Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno

NN 119/2015 (30.10.2015.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2246

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 118. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. TISNO

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno, ispred autokampa Jazine, na području Općine Tisno.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim točkama čije su koordinate izražene u HTRS96 koordinatnom sustavu:

                                  Y                           X

TOČKA 1      430 200.796             4 852 652.101

TOČKA 2      430 201.766             4 852 645.292

TOČKA 3      430 242.723            4 852 623.582

TOČKA 4       430 234.262           4 852 622.012

TOČKA 5       430 212.396           4 852 611.844

TOČKA 6      430 122.037            4 852 592.683

TOČKA 7      430 104.146            4 852 590.315

TOČKA 8      430 078.324            4 852 566.403

TOČKA 9      429 955.023            4 852 561.423

TOČKA 10    429 927.001            4 852 610.336

TOČKA 11     429 930.164           4 852 616.32

TOČKA 12   429 945.284             4 852 634.17

TOČKA 13    429 955.452            4 852 658.351

TOČKA 14    429 948.766            4 852 765.425

TOČKA 15    429 971.539            4 852 767.172

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu – geodetskoj situaciji stvarnog stanja, u mjerilu 1:500, izrađenoj od strane društva Geodezija d.o.o., iz Šibenika.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio ove Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/107

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

119 30.10.2015 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno