Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

NN 119/2015 (30.10.2015.), Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2256

Na temelju članka 173.a Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/013.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se tehnički uvjeti, uvjeti uporabe, troškovi i naknade elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama, koji nisu uređeni Zakonom o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.).

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupcima izdavanja verificiranih zemljišnoknjižnih izvadaka elektroničkim putem na zahtjev stranke putem ovlaštenog korisnika.

Korisnici

Članak 4.

(1) Ovlašteni korisnik je javni bilježnik, odvjetnik i pravna osoba koja ima javne ovlasti.

(2) Korisnik je fizička osoba koja ima ovlaštenje na pristup putem sustava e-Građani.

(3) Administrator sustava je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Način pristupa

Članak 5.

(1) Pristup zemljišnim knjigama elektroničkim putem ostvaruje se putem Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (u daljnjem tekstu: sustav).

(2) Ovlašteni korisnik ostvaruje pristup sustavu izravno putem osobnog korisničkog računa (korisničko ime i lozinka).

(3) Korisnik ostvaruje pristup sustavu putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani.

Dodjela osobnog korisničkog računa

Članak 6.

(1) Za dodjelu osobnog korisničkog računa ovlašteni korisnik podnosi zahtjev putem Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske javnobilježničke komore, odnosno pravne osobe koja ima javne ovlasti administratoru sustava.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu elektroničke pošte ovlaštenog korisnika.

(3) Administrator sustava dužan je u roku od tri dana od primitka zahtjeva ovlaštenom korisniku na adresu elektroničke pošte dostaviti osobni korisnički račun.

Početak i prestanak prava korištenja osobnoga korisničkog računa

Članak 7.

(1) Dodjelom osobnog korisničkog računa ovlaštenom korisniku počinje pravo korištenja osobnoga korisničkog računa.

(2) Pravo korištenja osobnoga korisničkog računa prestaje brisanjem iz imenika odvjetnika, imenika javnih bilježnika, odnosno prestankom pravne osobe koja ima javne ovlasti ili njezinih javnih ovlasti.

(3) O okolnostima iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, odnosno zastupnik pravne osobe koja ima javne ovlasti po zakonu dužan je bez odgode obavijestiti administratora sustava.

(4) Administrator sustava dužan je po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 3. ovog članka brisati osobni korisnički račun ovlaštenog korisnika.

Postupak izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka

Članak 8.

(1) Postupak izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka pokreće se zahtjevom za izdavanjem ZK/KUP izvatka te unosom podataka o zemljišnoknjižnom ulošku.

(2) Sustav zaprima zahtjev i omogućuje uvid u zemljišnoknjižni izvadak.

(3) Nakon potvrde o plaćanju sudske pristojbe sustav će izdati zemljišnoknjižni izvadak i dostaviti ga u osobni korisnički pretinac sustava.

(4) Zemljišnoknjižni izvadak potpisan je aplikativnim certifikatom administratora sustava.

(5) Vjerodostojnost zemljišnoknjižnog izvatka utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja i internetske stranice, odnosno QR koda.

(6) Zemljišnoknjižni izvadak izdan od ovlaštenog korisnika ovjerava se u skladu s odredbama Zakona o zemljišnim knjigama.

Evidencija podataka

Članak 9.

(1) Svakom izdanom zemljišnoknjižnom izvatku dodjeljuje se redni broj zahtjeva, datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva te naziv suda glavne knjige u sustavu.

(2) Podaci o izdanim zemljišnoknjižnim izvadcima čuvaju se u sustavu.

Troškovi izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka

Članak 10.

(1) Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka plaća se sudska pristojba u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje sudskih pristojbi.

(2) Ovlašteni korisnik za ovjeru i izdavanje jednog zemljišnoknjižnog izvatka u smislu članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika ima pravo na naknadu u iznosu od 20,00 kn.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2015.

Klasa: 011-01/15-01/133

Urbroj: 514-04-15-02

Zagreb, 29. listopada 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

119 30.10.2015 Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama 119 30.10.2015 Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama