Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 118/2015 (28.10.2015.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2240

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. listopada 2015. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13 i 158/13), u članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukupno ostvareni prihodi iz stavka 1. ovoga članka uključuju i prihode od aukcijskih premija te prihode od prodaje dodatnog stalnog kapaciteta.«.

Članak 2.

U članku 29. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav:

TU,IN – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: ulaz na interkonekciji) (kn/kWh/dan),

TU,PR – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda (u daljnjem tekstu: ulaz iz proizvodnje) (kn/kWh/dan),

TU,SK – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: ulaz iz sustava skladišta plina) (kn/kWh/dan) i

TU,UPP – tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: ulaz iz terminala za UPP) (kn/kWh/dan).«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

Iznos tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Naziv tarifne stavke

Mjerna jedinica

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav

TU,IN

Tarifna stavka za ulaz na interkonekciji

kn/kWh/dan

TU,PR

Tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje

kn/kWh/dan

TU,SK

Tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina

kn/kWh/dan

TU,UPP

Tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP

kn/kWh/dan

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava

TI,IN

Tarifna stavka za izlaz na interkonekciji

kn/kWh/dan

TI,HR

Tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj

kn/kWh/dan

TI,ZZ

Tarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni

kn/kWh/dan

Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava

TK

Tarifna stavka za količinu plina

kn/kWh

Članak 3.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,IN – tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kPG,kap – koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,

DPU – dozvoljeni prihod na ulazima u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),

KAPU,IN – suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),

kPR – koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje,

KAPU,PR – suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kWh/dan),

kSK – koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina,

KAPU,SK – suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kWh/dan),

kUPP – koeficijent sigurnosti za ulaz iz terminala za UPP,

KAPU,UPP – suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz terminala za UPP u regulacijskoj godini t (kWh/dan).«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz terminala za UPP izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,UPP – tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

TU,IN – tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),

kUPP – koeficijent sigurnosti za ulaz iz terminala za UPP.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje (kPR) iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iznosi 0,90, koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina (kSK) iz stavaka 1. i 3. ovoga članka 0,10, koeficijent sigurnosti za ulaz iz terminala za UPP (kUPP) iz stavaka 1. i 4. ovoga članka 0,90, a koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj (kHR) iz stavaka 5. i 6. ovoga članka 0,15.«.

Članak 4.

Iza članka 31. dodaje se naslov i članak 31.a koji glase:

»Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na tromjesečnoj razini

Članak 31a.

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini (KTM) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za tromjesečni kapacitet) za svaki mjesec u pojedinom tromjesečju prikazani su u sljedećoj tablici:

Tromjesečje

Koeficijenti za tromjesečni kapacitet (KTM)

Siječanj, veljača, ožujak

0,16

Travanj, svibanj, lipanj

0,10

Srpanj, kolovoz, rujan

0,09

Listopad, studeni, prosinac

0,15

Članak 5.

Naslov iznad članka 33. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na dnevnoj i unutardnevnoj razini«

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini (KD) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za dnevni kapacitet) jednaki su za sve dane tijekom pojedinog mjeseca i prikazani su u sljedećoj tablici:

Mjesec u kojem se koristi stalni kapacitet transportnog sustava na dnevnoj razini

Koeficijent za dnevni kapacitet (KD)

Siječanj

0,0167

Veljača

0,0167

Ožujak

0,0167

Travanj

0,0100

Svibanj

0,0100

Lipanj

0,0067

Srpanj

0,0067

Kolovoz

0,0067

Rujan

0,0100

Listopad

0,0100

Studeni

0,0167

Prosinac

0,0167

(2) Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na unutardnevnoj razini (KUN) jednaki su koeficijentima za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini (KD) iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Koeficijenti za korištenje prekidivog kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj, tromjesečnoj i mjesečnoj razini (Kpr) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za prekidivi kapacitet) vezani su uz utvrđeno trajanje prekida ugovorenog prekidivog kapaciteta u mjesecu, a prikazani su u sljedećoj tablici:

Trajanje prekida (dana u mjesecu)

Koeficijent za prekidivi kapacitet (Kpr)

≤3

0,80

>3 i ≤10

0,40

>10 i ≤25

0,10

> 25

0

(2) Koeficijent za korištenje prekidivog kapaciteta na dnevnoj razini (Kpr,d) (u daljnjem tekstu: koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet) i koeficijent za korištenje prekidivog kapaciteta na unutardnevnoj razini (Kpr,un) (u daljnjem tekstu: koeficijent za prekidivi unutardnevni kapacitet) iznosi:

– 0,80 za plinski dan za koji nije utvrđen prekid ugovorenog dnevnog ili unutardnevnog prekidivog kapaciteta i

– 0,10 za plinski dan za koji je utvrđen prekid ugovorenog dnevnog ili unutardnevnog prekidivog kapaciteta.«.

Članak 7.

Članak 35. briše se.

Članak 8.

U članku 36. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NU,kap – iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),

Ω – vrsta ulaza u transportni sustav,

IN – ulazi na interkonekcijama,

PR – ulazi iz proizvodnje,

SK – ulazi iz sustava skladišta plina,

UPP – ulazi iz terminala za UPP,

TU,Ω – iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav (kn/kWh/dan),

kapΩ,g – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pr,g – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr – koeficijent za prekidivi kapacitet,

kapΩ,tm – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KTM – koeficijent za tromjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,tm – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,m – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM – koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,m – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

d – plinski dan u mjesecu,

D – ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

kapΩ,d – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet,

kapΩ,pr,d – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr,d – koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet,

kapΩ,un – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KUN – koeficijent za unutardnevni kapacitet,

kapΩ,pr,un – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr,un – koeficijent za prekidivi unutardnevni kapacitet.

(4) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NI,kap – iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),

Ω – vrsta izlaza iz transportnog sustava,

IN – izlazi na interkonekcijama,

HR – izlazi u Hrvatskoj,

TI,Ω – iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),

kapΩ,g – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,pr,g – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr – koeficijent za prekidivi kapacitet,

kapΩ,tm – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KTM – koeficijent za tromjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,tm – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kapΩ,m – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM – koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapΩ,pr,m – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

d – plinski dan u mjesecu,

D – ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

kapΩ,d – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet,

kapΩ,pr,d – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr,d – koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet,

kapΩ,un – suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KUN – koeficijent za unutardnevni kapacitet,

kapΩ,pr,un – suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

Kpr,un – koeficijent za prekidivi unutardnevni kapacitet.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka uvećava se na temelju aukcijskih premija ostvarenih u postupcima aukcija.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 9.

U članku 38. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava, za pojedinog korisnika, za pojedini plinski dan, izračunava se prema formuli:

gdje je:

Tpond – jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),

Ti – iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),

kapg – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

kaptm – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

D – ukupni broj plinskih dana u mjesecu,

KTM – koeficijent za tromjesečni kapacitet,

kapm – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KM – koeficijent za mjesečni kapacitet,

kapd – ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),

KD – koeficijent za dnevni kapacitet.«.

Članak 10.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Operator je dužan obračunati naknadu za korištenje transportnog sustava i naknadu za prekoračenje za svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini mjesec i za to ispostaviti korisniku jedinstveni račun.

(2) Obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

(3) Za obračun iz stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji su tijekom mjeseca prenijeli, odnosno stekli pravo korištenja kapaciteta transportnog sustava na sekundarnom tržištu, naknada za korištenje transportnog sustava za taj kapacitet dijeli se na prenositelja odnosno stjecatelja proporcionalno broju plinskih dana u kojima je svaki od njih koristio taj kapacitet u tom mjesecu.

(4) U slučaju da operator zbog izvođenja planiranih ili neplaniranih radova korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj, tromjesečnoj i/ili mjesečnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje 24 uzastopna sata, naknada za korištenje transportnog sustava, koja se prema stavku 1. ovoga članka obračunava za tog korisnika, umanjuje se za iznos naknade za korištenje transportnog sustava koja bi se za razdoblje prekida pružanja usluge obračunala da je isti kapacitet transportnog sustava ugovoren na dnevnoj razini.

(5) U slučaju da operator zbog izvođenja planiranih ili neplaniranih radova korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni kapacitet na dnevnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje jedan sat, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet transportnog sustava na dnevnoj razini umanjen proporcionalno broju sati prekida u tom plinskom danu.«.

Članak 11.

U članku 41. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– ispunjenu Tablicu 1. Tarifne stavke za transport plina, Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini, Tablicu 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 5. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava iz Priloga 2. ove Metodologije,«.

Članak 12.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 1. rujna, operator je dužan Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– ispunjenu Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini, Tablicu 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 5. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava iz Priloga 2. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– podatke o ostvarenim prihodima od naknada za korištenje transportnog sustava prema ovoj Metodologiji, sa zasebno iskazanim podacima o ostvarenim prihodima od aukcijskih premija te od prodaje dodatnog stalnog kapaciteta, za prethodnu godinu,

– financijsko izvješće za prethodnu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih naknada za korištenje transportnog sustava i naknada za prekoračenje za sve korisnike, razrađenu po korisnicima te po vrstama kapaciteta i količini plina, za svaki mjesec prethodne godine i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.«.

Članak 13.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

»PRILOG 2.

Tablica 1. Tarifne stavke za transport plina

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka tarifne stavke

Naziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2*

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav

TU,IN

Tarifna stavka za ulaz na interkonekciji
kn/kWh/dan

TU,PR

Tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje
kn/kWh/dan

TU,SK

Tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina
kn/kWh/dan

TU,UPP

Tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP
kn/kWh/dan

Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava

TI,IN

Tarifna stavka za izlaz na interkonekciji
kn/kWh/dan

TI,HR

Tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj
kn/kWh/dan

TI,ZZ

Tarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni
kn/kWh/dan

Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava

TK

Tarifna stavka za količinu plina
kn/kWh

* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

Tablica 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini

Grupa ulaza/izlaza

Oznaka

T     

T+1 

T+2*

Ulazi na interkonekcijama (kWh/dan)

KAPU,IN
Ulazi iz proizvodnje (kWh/dan)

KAPU,PR
Ulazi iz sustava skladišta plina (kWh/dan)

KAPU,SK
Ulazi iz terminala za UPP (kWh/dan)

KAPU,UPP
Izlazi na interkonekcijama (kWh/dan)

KAPI,IN
Izlazi u Hrvatskoj (kWh/dan)

KAPI,HR
* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini*

Grupa ulaza/izlaza

Oznaka

Suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na tromjesečnoj razini po tromjesečjima (kWh/dan)

I.
listopad, studeni prosinac

II.
siječanj, veljača, ožujak

III.
travanj, svibanj, lipanj

IV.
srpanj, kolovoz, rujan

Ulazi na interkonekcijama

KAPU,IN,tm

Ulazi iz proizvodnje

KAPU,PR,tm

Ulazi iz sustava skladišta plina

KAPU,SK,tm

Ulazi iz terminala za UPP

KAPU,UPP,tm

Izlazi na interkonekcijama

KAPI,IN,tm

Izlazi u Hrvatskoj

KAPI,HR,tm

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini*

Grupa ulaza/izlaza

Oznaka

Suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na mjesečnoj razini po mjesecima (kWh/dan)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ulazi na interkonekcijama

KAPU,IN,m

Ulazi iz proizvodnje

KAPU,PR,m

Ulazi iz sustava skladišta plina

KAPU,SK,m

Ulazi iz terminala za UPP

KAPU,UPP,m

Izlazi na interkonekcijama

KAPI,IN,m

Izlazi u Hrvatskoj

KAPI,HR,m

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 5. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava

Godina regulacijskog razdoblja

T

T+1   

T+2*   

Ukupna planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava (kWh)

         


* za drugo i naredna regulacijska razdoblja dodati stupce za regulacijske godine T+3 i T+4«.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune Metodologije objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. studenoga 2015.

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 371-01/15-03

Zagreb, 26. listopada 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

118 28.10.2015 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 118 28.10.2015 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 118 28.10.2015 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 118 28.10.2015 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 118 28.10.2015 Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina