Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

2132

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/119

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13. i 93/14.) u članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Poseban subjekt upisa je stečajna masa koja se upisuje u registar kada je to propisano zakonom. Po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. riječi: »u »Narodnim novinama« ili« brišu se.

U stavku 3. riječi: »kada izađu »Narodne novine« u kojima je objavljen ili dana« brišu se.

Stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 64. stavku 6. riječi: »u »Narodnim novinama« zamjenjuju se riječima: »na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«.

Članak 4.

U članku 71. stavku 2. riječi: »u »Narodnim novinama« zamjenjuju se riječima: »na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«.

Članak 5.

U članku 73. stavku 9. riječi: »u »Narodnim novinama« zamjenjuju se riječima: »na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar«.

Članak 6.

U članku 79. stavku 2. riječi: »i troškova objave oglasa u »Narodnim novinama« brišu se.

Članak 7.

Iz članka 80. dodaju se naslov i članak 80.a koji glase:

»III.a OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 80.a

(1) Prilikom podnošenja podneska kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog registra, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu.

(2) Predlagatelj je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti na papiru i u elektroničkom obliku na mediju pogodnom za prijenos podataka.«.

Članak 8.

Iza članka 83.d dodaju se naslov i članak 83.e koji glase:

»IV.b PODACI O FIZIČKIM OSOBAMA

Članak 83.e

(1) Upisani podaci o fizičkim osobama u registru moraju biti javno dostupni prema OIB-u osobe na način da je vidljiv popis subjekata upisa, razdoblja i svojstvo u kojem je osoba upisana u registar.

(2) Podaci o osobama iz stavka 1. ovoga članka moraju biti javno dostupni i za upise koji su brisani.

(3) Podatak o izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrane potpunog ili djelomičnog obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti ne smije se javno objaviti.

(4) Podaci iz ovoga članka dostupni su kao informacija u elektroničkom obliku za koje registarski sud ne izdaje prijepis, presliku, izvadak ili potvrdu.«.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 022-03/15-01/144

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

110 13.10.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru