Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 112/2015 (16.10.2015.), Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima

112 16.10.2015 Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2161

Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuje način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja u vezi s gospodarenjem otpadnim vozilima te način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

2. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

3. naknada gospodarenja otpadnim vozilima (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači i fizičke osobe – građani u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond, prilikom stavljanja na tržište, odnosno unosa ili uvoza novih ili rabljenih vozila

4. Pravilnik je pravilnik kojim se uređuje gospodarenje otpadnim vozilima

5. proizvođač vozila (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja neovisno o načinu prodaje proizvodi ili na profesionalnoj osnovi unosi ili uvozi i stavlja vozila na tržište na teritoriju Republike Hrvatske

6. masa vozila je masa koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, kojoj se oduzima prosječna masa vozača koja iznosi 75 kilograma i prosječna masa goriva koja iznosi 40 kilograma

7. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

(2) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao i u Zakonu.

Način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja

Članak 3.

(1) Proizvođač izvršava obvezu postizanja cilja gospodarenja s otpadnim vozilima, propisanog Pravilnikom, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda.

(2) Uplatom naknade gospodarenja Fond preuzima obvezu ispunjavanja cilja za tog proizvođača.

Naknada gospodarenja

Članak 4.

(1) Naknada gospodarenja izračunava se umnoškom jedinične naknade (JN) i mase vozila izražene u kilogramima koju proizvođač i fizička osoba – građanin stavlja na tržište na području Republike Hrvatske u obračunskom razdoblju.

(2) Ukupni iznos naknade gospodarenja iz stavka 1. ovoga članka koju plaćaju proizvođači umanjuje se za iznos naknade gospodarenja otpadnim gumama utvrđene posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadnim gumama.

(3) Jedinična naknada izračunava se prema izrazu:

JN= GSS x TS

pri čemu je:

JN – jedinična naknada izražena u kunama po kilogramu,

GSS – godišnja stopa sakupljanja otpadnih vozila koju utvrđuje Fond u suradnji s Agencijom sukladno Zakonu,

TS – trošak sakupljanja otpadnih vozila utvrđen ugovorom o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila po provedenom javnom pozivu sukladno Zakonu, izražen u kunama po kilogramu.

(4) Jediničnu naknadu iz stavka 3. ovoga članka za tekuću kalendarsku godinu izračunava Fond do 15. veljače tekuće godine.

(5) Na temelju izračuna iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za poslove zaštite okoliša donosi odluku o iznosu jedinične naknade.

Članak 5.

(1) Do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 0,60 kuna po kilogramu vozila stavljenih na tržište na području Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ukupni iznos naknade koju plaćaju proizvođači umanjuje se za iznos naknade gospodarenja otpadnim gumama utvrđene posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadnim gumama.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/100

Urbroj: 50301-05/25-15-3

Zagreb, 14. listopada 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.