Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj

NN 115/2015 (23.10.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2196

Na temelju članka 20. stavka 8. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), a u vezi s člankom 11. stavkom 1. podstavkom 7. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ROVINJ

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rovinj (»Narodne novine«, br. 138/98 i 133/02), u točki I. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Površina pomorskog dobra koja je predmet ove Odluke iznosi 16.147 m2 za kopneni dio i 51.433 m2 za morski dio pomorskog dobra, ukupno 67.580 m2, a omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:


E

N

1

274554.15

4997003.41

2

274559.99

4997008.78

3

274561.78

4997006.95

4

274584.85

4996981.50

5

274578.93

4996965.69

6

274584.88

4996960.35

7

274580.13

4996951.37

8

274562.62

4996918.30

9

274520.79

4996839.31

10

274518.57

4996793.94

11

274501.62

4996755.94

12

274485.54

4996719.88

13

274453.36

4996664.44

14

274448.65

4996657.08

15

274443.84

4996648.73

16

274436.54

4996654.38

17

274435.36

4996655.13

18

274435.46

4996655.90

19

274417.27

4996672.22

20

274397.78

4996695.46

21

274378.31

4996717.03

22

274361.15

4996734.25

23

274332.91

4996763.73

24

274309.29

4996790.10

25

274297.92

4996805.51

26

274291.67

4996822.01

27

274278.27

4996884.26

28

274273.01

4996892.60

29

274271.28

4996902.13

30

274272.59

4996909.99

31

274275.84

4996916.24

32

274283.12

4996918.57

33

274288.50

4996918.01

34

274298.48

4996908.98

35

274300.50

4996898.81

36

274296.71

4996886.79

37

274298.53

4996878.08

38

274301.46

4996864.12

39

274308.68

4996829.53

40

274310.11

4996821.67

41

274311.83

4996817.02

42

274314.62

4996812.39

43

274328.04

4996795.55

44

274331.37

4996791.82

45

274333.60

4996790.54

46

274333.20

4996789.83

47

274352.48

4996768.96

48

274369.24

4996750.81

49

274371.60

4996749.69

50

274371.22

4996748.72

51

274376.70

4996742.84

52

274386.38

4996732.45

53

274393.39

4996724.93

54

274401.18

4996716.58

55

274403.37

4996715.61

56

274402.97

4996714.60

57

274415.17

4996701.36

58

274420.17

4996696.74

59

274425.47

4996692.86

60

274429.05

4996692.09

61

274432.55

4996693.15

62

274434.40

4996696.12

63

274436.81

4996699.96

64

274438.69

4996702.97

65

274485.62

4996791.32

66

274484.09

4996792.17

67

274484.41

4996792.89

68

274487.57

4996798.99

69

274477.22

4996811.35

70

274485.30

4996827.49

71

274484.85

4996827.98

72

274485.17

4996828.47

73

274487.04

4996830.23

74

274489.81

4996835.53

75

274493.66

4996842.83

76

274501.06

4996857.09

77

274506.06

4996866.67

78

274505.35

4996867.38

79

274507.28

4996868.97

80

274513.45

4996880.79

81

274517.64

4996888.81

82

274516.70

4996889.41

83

274517.46

4996891.02

84

274518.49

4996890.58

85

274524.78

4996902.41

86

274528.38

4996909.18

87

274527.68

4996909.96

88

274529.58

4996911.56

89

274535.95

4996923.65

90

274541.52

4996934.23

91

274546.53

4996943.69

92

274553.53

4996956.75

93

274562.27

4996973.04

94

274557.00

4996979.34

95

274558.09

4996980.54

96

274564.55

4996986.34

97

274563.99

4996990.16

98

274561.88

4996992.82

99

274556.72

4996999.33

100

274557.36

4996999.96

101

274509.96

4997042.32

102

274283.66

4996918.51

a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog ove Odluke, i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, da sklopi Dodatak ugovoru o koncesiji u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke.

Dodatkom ugovora iz stavka 1. ove točke uredit će se prava i obveze Ovlaštenika koncesije u razdoblju usklađivanja stvarnog stanja na terenu s izmijenjenim obuhvatom koncesije.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja Dodatka ugovora iz točke II. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi ovjerene zadužnice iz stavka 1. ove točke, neće se sklopiti Dodatak ugovora iz točke II. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/475

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 22. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

115 23.10.2015 Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj