Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

NN 116/2015 (26.10.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

116 26.10.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2207

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/2003, 35/2008 i 117/2008) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine«, broj 26/2007, 118/2007, 81/2008 i 98/2012) u članku 6. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako je međusobna udaljenost zračnom linijom do najbliže postojeće ljekarne veća od 3 kilometra,«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ljekarna, odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se preseliti bez obzira što ne ispunjava uvjete udaljenosti utvrđene u članku 5. ovoga Pravilnika ako se preseljenjem na novu lokaciju udaljenost zračnom linijom od nove lokacije ljekarne do najbliže ljekarne mijenja za najviše 10% zračne udaljenosti između postojeće lokacije ljekarne i najbliže ljekarne.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/30

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 20. listopada 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.