članak 100.

(1) Poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrole kvalitete u HCR-u, poslove razminiranja te pomoćne poslove u ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili kod obrtnika mogu obavljati osobe koje imaju iskaznicu protuminskog djelovanja.

(2) Djelatnici koji obavljaju poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete, pomoćne poslove i poslove inspekcijskog nadzora su:

– pomoćni djelatnik

– pirotehničar

– voditelj radilišta

– pirotehničar HCR-a

– pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete

– nadzornik za kontrolu kvalitete

– inspektor Ministarstva.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su iskaznicu protuminskog djelovanja dati na uvid inspektoru Ministarstva.

(4) Službeno svojstvo, identitet i ovlast inspektor Ministarstva dokazuje službenom značkom i službenom iskaznicom Ministarstva.

(5) Ministar donosi pravilnike o:

– službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja

– osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika.

Članak 101.

(1) Zahtjev za izdavanje iskaznice protuminskog djelovanja podnosi se osobno Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora priložiti dokaz da:

– ima najmanje srednju stručnu spremu za pirotehničara, voditelja radilišta i pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete

– ima najmanje završenu osnovnu školu za pomoćnog djelatnika

– ima najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine za nadzornika za kontrolu kvalitete

– ima ugovor o radu u punom radnom vremenu s ovlaštenom pravnom osobom i/ili obrtnikom ili HCR-om za obavljanje poslova iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona

– ima uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada da je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban za poslove punjenja i paljenja mina sukladno propisima o poslovima s posebnim uvjetima rada.

(3) Uvjerenje iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka osoba je dužna ishoditi svake godine te je dužna, prilikom pristupanja liječničkom pregledu, ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi rada podnijeti izvod iz medicinskog kartona o bolestima koje mogu biti kontraindikacija za obavljanje poslova.

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze da podnositelj zahtjeva:

– nije pravomoćno osuđivan ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu

– nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivan za prekršajno djelo s elementima nasilja

– ima hrvatsko državljanstvo (za djelatnike HCR-a)

– ima uvjerenje o osposobljenosti iz članka 105. stavka 3. i 6. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo rješenjem izdaje iskaznicu protuminskog djelovanja kojom se podnositelju zahtjeva odobrava obavljanje poslova iz članka 100. stavka 1. ovog Zakona u HCR-u ili ovlaštenoj pravnoj osobi ili kod obrtnika.

Članak 102.

(1) Osoba koja ima višu razinu stručne osposobljenosti od razine propisane člankom 105. stavkom 3. ovoga Zakona može obavljati sve poslove niže stručne osposobljenosti iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona ako ima iskaznicu protuminskog djelovanja i ispunjava za to zakonom propisane uvjete.

(2) Odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe ili obrtnik i/ili djelatnik ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu najmanje za pomoćnog djelatnika, može se nalaziti na radilištu uz pratnju voditelja radilišta i obveznu uporabu osobne zaštitne opreme iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Operativni djelatnik HCR-a, koji organizira rad službi za dopunski opći izvid, tehnički izvid ili kontrolu kvalitete, koji ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu najmanje za pomoćnog djelatnika može se nalaziti na radilištu uz pratnju nadzornika HCR-a za kontrolu kvalitete i obveznu uporabu osobne zaštitne opreme iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Medicinski tim iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona te služba za hitne intervencije iz članka 53. stavka 6. ovoga Zakona mogu se nalaziti unutar radilišta, na sigurnoj površini za što je odgovoran voditelj radilišta, kako bi se ispunio uvjet pružanja hitne medicinske intervencije.

Članak 103.

(1) Ministarstvo će poništiti rješenje o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja ako se utvrdi da je iskaznica izdana na temelju krivotvorenih ili lažnih podataka ili ukinuti ako se utvrdi da osoba više ne ispunjava uvjete za izdavanje iskaznice.

(2) Protiv rješenja o poništavanju i ukidanju rješenja o izdavanju iskaznice protuminskog djelovanja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 104.

(1) Osoba kojoj je, sukladno članku 103. ovoga Zakona, poništena ili ukinuta iskaznica protuminskog djelovanja dužna je Ministarstvu vratiti iskaznicu protuminskog djelovanja u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti.

(2) Ako djelatnik ne ispunjava uvjet iz članka 101. stavka 2. podstavka 4. i 5. ovoga Zakona HCR, ovlaštena pravna osoba i/ili obrtnik dužni su o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od tri dana od dana nastupanja tih okolnosti.

Članak 105.

(1) Osposobljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta te kontrole kvalitete provodi Ministarstvo i ovlaštene ustanove sukladno propisima o obrazovanju odraslih.

(2) Za provedbu osposobljavanja osoba iz stavka 1. ovoga članka ustanove moraju ishoditi odobrenje Ministarstva sukladno pravilniku kojim se uređuje osposobljavanje i uvjeti za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete.

(3) Nakon završenog osposobljavanja polaže se stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ministar i koje izdaje uvjerenje o osposobljenosti za pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta ili djelatnika kontrole kvalitete.

(4) Osobe koje su pohađale program osposobljavanja za obavljanje poslova pirotehničara, voditelja radilišta i kontrole kvalitete i položile ispit na temelju propisa kojim se uređuje osposobljavanje djelatnih vojnih osoba za obavljanje poslova razminiranja i kontrole kvalitete, nakon prestanka djelatne vojne službe, mogu obavljati navedene poslove u ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili kod obrtnika ili u HCR-u ako ispunjavaju uvjete iz članka 101. ovoga Zakona.

(5) Osobe koje su završile program specijalizacije iz protueksplozijske zaštite, koji im se priznaje kao stručni ispit za pirotehničara i imaju najmanje godinu dana iskustva na poslovima uklanjanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kao službenici protueksplozijske zaštite Ministarstva mogu, nakon prestanka djelatne službe, obavljati poslove pirotehničara, voditelja radilišta i kontrole kvalitete u ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili kod obrtnika ili u HCR-u ako ispunjavaju uvjete iz članka 101. ovoga Zakona.

(6) Osobe koje su osposobljene za obavljanje poslova razminiranja prema stranim propisima mogu obavljati poslove pomoćnog djelatnika, pirotehničara i voditelja radilišta u ovlaštenoj pravnoj osobi ili kod obrtnika u Republici Hrvatskoj ako Ministarstvo utvrdi da strani program izobrazbe i osposobljavanja odgovara programu koji se donosi na temelju ovoga Zakona, o čemu se izdaje uvjerenje sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje osposobljavanje i uvjeti za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete.

Članak 106.

(1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova osposobljavanja ustanova prilaže dokaze da:

– posjeduje odgovarajući prostor i sredstva za održavanje teorijske i praktične nastave, opremljen sukladno pravilniku iz stavka 5. ovog članka

– ima zaposlenu najmanje jednu osobu ugovorom o radu u punom radnom vremenu koja ima najmanje diplomski sveučilišni studij i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva

– ima zaposlenu najmanje jednu osobu ugovorom o radu u punom radnom vremenu koja ima najmanje srednju stručnu spremu, položen stručni ispit za pirotehničara te najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima humanitarnog razminiranja, protuminskog djelovanja ili u protueksplozijskoj zaštiti Ministarstva

– posjeduje suglasnost za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja izdanog od ministarstva nadležnog za obrazovanje

– posjeduje Nastavni plan i program za stručno osposobljavanje, sukladno pravilniku iz stavka 5. ovog članka, odobrenog od ministarstva nadležnog za obrazovanje

– posjeduje sklopljen ugovor s osiguravajućim društvom o osiguranju osoba koje se osposobljavaju, od posljedica štetnog događaja vezanog uz izobrazbu (tjelesno ozljeđivanje, smrtno stradavanje).

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenju uvjeta da:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi nije pravomoćno osuđivana ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, koja za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu

– odgovorna osoba u pravnoj osobi nije u posljednje tri godine pravomoćno osuđivana za prekršajno djelo s elementima nasilja

– je ustanova upisana u sudski registar ustanova.

(3) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za obavljanje poslova osposobljavanja ako prestanu postojati uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano odnosno poništiti ako je rješenje o odobrenju izdano na temelju lažnih ili krivotvorenih podataka.

(4) Protiv rješenja o ukidanju odobrenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministar donosi pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete.

15. PRAVA PIROTEHNIČARA I S NJIMA IZJEDNAČENIH OSOBA S OSNOVE INVALIDNOSTI I SMRTI I OBVEZNA OSIGURANJA

Članak 107.

Staž osiguranja u povećanom trajanju računa se:

– pirotehničarima koji neposredno obavljaju poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja i kontrole kvalitete, nadzornicima kontrole kvalitete, voditeljima radilišta i pomoćnim djelatnicima koji neposredno obavljaju poslove rukovatelja stroja i poslove vodiča pasa, kao staž osiguranja u trajanju od 18 mjeseci za svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na tom radnom mjestu

– inspektorima Ministarstva koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora radilišta tehničkog izvida i/ili razminiranja, kao staž osiguranja u trajanju od 16 mjeseci za svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na tom radnom mjestu.

Članak 108.

(1) Osobe iz članka 107. ovoga Zakona imaju pravo na staž osiguranja u povećanom trajanju ako su ugovorom o radu zaposleni s punim radnim vremenom, ako su evidentirani u evidenciju o radnicima sukladno posebnim propisima ili imaju rješenje Ministarstva o rasporedu na radno mjesto inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i sukladno tome su prijavljeni na mirovinsko osiguranje.

(2) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici, za obavljanje poslova iz članka 100. stavka 1. ovog Zakona ne mogu zapošljavati osobe na temelju ugovora o djelu.

(3) HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su za sve svoje zaposlenike iz članka 107. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona posjedovati ugovore o radu u punom radnom vremenu, police osiguranja te odgovarajuće prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

(4) Za staž osiguranja, koji se prema ovom Zakonu računa s povećanim trajanjem, dodatni doprinos plaća poslodavac.

(5) Neposredno obavljanje poslova iz stavka 1. podstavka 1. članka 107. ovog Zakona te pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem utvrđuje se usporedbom podataka iz osobne nadzorne knjižice s djelovodnicima voditelja skupina, dokumentacijom radilišta tehničkog izvida i/ili razminiranja, propisima o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima sukladno posebnim propisima te propisima o mirovinskom osiguranju.

(6) U svim pitanjima vezanima za računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuje se propis kojim se uređuje staž osiguranja s povećanim trajanjem.

(7) Provjeru podataka iz članka 107. stavka 1. podstavka 1. i stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka utvrđuju inspektori Ministarstva u inspekcijskom nadzoru ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika te upravnom nadzoru HCR-a.

Članak 109.

(1) Osobama iz članka 107. ovoga Zakona u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, koja je nastala kao posljedica obavljanja njihovih poslova, priznaju se:

1. prava na zdravstvenu zaštitu

2. prava iz mirovinskog osiguranja

– pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti

– pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti

– pravo na profesionalnu rehabilitaciju na osnovi smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost

– pravo na obiteljsku mirovinu.

(2) Prava koja se ostvaruju po osnovi oštećenja organizma su:

1. pravo na osobnu invalidninu

2. pravo na ortopedski doplatak

3. pravo na posebni doplatak

4. pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe

5. pravo na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju.

(3) Prava iz stavka 2. ovoga članka ostvaruju se sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 110.

(1) Oštećenjem organizma, u smislu ovoga Zakona, smatra se oštećenje nastalo kao posljedica rane ili ozljede ili pogoršanja bolesti nastalog pri obavljanju poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete, završne kontrole kvalitete ili inspekcijskog nadzora radilišta tehničkog izvida i/ili razminiranja.

(2) Radi ostvarivanja prava iz ovoga Zakona osobe iz članka 107. ovoga Zakona razvrstavaju se, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, u deset skupina:

– I. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 100 % oštećenje organizma kojoj je za redovit život potrebna njega i pomoć druge osobe

– II. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 100 % oštećenje organizma

– III. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 90 % oštećenje organizma

– IV. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 80 % oštećenje organizma

– V. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 70 % oštećenje organizma

– VI. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 60 % oštećenje organizma

– VII. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 50 % oštećenje organizma

– VIII. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 40 % oštećenje organizma

– IX. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 30 % oštećenje organizma

– X. skupina – osoba s invaliditetom koja ima 20 % oštećenje organizma.

Članak 111.

(1) Osobe iz članka 107. ovoga Zakona kod kojih nastane djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti koja je neposredna posljedica obavljanja poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete, završne kontrole kvalitete i inspekcijskog nadzora, imaju pravo na invalidsku mirovinu.

(2) Pravo na invalidsku mirovinu iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se sukladno propisima kojima su uređena prava djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Članak 112.

(1) Osobna invalidnina je osnovno pravo osoba iz članka 107. ovoga Zakona koje su stradale neovisno o dohotku koji te osobe ostvaruju, njihovim imovinskim prilikama ili novčanom cenzusu. Osobna invalidnina određuje se stradalim osobama iz članka 107. ovoga Zakona prema skupini oštećenja organizma iz članka 110. ovoga Zakona i pripada im u mjesečnom iznosu.

(2) Mjesečni iznos osobne invalidnine osobe s invaliditetom I. skupine određuje se u visini 115 % od utvrđene proračunske osnovice.

(3) Mjesečni iznos osobne invalidnine osobe s invaliditetom od II. do X. skupine određuje se u postotku od osobne invalidnine osobe s invaliditetom I. skupine, i to:

Skupina                   Postotak (%)

II.                               73,00

III.                              55,00

IV.                              41,00

V.                               29,00

VI.                             18,00

VII.                            12,00

VIII.                             6,00

IX.                               4,00

X.                                3,00.

Članak 113.

(1) Pravo na ortopedski doplatak imaju osobe iz članka 107. ovoga Zakona kojima je oštećenje organizma utvrđeno zbog težih oštećenja organizma koja su neposredna posljedica zadobivene rane ili ozljede koja je uzrokovala amputaciju ekstremiteta, teško oštećenje funkcije ekstremiteta ili potpuni gubitak vida na oba oka te djelomični ili potpuni gubitak sluha.

(2) Oštećenja organizma iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se prema težini, vrsti i uzroku oštećenja, sukladno propisu kojim se utvrđuje oštećenje organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata imaju pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

(3) Osnovica za određivanje ortopedskog doplatka je mjesečni iznos osobne invalidnine osobe s invaliditetom I. skupine ovoga Zakona.

(4) Ortopedski doplatak iznosi mjesečno:

1) za I. stupanj 29 % od osnovice

2) za II. stupanj 22 % od osnovice

3) za III. stupanj 14 % od osnovice

4) za IV. stupanj 7 % od osnovice.

(5) Ortopedski doplatak iz stavka 4. točke 1. ovoga članka povećava se za 25 % osobi s invaliditetom kod koje postoje dva ili više oštećenja I. stupnja.

Članak 114.

Pravo na posebni doplatak imaju osobe iz članka 107. ovoga Zakona u visini od 50 % od pripadajućeg iznosa osobne invalidnine ako nisu u radnom odnosu, ne primaju mirovinu i naknadu plaće, od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije.

Članak 115.

(1) Pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe imaju:

1. osobe iz članka 107. ovoga Zakona – I. skupine oštećenja organizma

2. osobe iz članka 107. ovoga Zakona – II., III., IV. skupine kojima je organizam oštećen neovisno o poslovima dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete, završne kontrole kvalitete i inspekcijskog nadzora, a koje je oštećenje zajedno s oštećenjem stečenim prilikom obavljanja tih poslova jednako oštećenju organizma osobe s invaliditetom I. skupine.

(2) Osnovica za određivanje doplatka za njegu i pomoć druge osobe je mjesečni iznos osobne invalidnine osobe s invaliditetom I. skupine sukladno članku 112. ovoga Zakona.

Članak 116.

Stradale osobe iz članka 107. ovoga Zakona s oštećenjem organizma od I. do IV. skupine imaju pravo na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju ako im je prijeko potrebna u svezi s oštećenjem organizma koje su zadobile obavljajući poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete, završne kontrole kvalitete i inspekcijskog nadzora.

Članak 117.

Osobe iz članka 107. ovoga Zakona kod kojih, zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti koja je neposredna posljedica obavljanja poslova dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida, razminiranja, kontrole kvalitete, završne kontrole kvalitete i inspekcijskog nadzora, postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost imaju pravo na profesionalnu rehabilitaciju bez obzira na to je li im nakon profesionalne rehabilitacije osigurano zaposlenje.

Članak 118.

(1) Osobe iz članka 107. ovoga Zakona, koje su stekle pravo na profesionalnu rehabilitaciju zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, imaju od dana nastanka smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost do dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije i od dana završetka profesionalne rehabilitacije do dana zaposlenja na odgovarajućem poslu pravo na naknadu plaće prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(2) Naknada plaće zbog profesionalne rehabilitacije pripada osobama iz članka 107. ovog Zakona najduže dvadeset i četiri mjeseca od dana završetka profesionalne rehabilitacije, pod uvjetom da se u roku od 30 dana od dana završetka profesionalne rehabilitacije prijavi nadležnoj službi za zapošljavanje i da se u skladu s propisima o zapošljavanju prijavljuje toj službi.

Članak 119.

Tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvanproračunski fondovi, pravne osobe te pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske obvezni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju osobe iz članka 107. ovoga Zakona na temelju rješenja o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 120.

(1) Članovi obitelji smrtno stradalih osoba iz članka 107. ovoga Zakona, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovoga Zakona, imaju pravo na:

– obiteljsku invalidninu

– prednost pri dobivanju stipendija

– prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove

– besplatne udžbenike.

(2) Članovi obitelji stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. ovoga Zakona, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, imaju pravo na:

– prednost pri dobivanju stipendija

– prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove

– besplatne udžbenike.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na obiteljsku mirovinu koju ostvaruju sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 121.

(1) Obiteljska invalidnina je osnovno pravo po osnovi gubitka člana obitelji i na temelju toga prava ostvaruju se prava iz članka 120. stavka 1. ovog Zakona.

(2) Članovi obitelji smrtno stradalih osoba iz članka 107. ovoga Zakona imaju pravo na obiteljsku invalidninu sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 122.

(1) Djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. ovoga Zakona imaju pravo na prednost pri dobivanju stipendija tijekom redovitog studiranja na visokim učilištima te imaju prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove, pod uvjetom da im redoviti prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 % od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

(2) Djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. ovoga Zakona imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama, pod uvjetom ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima i ako im redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze prosjek netoplaće u Republici Hrvatskoj.

(3) Iznos sredstava potrebnih za kupnju udžbenika isplaćuje ministarstvo nadležno za obrazovanje, a zahtjeve za isplatu sredstava osobe iz stavka 2. ovoga članka, odnosno njihovi zakonski skrbnici predaju u uredima državne uprave prema mjestu stanovanja.

Članak 123.

(1) Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici i HCR dužni su osigurati svoje djelatnike iz članka 107. ovoga Zakona za slučajeve smrti u iznosu od najmanje 600.000,00 kn ili ozljede uzrokovane obavljanjem poslova u iznosu od najmanje 800.000,00 kn.

(2) Osiguranici, odnosno korisnici osiguranja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti samo osobe iz članka 107. ovoga Zakona te njihovi zakonski nasljednici.

(3) Osiguranje iz stavka 1. ovoga članka dužno je ugovoriti i Ministarstvo za svoje djelatnike iz članka 107. ovoga Zakona.

(4) Preslik police iz stavka 1. ovoga članka ugovaratelj osiguranja mora uručiti osiguraniku.

Članak 124.

Odredbe članaka 109. – 122. ovoga Zakona, osim članaka 107., 108. i 123. ovoga Zakona, odgovarajuće se primjenjuju i na službenike protueksplozijske zaštite Ministarstva kada obavljaju poslove iz članka 2. stavka 2. podstavka 12. i 13. i stavka 5. ovoga Zakona.

Odredbe članka 52. i članaka 107. – 123. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na osobe koje obavljaju poslove protuminskog djelovanja iz članka 3. ovoga Zakona, osim ako Zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama Republike Hrvatske nije drukčije propisano.

16. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 125.

Poslove upravnog nadzora nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Članak 126.

(1) Ako se u upravnom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propisi doneseni na temelju njega, Ministarstvo ima pravo i obvezu pokrenuti prekršajni postupak ili podnijeti kaznenu prijavu.

(2) Ministarstvo će rješenjem naložiti otklanjanje nepravilnosti koje se utvrde u provedbi upravnog nadzora te rok za njihovo uklanjanje.

(3) Ako Ministarstvo tijekom obavljanja upravnog nadzora uoči nepravilnosti, za koje nije ovlašteno postupati, obvezno je o tome odmah izvijestiti nadležno tijelo.

Članak 127.

Poslove inspekcijskog nadzora na radilištima tehničkog izvida HCR-a i radilištima razminiranja te nad radom ovlaštenih pravnih osoba, obrtnika, podružnica i izdvojenih pogona, ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti te ustanova koje posjeduju odobrenje za osposobljavanje obavljaju inspektori Ministarstva.

Članak 128.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor Ministarstva je ovlašten utvrditi zakonitost rada i postupanja te naložiti mjere propisane ovim Zakonom.

Članak 129.

(1) HCR, ovlaštene pravne i fizičke osobe i ustanove iz članka 127. ovoga Zakona dužne su inspektoru Ministarstva omogućiti neometano obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Smatra se da osobe iz stavka 1. ovoga članka nisu omogućile neometano obavljanje inspekcijskog nadzora inspektorima Ministarstva kad u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom nadzoru ne osiguraju uvid u traženu dokumentaciju ili druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja, ne dostave točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su potrebni za obavljanje nadzora te ne poduzmu pojedine radnje u postupku potrebne radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Članak 130.

HCR i ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su, na zahtjev inspektora Ministarstva, privremeno obustaviti obavljanje poslova na radilištu ili dijelu radilišta tehničkog izvida i/ili razminiranja ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

Članak 131.

(1) Ako inspektor Ministarstva tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora uoči nezakonitosti, za koje nije ovlašten postupati, obvezan je o tome odmah izvijestiti nadležno tijelo.

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor Ministarstva može privremeno izuzeti dokumentaciju i predmete kada okolnosti ukazuju da je određena dokumentacija i/ili predmet vezan za izvršenje prekršaja ili može poslužiti kao dokaz u postupcima koji se obavljaju nakon inspekcijskog nadzora.

(3) Privremeno izuzetu dokumentaciju i/ili predmete inspektor Ministarstva će evidentirati u zapisnik o inspekcijskom nadzoru s točnim podacima o oduzetoj dokumentaciji i/ili predmetima.

Članak 132.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nadziranih pravnih i fizičkih osoba iz članka 125. ovoga Zakona inspektor Ministarstva je ovlašten:

1) zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet nadzirane osobe, kao i drugih sudionika nazočnih inspekcijskom nadzoru

2) zatražiti i izvršiti uvid u opće i pojedinačne akte i izuzeti dokumentaciju koja se odnosi na poslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega

3) ući u radilište, pregledati poslovnu dokumentaciju, poslovne prostorije, uređaje, naprave i tehničku opremu radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na poslove utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega. Pod poslovnim prostorijama smatraju se stambene i druge prostorije i površine u/na kojima nadzirana osoba obavlja djelatnost

4) uzimati izjave od nadziranih osoba, kao i zatečenih osoba u nadzoru koje su na njegovo traženje, sukladno posebnim propisima, dužne dati izjave s točnim podacima i pojedinostima važnim za utvrđivanje činjenica u inspekcijskom nadzoru

5) zatražiti od nadzirane osobe da u pisanom obliku dostavi vjerodostojne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje činjenica

6) utvrđivati činjenično stanje na vizualni način (fotografiranje, snimanje kamerom, videozapis i sl.)

7) zatražiti od pirotehničara, voditelja radilišta, pirotehničara HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornika kontrole kvalitete uzorkovanje kontrolnim uzorcima na radilištu

8) naložiti poduzimanje određenih radnji radi otklanjanja nepravilnosti

9) zatražiti pisano izvješće od nadzirane osobe o poduzetim mjerama naloženim u upravnom i inspekcijskom nadzoru te obavljati i druge radnje sa svrhom upravnog i inspekcijskog nadzora u granicama svoje ovlasti.

Članak 133.

(1) Ako u obavljanju inspekcijskog nadzora radilišta inspektor Ministarstva utvrdi da postupak razminiranja na određenoj površini nije proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, prilikom uzorkovanja iz članka 132. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona, naložit će usmenim rješenjem ponavljanje poslova razminiranja na toj površini, o čemu će sastaviti zabilješku u zapisniku.

(2) U roku od tri dana od dana kada je naloženo ponavljanje poslova razminiranja iz stavka 1. ovoga članka donijet će se rješenje u pisanom obliku koje se dostavlja ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku i HCR-u.

(3) Izvršenje mjera naloženih rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kontrolnim inspekcijskim nadzorom, o čemu se sastavlja zabilješka u zapisniku.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 134.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor Ministarstva privremeno će zabraniti daljnje obavljanje poslova tehničkog izvida i/ili razminiranja na radilištu i/ili pojedinim cjelinama radilišta ako utvrdi da:

– se poslovi razminiranja na radilištu obavljaju bez osigurane nazočnosti medicinskog tima

– na radilištu nije uspostavljen neprekinut – neposredan sustav veza između voditelja radilišta, voditelja pirotehničkih skupina i medicinskog osoblja ili taj sustav nije u funkciji

– voditelj radilišta nije u mogućnosti neposredno nadzirati i rukovoditi poslovima na radilištu tijekom radnog dana

– nisu propisno obilježeni sigurni pristupni putovi

– se poslovi na radilištu obavljaju bez nazočnosti voditelja radilišta i/ili voditelja pirotehničkih skupina

– se poslovi uništavanja obavljaju tako da se ne poštuju mjere sigurnosti radi zaštite života, zdravlja, imovine i okoliša

– se poslovi obavljaju pomoću strojeva za pripremu površina i/ili timova vodič-pas bez pripadajućih ocjena o sukladnosti ili ako se koristi oprema i/ili sredstva koja nisu propisana člankom 85. stavkom 1. ovoga Zakona

– na površinama radilišta nije provedeno obilježavanje na način da je jasno vidljiva granica između površine na kojoj su obavljeni poslovi tehničkog izvida i/ili razminiranja i površine radilišta koja nije odrađena

– na radilištu poslove obavljaju izvoditelji poslova koji nisu navedeni u Izvedbenom planu tehničkog izvida i/ili razminiranja, odnosno njegovim izmjenama i dopunama

– su učinjeni propusti u poštivanju zakona i drugih propisa u mjeri da predstavljaju opasnost za život, zdravlje, imovinu ili okoliš

– nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti za primjenu metoda obavljanja poslova iz članka 51. ovoga Zakona čijom primjenom bi se ugrozili život, zdravlje, imovina i okoliš.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka inspektor Ministarstva će voditelju radilišta odrediti mjeru zabrane obavljanja daljnjih poslova, o čemu će sastaviti zabilješku u zapisniku o inspekcijskom nadzoru, a u roku od tri dana od određivanja mjere donijet će se rješenje u pisanom obliku, koje se dostavlja ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku i HCR-u.

(3) Voditelj radilišta dužan je po izricanju mjere zabrane obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka zaustaviti radove, otkloniti utvrđene nepravilnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo.

(4) Otklanjanje nepravilnosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kontrolnim inspekcijskim nadzorom i nakon stvarno utvrđenog činjeničnog stanja o otklonjenim nepravilnostima inspektor Ministarstva odobrava nastavak radova, o čemu će sastaviti zabilješku u zapisniku i obavijestiti HCR.

(5) Pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornici kontrole kvalitete ne mogu obavljati poslove iz članaka 70., 71. i 72. ovoga Zakona za vrijeme privremene zabrane obavljanja poslova razminiranja.

(6) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 135.

(1) Ako u obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor Ministarstva utvrdi da se poslovi tehničkog izvida i/ili razminiranja obavljaju na način koji nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, inspektor Ministarstva naložit će otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku o čemu će sastaviti zabilješku u zapisniku, a u roku od tri dana od kada je naloženo otklanjanje utvrđenih nepravilnosti donijet će se rješenje u pisanom obliku, koje se dostavlja nadziranoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi.

(2) Nadzirana pravna i/ili fizička osoba obvezna je postupiti po rješenju iz stavka 1. ovog članka te pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o poduzetim mjerama u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti iz članka 134. stavka 1. podstavaka 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. i 10. ovoga Zakona, voditelju radilišta HCR-a, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika rješenjem će se oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(4) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti iz članka 50. stavka 2. i 4., članka 52. stavaka 3. i 4. i članka 134. stavka 3., voditelju radilišta i/ili voditelju skupine HCR-a, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika rješenjem će se oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(5) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti iz članka 70. stavka 4. i članka 71. stavka 2. ovoga Zakona, koje se odnose na ostanak MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u kontrolnom uzorku i obavljanje poslova izvan okvira nadležnosti, pirotehničaru HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzorniku kontrole kvalitete rješenjem će se oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(6) Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora pirotehničaru ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika ili pirotehničaru HCR-a utvrde nepravilnosti iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona, istom će se rješenjem oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(7) Protiv rješenja iz ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

17. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 136.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba, obrtnik, podružnica ili izdvojeni pogon ako:

1. obavlja poslove iz članka 10. stavka 1. bez odobrenja Ministarstva (članak 10. stavak 1.)

2. poslove obavlja bez nazočnosti voditelja radilišta, najmanje dva pirotehničara i medicinskog tima (članak 15.)

3. ne izvijesti Ministarstvo o promjeni uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje za obavljanje poslova razminiranja ručnom metodom, poslova strojne pripreme površine i pregleda površine psima za detekciju mina (članak 19. stavak 3.)

4. nije izradila i vodila tehničku dokumentaciju prije početka, tijekom i nakon obavljanja poslova razminiranja (članak 20. stavak 1.)

5. nije izradila i vodila dokumentaciju sukladno propisu kojim se propisuje izrada, sadržaj i vođenje dokumentacije u protuminskom djelovanju (članak 20. stavak 3.)

6. je prilikom obavljanja poslova razminiranja na radilište uvela dodatne ili zamijenila postojeće izvoditelje poslova bez odgovarajućih izmjena i dopuna Izvedbenog plana razminiranja (članak 24. stavci 1. i 2.)

7. dodatni ili promijenjeni izvoditelji poslova ne ispunjavaju uvjete propisane člancima 11., 12. i 13. ovoga Zakona (članak 27.)

8. ne izda Izjavu o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nakon obavljenih poslova razminiranja (članak 28. stavci 1. i 2.)

9. uz Izjavu o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova ne priloži dokumentaciju propisanu člankom 29 (članak 29. stavak 1.)

10. ako izda Izjavu o obavljenim poslovima pojedinom metodom na tehničkom izvidu nakon koje se utvrdi da poslovi nisu obavljeni sukladno Izvedbenom planu tehničkog izvida (članak 23. stavak 5.)

11. na radilištu nisu osigurani propisani uvjeti (članak 47. stavci 2. i 3.)

12. ne obilježi sigurne pristupne putove i radilište prije i tijekom obavljanja poslova tako da je jasno vidljiva granica između površina (članak 48. stavci 1. i 2.)

13. pirotehničari nisu ustrojeni u pirotehničku skupinu (članak 50. stavak 1.)

14. pirotehničari obavljaju svoje poslove prekovremeno, ako je stanka zbog vremenskih prekida i/ili čekanja duža od jedan sat te ako nije osigurana odgovarajuća zaštita u odnosu na vremenske prilike (članak 52. stavci 2., 5. i 6.)

15. ne osigura nazočnost medicinskog tima i uvjete iz članka 53. stavaka 2. i 3. ovoga zakona (članak 53. stavci 1., 2. i 3.)

16. ne osigura neprekidan i neposredan sustav veza (članak 53. stavak 5.)

17. obavlja poslove uništavanja bez odobrenja Ministarstva izdanog sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari (članak 61.)

18. ne organizira neprekidno čuvanje pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova do trenutka njihova uništavanja (članak 62. stavak 2.)

19. poslove uništavanja i prijevoza ne obavi u roku od 24 sata od trenutka pronalaska (članak 63. stavak 1.)

20. ne provede uništavanje sredstava koja nisu onesposobljena u roku od 96 sati (članak 63. stavak 4)

21. u roku od tri dana ne dostavi Plan uništavanja sukladno članku 65. stavku 3. ovoga Zakona

22. uništavanje obavlja sredstvima za koja nije ishodila odobrenje Ministarstva (članak 66. stavak 1.)

23. poslove uništavanja ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona te provedbenih propisa donesenih na temelju njega (članak 68. stavak 1.)

24. ne provodi svakodnevnu internu kontrolu (članak 69. stavak 1.)

25. poslove razminiranja ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona te provedbenih propisa donesenih na temelju njega (članak 83.)

26. na poslovima razminiranja koristi osobnu zaštitnu opremu, strojeve za pripremu površine i timove vodič-pas koji nemaju valjanu ocjenu o sukladnosti ili su ocjene o sukladnosti istekle (članak 86. stavak 1.)

27. obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti bez ovlaštenja Ministarstva (članak 87. stavci 1. i 6.)

28. ne izvijesti Ministarstvo o promjeni uvjeta na temelju kojih je izdano ovlaštenje (članak 87. stavak 5)

29. izda ocjenu o sukladnosti u suprotnosti s odredbama članka 88. stavaka 1. i ne vodi evidencije sukladno odredbi članka 88. stavka 2.

30. poslove iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona obavljaju osobe koje ne posjeduju iskaznicu protuminskog djelovanja

31. poslove iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona obavljaju osobe koje ne ispunjavaju za to zakonom propisane uvjete (članak 101. stavak 2.)

32. ne obavijesti Ministarstvo o prestanku ispunjavanja uvjeta za posjedovanje iskaznice protuminskog djelovanja (članak 104. stavak 2.)

33. provodi osposobljavanje bez odobrenja Ministarstva (članak 105. stavak 2.)

34. za obavljanje poslova iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona zaposli osobe suprotno odredbi članka 108. stavka 2.

35. ne posjeduje ugovore o radu u punom radnom vremenu, police osiguranja te odgovarajuće prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene pomoćne djelatnike, pirotehničare i voditelje radilišta (članak 108. stavak 3.)

36. ne osigura svoje djelatnike ili ne uruči presliku police osiguraniku (članak 123. stavci 1., 2. i 4.)

37. ne obustavi obavljanje poslova na radilištu ili dijelu radilišta na traženje inspektora Ministarstva (članak 130.)

38. ne omogući inspektoru Ministarstva utvrđivanje identiteta nadzirane osobe, obavljanje uvida u opće i pojedinačne akte, izuzimanje dokumentacije, ulazak u radilište, pregled poslovne dokumentacije, prostorija, uređaja i tehničke opreme, ne dostavi vjerodostojne i potpune podatke i dokumentaciju radi utvrđivanja činjeničnog stanja, ne dozvoli utvrđivanje činjeničnog stanja na vizualni način, ne obavi uzorkovanje kontrolnim uzorcima na traženje inspektora, ne poduzme radnje u svrhu otklanjanja nepravilnosti ili ne dostavi pisano izvješće o poduzetim mjerama naloženim u upravnom i inspekcijskom nadzoru (članak 132. stavak 1. točke 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9.)

39. ne ponovi poslove razminiranja na površini za koju je Ministarstvo izdalo rješenje o nalaganju ponavljanja poslova razminiranja (članak 133. stavak 1.)

40. ne obavijesti Ministarstvo o poduzetim mjerama ili ne postupi po rješenju (članak 135. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 10.000 i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kod obrtnika, u podružnici ili izdvojenom pogonu.

(3) Ako se nakon izdane Izjave o očišćenosti naknadno pronađe MES, NUS i njihovi dijelovi, kaznit će se ovlaštena pravna osoba, obrtnik, podružnica ili izdvojeni pogon novčanom kaznom u iznosu od 50.000 kn do 100.000 kn, a odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe, obrtnik, odgovorna osoba podružnice ili izdvojenog pogona, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kn do 20.000 kn (članak 28. stavak 3., članak 57. stavak 3. i članak 59.).

(4) Ako inspektori Ministarstva utvrde ponovljeni prekršaj iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, u razdoblju od dvije godine, kaznit će se ovlaštena pravna osoba, obrtnik, podružnica ili izdvojeni pogon novčanom kaznom u iznosu od 100.000 kn do 150.000 kn i odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe, obrtnik, odgovorna osoba podružnice ili izdvojenog pogona, novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kn.

(5) Odredbe stavaka 3. i 4. ovoga članka neće se primjenjivati na vrste NUS-a i dijelove MES-a i NUS-a koji su određeni propisom iz članka 84. ovoga Zakona.

Članak 137.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi, kod obrtnika, u podružnici ili izdvojenom pogonu:

1. voditelj radilišta ako se nakon danog Završnog izvješća razminiranja i izdane Izjave o očišćenosti naknadno pronađe MES, NUS i njihovi dijelovi (članak 29. stavak 2. i članak 57. stavak 3.)

2. voditelj radilišta/zamjenik voditelja radilišta ako ne rukovodi poslovima na radilištu/cjelini radilišta i ne nadzire provođenje mjera sigurnosti, voditelj radilišta ako ne koordinira rad zamjenika voditelja radilišta (članak 47. stavak 4.)

3. voditelj radilišta ako provodi obilježavanje protivno odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona (članak 48. stavak 3.)

4. voditelj radilišta ako pirotehničari nisu ustrojeni u pirotehničke skupine od najmanje četiri, a najviše deset pirotehničara (članak 50. stavak 1.)

5. voditelj pirotehničke skupine ako ne vodi brigu o sigurnosnim udaljenostima između pirotehničara svoje skupine tijekom obavljanja poslova razminiranja (članak 50. stavak 2.)

6. voditelj radilišta i voditelj pirotehničke supine ako na radilištu ne vode propisanu vjerodostojnu dokumentaciju (članak 50. stavak 3.)

7. voditelj radilišta ako pirotehničari obavljaju svoje poslove prekovremeno i ako je stanka zbog vremenskih prekida i/ili čekanja duža od jedan sat (članak 52. stavci 2. i 5.)

8. pirotehničar i pomoćni djelatnik ako unose neistinite podatke u osobnu nadzornu knjižicu (članak 52. stavak 3.)

9. voditelj radilišta ako ne vodi evidenciju o radnom vremenu svih djelatnika na radilištu (članak 52. stavak 4.)

10. djelatnici ako ne nose osobnu zaštitnu opremu prilikom obavljanja svojih poslova (članak 54.)

11. pomoćni djelatnik ako svoje poslove obavlja bez osobne zaštitne opreme ili svoje poslove ne obavlja u oklopljenom pratećem vozilu ili nije zaštićen pokretnom kabinom ili štitom iako nije postignuta minimalna sigurnosna udaljenost između pomoćnog djelatnika i stroja za pripremu površine (članak 55. stavci 1. i 2.)

12. pirotehničar ako propisno ne obilježava radne staze (članak 56. stavak 2.)

13. voditelj skupine ako ne nadzire poslove obilježavanja u svojoj pirotehničkoj skupini (članak 56. stavak 4.)

14. voditelj radilišta ako ne uništava dijelove metalne i plastične galanterije MES-a, NUS-a i njiovih dijelova za koje se sa sigurnošću ne može utvrditi da su bezopasni (članak 56. stavak 5.)

15. voditelj radilišta ako ne organizira neprekidno čuvanje (članak 62. stavak 2.)

16. voditelj radilišta ako ne provede uništavanje u rokovima od 24 i 96 sati (članak 63. stavci 1. i 4.)

17. voditelj skupine ako ne provede obilježavanje uz poštivanje sigurnosnih udaljenosti oko mjesta pronalaska (članak 63. stavak 3.)

18. voditelj radilišta ako ne obavi primopredaju na temelju Zapisnika o primopredaji (članak 64. stavak 1.)

19. odgovorna osoba ako za uništavanje ne izradi Plan uništavanja (članak 64. stavak 3.)

20. voditelj radilišta ako vrsta i količina pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova ne odgovara vrsti i količini predanog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na uništavanje, a odgovorna osoba pravne osobe za uništavanje ako vrsta i količina primljenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova ne odgovara vrsti i količini uništenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (članak 65. stavak 2.)

21. odgovorna osoba za uništavanje ako poslove uništavanja ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega (članak 68. stavak 1.)

22. odgovorna osoba za uništavanje ako nakon obavljenih poslova uništavanja ostane neuništenog MES-a, NUS-a, njihovih dijelova ili sredstava kojima se uništavanje obavljalo (članak 68. stavak 2.)

23. voditelj radilišta ako ne organizira i ne provede internu kontrolu na 5 % razminirane površine, ako internu kontrolu obavljaju pirotehničari na površinama na kojima su obavljali poslove razminiranja, ako se ne poštuju minimalne sigurnosne udaljenosti, ako ne naloži ponovno razminiranje pirotehničaru kod kojeg se internom kontrolom pronašao MES, NUS, njihovi dijelovi ili neiskopani predmeti detekcije (članak 69. stavci 2., 3., 4.)

24. voditelj radilišta ako ne posjeduje propisanu dokumentaciju za razminiranu površinu i ne provede obilježavanje površine (članak 70. stavak 3.)

25. osoba koja poslove razminiranja ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega (članak 83.)

26. osoba koja obavlja poslove iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona, a ne posjeduje iskaznicu protuminskog djelovanja

27. osoba koja inspektoru Ministarstva ne da na uvid iskaznicu protuminskog djelovanja (članak 100. stavak 3.)

28. voditelj radilišta ako se na radilištu nalazi osoba koja nije odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe ili obrtnik i/ili djelatnik ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnika koji ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu za pomoćnog djelatnika ili pirotehničara te koja ne nosi osobnu zaštitnu opremu (članak 102. stavak 2.)

29. voditelj radilišta ako se medicinski tim ili služba za hitne intervencije nalaze unutar radilišta na površini koja nije sigurna, odnosno razminirana (članak 102. stavak 4.)

30. osoba koja ne vrati iskaznicu protuminskog djelovanja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona

31. osoba koja ne omogući inspektoru Ministarstva utvrđivanje identiteta nadzirane osobe, obavljanje uvida u opće i pojedinačne akte, izuzimanje dokumentacije, ulazak u radilište, pregled poslovne dokumentacije, prostorija, uređaja i tehničke opreme, ne dostavi vjerodostojne i potpune podatke i dokumentaciju radi utvrđivanja činjeničnog stanja, ne dozvoli utvrđivanje činjeničnog stanja na vizualni način, odbije obavljanje kontrolnih uzoraka na traženje inspektora Ministarstva, ne poduzme radnje u svrhu otklanjanja nepravilnosti ili ne dostavi pisano izvješće o poduzetim mjerama naloženim u upravnom i inspekcijskom nadzoru (članak 132. stavak 1. točke 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9.)

32. voditelj radilišta ako nastavi obavljati poslove nakon naložene mjere zabrane obavljanja daljnjih poslova i ne otkloni utvrđene nepravilnosti (članak 134. stavak 3.).

(2) Ako se inspekcijskim nadzorom i/ili kontrolom kvalitete, tijekom obavljanja poslova razminiranja, nakon obavljene ručne detekcije mina pirotehničaru pronađe MES, NUS, njihovi dijelovi i neiskopane metalne detekcije, kaznit će se pirotehničar novčanom kaznom u iznosu od 4000 kn do 10.000 kn (članak 56. stavak 1. i 2.).

(3) Ako inspektori Ministarstva utvrde ponovljeni prekršaj, u razdoblju od godinu dana, iz stavka 2. ovoga članka, pirotehničaru će se rješenjem privremeno oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 33. ovoga članka voditelju radilišta će se rješenjem privremeno oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(5) Odredba stavka 2. ovog članka neće se primjenjivati na određenu veličinu pronađenih neiskopanih metalnih detekcija te vrste NUS-a i dijelove MES-a i NUS-a koji su određeni pravilnikom iz članka 84. ovoga Zakona.

Članak 138.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna kaznit će se pravna osoba s javnim ovlastima ako:

1. ustupi ovlaštenim pravnim osobama i/ili obrtnicima poslove razminiranja, strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina koji nisu određeni Planom bez prethodnog odobrenja Vlade Republike Hrvatske (članak 7. stavak 7.)

2. ne obavijesti Ministarstvo i Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske o ustupanju poslova razminiranja, strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina koji nisu određeni Planom i o poslovima koji se ustupaju u pregovaračkom postupku bez prethodne objave uz obrazloženje (članak 7. stavak 8.)

3. poslove s javnim ovlastima povjeri drugim pravnim ili fizičkim osobama (članak 9. stavak 3.)

4. nije izradila i vodila tehničku dokumentaciju prije početka, tijekom i nakon obavljanja poslova općeg izvida – analize MSP-a, dopunskog općeg izvida i tehničkog izvida (članak 20. stavak 1.)

5. ne izradi dokumentaciju sukladno propisu kojim se uređuje izrada, sadržaj i vođenje dokumentacije u protuminskom djelovanju (članak 20. stavak 3.)

6. prije pristupanja poslovima tehničkog izvida HCR ne izradi Izvedbeni plan tehničkog izvida (članak 23. stavak 1.)

7. ne organizira provođenje kontrole kvalitete i provođenje ručne detekcije mina iza stroja za pripremu površine prilikom obavljanja poslova tehničkog izvida na način kako je propisano člankom 23. stavkom 3. i stavkom 4.

8. su prilikom obavljanja poslova tehničkog izvida na radilištu uvedeni novi ili ako su zamijenjeni postojeći podizvoditelji poslova bez izrađenih izmjena i dopuna Izvedbenog plana tehničkog izvida (članak 24.)

9. ne dostavi Idejni i Izvedbeni plan razminiranja te njihove izmjene i dopune (članci 25. i 26.)

10. je općim izvidom – analizom MSP-a isključeno područje i/ili građevine koje ne graniče ni s jedne strane s područjima i/ili građevinama na kojima je prethodno obavljen tehnički izvid i/ili razminiranje (članak 37. stavak 1.)

11. su područja i/ili građevine isključene iz MSP-a, a nije proveden dopunski opći izvid (članak 37. stavak 2.)

12. se dopunski opći izvid ne obavi na najmanje 1 % površine (članak 37. stavak 3.)

13. ne osigura nazočnost medicinskog tima i uspostavljen neprekidni i neposredni sustav veza (članak 37. stavak 5.)

14. se nakon isključenja područja i/ili građevine iz MSP-a utvrdi zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima (članak 39. stavak 3.)

15. ne osigura neprekidan i neposredan sustav veza (članak 40. stavak 1.)

16. ne provodi kontrolu stanja obilježenosti i obnavljanje postavljenih oznaka minske opasnosti jednom godišnje ili ne provede postupak ponovnog obilježavanja (članak 44. stavak 2.)

17. poslove općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a, tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a obavlja suprotno odredbama ovoga Zakona i podzakonskog propisa donesenog na temelju ovoga Zakona (članak 46.)

18. na radilištu nisu osigurani propisani uvjeti (članak 47. stavci 2. i 3.)

19. ne obilježi sigurne pristupne putove i radilište prije i tijekom obavljanja poslova tako da je jasno vidljiva granica između površina (članak 48. stavci 1. i 2.)

20. ne sastavi Zapisnik o uvođenju u posao, ne obavijesti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva u sjedištu, ne obavijesti nadležnu policijsku upravu, druga državna tijela i pravne osobe te ne obilježi radilište pločom HCR-a (članak 49.)

21. pirotehničari obavljaju svoje poslove prekovremeno, ako je stanka zbog vremenskih prekida i/ili čekanja duža od jedan sat te ako nije osigurana odgovarajuća zaštita u odnosu na vremenske prilike (članak 52. stavci 2., 5. i 6.)

22. ne osigura nazočnost medicinskog tima i uvjete iz članka 53. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona (članka 53. stavci 1., 2. i 3.)

23. ne izradi poseban Idejni plan razminiranja za slučajeve velike zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima iz članka 57. stavka 1. ovog Zakona (članak 57. stavak 2.)

24. obavlja poslove uništavanja bez odobrenja Ministarstva izdanog sukladno propisima kojima se uređuje područje eksplozivnih tvari (članak 61.)

25. ne organizira neprekidno čuvanje pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova do trenutka njihova uništavanja (članak 62. stavak 2.)

26. poslove uništavanja i prijevoza ne obave u roku od 24 sata od trenutka pronalaska (članak 63. stavak 1.)

27. ne provede uništavanje sredstava koja nisu onesposobljena u roku od 96 sati (članak 63. stavak 4.)

28. uništavanje obavlja sredstvima za koje nije ishodila odobrenje Ministarstva (članak 66.)

29. ne dostavi podatke Ministarstvu, poduzima radnje koje utječu na okolnosti pronalaska prije obavljanja očevida i ne obavi kontrolni pregled radi otklanjanja sumnje u zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima (članak 67. stavci 4., 5. i 6.)

30. poslove uništavanja ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju njega (članak 68. stavak 1.)

31. ne organizira provođenje kontrole kvalitete na način da pirotehničari i nadzornici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kontrolu kvalitete kontrolnim uzorcima na pojedinom radilištu, tijekom obavljanja poslova razminiranja, najkasnije do tri radna dana od zadnje kontrole kvalitete, na najmanje 5 % ukupno razminirane površine prethodnih radnih dana, ravnomjerno na svakoj cjelini radilišta i ako u roku od tri dana ne izda rješenje o prekidu radova i ne dostavi ga ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku i Ministarstvu (članak 70. stavak 2. i 6.)

32. ne izda rješenje o ponavljanju poslova razminiranja u roku od tri dana i ne dostavi ga ovlaštenoj pravnoj osobi i/ili obrtniku i Ministarstvu (članak 72. stavak 5.)

33. ne obavi geodetsku izmjeru u roku od 15 dana od dana završne kontrole kvalitete (članak 77. stavak 2.)

34. ne izda rješenje o ponavljanju u roku do tri dana od dana završne kontrole (članak 82. stavak 1.)

35. poslove kontrole kvalitete ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega (članak 83.)

36. na poslovima dopunskog općeg izvida i tehničkog izvida koristi opremu i sredstva koji nemaju valjanu ocjenu o sukladnosti ili su ocjene o sukladnosti istekle (članak 86. stavak 1.)

37. poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrole kvalitete obavljaju osobe koje ne posjeduju iskaznicu protuminskog djelovanja (članak 100. stavak 1.)

38. ne obavijesti Ministarstvo o prestanku ispunjavanja uvjeta za posjedovanje iskaznice protuminskog djelovanja (članak 104. stavak 2.)

39. za obavljanje poslova iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona zaposli osobe suprotno odredbi članka 108. stavka 2.

40. ne posjeduje ugovore o radu u punom radnom vremenu, police osiguranja te odgovarajuće prijave na tijela mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene pomoćne djelatnike, pirotehničare, pirotehničare za kontrolu kvalitete, nadzornike za kontrolu kvalitete i voditelje radilišta (članak 108. stavak 3.)

41. ne osigura svoje djelatnike ili ne uruči presliku police osiguraniku (članak 123. stavci 1., 2. i 4.)

42. u roku ne otkloni nezakonitosti ili nepravilnosti utvrđene u upravnom nadzoru Ministarstva (članak 126. stavak 2.)

43. ne obustavi obavljanje poslova na radilištu ili dijelu radilišta na zahtjev inspektora Ministarstva (članak 130.)

44. ne omogući inspektoru Ministarstva utvrđivanje identiteta nadzirane osobe, obavljanje uvida u opće i pojedinačne akte, izuzimanje dokumentacije, ulazak u radilište, pregled poslovne dokumentacije, prostorija, uređaja i tehničke opreme, ne dostavi vjerodostojne i potpune podatke i dokumentaciju radi utvrđivanja činjeničnog stanja, ne dozvoli utvrđivanje činjeničnog stanja na vizualni način, odbije obavljanje kontrolnih uzoraka na traženje inspektora Ministarstva, ne poduzme radnje u svrhu otklanjanja nepravilnosti te ne dostavi pisano izvješće o poduzetim mjerama naloženim u upravnom i inspekcijskom nadzoru (članak 132. stavak 1. točke 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9.)

45. ne obavijesti Ministarstvo o poduzetim mjerama ili ne postupi po rješenju (članak 135. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 139.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima:

1. voditelj radilišta ako nije proveo kontrolu kvalitete od najmanje 5 % na površinama pregledanim ručnom detekcijom mina, od najmanje 10 % na površinama pregledanim pomoću pasa za detekciju mina; ručnu detekciju mina na najmanje 20 % površine tretirane strojem za pripremu površine (članak 23. stavci 3. i 4.)

2. pirotehničar HCR-a ako ne obavlja poslove dopunskog općeg izvida na način da, pomoću radnih staza, uzima kontrolne uzorke na najmanje 1 % površine (članak 37. stavak 3.)

3. voditelj radilišta ako nije evidentirao pronađeni MES, NUS i njihove dijelove u Dnevnik voditelja radilišta HCR-a, pirotehničari HCR-a ako ne obavljaju svoje poslove na način propisan člankom 56. stavkom 2. i 3. ovog Zakona te ako se nakon ručne detekcije mina pronađe MES, NUS ili njihovi dijelovi do dubine određene Izvedbenim planom (članak 37. stavak 4. i članak 39. stavak 4.)

4. voditelj radilišta ako ne rukovodi poslovima na radilištu i ne nadzire provođenje mjera sigurnosti (članak 40. stavak 3.)

5. djelatnici HCR-a koji posjeduju iskaznicu protuminskog djelovanja ako poslove općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a, tehničkog izvida i obilježavanja MSP-a ne obavljaju sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskog propisa donesenog na temelju njega (članak 46.)

6. voditelj radilišta ako provodi obilježavanje protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članak 48. stavak 3.)

7. voditelj radilišta i voditelj pirotehničke skupine ako na radilištu ne vode propisanu dokumentaciju (članak 50. stavak 3.)

8. voditelj radilišta ako pirotehničari obavljaju svoje poslove prekovremeno i ako je stanka zbog vremenskih prekida i/ili čekanja duža od jedan sat (članak 52. stavci 2. i 5.)

9. pirotehničar i pomoćni djelatnik ako unose neistinite podatke u osobnu nadzornu knjižicu (članak 52. stavak 3.)

10. voditelj radilišta ako ne vodi evidenciju o radnom vremenu svih djelatnika na radilištu (članak 52. stavak 4.)

11. djelatnik ako ne nosi osobnu zaštitnu opremu prilikom obavljanja svojih poslova (članak 54. stavak 1.)

12. pomoćni djelatnik ako svoje poslove obavlja bez osobne zaštitne opreme ili svoje poslove ne obavlja u oklopljenom pratećem vozilu ili nije zaštićen pokretnom kabinom ili štitom iako nije postignuta minimalna sigurnosna udaljenost između pomoćnog djelatnika i stroja za pripremu površine (članak 55. stavci 1. i 2.)

13. pirotehničar ako svoje poslove obavlja suprotno odredbi članka 56. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

14. voditelj skupine ako ne nadzire poslove obilježavanja u svojoj pirotehničkoj skupini (članak 56. stavak 4.)

15. voditelj radilišta ako ne organizira neprekidno čuvanje (članak 62. stavak 2.)

16. voditelj skupine ako ne provede obilježavanje sukladno članku 63. stavku 3. ovoga Zakona

17. voditelj radilišta ako ne provede uništavanje u rokovima od 24 i 96 sati (članak 63. stavci 1. i 4.)

18. voditelj radilišta ako ne obavi primopredaju na temelju Zapisnika o primopredaji (članak 64. stavak 1.)

19. odgovorna osoba za uništavanje ako ne izradi Plan uništavanja (članak 64. stavak 3.)

20. voditelj radilišta ako vrsta i količina pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova ne odgovara vrsti i količini predanog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na uništavanje, a odgovorna osoba pravne osobe za uništavanje ako vrsta i količina primljenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova ne odgovara vrsti i količini uništenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (članak 65. stavak 2.)

21. djelatnik HCR-a ako poduzima radnje koje utječu na okolnosti pronalaska zaostalog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (članak 67. stavak 5.)

22. ako poslove uništavanja ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju njega (članak 68. stavak 1.)

23. odgovorna osoba za uništavanje ako nakon obavljenih poslova uništavanja ostane neuništenog MES-a, NUS-a, njihovih dijelova ili sredstava kojima se uništavanje obavljalo (članak 68. stavak 2.)

24. pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete ako obavlja svoje poslove suprotno odredbi članka 70. stavka 4. i 5.

25. nadzornik za kontrolu kvalitete ako obavlja svoje poslove suprotno odredbi članka 71. stavka 1. ovoga Zakona

26. pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornici kontrole kvalitete ako obavljaju poslove izvan okvira svojih nadležnosti (članak 71. stavak 2.)

27. pirotehničari HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornici kontrole kvalitete ako ne obave ponovnu kontrolu kvalitete na najmanje 10 % površine za koju su usmeno naložili ponavljanje poslova razminiranja (članak 72. stavak 4.)

28. pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornik za kontrolu kvalitete ako poslove kontrole kvalitete ne obavlja sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega (članak 83.)

29. osoba koja obavlja poslove dopunskog općeg izvida, tehničkog izvida i kontrole kvalitete, a ne posjeduje iskaznicu protuminskog djelovanja (članak 100. stavak 1.)

30. osoba iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona koja na traženje inspektora Ministarstva ne da na uvid iskaznicu protuminskog djelovanja (članak 100. stavak 3.)

31. voditelj radilišta ako se medicinski tim ili služba za hitne intervencije nalaze unutar radilišta na površini koja nije sigurna, odnosno razminirana (članak 102. stavak 4.)

32. osoba koja ne vrati iskaznicu protuminskog djelovanja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona

33. osoba koja ne omogući inspektoru Ministarstva utvrđivanje identiteta nadzirane osobe, obavljanje uvida u opće i pojedinačne akte, izuzimanje dokumentacije, ulazak u radilište, pregled poslovne dokumentacije, prostorija, uređaja i tehničke opreme, ne dostavi vjerodostojne i potpune podatke i dokumentaciju radi utvrđivanja činjeničnog stanja, ne dozvoli utvrđivanje činjeničnog stanja na vizualni način, odbije obavljanje kontrolnih uzoraka na traženje inspektora Ministarstva, ne poduzme radnje u svrhu otklanjanja nepravilnosti te ne dostavi pisano izvješće o poduzetim mjerama naloženim u upravnom i inspekcijskom nadzoru (članak 132. stavak 1. točke 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9.)

34. voditelj radilišta ako nastavi obavljati poslove nakon naložene privremene mjere zabrane obavljanja daljnjih poslova, ne otkloni utvrđene nepravilnosti ili ne obavijesti Ministarstvo (članak 134. stavak 3.)

35. pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete i nadzornik kontrole kvalitete ako obavljaju poslove iz članaka 70., 71. i 72. ovoga Zakona za vrijeme privremene zabrane obavljanja poslova (članak 134. stavak 5.).

(2) Ako se inspekcijskim nadzorom i/ili završnom kontrolom kvalitete u kontrolnom uzorku pronađu neiskopani predmeti detekcije, MES, NUS i njihovi dijelovi, kaznit će se pirotehničar HCR-a za kontrolu kvalitete i/ili nadzornik kontrole kvalitete novčanom kaznom u iznosu od 4000 kn do 10.000 kn. (članak 71. stavak 2.).

(3) Ako inspektori Ministarstva utvrde ponovljeni prekršaj, u razdoblju od godinu dana, iz stavka 2. ovoga članka, pirotehničaru HCR-a za kontrolu kvalitete i/ili nadzorniku kontrole kvalitete će se rješenjem privremeno oduzeti iskaznica protuminskog djelovanja na vrijeme od 1 do 6 mjeseci.

(4) Odredbe stavka 2. ovoga članka neće se primjenjivati na određenu veličinu pronađenih neiskopanih metalnih detekcija te vrste NUS-a i dijelove MES-a i NUS-a koji su određeni pravilnikom iz članka 84. ovoga Zakona.

Članak 140.

Novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja neovlašteno ulazi u MSP i u radilište ili koristi područje i/ili građevinu za koju HCR nije izdao Potvrdu o isključenju područja i/ili građevine iz MSP-a (članak 45. stavci 1. i 2.).

18. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 141.

(1) HCR, ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Ovlaštenim pravnim osobama i obrtnicima koji ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za obavljanje djelatnosti.

Članak 142.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05., 63/07. i 152/08.).

Članak 143.

(1) Ministar će pravilnike iz članka 2. stavka 6., članka 31., članka 84., članka 89., članka 100. stavka 5. i članka 106. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za obranu donijet će pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina i pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita te obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 144.

Do stupanja na snagu pravilnika koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuju se:

1. Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, br. 153/05., 111/07. i 141/11.)

2. Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, br. 20/06.)

3. Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 42/07.)

4. Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara (»Narodne novine«, br. 26/96.)

5. Pravilnik o načinu izrade dokumentacije u humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 40/07.)

6. Pravilnik o obrascima izjave o pronađenom MES-u i NUS-u, Izjave o utvrđenoj nezagađenosti područja i/ili građevine, Izjave o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te Upisnika s podacima o uništenju MES-a i NUS-a (»Narodne novine«, br. 53/07.)

7. Pravilnik o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje poslova razminiranja (»Narodne novine«, br. 53/07.)

8. Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, br. 111/07. i 55/09.)

9. Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, br. 53/07.)

10. Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, br. 53/07.)

11. Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, br. 53/07. i 55/09.)

12. Pravilnik o postupku odobravanja većih učinaka pirotehničara, postupku kontrole odobrenih većih učinaka pirotehničara i načinu postupanja po prigovoru protiv odluke pirotehničkog nadzornika (»Narodne novine«, br. 8/12.)

13. Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata (»Narodne novine«, br. 56/10.).

Članak 145.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05., 63/07. i 152/08.).

Članak 146.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/44

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

110 13.10.2015 Zakon o protuminskom djelovanju 110 13.10.2015 Zakon o protuminskom djelovanju 110 13.10.2015 Zakon o protuminskom djelovanju