Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

NN 114/2015 (21.10.2015.), Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2182

Na temelju članka 34. stavka 6., članka 36. stavka 4. i članka 42. stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac dozvole za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim, međužupanijskim i međunarodnim linijama za treće države, visina naknade za izdavanje dozvola, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim dozvolama, mjerila, postupak i rokovi za usklađivanje voznih redova te visina naknade za usklađivanje voznih redova.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) »dozvola za županijsku liniju« je akt na temelju koje se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na županijskoj liniji.

2) »dozvola za međužupanijsku liniju« je akt na temelju koje se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na međužupanijskoj liniji.

3) »dozvola za međunarodnu liniju za treće države« je akt na temelju koje se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj liniji za treće države.

4) »izmijenjena linija« je postojeća linija u kojoj se mijenja vrijeme polaska, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja linije sa stalne na sezonsku.

5) »međužupanijska linija« je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika između dviju ili više županija odnosno između Grada Zagreba i jedne ili više županija.

6) »međunarodna linija za treće države« je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika između Republike Hrvatske i država koje nisu članice Europske unije, a na kojima nije dozvoljeno obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika.

7) »naručitelj posebnog linijskog prijevoza« je osoba koja s prijevoznikom sklapa ugovor o posebnom linijskom prijevozu samo za prijevoz pojedinih skupina putnika. Naručitelj prijevoza ovisno o skupini putnika koja se prevozi može biti:

a) jedinica lokalne (regionalne) samouprave i škola za prijevoz učenika od i do škole,

b) udruga osoba s tjelesnim oštećenjem za prijevoz svojih članova, te zdravstvena ustanova, za prijevoz osoba kojima je potrebna medicinska njega,

c) poslodavac za svoje zaposlenike, odnosno sindikat za svoje članove, za prijevoz radnika između mjesta prebivališta i mjesta rada.

8) »nova linija« je linija koja se predlaže po novom voznom redu koji ranije nije postojao. Nova linija je i postojeća linija na kojoj se mijenja itinerar uz promjenu vremena polaska, na kojoj se uvode novi polasci, na kojoj se uvode nova stajališta, koja se produljuje, na kojoj se povećava razdoblje održavanja sa sezonske na stalnu, te povećava učestalost održavanja.

9) »polazak« je vremenom označen početak obavljanja prijevoza s autobusnog kolodvora odnosno stajališta.

10) »relacija« je udaljenost između dva mjesta na liniji, koja su u voznom redu označena kao autobusni kolodvori, odnosno stajališta.

11) »sezonska linija« je linija koja se održava u vremenskom razdoblju kraćem od šest mjeseci tijekom godine.

12) »stajalište« je mjesto za ulazak ili izlazak putnika utvrđeno u voznom redu. U nazivu stajališta može biti naveden naziv mjesta (grada, općine, naselja) i drugi podaci koji preciznije određuju njegovu lokaciju.

13) »stalna linija« je linija koja se održava u vremenskom razdoblju dužem od šest mjeseci tijekom godine.

14) »učestalost održavanja linije« je način održavanja linije koji može biti svakodnevni ili po unaprijed utvrđenim danima.

15) »usklađivanje voznih redova« je postupak u kojem se utvrđuje da li je predložene vozne redove novih i izmijenjenih linija na kojima se mijenja vrijeme polaska moguće odobriti u odnosu na vozne redove postojećih linija, u skladu sa zaštitnim vremenima propisanim ovim Pravilnikom.

16) »zaštitno vrijeme« je najmanji propisani vremenski razmak zaštite polaska/dolaska postojeće linije u odnosu na polaske/dolaske novo predložene linije ili linije kojoj se mijenja vrijeme polaska u zajedničkim stajalištima te u odnosu na polaske/dolaske između novopredloženih linija.

17) »županijska linija« je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika na području iste županije. Županijska linija može prometovati bez zaustavljanja i preko područja susjedne županije, ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom.

II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA

Članak 3.

(1) Vozni redovi za nove i izmijenjene linije na kojima se samo mijenja vrijeme polaska se usklađuju.

(2) Usklađivanje voznih redova iz stavka 1. ovoga članka za županijske linije obavlja Hrvatska gospodarska komora, županijska komora (u daljnjem tekstu: županijska komora).

(3) Usklađivanje voznih redova iz stavka 1. ovoga članka za međužupanijske i međunarodne linije za treće države obavlja Hrvatska gospodarska komora.

(4) Usklađivanje voznih redova obavlja se u pravilu jednom godišnje, sukladno ovom Pravilniku i Poslovniku o usklađivanju voznih redova, kojeg donosi Hrvatska gospodarska komora. Poslovnikom se uređuje postupak usklađivanja voznih redova.

(5) Poslovnikom iz stavka 4. ovoga članka propisat će se i način postupanja u slučaju pojave nepravilnosti i neujednačenog provođenja postupka usklađivanja na županijskim komorama. U slučaju utvrđenih nepravilnosti u postupku usklađivanja voznih redova za županijske linije, Stručna služba Hrvatske gospodarske komore može promijeniti odluke Povjerenstva za usklađivanje voznih redova na županijskim komorama.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju izgradnje i rekonstrukcije cesta, mostova, tunela, početka i završetka nastave u školama, ukidanja ili supstitucije željezničkih, brodskih i zračnih linija, kao i na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te za međunarodne linije za treće države, može se organizirati izvanredno usklađivanje voznih redova. Zahtjev za izvanredno usklađivanje mora biti detaljno obrazložen.

(7) Odluku o izvanrednom usklađivanju iz stavka 6. ovoga članka donosi Hrvatska gospodarska komora, odnosno županijska komora.

(8) Usklađivanje voznog reda za izmijenjenu liniju kod koje se mijenja samo vrijeme polaska, prijevoznik može zatražiti u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna, ako se izmjenom ne ulazi u zaštitna vremena na postojećim linijama, propisana člankom 8., 9., i 10. ovoga Pravilnika, odnosno ako prijevoznik pribavi suglasnost svih prijevoznika u čija zaštitna vremena ulazi.

Članak 4.

(1) Vozni red utvrđuje prijevoznik sukladno ovom Pravilniku i Pravilniku o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (»Narodne novine«, broj 20/2014), na propisanom obrascu, pri čemu se vrsta linije upisuje kao stalna odnosno sezonska te direktna ili ekspresna ili putnička. U napomeni voznog reda upisuju se podaci o razdoblju održavanja linije, korištenju trajektnih linija, odnosno drugi podaci vezani za prometovanje linije.

(2) Prijevoznik je dužan uz zahtjev za usklađivanje voznih redova priložiti potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana.

(3) Vozni red mora glasiti na prijevoznika i biti potpisan i ovjeren od prijevoznika.

(4) Vozni red mora glasiti na sve prijevoznike ako prijevoz obavlja zajednički više prijevoznika te mora sadržavati podatke iz stavka 1. ovoga članka. Odnosi između prijevoznika uređuju se pisanim ugovorom o zajedničkom obavljanju prijevoza.

(5) Vozni red za međužupanijsku i međunarodnu liniju za treće države mora imati najmanje jedan polazak i jedan povratak.

(6) U vozni red međunarodne linije za treće države prijevoznik upisuje, osim naziva stajališta i kilometraže, i naziv graničnog prijelaza Republike Hrvatske i treće države odnosno države preko čijeg teritorija linija prometuje, vrijeme dolaska na granični prijelaz i vrijeme polaska s graničnog prijelaza.

(7) Vozni red za međunarodnu liniju za treće države mora biti napisan na hrvatskom jeziku i jednom od svjetskih jezika.

(8) Prijevoznik je odgovoran za točnost podataka upisanih u vozni red.

(9) Vozni redovi dostavljeni izvan propisanih rokova neće se uvrstiti u postupak usklađivanja voznih redova.

(10) Obrazac voznog reda iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

(1) Vozne redove za županijske, međužupanijske i međunarodne linije za treće države, prijevoznik podnosi na usklađivanje Hrvatskoj gospodarskoj komori, odnosno županijskoj komori od 1. do 30. studenog tekuće godine.

(2) Najkasnije do 15. prosinca tekuće godine izvršit će se javno otvaranje predloženih voznih redova.

(3) Predložene vozne redove iz stavka 2. ovoga članka svojim potpisom ovjeravaju članovi Radnog odbora imenovani od predsjednika Hrvatske gospodarske komore na prijedlog Udruženja cestovnih putničkih prijevoznika odnosno predsjednika županijske komore na prijedlog Strukovne skupine cestovnog putničkog prijevoza pri županijskim komorama. Radni odbor može imati najviše tri člana.

(4) U slučaju nepostojanja interesa prijevoznika za rad u Radnom odboru iz stavka 3. ovoga članaka, odnosno neimenovanja Radnog odbora, vozni redovi će se uvrstiti u postupak usklađivanja s ovjerom najmanje dva predstavnika stručne službe Hrvatske gospodarske komore, odnosno županijske komore.

(5) Hrvatska gospodarska komora odnosno županijske komore dužne su, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, sve vozne redove koji su predloženi za usklađivanje objaviti na svojoj web stranici, a uvezane u knjigu prijevoznici mogu preuzeti u Hrvatskoj gospodarskoj komori, odnosno županijskoj komori radi dostave pisanih prigovora.

(6) Prijevoznici mogu uložiti pisane prigovore na predložene vozne redove najkasnije do 15. veljače sljedeće godine Hrvatskoj gospodarskoj komori odnosno županijskoj komori.

(7) Povjerenstvo iz članka 11. ovoga Pravilnika će najkasnije do 1. travnja sljedeće godine razmotriti predložene vozne redove i dostavljene prigovore te o tome sastaviti izvješće i dostaviti ga prijevoznicima te objaviti na web stranici Hrvatske gospodarske komore odnosno županijske komore.

(8) Na izvješće iz stavka 7. ovoga članka prijevoznici mogu uložiti prigovore u roku od deset dana od dana primitka izvješća.

(9) U slučaju izvanrednog usklađivanja iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika, Hrvatska gospodarska komora odnosno županijske komore utvrđuju rokove za podnošenje prijedloga voznih redova, postupak usklađivanja i dostavu izvješća prijevoznicima.

Članak 6.

(1) Za usklađivanje novih voznih redova za županijske linije prijevoznik je dužan uplatiti županijskoj komori nepovratnu naknadu u iznosu 200,00 kuna, po polasku. Za usklađivanje izmijenjenih voznih redova za županijske linije prijevoznik je dužan županijskoj komori uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu 100,00 kuna, po izmijenjenom polasku.

(2) Za usklađivanje novih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države prijevoznik je dužan uplatiti Hrvatskoj gospodarskoj komori nepovratnu naknadu u iznosu 400,00 kuna, po polasku.

(3) Za usklađivanje izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države prijevoznik je dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu 200,00 kuna, po izmijenjenom polasku.

(4) Prijevoznik je dužan, uz prijedlog voznog reda za usklađivanje, priložiti dokaz o uplati naknade iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Sredstva prikupljena od naknada iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka namjenski će se utrošiti za troškove usklađivanja, rad Povjerenstva i unapređenje djelatnosti prijevoza putnika.

(6) Hrvatska gospodarska komora će najkasnije do 30. lipnja objaviti na svojoj web stranici izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka za proteklu godinu.

Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja

Članak 7.

(1) U postupku usklađivanja novih ili izmijenjenih voznih redova na kojima se mijenja vrijeme polaska, u odnosu na vozne redove postojećih ili novopredloženih linija, a koji imaju više zajedničkih stajališta, u obzir se uzima vremenski razmak zaštite polazaka za dva najudaljenija zajednička stajališta. Taj vremenski razmak zaštite polazaka primjenjuje se i za sva druga zajednička stajališta.

(2) Vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska za koji postoji opravdani prigovor s jednim ili više voznih redova postojećih linija, može se uskladiti samo ako je dobivena suglasnost svih zainteresiranih prijevoznika.

(3) Ako je u postupku usklađivanja vozni red za liniju koja ima više polazaka, a postoji opravdani prigovor na jedan od polazaka, vozni red se ne usklađuje u cijelosti.

(4) Ako je u postupku usklađivanja vozni red za liniju koja ima različito razdoblje održavanja ili učestalost održavanja u odnosu na vozni red postojeće linije kojim se prigovara, takav vozni red se može uskladiti.

(5) Ako je u postupku usklađivanja vozni red na liniji na kojoj se koriste trajektne luke, iste je potrebno navesti u napomeni, ali se ne smatraju stajalištem i ne mogu se osporavati stajalištima navedenim u istom mjestu, u voznom redu postojećih ili novopredloženih linija.

(6) Ako je u postupku usklađivanja vozni red koji u istom mjestu ima dva autobusna kolodvora odnosno stajališta, primjenjuje se propisani vremenski razmak zaštite polazaka za to mjesto.

(7) Ako su u postupku usklađivanja voznih redova dva vozna reda koja imaju dva zajednička stajališta, a prometuju različitim itinerarima, primjenjuje se vremenski razmak zaštite polazaka za kraću relaciju između ta dva stajališta.

(8) U postupku usklađivanja voznih redova može se prigovarati voznim redovima postojećih linija, izmijenjenih linija na kojima se mijenja vrijeme polaska i novopredloženih linija. Ako na predloženi vozni red postoji opravdani prigovor voznim redom postojeće županijske, međužupanijske ili međunarodne linije za treće države ili voznim redom međunarodne linije za treće države za koju je postupak izdavanja dozvole u tijeku ali ne dulje od tri godine od dana podnošenja zahtjeva, takvim voznim redom ne može se prigovarati na druge novopredložene vozne redove.

(9) Ako su u postupku usklađivanja vozni red kojim se mijenja postojeća linija i vozni red za novu liniju, a međusobno se nalaze unutar vremenskog razmaka zaštite polazaka, uskladit će se vozni red kojim se predlaže izmjena postojeće linije.

(10) Pri usklađivanju voznih redova za izmjenu postojećih linija, na kojima je navedeno više polazaka, usklađuje se samo polazak ili polasci čija se izmjena predlaže.

(11) Ako se u postupku usklađivanja dva ili više voznih redova nalaze unutar propisanog vremenskog razmaka zaštite polazaka, a svi predlagatelji voznih redova nisu uložili prigovore, usklađuje se vozni red predlagatelja koji su uložili prigovor.

(12) U postupku usklađivanja novih voznih redova na međunarodnim linijama za treće države prihvaća se zadržavanje na pojedinim stajalištima u trajanju do 30 minuta, a na međužupanijskim i županijskim linijama do 15 minuta.

(13) U postupku usklađivanja voznih redova neće biti usklađeni vozni redovi na kojima brzina kretanja autobusa između pojedinih stajališta nije u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost pometa na cestama.

Županijske linije

Članak 8.

(1) Pri usklađivanju voznih redova za županijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih županijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija:

Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta

Najmanja vremenska razlika u
minutama

km

prije/poslije

do 10

10

11– 30

20

31– 50

30

preko 51

45

(2) Vozni red za novu ili izmijenjenu županijsku liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red postojeće županijske linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu županijsku liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji.

(4) Voznim redovima međužupanijskih i međunarodnih linija za treće države ne mogu se osporavati vozni redovi županijskih linija.

(5) Vozni red za novu ili izmijenjenu županijsku liniju koji u odnosu na postojeće linije nemaju dva ili više zajedničkih stajališta ili ih imaju, a predložena vremena polaska/dolaska se ne nalaze unutar propisanih zaštitnih vremena iz stavka 1. ovoga članka, mogu se uskladiti ako ne postoji opravdani prigovor voznim redom nove ili izmijenjene županijske linije ili ako postoji opravdani prigovor, a dobiju odgovarajuću suglasnost prijevoznika.

(6) Prijedlozi voznih redova novih linija ne mogu se osporavati voznim redovima postojećih linija koje se ne održavaju.

(7) Stajališta na novim putničkim linijama moraju biti u svim gradovima i sjedištima općina prema itineraru linije, a vozni red mora sadržavati najmanje tri stajališta.

(8) Ako su u voznom redu nove putničke županijske linije navedena stajališta na području jedne jedinice lokalne samouprave u kojoj je organiziran lokalni linijski prijevoz putnika, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti te jedinice lokalne samouprave na čijem području linija ima stajališta. Ako jedinica lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna sa zahtjevom.

Međužupanijske linije

Članak 9.

(1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija:

Dužina linije, odnosno relacije između
dva najudaljenija
zajednička stajališta

Najmanja vremenska razlika u
minutama

km

prije/poslijedo 50

30

51 – 100

45

101 – 200

60

201 – 400

90

preko 400

120

(2) Vozni red za novu ili izmijenjenu međužupanijsku liniju u kojem se mijenja vrijeme polaska ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red postojeće međužupanijske linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu međužupanijsku liniju u kojem se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji.

(4) Voznim redovima županijskih i međunarodnih linija za treće države ne mogu se osporavati vozni redovi međužupanijskih linija.

(5) Vozni red za novu ili izmijenjenu liniju koji u odnosu na postojeće linije nemaju dva ili više zajedničkih stajališta ili ih imaju, a predložena vremena polaska/dolaska se ne nalaze unutar propisanih zaštitnih vremena iz stavka 1. ovoga članka, mogu se uskladiti ako ne postoji opravdani prigovor voznim redom nove ili izmijenjene linije ili ako postoji opravdani prigovor, a dobiju odgovarajuću suglasnost prijevoznika.

(6) Prijedlozi voznih redova novih linija ne mogu se osporavati voznim redovima postojećih linija koje se ne održavaju.

(7) Stajališta na novim putničkim linijama moraju biti u svim gradovima i sjedištima općina prema itineraru linije, a vozni red mora sadržavati najmanje tri stajališta.

(8) Ako su u voznom redu putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljenim mjestima u kojima je organiziran županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti županije na čijem području linija ima stajališta. Ako županija odnosno jedinica lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna sa zahtjevom.

Međunarodne linije za treće države

Članak 10.

(1) Pri usklađivanju voznih redova za međunarodne linije za treće države primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na postojeće međunarodne linije za treće države:

Dužina linije, odnosno relacije
između dva najudaljenija
zajednička stajališta

Najmanja vremenska razlika u minutama

km

prije/poslije

do 100

60

101 – 400

90

401 – 800

120

preko 800

180

(2) Vozni red za novu ili izmijenjenu međunarodnu liniju za treće države u kojem se mijenja vrijeme polaska ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red postojeće međunarodne linije za treće države ima najmanje jedno zajedničko stajalište u Republici Hrvatskoj i najmanje jedno zajedničko stajalište izvan Republike Hrvatske, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu, nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu međunarodnu liniju za treće države, koji u odnosu na vozni red postojeće linije, ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka može se uskladiti, ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji.

(4) Vozni red za novu ili izmijenjenu međunarodnu liniju za treće države koji u odnosu na postojeće linije nemaju dva ili više zajedničkih stajališta ili ih imaju, a predložena vremena polaska/dolaska se ne nalaze unutar propisanih zaštitnih vremena iz stavka 1. ovoga članka, mogu se uskladiti ako ne postoji opravdani prigovor voznim redom nove ili izmijenjene međunarodne linije za treće države ili ako postoji opravdani prigovor, a dobiju suglasnost prijevoznika.

(5) Voznim redovima županijskih i međužupanijskih linija ne mogu se osporavati vozni redovi međunarodnih linija za treće države.

(6) Prijedlozi voznih redova novih linija ne mogu se osporavati voznim redovima postojećih linija koje se ne održavaju te voznim redovima linija za koje nisu izdane dozvole duže od tri godine od dana predaje zahtjeva za njihovo izdavanje, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(7) Početna stajališta u Republici Hrvatskoj na novim međunarodnim linijama za treće države mogu biti samo u gradovima gdje postoji autobusni kolodvor, a ostala stajališta mogu biti u gradovima.

Članak 11.

(1) Prigovor na usklađene i neusklađene vozne redove iz izvješća o usklađivanju za međužupanijske i međunarodne linije za treće države podnosi se Povjerenstvu za usklađivanje voznih redova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojeg imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore odnosno za županijske linije Povjerenstvu za usklađivanje voznih redova pri županijskoj komori kojeg imenuje predsjednik županijske komore.

(2) Povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ima sedam članova od kojih se četiri imenuju iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a tri člana iz Hrvatske gospodarske komore. Povjerenstvo mora imati najmanje jednog tajnika.

(3) Povjerenstvo je dužno prigovore riješiti i izvješće o odlukama objaviti na web stranici Hrvatske gospodarske komore odnosno županijske komore i dostaviti prijevoznicima u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

(4) Poslovnikom o radu Povjerenstva regulira se način i postupak rada Povjerenstva. Poslovnik o radu Povjerenstva donosi Hrvatska gospodarska komora.

(5) Prijevoznik je dužan usklađeni vozni red dostaviti na ovjeru Hrvatskoj gospodarskoj komori odnosno županijskoj komori u roku od 10 dana od dana objave na web stranici Hrvatske gospodarske komore odnosno županijske komore i primitka izvješća o usklađenom voznom redu odnosno odluke Povjerenstva.

(6) Povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori rješava prigovore prijevoznika s usklađivanja, kontinuirano prati stanje u javnom cestovnom prijevozu putnika i predlaže mjere za poboljšanje, odobrava izmjene voznih redova za koje se zahtjevi podnose između 1. travnja i 30. rujna te koordinira izradu Knjige voznih redova međužupanijskih i međunarodnih linija za treće države.

(7) Povjerenstvo pri županijskim komorama rješava prigovore prijevoznika s usklađivanja županijskih linija kontinuirano prati stanje u javnom cestovnom prijevozu putnika na području županije i predlaže mjere za poboljšanje, odobrava izmjene voznih redova za koje se zahtjevi podnose između 1. travnja i 30. rujna te koordinira izradu Knjige voznih redova županijskih linija.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka ima tri člana, dva iz upravnog tijela županije nadležnog za poslove prometa i jednog iz županijske komore. Povjerenstvo ima tajnika.

(9) Za naknade članovima i tajnicima Povjerenstava te za troškove izdavanja Knjige voznih redova sredstva se osiguravaju iz naknada koje prijevoznici uplaćuju Hrvatskoj gospodarskoj komori odnosno županijskoj komori prilikom predlaganja novih voznih redova i izmjena voznih redova u kojima se mijenja vrijeme polaska.

(10) Visinu naknade članovima i tajnicima iz stavka 9. ovoga članka utvrđuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

III. IZDAVANJE DOZVOLA

Članak 12.

(1) Prijevoznik je dužan u roku od deset dana od dana ovjere usklađenog voznog reda od županijske komore, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za županijski linijski prijevoz upravnom tijelu županije nadležnom za poslove prometa na čijem području se prijevoz obavlja.

(2) Prijevoznik je dužan u roku od deset dana od dana ovjere usklađenog voznog reda od Hrvatske gospodarske komore, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za međužupanijski i međunarodni linijski prijevoz za treće države Ministarstvu.

(3) Prijevoznik je dužan uz zahtjev za izdavanje dozvole, osim usklađenog i ovjerenog voznog reda, priložiti sljedeće:

a) dokaz da ima odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu (priložiti popis autobusa u vlasništvu ili najmu i popis zaposlenih vozača),

b) itinerar,

c) cjenik za međunarodne linije za treće države,

d) ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika,

e) izvornik ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji.

(4) Prijevoznik je dužan u zahtjevu za izdavanje dozvole navesti naziv linije, broj potrebnih dozvola i rok važenja dozvola.

Članak 13.

Ministarstvo, odnosno upravno tijelo županije nadležno za poslove prometa, neće izdati dozvolu prijevozniku ako:

a) nije priložio usklađeni vozni red ovjeren od Hrvatske gospodarske komore odnosno županijske komore,

b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od deset dana od dana ovjere u Hrvatskoj gospodarskoj komori odnosno županijskoj komori,

c) nema licenciju za obavljanje prijevoza putnika,

d) nema odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu,

e) nije priložio itinerar,

f) nije priložio cjenik za međunarodne linije za treće države,

g) nije priložio ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika,

h) nije priložio izvornik ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji za treće države.

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje posebnog linijskog županijskog prijevoza u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza, prijevoznik podnosi upravnom tijelu županije nadležnom za poslove prometa na čijem području se prijevoz obavlja, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, a zahtjev za obavljanje posebnog linijskog međužupanijskog prijevoza u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza, prijevoznik podnosi Ministarstvu.

(2) Dozvola za posebni linijski prijevoz u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza izdat će se prijevozniku koji ima:

a) licenciju za obavljanje prijevoza putnika,

b) vozni red i itinerar,

c) ugovor o posebnom linijskom prijevozu ili ugovor o obavljanju izvanrednog oblika prijevoza,

d) potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana.

Članak 15.

(1) Dozvola za obavljanje linijskog prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim linijama izdaje se s rokom važenja do pet godina, pri čemu prometna godina počinje 1. lipnja tekuće godine, a završava 31. svibnja godine u kojoj ističe rok važenja.

(2) Dozvola za obavljanje posebnog županijskog i posebnog međužupanijskog prijevoza u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza izdaje se najduže na rok do jedne godine.

(3) Dozvola za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika za treće države izdaje se na rok važenja do pet godina, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

IV. NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Članak 16.

(1) Visina naknade za izdavanje dozvola za županijsku i međužupanijsku liniju iznosi 300,00 kuna, a svaki sljedeći primjerak 30 kuna.

(2) Visina naknade za izdavanje dozvola za posebnu županijsku i posebnu međužupanijsku liniju za prijevoz putnika u mjesta i iz mjesta u kojima ne postoji javni prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza iznosi 70,00 kuna.

(3) Za izdavanje dozvola za međunarodnu liniju za treće države plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim zakonom i naknada za izdavanje dozvole propisana ovim Pravilnikom, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

(4) Naknada za izdavanje dozvole domaćem ili stranom prijevozniku za obavljanje linijskog prijevoza na međunarodnoj liniji za treće države iznosi:

a) u bilateralnom prometu 500,00 kuna za prvi primjerak i 50,00 kuna za svaki sljedeći primjerak,

b) u tranzitnom prometu 1000,00 kuna za prvi primjerak i 100,00 kuna za svaki sljedeći primjerak.

(5) Iznos naknade za izdavanje dozvola za međunarodne linije za treće države stranim prijevoznicima iz država u kojima se naplaćuje naknada u iznosu većem od iznosa propisanog ovim Pravilnikom, može se odlukom Ministarstva uskladiti do odgovarajućeg iznosa.

(6) Naknada za izdavanje dozvola za obavljanje prijevoza na županijskoj liniji i posebnog županijskog prijevoza prihod je proračuna županije, a naknade za izdavanje dozvola za obavljanje međužupanijskih, posebnih međužupanijskih i međunarodnih linija za treće države prihod su državnog proračuna.

V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE

Članak 17.

(1) Vozni red se može izmijeniti prije isteka roka važenja dozvole kada se kod izmjene voznog reda mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja sa stalne na sezonsku liniju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ne može se odobriti izmjena voznog reda, ako se predlaže brisanje određenog autobusnog kolodvora, odnosno stajališta tako da se tom izmjenom mijenja status i vrsta linije (međužupanijska u županijsku, županijska u lokalnu odnosno putnička u direktnu).

(3) Ako se u voznom redu iz stavka 1. ovoga članka skraćuje relacija na kojoj se obavlja prijevoz, izdaje se nova dozvola.

(4) Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se izravno izdavatelju dozvole, bez provedenog postupka usklađivanja.

Članak 18.

(1) Za vrijeme važenja dozvole, a nakon isteka roka od jedne godine od dana izdavanja dozvole može se odobriti upis zajedničkog obavljanja prijevoza na postojećoj liniji. U tom slučaju izdaje se nova dozvola s istim rokom važenja.

(2) Za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznici koji će zajednički obavljati prijevoz dužni su priložiti:

a) zajednički vozni red,

b) odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu (priložiti popis autobusa u vlasništvu ili najmu i popis zaposlenih vozača) za sve prijevoznike,

c) itinerar,

d) cjenik za međunarodne linije za treće države,

e) ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza,

f) izvornik ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji,

g) potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana za sve prijevoznike.

VI. OBRASCI DOZVOLA I UPISNIK IZDANIH DOZVOLA

Članak 19.

(1) Obrazac dozvole sastoji se od jednog posebno zaštićenog lista papira, veličine A4. Na prvoj stranici je grb Republike Hrvatske i utisnuta oznaka Republike Hrvatske po cijeloj površini lista.

(2) Obrazac dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza je svijetlo smeđe boje.

(3) Obrazac dozvole za obavljanje međužupanijskog linijskog prijevoza je svijetlo plave boje.

(4) Obrazac dozvole za obavljanje međunarodnog bilateralnog i tranzitnog linijskog prijevoza za treće države je ružičaste boje.

(5) Obrazac dozvole iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 20.

(1) Ministarstvo i upravno tijelo županije nadležno za poslove prometa, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa dužni su voditi upisnik o izdanim dozvolama.

(2) Obrazac upisnika iz stavka 1. ovoga članka, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Upisnik o izdanim dozvolama može se voditi i na računalu u istovjetnom obliku i sadržaju.

(4) Ako se upisnik o izdanim dozvolama vodi na računalu, obvezno se ispisuje na pisaču i uvezuje u knjigu.

(5) Upisnik o izdanim dozvolama je javan.

(6) Upravna tijela dužna su kopije upisnika o izdanim dozvolama dostaviti Ministarstvu do početka prometne godine.

(7) Upisnik o izdanim dozvolama vodi se na obrascu veličine A4 s odgovarajućim sadržajem uvezanim u knjigu.

Članak 21.

Ministarstvo, odnosno upravno tijelo županije nadležno za poslove prometa će popis dozvola izdanih do 1. lipnja tekuće godine objaviti najkasnije do 1. srpnja tekuće godine na web stranici Ministarstva odnosno županije, a nakon toga roka u roku od 30 dana objavljivat će svaku novu ili izmijenjenu dozvolu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, br. 118/2005, 120/2010 i 112/2011).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-0115-02/107

Urbroj: 530-05-1-2-15-1

Zagreb, 16. listopada 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


114 21.10.2015 Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika 114 21.10.2015 Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika