Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 110/2015 (13.10.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

2137

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/125

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 1. listopada 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10. – ispravak, 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.) u članku 26. stavku 2. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika«.

U stavku 3. riječi: »predsjednici poglavarstava« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnici, odnosno gradonačelnici«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »tajnika Povjerenstva« dodaju se riječi: »te određuje naknadu za njihov rad«.

Članak 3.

U naslovu glave IV. iznad članka 30., iza riječi: »SJEDIŠTA« stavlja se zarez i dodaju riječi: »DOBROVOLJNO SPAJANJE«.

Članak 4.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

Jedinice lokalne samouprave koje međusobno graniče mogu se dobrovoljno spajati.

Odluku o dobrovoljnom spajanju jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka donose njihova predstavnička tijela većinom glasova svih članova, nakon pribavljenog mišljenja građana s područja jedinica na koje se spajanje odnosi.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– nazive jedinica lokalne samouprave koje se spajaju

– naziv i vrstu te sjedište nove jedinice lokalne samouprave koja nastaje spajanjem

– suglasnost za prijenos imovine te prava i obveza jedinice koja se spaja na jedinicu koja nastaje spajanjem.«.

Članak 5.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Protiv odluke Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »tajnika Povjerenstva« dodaju se riječi: »te određuje naknadu za njihov rad«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske raspisat će izbore za članove predstavničkih tijela novoosnovanih jedinica lokalne samouprave nastalih dobrovoljnim spajanjem i za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika te njihove zamjenike u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim su te jedinice osnovane.

Iznimno, ako je zakon kojim su nove jedinice osnovane stupio na snagu manje od godinu dana prije održavanja redovitih lokalnih izbora, izbori za članove predstavničkih tijela novoosnovanih jedinica lokalne samouprave nastalih dobrovoljnim spajanjem i za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika te njihove zamjenike neće se raspisati u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Postojeća predstavnička i izvršna tijela jedinica kod kojih je došlo do promjena područja, nastavljaju s radom u dosadašnjem djelokrugu i s dosadašnjom područnom nadležnosti do konstituiranja novih predstavničkih tijela, odnosno početka mandata novih izvršnih tijela.

Članak 8.

Novoosnovane jedinice lokalne samouprave ustrojit će upravna tijela u roku od 60 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela.

Do ustrojavanja upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka i preuzimanja predmeta, poslove upravnih tijela novoosnovanih jedinica obavljaju upravna tijela jedinica koje se spajaju.

Članak 9.

Upravna tijela novoosnovanih jedinica lokalne samouprave koje su nastale dobrovoljnim spajanjem preuzet će sve predmete u radu, kao i arhivirane predmete i dokumentaciju upravnih tijela jedinica koje se spajaju.

Preuzimanje predmeta i dokumentacije provest će povjerenstva za preuzimanje predmeta i dokumentacije. U povjerenstvo za preuzimanje predmeta i dokumentacije svaka jedinica lokalne samouprave koja se spaja imenuje po jednog člana, a jednog imenuje župan županije s čijeg su područja jedinice koje se spajaju.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/157

Zagreb, 25. rujna 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

110 13.10.2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj