Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela

NN 114/2015 (21.10.2015.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2178

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14.), ministar pravosuđa uz suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA KAZNENIH TIJELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom uređuju mjerila i način korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela.

(2) Kaznena tijela su u smislu ovog Pravilnika tijela zatvorskog sustava: kaznionice, zatvori i odgojni zavodi.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva koja su za rad kaznenih tijela osigurana u državnom proračunu.

II. OSTVARENJE I KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA

Članak 2.

(1) Kaznena tijela ostvaruju vlastite prihode obavljanjem sljedećih djelatnosti:

– radom zatvorenika u vlastitoj proizvodnji,

– radom zatvorenika temeljem ugovora između kaznenog tijela i poslodavca,

– uslijed nastavka rada zatvorenika i nastavka vlastite djelatnosti zatvorenika,

– nabavom potrepština za zatvorske prodavaonice, odnosno ostvarivanjem popusta na količinu (tzv. količinski rabat)

– iznajmljivanjem prostora i opreme.

(2) Kaznena tijela ostvaruju vlastite prihode i od naknada za fotokopiranje, preprate, od naknada šteta, prodaje otpada i drugih sličnih aktivnosti.

Članak 3.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. ovog Pravilnika, koriste se za podmirivanje rashoda povezanih s obavljanjem djelatnosti od kojih se ostvaruju vlastiti prihodi i to ponajprije za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem djelatnosti i

– isplatu naknada za rad i nagrada zatvorenicima.

(2) Iznosi ostvarenih vlastitih prihoda, koji preostanu nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, koriste se u kaznenim tijelima kao sredstva za obavljanje redovne djelatnosti i u svrhu poboljšanja uvjeta života i rada zatvorenika, za tehnološko unapređenje rada te za ostale tekuće i kapitalne rashode.

(3) O načinu korištenja sredstava iz stavka 2. ovog članka odlučuje upravitelj kaznenog tijela uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 4.

Kaznena tijela koja ostvaruju vlastite prihode, dužna su ih evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

III. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE

Članak 5.

Nadzor nad ostvarivanjem i korištenjem vlastitih prihoda sukladno odredbama ovog Pravilnika provodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 6.

(1) Kaznena tijela koja primjenjuju odredbe ovog Pravilnika obvezna su sastavljati mjesečna izvješća o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda sukladno ovom Pravilniku.

(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovog članka kaznena tijela dostavljaju u Ministarstvo pravosuđa do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/67

Urbroj: 514-07-01-01-04-15-06

Zagreb, 29. rujna 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.