Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

NN 115/2015 (23.10.2015.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2193

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O JEDINIČNIM NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID I OKSIDA DUŠIKA IZRAŽENIH KAO DUŠIKOV DIOKSID

Članak 1.

U Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (»Narodne novine«, broj 71/04) u članku 2. stavku 1. podstavku 2. broj: »100« zamjenjuje se brojem: »3.000«.

U podstavku 3. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »600«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Jedinična naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 od 1. siječnja 2015. godine iznosi 00,00 kuna.«.

Članak 3.

U članku 9. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za postupke koji se odnose na konačne obračune po jediničnoj naknadi iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe neće se donositi posebno rješenje.«.

Članak 4.

Postupci pokrenuti po odredbama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (»Narodne novine«, broj 71/04), radi naplate naknade po konačnom obračunu za 2014. godinu, dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/104

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 22. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

115 23.10.2015 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid