Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu

NN 119/2015 (30.10.2015.), Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2245

Na temelju članka 60. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se način i uvjeti usklađene dostave i razmjene isprava, dokumenata i podataka o pomorskom prometu jedinstvenim sučeljem za formalnosti u pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: jedinstveno sučelje), između broda i nadležnih tijela državne uprave, između tijela državne uprave međusobno te međunarodne razmjene podataka s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i unaprjeđenja kvalitete javnih usluga standardiziranjem i racionaliziranjem službenog postupka prijave po principu jednokratne dostave isprava, dokumenata i podataka.

(2) Jedinstveno sučelje čine interoperabilne i kompatibilne informacijske i tehničke platforme, odnosno rješenja kojima se osigurava jednokratno i usklađeno prikupljanje isprava, dokumenata i podataka od strane pružatelja podataka i elektronička razmjena podataka među subjektima jedinstvenog sučelja u području nadzora i upravljanja pomorskim prometom, carinskih, sigurnosnih i zdravstvenih postupaka te granične kontrole, obrane i drugih aktivnosti na moru, s ciljem stvaranja cjelovite situacijske slike o pomorskom prometu u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29. 10. 2010.).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. brod je svaki pomorski objekt na koji se primjenjuje službeni postupak prijave, uključujući ratni brod, javni brod, znanstvenoistraživački brod i brod kojim se obavlja istraživanje u skladu s posebnim propisima

2. e-Carina je računalni informacijski sustav carinske uprave za provedbu carinskih postupaka, koji omogućava brže i jednostavnije kretanje roba, bez papira, primjenom elektroničkog poslovanja i razmjenom podataka s gospodarskim subjektima

3. elektronička razmjena podataka je elektronički prijenos podataka između dva računalna sustava u skladu s Temeljnom funkcionalnom specifikacijom jedinstvenog sučelja koju u skladu s odredbama ove Uredbe donosi Međuresorni normativno-tehnički odbor

4. elektronički prijenos podataka je proces prijenosa digitalno kodiranih informacija uporabom prilagodljivog strukturiranog formata koji se može izravno upotrebljavati za računalnu pohranu i obradu

5. elektroničko poslovanje je provedba službenog postupka prijave elektroničkim prijenosom podataka pomoću sustava elektroničke razmjene podataka ili uporabom web-aplikacije, uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa, informatičke opreme, sigurnih telekomunikacijskih kanala, računalnih mreža, aplikativnih sustava i drugih alata elektroničkog poslovanja

6. IMO FAL Konvencija je IMO Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu, iz 1965. godine, kako je izmijenjena i dopunjena

7. IMO FAL obrasci su standardizirani IMO FAL obrasci 1-7 u A-4 formatu kako su propisani IMO FAL Konvencijom

8. pružatelj podataka je ovlašteni predstavnik broda, zapovjednik, druga od strane brodara ovlaštena osoba, pomorski agent, predstavnik tereta, organizator pomorskog prijevoza, kao i druga fizička ili pravna osoba koja je u skladu s posebnim propisima obveznik dostave isprava, dokumenata i podataka u pomorskom prometu

9. SafeSeaNet je pomorski informacijski sustav Europske unije za elektroničku razmjenu podataka u pomorskom prometu kako je određeno u Direktivi 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002.)

10. službeni postupak prijave je postupak zaprimanja, dostave i razmjene isprava, dokumenata i podataka u pomorskom prometu, koji se moraju dostaviti nadležnim tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima te s time povezani upravni i neupravni postupci prihvata ili otpreme broda, brodskog tereta i zaliha, posade i putnika u skladu s odredbama posebnih propisa.

Članak 4.

(1) Subjekti jedinstvenog sučelja jesu središnja tijela državne uprave koja u svom djelokrugu imaju utvrđene nadležnosti nad aktivnostima na moru te koja su obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju jedinstvenog sučelja te zaprimanju, dostavi i razmjeni isprava, dokumenata i podataka.

(2) Subjekti jedinstvenog sučelja jesu:

– središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo

– središnje tijelo državne uprave nadležno za carinski nadzor

– središnje tijelo državne uprave nadležno za sanitarnu inspekciju

– središnje tijelo državne uprave nadležno za ribarstvo

– središnje tijelo državne uprave nadležno za veterinarstvo

– središnje tijelo državne uprave nadležno za fitosanitarnu politiku

– središnje tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša i prirode

– središnje tijelo državne uprave nadležno za obranu

– središnje tijelo državne uprave nadležno za vanjske poslove

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove službene statistike

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove znanosti

– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove gospodarstva.

(3) Subjekti jedinstvenog sučelja će u okviru svojih nadležnosti:

a) osigurati pravovremeno, točno i potpuno zaprimanje, dostavu i razmjenu isprava, dokumenata i podataka kroz jedinstveno sučelje od strane pružatelja podataka

b) isprave, dokumente i podatke iz vlastitih informacijskih i tehničkih sustava, odnosno rješenja učiniti dostupnima kroz jedinstveno sučelje za potrebe drugih subjekata jedinstvenog sučelja

c) osigurati zaprimanje isprava, dokumenata i podataka iz jedinstvenog sučelja u vlastite informacijske i tehničke sustave, odnosno rješenja

d) skrbiti o ažuriranju isprava, dokumenata i podataka dostavljenih u jedinstveno sučelje, odmah po saznaju o promjenama istih

e) osigurati da se pojedine isprave, dokumenti i podaci u službenom postupku prijave od strane pružatelja podataka dostavljaju kroz jedinstveno sučelje samo jednom za potrebe drugih subjekata jedinstvenog sučelja

f) osigurati povjerljivost poslovnih, osobnih i drugih povjerljivih podataka koji se zaprimaju, dostavljaju i razmjenjuju u skladu s ovom Uredbom, a prema važećim međunarodnim i nacionalnim propisima

g) ispunjavati druge obveze koje proizlaze iz ove Uredbe.

(4) Za ispunjavanje obveza iz stavka 3. ovoga članka odgovoran je čelnik subjekta jedinstvenog sučelja.

Članak 5.

(1) Dostava i razmjena isprava, dokumenata i podataka o pomorskom prometu jedinstvenim sučeljem od strane pružatelja podataka obavlja se jednokratno elektroničkim poslovanjem.

(2) Jedinstvenim sučeljem osigurava se da svaki subjekt jedinstvenog sučelja zaprima, dostavlja i razmjenjuje one isprave, dokumente i podatke o pomorskom prometu i drugim aktivnostima na moru koji su za taj subjekt relevantni, odnosno iz područja za koje je taj subjekt nadležan u skladu s odredbama posebnih propisa.

(3) Isprave, dokumenti i podaci koje subjekti jedinstvenog sučelja u skladu s ovom Uredbom zaprimaju, dostavljaju i razmjenjuju jedinstvenim sučeljem jesu:

a) isprave, dokumenti i podaci o brodu: IMO FAL Obrazac 1 (opća izjava), IMO FAL Obrazac 3 (izjava o brodskim zalihama), prijava brodskog otpada i ostataka od tereta te druge isprave, dokumenti i podaci u skladu s posebnim propisima

b) isprave, dokumenti i podaci o teretu: IMO FAL Obrazac 2 (izjava o teretu), IMO FAL Obrazac 7 (Manifest opasnih ili onečišćujućih tvari), ulazna skraćena deklaracija, izlazna skraćena deklaracija, te druge isprave, dokumenti i podaci u skladu s posebnim propisima

c) isprave, dokumenti i podaci o osobama: IMO FAL Obrazac 4 (izjava o osobnim stvarima članova posade), IMO FAL Obrazac 5 (popis posade), IMO FAL Obrazac 6 (popis putnika), Međunarodna izjava o zdravstvenom stanju osoba na brodu te druge isprave, dokumenti i podaci u skladu s posebnim propisima

d) isprave, dokumenti i podaci o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka

e) isprave, dokumenti i podaci iz područja obrane

f) isprave, dokumenti i podaci iz područja ribarstva, veterinarske i fitosanitarne inspekcije

g) isprave, dokumenti i podaci iz područja znanosti, zaštite morskog okoliša i prirode te kulture

h) isprave, dokumenti i podaci o pomorskim objektima i njihovom kretanju.

(4) Definicije i detaljan popis isprava, dokumenata i podataka iz stavka 3. ovoga članka, kao i nadležni subjekti jedinstvenog sučelja koji su iste u skladu s odredbama posebnih propisa ovlašteni zaprimati, dostavljati i razmjenjivati, utvrđuju se Katalogom isprava, dokumenata i podataka.

Članak 6.

(1) Kako bi se osigurala učinkovita provedba odredbi ove Uredbe subjekti jedinstvenog sučelja sklapaju međuresorne sporazume o razmjeni podataka i suradnji na uspostavi, održavanju i razvoju jedinstvenog sučelja.

(2) Isprave, dokumente i podatke utvrđene Katalogom isprava, dokumenata i podataka iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe nadležni subjekti jedinstvenog sučelja dužni su učiniti dostupnima kroz jedinstveno sučelje za potrebe drugih subjekata jedinstvenog sučelja u skladu s odredbama međuresornih sporazuma iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Jedinstveno sučelje čine interoperabilne i kompatibilne informacijske i tehničke platforme, odnosno rješenja u vlasništvu subjekata jedinstvenog sučelja iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Informacijske i tehničke platforme odnosno rješenja iz stavka 1. ovoga članka koja sadrže isprave, dokumente i podatke utvrđene Katalogom isprava, dokumenata i podataka iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe moraju udovoljavati tehničkim standardima jedinstvenog sučelja.

(3) Tehnički standardi iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se Temeljnom funkcionalnom specifikacijom jedinstvenog sučelja koja se objavljuje na službenim mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo.

(4) Temeljna funkcionalna specifikacija jedinstvenog sučelja iz stavka 3. ovoga članka definira:

a) temeljne tehničke funkcionalnosti jedinstvenog sučelja

b) uvjete i način elektroničke razmjene podataka utvrđenih Katalogom isprava, dokumenata i podataka iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe

c) smjernice za povezivanje SafeSeaNet, e-Carina i drugih informacijskih sustava s jedinstvenim sučeljem

d) smjernice za osiguravanje kvalitete podataka koji se zaprimaju, dostavljaju i razmjenjuju jedinstvenim sučeljem

e) upravljanje pravima na pristup ispravama, dokumentima i podacima dostupnim u jedinstvenom sučelju

f) korisničku autentifikaciju

g) korisničke tehničke radne upute.

Članak 8.

(1) Informacijske i tehničke platforme, odnosno rješenja koja čine jedinstveno sučelje moraju biti interoperabilna, dostupna i kompatibilna sa SafeSeaNet sustavom te, prema potrebi, s računalnim sustavima propisanima u Odluci br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o kompjutoriziranom okružju za carinu i trgovinu.

(2) Isprave, dokumenti i podaci zaprimljeni službenim postupkom prijave dostupni su u nacionalnom SafeSeaNet sustavu u skladu s posebnim propisom te se stavljaju na raspolaganje drugim državama članicama na zahtjev putem SafeSeaNet sustava, uključujući, prema potrebi, i podatke zaprimljene u skladu s posebnim pravnim aktima Europske unije koji uređuju područje carine i granične kontrole.

(3) Jedinstveno sučelje povezuje SafeSeaNet, e-Carinu i druge informacijske sustave.

Članak 9.

(1) S ciljem postizanja i održavanja interoperabilnosti, kompatibilnosti i harmonizacije pri zaprimanju, dostavi i razmjeni isprava, dokumenata i podataka jedinstvenim sučeljem između pružatelja podataka i nadležnih tijela državne uprave, između tijela državne uprave međusobno te međunarodne razmjene podataka, osniva se Međuresorni normativno-tehnički odbor.

(2) Članove i zamjenike članova Međuresornog normativno-tehničkog odbora imenuje odlukom ministar nadležan za poslove pomorstva iz redova subjekata jedinstvenog sučelja iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe, na prijedlog čelnika subjekata jedinstvenog sučelja.

(3) Predsjednik Međuresornog normativno-tehničkog odbora je čelnik uprave nadležne za sigurnost pomorske plovidbe središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo.

(4) Sjednice Međuresornog normativno-tehničkog odbora saziva njegov predsjednik prema potrebi te na prijedlog bilo kojeg člana Međuresornog normativno- tehničkog odbora.

(5) Međuresorni normativno-tehnički odbor:

a) prati i koordinira uspostavu i operativnost jedinstvenog sučelja

b) utvrđuje i održava Katalog isprava, dokumenata i podataka iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe

c) izrađuje stručne podloge za izmjene i dopune posebnih propisa s ciljem unaprjeđenja usklađene dostave i razmjene isprava, dokumenata i podataka među subjektima jedinstvenog sučelja

d) priprema nacrte međuresornih sporazuma iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe

e) donosi Temeljnu funkcionalnu specifikaciju jedinstvenog sučelja iz članka 7. stavka 3. ove Uredbe

f) izvještava subjekte jedinstvenog sučelja o aktivnostima vezanim uz održavanje i daljnji razvoj jedinstvenog sučelja

g) prati rad i sudjeluje u radu stranih stručnih tijela iz područja jedinstvenih sučelja

h) kontinuirano prati razvoj jedinstvenih sučelja na razini Europske unije, kao i obveze koje proizlaze iz akata Europske unije od neposrednog utjecaja na razvoj jedinstvenog sučelja

i) obavlja savjetovanje s gospodarskim subjektima u pogledu primjene jedinstvenog sučelja

j) informira Europsku komisiju o napretku postignutom primjenom metoda određenih u Odluci br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o kompjutoriziranom okružju za carinu i trgovinu.

(6) Administrativne poslove Međuresornog normativno-tehničkog odbora obavlja uprava nadležna za sigurnost pomorske plovidbe središnjeg tijela državne uprave nadležnog za pomorstvo.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/112

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

119 30.10.2015 Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu