Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 116/2015 (26.10.2015.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

2210

Na temelju članka 18. točke 1. i članka 20. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013), sukladno članku 29. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine« br. 107/2014 i 72/2015), Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na 55. sjednici održanoj 15. rujna 2015. donosi

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine« br. 107/2014 i 72/2015, dalje: Statut) u članku 3. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Temeljni kapital Agencije ne može se podijeliti, prenijeti niti založiti, a u potpunom je vlasništvu Republike Hrvatske.«.

U članku 3. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Agencija je osnovana sa specifičnom svrhom ispunjenja potreba u općem interesu, bez industrijskog ili komercijalnog karaktera. U okviru svojih strateških ciljeva, ovlasti i nadležnosti, Agencija nastoji pružiti podršku razvoju malim i srednjim poduzetnicima te obrtima, poboljšati inovacijski proces i poticati održive investicije, doprinoseći održivoj gospodarskoj i socijalnoj koheziji Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Agencija obavlja svoje djelatnosti i poslovanje sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Agencije pod vodstvom i nadzorom Upravnog odbora i ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt u cilju ostvarenja strateških ciljeva koje određuje Vlada Republike Hrvatske.«.

U članku 7. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Agencija u okviru obavljanja svojih djelatnosti osigurava poštivanje standarda i načela o sprječavanju pranja novca, borbe protiv terorizma i poreznih prijevara.«.

Članak 3.

U članku 8. točka 1. mijenja se i glasi:

»poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva i obrta«.

U članku 8. točka 37. mijenja se i glasi:

»drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva i ostvarenjem ciljeva nacionalnoga inovacijskog sustava utvrđeni Statutom, Zakonom, drugim propisima te poslovi koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt u skladu sa strateškim ciljevima Agencije koji su utvrđeni u članku 3. stavku 8. Statuta.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor je tijelo Agencije koje donosi odluke u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim propisima.«.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor ima 15 članova, koji, kao predstavnici nadzorne vlasti, imaju mandat da zajednički vrše presudni utjecaj na strateške ciljeve i značajne odluke Agencije.«.

Članak 5.

U članku 14. točka 5. mijenja se i glasi:

»godišnji plan rada Agencije te naknadne nadopune, višegodišnje planove i naknadne nadopune«.

U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Upravni odbor prethodno odobrava sljedeće značajne odluke i dokumente koje priprema Uprava:

1) Opće akte iz članka 28. Statuta kojima se uređuje obavljanje djelatnosti Agencije;

2) Plan troškova i investicija Agencije;

3) Polugodišnja izvješća o radu Agencije i o rezultatima poticajnih mjera;

4) Godišnje obračune i financijske izvještaje Agencije;

5) Mjere za poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva te za privlačenje investicija u poduzetništvu;

6) Pojedinačne odluke o odobrenju kreditiranja subjekata malog gospodarstva iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna pod povoljnijim uvjetima, i o davanju jamstava iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna za kredite koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe te donosi pojedinačne odluke o davanju kontrajamstava iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna;

7) Pojedinačne odluke o davanju financijskih potpora iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna za smanjenje troškova kredita koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe;

8) Pojedinačne odluke o subvencioniranju kamata iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna po kreditima koje su banke i ostale osobe odobrile subjektima malog gospodarstva;

9) Pojedinačne odluke o davanju potpora iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna za povećanje zapošljavanja, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu, za pružanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija;

10) Pojedinačne odluke o davanju poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanje i pokrivanje troškova stručne pomoći subjekata malog gospodarstva različitim poduzetničkim potpornim institucijama iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna;

11) Pojedinačne odluke o davanju potpora za istraživanje, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna;

12) Pojedinačne odluke o pružanju poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanje operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi) iznad iznosa od 10.000.000,00 kuna;

13) Pojedinačne odluke u vezi jednog poduzeća koje bi dovele do kumulativne podrške neovisnom poduzeću, i/ili partnerskom poduzeću i/ili povezanom poduzeću u smislu Uredbe (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, Prilog I. članak 3. stavak 2. i stavak 3. ili grupe poduzeća, u iznosu koji premašuje 10.000.000,00 kuna;

14) Pojedinačne odluke u bilo kojem iznosu u vezi financijskih transakcija za poslove izvan teritorija Republike Hrvatske;

15) Odluke o bilo kojim drugim financijskim transakcijama i sporazumima u iznosima iznad 10.000.000,00 kuna;

16) Sve ostale odluke koje se kvalificiraju kao značajne odluke s obzirom na značajni utjecaj istih na poslovanje i/ili financijske rezultate Agencije.«.

U članku 14. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Upravni odbor osigurava da Agencija u okviru obavljanja svojih djelatnosti ne postupa protivno interesima Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ove Izmjene i dopune Statuta objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 030-02/15-01/13

Urbroj: 567-10-15-6

Predsjednik Upravnog odbora
Dražen Pros, v. r.

116 26.10.2015 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije 116 26.10.2015 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije