Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer

NN 115/2015 (23.10.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2195

Na temelju članka 20. stavka 3. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), a u vezi s člankom 11. stavkom 1. podstavkom 7. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA POMER

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Pomer (»Narodne novine«, br. 138/98 i 18/08), u točki I. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Površina pomorskog dobra koja je predmet ove Odluke iznosi 9.283 m2 za kopneni dio i 40.912 m2 za morski dio pomorskog dobra, ukupno 50.195 m2. Kopneni dio pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju obilježen je poligonom točaka izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:


E

N

A

294475.47

4967998.78

1

294474.95

4967998.43

2

294470.27

4967995.68

3

294462.02

4967990.85

4

294461.83

4967990.77

5

294465.48

4967981.05

6

294473.15

4967968.17

7

294469.32

4967959.49

8

294455.87

4967953.39

9

294454.43

4967952.77

10

294453.66

4967952.12

11

294456.84

4967947.05

12

294460.80

4967940.18

13

294469.02

4967925.34

14

294475.69

4967913.32

15

294477.23

4967910.74

16

294480.73

4967904.98

17

294505.00

4967864.84

18

294511.65

4967853.80

19

294514.53

4967859.18

20

294514.89

4967859.48

21

294517.18

4967856.46

22

294518.20

4967854.67

23

294521.07

4967856.30

24

294531.16

4967862.33

25

294534.97

4967853.87

26

294534.76

4967853.27

27

294532.93

4967852.14

28

294536.38

4967846.05

29

294538.35

4967846.97

30

294542.61

4967841.37

31

294551.01

4967827.40

32

294557.62

4967816.40

33

294567.37

4967797.30

34

294569.69

4967792.76

35

294571.24

4967789.03

36

294570.20

4967786.73

37

294567.98

4967785.61

38

294564.06

4967783.59

39

294561.77

4967782.50

40

294559.25

4967782.18

41

294557.24

4967782.91

42

294564.42

4967770.75

43

294575.65

4967776.36

44

294576.00

4967775.73

45

294583.79

4967780.26

46

294602.69

4967791.26

47

294603.20

4967795.46

48

294610.24

4967799.82

49

294616.69

4967803.83

G

294617.05

4967804.05

dok je morski dio pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju obilježen poligonom točaka izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:


E

N

A

294475.47

4967998.78

B

294573.30

4968066.66

D

294655.76

4968030.38

E

294739.86

4968011.10

F

294703.18

4967863.22

G

294617.05

4967804.05

a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog ove Odluke, i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, da sklopi Dodatak ugovora o koncesiji u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja Dodatka ugovora iz točke II. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice iz stavka 1. ove točke, neće se sklopiti Dodatak ugovora iz točke II. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/474

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 22. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

115 23.10.2015 Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer