Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 116/2015 (26.10.2015.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2205

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 14. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjena okružujućih mreža plivarice palamidare, plivarice ciplarice, plivarice lokardare, plivarice igličare i plivarice oližnice (u daljnjem tekstu: male plivarice),

– prostorna i vremenska ograničenja ribolova malim plivaricama,

– uvjeti i način upisa plivarice lokardare u povlasticu za gospodarski ribolov.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»plutnja« – obrubljujuće uže na gornjem dijelu mreže plivarice na kojemu su nanizani plovci,

»olovnja« – obrubljujuće uže na donjem dijelu mreže plivarice na kojemu su nanizani opterečivači,

»saka plivarice« – vrećni dio mrežnog tega plivarice u kojem se pri kraju ribolovne operacije sakuplja ulov prije vađenja na plovilo,

»umjetna rasvjeta« – rasvjeta na glavnom i pomoćnim plovilima koja se koriste u ribolovu plivaricom s ciljem privlačenja ribe na određeno područje i njihovog koncentriranja u plovu.

Opće odredbe o načinu i prostornim zabranama upotrebe malih plivarica

Članak 3.

(1) Male plivarice su okružujuće mreže koje se u osnovi sastoje od plutnje, olovnje i mrežnog tega. Plutnja omogućava da gornji dio mreže pluta na površini mora dok olovnja omogućava postavljanje mreže u vodeni stupac po visini. Mrežni teg se u osnovi sastoji od krilnog, središnjeg i vrećnog dijela mreže (saka plivarice). Upotrebljavaju se na način da se objekt ulova zaokruži mrežom, a nakon toga se dno mreže zatvara posebnim užetom – stezačem na dnu mreže koji prolazi kroz niz prstena uzduž olovnje omogućavajući skupljanje i zatvaranje mreže.

(2) Zabranjeno je korištenje malih plivarica unutar akvatorija od 300 metara od obale.

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, dozvoljeno je korištenje malih plivarica unutar akvatorija od 300 metara od obale ukoliko je dubina mora veća od 50 metara.

(4) Zabranjeno je korištenje ronioca kod ribolova malim plivaricama osim u slučajevima otpuštanja zakačenog ribolovnog alata ili podizanja izgubljenog alata o čemu je potrebno prethodno obavijestiti ribarsku inspekciju.

(5) Kod korištenja malih plivarica zabranjena je upotreba umjetne rasvjete ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(6) Kod ribolova malim plivaricama dozvoljeno je uz glavno plovilo koristiti i pomoćna plovila kako slijedi:

– tri (3) pomoćna plovila u ribolovu plivaricom palamidarom;

– dva (2) pomoćna plovila u ribolovu plivaricom ciplaricom lokardarom, igličarom i oližnicom.

Opće odredbe o konstrukcijsko-tehničkim osobinama malih plivarica

Članak 4.

Ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, uvjeti u pogledu konstrukcijsko-tehničkih osobina malih plivarica su sljedeći:

1. Minimalna dozvoljena veličina oka mrežnog tega je 14 milimetara.

2. Maksimalna dozvoljena duljina mreže koja se mjeri duljinom plutnje je 800 metara.

3 Maksimalna dozvoljena visina mreže je 120 metara.

4. Zabranjena je upotreba mreža plivarica na dubinama manjim od 70 % ukupne visine mreže.

POSEBNE ODREDBE O KONSTRUKCIJSKO-TEHNIČKIM OSOBINAMA, NAMJENI, NAČINU UPOTREBE I PROSTORNO-VREMENSKIM ZABRANAMA UPOTREBE POJEDINIH MALIH PLIVARICA

Plivarica palamidara

Članak 5.

(1) Plivarica palamidara namijenjena je za ulov palamide (Sarda sarda), rumbaca (Auxis rochei), luca (Euthunnus alletteratus) i gofa (Seriola dumerilli).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice palamidare je 68 milimetara.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice palamidare je 79 milimetara.

Plivarica ciplarica

Članak 6.

(1) Plivarica ciplarica namijenjena je za ulov cipala (Mugilidae spp.), salpe (Sarpa salpa) i ušate (Oblada melanura).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice ciplarice je 52 milimetara.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice ciplarice je 67 milimetara.

(4) Maksimalna duljina plivarice ciplarice je 700 metara.

Plivarica lokardara

Članak 7.

(1) Plivarica lokardara namijenjena je za ulov lokarde ili plavice (Scomber japonicus), skuše (Scomber scombrus), šaruna (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus), iglice (Belone belone) i srdele goleme (Sardinella aurita).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice lokardare je 20 milimetara.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice lokardare je 30 milimetara.

(4) Maksimalna duljina plivarice lokardare je 250 metara.

(5) Za vrijeme obavljanja ribolova plivaricom lokardarom dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete maksimalne snage do 4 000 W.

Plivarica igličara

Članak 8.

(1) Plivarica igličara namijenjena je za ulov iglice (Belone belone).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice igličare je 20 milimetara.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice igličare je 30 milimetara.

(4) Maksimalna duljina plivarice igličare je 250 metara.

Plivarica oližnica

Članak 9.

(1) Plivarica oližnica namijenjena je za ulov gavuna (Atherina hepsetus) i olige (Atherina boyeri).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega plivarice oližnice je 14 milimetara.

(3) Maksimalna veličina oka mrežnog tega u saki plivarice oližnice je 18 milimetara.

(4) Maksimalna duljina plivarice oližnice je 200 metara.

(5) Za vrijeme obavljanja ribolova plivaricom oližnicom dozvoljeno je korištenje umjetne rasvjete maksimalne snage do 4 000 W.

(6) Zabranjen je ribolov plivaricom oližnicom u razdoblju od 1. svibnja do 30. lipnja.

Zajedničke odredbe

Članak 10.

(1) Pod namjenskim korištenjem malih plivarica smatra se ribolov u kojem udjel riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30% (trideset posto) ukupne mase ulova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukupan udio inćuna (Engraulis encrasicolus) i srdele (Sardina pilchardus) u ulovu na plovilu kod ribolova malim plivaricama je ne smije biti veći od 20 % od ukupnog ulova.

(3) Ribolov se mora prekinuti te plovilo mora promijeniti područje ribolova prije nego nastave ribolov:

– ukoliko je u pojedinačnom ulovu masa nedoraslih organizama i/ili organizama u lovostaju veća od 20% (dvadeset posto) i

– ukoliko udjel vrsta riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini ribolovni alat prelazi 30% (trideset posto) ukupne mase ulova.

Posebne odredbe o uvjetima i načinu upisa plivarice lokardare u povlasticu za gospodarski ribolov

Članak 11.

(1) Vlasnicima plovila će se odobriti i izvršiti upis ribolovnog alata »plivarica lokardara« samo radi zamjene za pojedine aktivne ribolovne alate, skupine ribolovnih alata ili načina ribolova i njihova brisanja iz povlastice za gospodarski ribolov na moru i to za:

– »plivaricu srdelaru« ukoliko im je izdano Odobrenje za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom sukladno Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom ili nisu podnijeli zahtjev za izdavanje istog, a udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka;

– »plivaricu igličaru«;

– »plivaricu oližnicu«

– obalne mreže potegače (oližnica, migavica, girarica, srdelara i šabakun) i

– tramatu.

(2) Pod aktivnim ribolovnim alatom, skupinama ribolovnih alata ili načina ribolova podrazumijeva se da se ribolov obavljao najmanje 20 ribolovnih dana u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2014. godine, a ukoliko su za određene alate i načine ribolova bile propisana vremenska ograničenja ili je povlastica bila u pohrani broj ribolovnih dana se razmjerno tome smanjuje.

(3) Prijenos prava upisa ribolovnog alata »plivarica lokardara« iz jedne povlastice u drugu povlasticu dozvoljen je isključivo u slučaju zamjene plovila u povlastici istog vlasnika i u slučaju prijenosa povlastice u cijelosti s jednog vlasnika na drugog vlasnika sukladno odredbama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/49

Urbroj: 525-13/0323-15-1

Zagreb, 22. listopada 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

116 26.10.2015 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom 116 26.10.2015 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom 116 26.10.2015 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom