Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

NN 113/2015 (19.10.2015.), Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2175

Na temelju članka 125.a stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014 i 154/2014), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA DAVANJE ODOBRENJA ZDRAVSTVENOM RADNIKU ZA SKLAPANJE POSLOVA IZ DJELATNOSTI POSLODAVCA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca (u daljnjem tekstu: odobrenje).

Članak 2.

(1) Odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika doktoru medicine, odnosno doktoru dentalne medicine u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi od 0 do IV. kategorije i klinici koja je zdravstvena ustanova, za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca može dati poslodavac, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da je doktor medicine, odnosno doktor dentalne medicine ostvario u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev najmanje prosječno izvršenje (u kunama) iz djelatnosti u kojoj traži odobrenje, i

– da je doktor medicine, odnosno doktor dentalne medicine ostvario u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev veće prosječno izvršenje (u kunama) od visine njegove prosječne bruto plaće u tom razdoblju pomnožene s koeficijentom djelatnosti u kojoj radnik traži odobrenje.

(2) Koeficijent djelatnosti i prosječno godišnje izvršenje za svaku djelatnost po kategorijama bolničkih ustanova objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja do kraja siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Zdravstvenom radniku, osim doktoru medicine odnosno doktoru dentalne medicine iz stavka 1. ovog članka, poslodavac može dati odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika ako je zdravstveni radnik postigao najmanje prosječni godišnji učinak ostalih zdravstvenih radnika koji obavljaju istu djelatnost u toj ustanovi, odnosno koji obavljaju usporedive zdravstvene usluge.

(4) Zdravstvenom radniku koji je u radnom odnosu kod 2 ili više poslodavaca, prosječno izvršenje odnosno učinak usklađuje se sa ugovorenom satnicom kod poslodavca kojem je podnio zahtjev za davanje odobrenja iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Radi zaštite javnozdravstvenog interesa i osiguranja redovitog obavljanja poslova, zdravstveni radnik koji podnosi zahtjev za davanje odobrenja iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezan je uz zahtjev priložiti izjavu da je suglasan obavljati poslove u dužem radnom vremenu od 48 sati tjedno u slučaju takve potrebe poslodavca.

(6) Valjanom se smatra i izjava zdravstvenog radnika iz stavka 5. ovog članka koju je poslodavcu dao u ranijim postupcima za izdavanje odobrenja iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako ju priloži uz zahtjev.

Članak 3.

(1) Odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika poslodavac može dati najviše za 50% zdravstvenih radnika jedne ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice koji su raspoređeni na srodna radna mjesta.

(2) Ako zahtjev za davanje odobrenja podnese više od 50% zdravstvenih radnika jedne ustrojstvene, odnosno organizacijske jedinice koji obavljaju poslove iste specijalnosti/uže specijalnosti, odnosno djelatnosti te ako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac može dati odobrenje samo polovici najuspješnijih zdravstvenih radnika.

Članak 4.

(1) Odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika zdravstvenom radniku daje ili uskraćuje ravnatelj, odnosno sanacijski upravitelj ustanove, sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva zdravstvenog radnika i isto mora biti pisano obrazloženo.

(2) Ravnatelj, odnosno sanacijski upravitelj uskratit će odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika zdravstvenom radniku ako je u zdravstvenoj ustanovi u djelatnosti u kojoj se traži odobrenje vrijeme čekanja na terapijski ili dijagnostički postupak dulje od 60 dana, odnosno dulje od 6 mjeseci za operaciju katarakte te dulje od 12 mjeseci na operaciju aloartroplastike velikih zglobova, od datuma naručivanja.

(3) Ravnatelj, odnosno sanacijski upravitelj obvezan je ministarstvu nadležnom za zdravlje dostaviti presliku odobrenja, odnosno uskrate odobrenja u roku od 15 dana od dana izdavanja odobrenja, odnosno uskrate odobrenja.

(4) O izdanim odobrenjima odnosno uskraćenim odobrenjima poslodavac je obvezan voditi evidenciju.

Članak 5.

(1) Odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika daje se na godinu dana.

(2) U slučaju kada poslodavac ili zdravstvena inspekcija utvrde da je zdravstveni radnik obavljao poslove za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca bez odobrenja iz članka 1. ovoga Pravilnika, zdravstvenom radniku poslodavac ne smije dati odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika u razdoblju od dvije godine od dana kada je to utvrdio poslodavac ili zdravstvena inspekcija.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka rad bez odobrenja poslodavca smatra se povredom obveza iz radnog odnosa.

Članak 6.

Postupci davanja odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova za svoj račun iz zdravstvene djelatnosti poslodavca započeti po odredbama Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (»Narodne novine«, broj 04/2014), dovršit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Koeficijent djelatnosti i prosječno godišnje izvršenje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika za 2014. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (»Narodne novine«, broj 04/2014).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/34

Urbroj: 534-02-1-2/2-15-03

Zagreb, 29. rujna 2015.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.