Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2133

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/120

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12. i 157/13.) u članku 6. stavku 1. iza riječi: »kuna« dodaju se riječi: »i ako je propisano da se pristojba može uplatiti izravno na za to namijenjen račun bez obzira na iznos pristojbe«.

Članak 2.

U Tar. br. 1. stavku 4. iza riječi: »ovrhe« dodaju se riječi: »ako je prijedlog za odgodu ovrhe odbijen«.

Članak 3.

U Tar. br. 18. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pristojbe za izvatke iz stavaka 1. do 3. ovoga Tar. br. mogu se platnom karticom uplatiti na daljinu izravno na određeni račun kada se njihovo izdavanje traži putem javnog bilježnika, odvjetnika, kao i putem pravne osobe koja ima javne ovlasti.«.

Članak 4.

U Tar. br. 26. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Za upis promjene podataka jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(5) Za podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog registra plaća se pristojba od 100,00 kuna.«

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 050-01/15-01/145

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.