Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

NN 114/2015 (21.10.2015.), Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2181

Na temelju članka 52. stavka 6. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/13 i 148/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA IZDAVANJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljno se razrađuju uvjeti koje mora ispunjavati domaća pravna osoba za dobivanje dozvole kojom se dozvoljava obavljanje usluga željezničkog prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se uspostavlja pravni okvir za provedbu Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/171 od 4. veljače 2015. o određenim aspektima postupka izdavanja dozvola željezničkim prijevoznicima (SL L 29. od 5. 2. 2015.).

Uvjeti vezani uz sjedište i registraciju

Članak 3.

(1) Za dobivanje dozvole domaća pravna osoba mora:

– imati sjedište na teritoriju Republike Hrvatske i

– biti registrirana za glavnu djelatnost obavljanja usluga željezničkog prijevoza tereta i/ili putnika uz uvjet osiguravanja vuče vlakova ili

– biti registrirana za vuču vlakova.

(2) Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka domaća pravna osoba dostavlja izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda.

Uvjeti vezani uz dobar ugled

Članak 4.

(1) Za dobivanje dozvole protiv domaće pravne osobe ne smije biti pokrenut niti smije biti u tijeku stečajni postupak.

(2) Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će pribaviti potvrdu mjerodavnog suda.

(3) Za dobivanje dozvole za domaću pravnu osobu ne smije biti donesena pravomoćna presuda u vezi gospodarskog poslovanja, povrede prava na rad i drugih prava iz radnog odnosa i zaštite na radu, ozbiljne povrede propisa iz područja željeznica, te izbjegavanje carinskog nadzora i neplaćanje carine i drugih davanja koja se plaćaju u carinskom postupku u slučaju prijevoznika koji traži dozvolu za međunarodni prijevoz tereta koja podliježu carinskim postupcima.

(4) Za člana uprave domaće pravne osobe ne smije biti donesena pravomoćna presuda o kazni zatvora u trajanju jedne ili više godina za kazneno djelo protiv gospodarstva, protiv sigurnosti prometa, protiv imovine, protiv okoliša, protiv opće sigurnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv računalnih sustava, programa i podataka, protiv krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije.

(5) Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka domaća pravna osoba dostavlja potvrdu nadležnog suda i izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe danu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću ovjerenu od javnog bilježnika.

Uvjeti vezani uz solventnost

Članak 5.

(1) Za dobivanje dozvole domaća pravna osoba mora biti financijski sposobna, što znači da svoje sadašnje i buduće obveze može uz normalne uvjete poslovanja ispuniti u razdoblju od 12 mjeseci.

(2) Ispunjavanje uvjeta financijske sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka domaća pravna osoba dokazuje podacima o:

– raspoloživim obrtnim sredstvima, uključujući bankovni saldo, ugovorena prekoračenja i postojeće kreditne obveze i zajmove;

– sredstvima i imovinom koja nije opterećena i koja je dostupna kao jamstvo;

– relevantnim troškovima bitnim za obavljanje djelatnosti, uključujući nabavne troškove ili plaćanja za osnovna sredstva (vozila, zemljišta, zgrade, postrojenja i željeznička vozila);

– teretima na imovinu;

– porezima i doprinosima za obvezno osiguranje.

(3) Ministarstvo može u bilo kojem trenutku obaviti provjeru ispunjavanja financijske sposobnosti domaće pravne osobe putem godišnjih izvještaja, bilance stanja, revizijskog izvješća ili odgovarajućih dokumenata od banke i ostalih nadležnih institucija.

(4) Domaća pravna osoba ne smatra se financijski sposobnom ukoliko su kao posljedica poslovanja nastali značajni ili nastaju opetovani zaostaci u plaćanju poreza i doprinosa obveznog osiguranja.

Uvjeti vezani uz stručnost

Članak 6.

(1) Za dobivanje dozvole upravljačka struktura domaće pravne osobe mora posjedovati znanje i iskustvo potrebno za sigurno i pouzdano upravljanje i nadzor djelatnosti koja je navedena u dozvoli.

(2) Ispunjavanje uvjeta vezanih uz stručnost upravljačke strukture iz stavka 1. ovoga članka domaća pravna osoba dokazuje pregledom upravljačke strukture koja uključuje popis osoba s uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti, potvrdama o radnom iskustvu i ostalim odgovarajućim potvrdama.

Uvjeti vezani uz osiguranje od građanske odgovornosti

Članak 7.

(1) Za dobivanje dozvole domaća pravna osoba koja će obavljati usluge željezničkog prijevoza tereta mora biti osigurana kod osiguravajućeg društva u najmanjem iznosu od 4 mil. eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan sklapanja police osiguranja ili posjedovati odgovarajuća jamstva u skladu s tržišnim uvjetima za pokriće odgovornosti u slučaju nesreće sukladno nacionalnim ili međunarodnim pravom, posebno u odnosu na prtljagu, teret i poštu, a u odnosu na treće osobe sukladno propisu kojim se uređuju izvanugovorni obvezni odnosi.

(2) Za dobivanje dozvole domaća pravna osoba koja će obavljati usluge željezničkog prijevoza putnika mora kod osiguravajućeg društva biti osigurana za putnike u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja sukladno propisu kojim se uređuju obvezna osiguranja u prometu i od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama sukladno propisu kojim se uređuju izvanugovorni obvezni odnosi.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2. ovoga članka, mogu se uzeti u obzir i specifična obilježja i profil rizika različitih vrsta usluga, posebno kada se željeznički prijevoz odvija iz kulturnih ili baštinskih razloga.

(4) Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka domaća pravna osoba dokazuje potvrdom ili izjavom osiguravajućeg društva ili drugim dokumentom kojim dokazuje pokriće odgovornosti u slučaju nesreće i ozbiljne nesreće.

Podaci za dozvolu

Članak 8.

Za dobivanje dozvole domaća pravna osoba mora dostaviti i sljedeće podatke:

– puni naziv i sjedište,

– telefonski broj, adresu elektroničke pošte, matični broj subjekta (MBS) i osobni identifikacijski broj (OIB),

– vrsta usluge željezničkog prijevoza (prijevoz tereta/prijevoz putnika/samo vuča).

Završne odredbe

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (»Narodne novine«, br. 127/05, 121/07 i 101/12)

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/56

Urbroj: 530-05-2-1-2-15-3

Zagreb, 5. listopada 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

114 21.10.2015 Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza 114 21.10.2015 Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza