Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu

HRVATSKI SABOR

2136

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/123

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA
O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94. i 130/11.) iznad članka 30. naziv glave V. koji glasi: »V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE« briše se.

Članak 2.

U članku 30. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Hrvatskim državljaninom smatra se i osoba koja je upisana u evidenciju o državljanstvu u periodu od 1. ožujka 1978. do 8. listopada 1991., a izdana mu je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

Iznad članka 31. dodaje se naziv glave V.: »V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 224-02/15-01/01

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

110 13.10.2015 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu