Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 112/2015 (16.10.2015.), Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2162

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom pobliže se propisuju postupci provedbe javnog natječaja i uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore) u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom sukladno Odluci o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 120/13 i 74/15), ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

(2) Ova Uredba na odgovarajući se način primjenjuje u pogledu uvjeta i za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, ukoliko to nije propisano posebnim propisom.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovog Uredbe, imaju sljedeće značenje:

– DUUDI je Državni ured za upravljanje državnom imovinom

– CERP je Centar za restrukturiranje i prodaju

– Povjerenstvo Vlade je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima

– Trgovačko društvo odnosi se na trgovačka društva određena Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– Pravna osoba se odnosi na pravne osobe određene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

– Kandidat je kandidat za osobu ovlaštenu za zastupanje (za predsjednika uprave i/ili člana uprave i/ili ravnatelja i/ili direktora)

– Specijalizirana agencija je specijalizirana agencija za posredovanje pri zapošljavanju čiji je rad propisan Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

– Profesionalni odabir je profesionalni odabir osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca, a provodi ga specijalizirana agencija.

Članak 3.

Kandidat, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima odnosno posebnim zakonima, mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke

– najmanje 5 godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima ili odgovarajućim poslovima u struci za članove Uprave, odnosno 10 godina za predsjednika Uprave

– radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

– poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva

– poznavanje međunarodnog i nacionalnog tržišta djelatnosti, odnosno područja djelatnosti trgovačkog društva i pravne osobe za koje se bira kandidat

– nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji reguliraju sukob interesa i pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Članak 4.

(1) Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti:

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ove Uredbe

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s člankom 3. podstavkom 1. ove Uredbe (presliku diplome ovjerenu kod javnog bilježnika)

– odgovarajuću potvrdu iz koje je razvidno da na rukovodećim položajima ili odgovarajućim poslovima u struci ima najmanje 5, odnosno 10 godina radnog iskustva

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda

– ovjerenu izjavu kandidata, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanja okolnosti iz članka 3. podstavka 6. ove Uredbe, koja u trenutku podnošenja prijedloga za provođenjem postupka izbora kandidata ne smije biti starija od 45 dana.

(2) Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, kandidat je dužan podnijeti i prijedlog plana rada kandidata za mandatno razdoblje za koje se bira.

Članak 5.

(1) Javnim natječajem mogu se propisati posebni uvjeti za kandidata koji uključuju kompetencije kao što su primjerice: sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, strateško planiranje i provođenje strateških ciljeva, sposobnost rukovođenja i upravljanja promjenama, analitičnost i sposobnost rješavanja problema i usmjerenost na rezultate i sposobnost prioritiziranja i organiziranja.

(2) Posebne uvjete (kompetencije), u skladu s potrebama konkretnog natječaja, utvrđuje nadležno ministarstvo u suradnji s nadležnim tijelima trgovačkog društva, odnosno pravne osobe, a ocjenjuje specijalizirana agencija u postupku profesionalnog odabira.

Članak 6.

Izabrani kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske, dužan je u roku 6 mjeseci od izbora dostaviti nadležnom ministarstvu dokaz o znanju hrvatskog jezika razine B1 po Zajedničkom europskom referentnom okviru.

Članak 7.

(1) Odabir kandidata inicira nadležno tijelo trgovačkog društva, odnosno pravne osobe, putem nadležnog ministarstva prijedlogom za pokretanje postupka odabira kandidata javnim natječajem koji se dostavlja DUUDI-u.

(2) Javni natječaj započinje objavom oglasa o javnom natječaju za odabir kandidata na službenim stranicama DUUDI-a, službenim stranicama ministarstva koje je podnijelo prijedlog za pokretanje postupak odabira kandidata, službenim stranicama trgovačkog društva, odnosno pravne osobe te »Narodnim novinama«.

(3) Oglasom o javnom natječaju za odabir kandidata nadležno ministarstvo u suradnji s trgovačkim društvom, odnosno pravnom osobom odredit će opće, a po potrebi i posebne uvjete za kandidate, kao i uvjete, rokove, odabir i način sudjelovanja specijaliziranih agencija za profesionalni odabir.

Članak 8.

(1) Prijave kandidata dostavljaju se specijaliziranoj agenciji preporučenom pošiljkom, sukladno objavljenoj uputi u oglasu o javnom natječaju.

(2) Specijalizirana agencija provodi postupak profesionalnog odabira kandidata čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca te predlaže kandidate.

(3) Javnim natječajem može se predvidjeti postupak potrage za kandidatima u okviru profesionalnog odabira, pri čemu specijalizirana agencija samostalno kontaktira osobe za koje smatra da posjeduju potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti.

(4) Nakon provedenog postupka profesionalnog odabira, specijalizirana agencija dostavit će DUUDI-u mišljenje i preporuku o najuspješnijim kandidatima.

Članak 9.

(1) Ocjena prijedloga plana rada kandidata obavlja se za kandidate za koje je specijalizirana agencija dala preporuku.

(2) Ocjenu prijedloga plana rada kandidata za mandatno razdoblje obavlja nadležno ministarstvo. Ukoliko to smatra potrebnim, nadležno ministarstvo može pozvati kandidate da usmenom prezentacijom obrazlože prijedlog plana rada.

(3) Ocjena prijedloga plana rada obavit će se u roku od 15 od dana zaprimanja mišljenja i preporuke o najuspješnijim kandidatima.

Članak 10.

(1) Temeljem mišljenja i preporuka specijalizirane agencije i ocjene plana rada kandidata, DUUDI sastavlja listu kandidata koji su ostvarili najbolje rezultate, koja čini sastavni dio zapisnika o provedenom postupku odabira.

(2) DUUDI zapisnik o provedenom postupku odabira s prijedlogom odabira kandidata dostavlja Povjerenstvu Vlade.

(3) Povjerenstvo Vlade predlaže Vladi Republike Hrvatske kandidate.

Članak 11.

Nakon završetka postupka u kojem su imenovane osobe ovlaštene za zastupanje te upisa podataka u sudski registar, DUUDI, odnosno CERP dužni su podatke objaviti na svojim službenim stranicama u Registru imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, te ih proslijediti nadležnom tijelu zaduženom za vođenje javnog registra imenovanja.

Članak 12.

(1) DUUDI će na javnom natječaju izabrati jednu ili više specijaliziranih agencija koje će provoditi profesionalne izbore kandidata.

(2) Javni natječaj za izbor specijaliziranih agencija provodi se na način i u rokovima određenima u objavljenom oglasu, a objavit će se na službenim stranicama Hrvatske gospodarske komore, DUUDI-a i u »Narodnim novinama«.

Članak 13.

Javni natječaj za izbor specijaliziranih agencija koje će provoditi profesionalne izbore kandidata obavlja povjerenstvo za izbor koje imenuje predstojnik DUUDI-a, a sastoji se od:

– predstavnika DUUDI-a

– predstavnika Ministarstva financija

– predstavnika Ministarstva gospodarstva.

Članak 14.

(1) Specijalizirana agencija mora posjedovati dozvolu ministarstva nadležnog za rad i ispunjavati kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i ostale propisane uvjete za obavljanje tih djelatnosti.

(2) Povjerenstvo za izbor pri utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti specijaliziranih agencija u smislu ove Uredbe, posebno utvrđuje i:

– metode procjene rukovoditeljskih kompetencija

– odgovarajući stručni kadar specijaliziranih agencija

– višegodišnju prisutnost na domaćem ili tržištu Europske unije i dosadašnje reference.

Članak 15.

(1) Nakon završetka postupka izbora specijaliziranih agencija, DUUDI će s odabranim agencijama sklopiti odgovarajuće ugovore za obavljanje poslova profesionalnog odabira kandidata.

(2) Troškove postupka profesionalnog odabira kandidata snosi trgovačko društvo, odnosno pravna osoba.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (»Narodne novine«, broj 19/12).

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/82

Urbroj: 50301-05/05-15-3

Zagreb, 14. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.