Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

NN 115/2015 (23.10.2015.), Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2203

Na temelju članka 12. stavka 2., članka 13., članka 15. stavka 2. i članka 42. stavka 3. točke 6. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 20. listopada 2015. donio je

ODLUKU

O KAMATNIM STOPAMA, DISKONTNOJ (ESKONTNOJ) STOPI I NAKNADAMA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope po kojima Hrvatska narodna banka obračunava, naplaćuje i plaća kamate i naknade u poslovima s bankama te visina diskontne (eskontne) stope.

II.

Pod bankama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,

– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

III.

Za korištenje lombardnoga kredita Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje kamate po stopi od 2,5% godišnje.

IV.

Za korištenje kratkoročnoga kredita za likvidnost Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje kamate po stopi koja je jednaka:

– kamatnoj stopi koja se naplaćuje za korištenje lombardnoga kredita uvećanoj za 1 postotni bod za razdoblje korištenja kredita do tri mjeseca i

– kamatnoj stopi koja se naplaćuje za korištenje lombardnoga kredita uvećanoj za 1,5 postotnih bodova za razdoblje korištenja kredita dulje od tri mjeseca.

V.

Na sredstva položenoga novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke Hrvatska narodna banka plaća kamate po stopi od 0% godišnje.

VI.

Diskontna (eskontna) stopa Hrvatske narodne banke iznosi 3% godišnje.

VII.

Banke koje ne izdvoje ili izdvoje nedovoljno odnosno ne održavaju obveznu pričuvu, dužne su za nedovoljno izdvojeni odnosno za neodržavani iznos obvezne pričuve Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu po stopi koja je jednaka dvostrukoj kamatnoj stopi koju Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje za korištenje kratkoročnoga kredita za likvidnost za razdoblje korištenja kredita dulje od tri mjeseca.

VIII.

Na iznos dospjelih obveza banaka prema Hrvatskoj narodnoj banci te na iznos kredita iz primarne emisije kojim se koristi protivno propisima Hrvatska narodna banka naplaćuje kamate u skladu s propisom o visini zatezne kamatne stope.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke (»Narodne novine« br. 34/2005., 64/2005., 136/2005., 130/2007., 126/2009., 133/2010., 147/2010., 30/2011., 136/2011., 67/2012., 45/2013. i 142/2013.) i Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 66/2011.).

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 805/2015.

Zagreb, 20. listopada 2015.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

115 23.10.2015 Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke 115 23.10.2015 Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke