Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 119/2015 (30.10.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

119 30.10.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2244

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 56/13 i 154/14) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prihod od vodnoga doprinosa koristi se za:

– gradnju građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave

– namjene iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina«.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

U dosadašnjem podstavku 3. koji postaje podstavak 4. iza riječi: »Hrvatske vode« stavlja se zarez i briše riječ: »i«.

Iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5., 6. i 7. koji glase:

»– gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju,

– uklanjanje riječnog nanosa u pomorskom dobru,

– financiranje gradnje građevina urbane oborinske odvodnje (akumulacije, retencije i obodni kanali) kada je prijemna sposobnost izgrađenih građevina urbane oborinske odvodnje ili postojećih vodotoka nedostatna primiti višak oborinskih voda i«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 8.

Članak 3.

U članku 28. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe, uključujući i priključke,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga,«.

U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 6. iza riječi: »vode« briše se točka i stavlja se zarez.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – namjene iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 37. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »zaštitu« stavlja se zarez i briše riječ: »i«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – financiranje gradnje građevina javne odvodnje otpadnih voda uključujući i priključke i«.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – namjene iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 95. stavku 1. riječi: »1. siječnja 2016.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2017.«.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 154/14).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/13

Urbroj: 50301-05/25-15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.