Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje

NN 119/2015 (30.10.2015.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje

119 30.10.2015 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2257

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINIMA DONIRANJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje (u daljnjem tekstu: posrednik), sadržaj i način vođenja Registra posrednika.

(2) S hranom i hranom za životinje koja je oduzeta u prekršajnim postupcima i postala vlasništvo Republike Hrvatske, a koja je prema odredbama posebnih propisa o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske besplatno dodijeljena posredniku, posrednik i krajnji primatelj dužni su postupati sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) S hranom i hranom za životinje koju je posrednik dobio od građana, posrednik i krajnji primatelj dužni su postupati sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u:

1. Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 30/15)

2. Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, br. 81/13)

3. Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27. 6. 2014.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002)

4. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom — drugi dio (SL L 87, 31. 3. 2009.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004)

5. Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 225/2012 od 15. ožujka 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobrenja objekata koji stavljaju na tržište, za korištenje u hrani za životinje, proizvode dobivene iz biljnih ulja i mješavina masti i u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju, skladištenje, prijevoz i testiranje na dioksin ulja, masti i od njih dobivenih proizvoda Tekst značajan za EGP (SL L 77, 16. 3. 2012.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005)

6. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 78/2014 оd 22. studenoga 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, u pogledu određenih žitarica koje uzrokuju alergije ili netolerancije i hrane s dodatkom fitosterola, estera fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola (SL L 27, 30. 1. 2014.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011).

Članak 3.

(1) Doniranje hrane i hrane za životinje je davanje hrane bez naknade odnosno besplatno davanje hrane krajnjim primateljima te se smatra stavljanjem hrane na tržište sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002.

(2) Donatori i posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane i hrane za životinje su subjekti u poslovanju s hranom odnosno hranom za životinje sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002.

(3) Donatori i posrednici koji su sudionici u lancu doniranja hrane odgovorni su za sigurnost hrane u fazama koje su pod njihovom kontrolom sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002 te se moraju pridržavati općih zahtjeva vezanih uz higijenu koji su utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 852/2004.

(4) Donatori i posrednici koji su sudionici u lancu doniranja hrane za životinje odgovorni su za sigurnost hrane za životinje u fazama koje su pod njihovom kontrolom sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002 te se moraju se pridržavati općih zahtjeva vezanih uz higijenu koji su utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 183/2005.

II. UVJETI, KRITERIJI I NAČINI DONIRANJA

Članak 4.

(1) Donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja.

(2) Donirana hrana za životinje služi za podmirivanje potreba životinja o kojima skrbi krajnji primatelj.

(3) Doniranom hranom i hranom za životinje ne smije se trgovati.

(4) Posrednici mogu međusobno preraspodijeliti hranu i hranu za životinje u skladu s potrebama krajnjih primatelja.

Članak 5.

(1) Hrana se može donirati krajnjem primatelju koji je:

– osoba u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili

– osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama.

(2) Doniranje hrane krajnjem primatelju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka obuhvaća davanje hrane:

– korisniku prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi

– korisniku novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– osobi koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi.

(3) Doniranje hrane krajnjem primatelju iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka obuhvaća davanje hrane u slučaju elementarne nepogode u smislu Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 6.

(1) Donirati se može samo hrana koja je sigurna sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002 i Zakonu o hrani.

(2) Uz uvjete iz članka 73. stavka 2. Zakona o poljoprivredi i stavka 1. ovoga članka, donirati se može hrana koja nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označivanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane.

Članak 7.

(1) Uz uvjete iz članka 73. stavka 2. Zakona o poljoprivredi i članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, hrana proizvedena/pripremljena u objektima javne prehrane i gastro odjelima u trgovinama može se donirati.

(2) Hrana iz stavka 1. ovoga članka koja je već bila poslužena krajnjem potrošaču ne može se donirati.

Članak 8.

(1) Hrana koja je označena »upotrijebiti do« datumom mora se donirati krajnjem primatelju isključivo prije isteka toga datuma.

(2) U slučaju izravnog doniranja hrane, donator mora hranu koja je označena datumom minimalne trajnosti donirati krajnjem primatelju prije isteka toga datuma.

(3) U slučaju doniranja hrane preko posrednika, donator mora hranu koja je označena datumom minimalne trajnosti dati posredniku prije isteka toga datuma.

(4) Posrednik može hranu iz stavka 3. ovoga članka ponuditi i dati krajnjem primatelju i nakon isteka datuma minimalne trajnosti pod sljedećim uvjetima:

– da je obavijestio krajnjeg primatelja o isteku datuma minimalne trajnosti

– da krajnji primatelj prihvaća doniranje hrane kojoj je istekao datum minimalne trajnosti.

Članak 9.

(1) Doniranje hrane smatra se obavljenim u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima ako se:

a) donira hrana za koju se učini vjerojatnim da se do isteka »upotrijebiti do« datuma neće moći prodati, a donirana je u razdoblju od najviše tri mjeseca do isteka »upotrijebiti do« datuma

b) donira hrana za koju se učini vjerojatnim da se do isteka datuma minimalne trajnosti neće moći prodati, a donirana je u razdoblju od najviše tri mjeseca do najmanje sedam dana prije isteka datuma minimalne trajnosti

c) donira hrana koja nije prikladna za prodaju iz razloga navedenih u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Na doniranje hrane u slučaju elementarnih nepogoda ili prirodnih katastrofa iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se razdoblja iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka.

Članak 10.

(1) Doniranu hranu moraju pratiti isprave (otpremnica, primka).

(2) Posrednik koji je zaprimio hranu koja je oduzeta u prekršajnim postupcima iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika mora pregledati hranu i izgled pakiranja te čuvati dokumentaciju o dodjeli hrani.

(3) U slučaju doniranja hrane od strane građana, posrednik treba pregledati hranu i izgled pakiranja te izdati potvrdu o zaprimljenoj hrani koju potpisuju posrednik i građanin.

(4) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv, vrstu, količinu i rok trajanja hrane, podatke o subjektu u poslovanju s hranom pod čijim se imenom hrana stavlja na tržište, ime osobe koja je donirala hranu i nabavnu vrijednost donirane hrane. Jedan primjerak potvrde mora čuvati posrednik.

(5) U slučaju doniranja hrane od strane obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: OPG) upisanih u Upisnik poljoprivrednika te u odgovarajući upisnik objekata u poslovanju s hranom kada je propisana obveza upisa, posrednik treba pregledati hranu te izdati potvrdu o zaprimljenoj hrani koju potpisuju posrednik i nositelj/član OPG-a. Jedan primjerak potvrde mora čuvati posrednik.

(6) Potvrda iz stavka 5. ovoga članka treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv, vrstu, količinu te rok trajanja hrane ako je primjenjivo, podatke o OPG-u koji je donirao hranu i tržišnu vrijednost hrane.

(7) Tržišna vrijednost hrane iz stavka 6. ovoga članka određuje se prema prosječnim veleprodajnim mjesečnim cijenama za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je izvršeno doniranje hrane Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP-a), a koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.tisup.mps.hr).

Članak 11.

(1) Donator je dužan voditi evidenciju davanja hrane koja mora sadržavati podatke o: otpremnicama, datumu davanja odnosno otpreme hrane, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane, nabavnoj cijeni (bez PDV-a), iznosu PDV-a te podatke o posredniku odnosno u slučaju izravnog doniranja o krajnjem primatelju.

(2) Posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane od donatora odnosno građanina koja mora sadržavati podatke o: primkama odnosno potvrdama, datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o donatoru odnosno građaninu.

(3) Posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane koja je oduzeta u prekršajnim postupcima iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika koja mora sadržavati podatke o: ispravama kojima je hrana dodijeljena posredniku, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane.

(4) Posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane od drugog posrednika koja mora sadržavati podatke o: ispravama (otpremnica, primka), datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o posredniku od kojeg je primljena hrana.

(5) Posrednik je dužan voditi evidenciju ili bazu podataka krajnjih primatelja iz koje je razvidno da se radi o osobama koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Posrednik je dužan voditi evidencije propisane ovim Pravilnikom i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom tako da službena osoba može nedvojbeno utvrditi da je hrana prihvaćena od donatora iskorištena za potrebe osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju izravnog doniranja donator je dužan voditi evidencije i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

(8) Posrednik je dužan voditi evidenciju o vrijednosti primljene i neiskorištene hrane koju je neškodljivo zbrinuo sukladno posebnim propisima.

(9) Zbirne podatke iz evidencija iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 8. ovoga članka donatori i posrednici dužni su dostaviti Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za razdoblje i u rokovima propisanim za dostavu prijava poreza na dodanu vrijednost u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost.

(10) Ako donatori i posrednici nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, zbirne podatke iz stavka 9. ovoga članka dužni su dostaviti Ministarstvu najkasnije do dvadesetog dana u mjesecu koji slijedi po isteku kalendarskog tromjesečja za koje se dostavljaju podaci.

III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI POSREDNIK

Članak 12.

(1) Fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika mora biti upisana u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo.

(2) Za upis u Registar posrednika fizička ili pravna osoba mora ispuniti sljedeće uvjete:

– mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno upisana u odgovarajući registar

– mora raspolagati objektom koji je upisan u upisnik objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima o hrani.

(3) Posrednik mora obavljati poslove posredovanja u lancu doniranja hrane u objektu ili prostoriji objekta koja se koristi isključivo za tu namjenu.

Članak 13.

(1) Fizička ili pravna osoba iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za upis u Registar posrednika Ministarstvu prije početka obavljanja poslova posrednika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. osobno ime / naziv i adresu / sjedište fizičke ili pravne osobe

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. o odgovornim osobama u pravnoj osobi

4. o objektu / objektima koje posrednik koristi za skladištenje i distribuciju donirane hrane

5. evidencijski / odobreni broj objekta / objekata odnosno broj rješenja kojim je odobren upis u upisnik objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima.

(3) Uz zahtjev za upis u Registar posrednika fizička ili pravna osoba mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) O upisu u Registar posrednika ministar donosi rješenje sukladno članku 73. stavku 4. Zakona o poljoprivredi.

Članak 14.

(1) Posrednik je dužan podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis promjena u Registar posrednika najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za upis promjene podataka o objektu koji koristi za skladištenje i distribuciju donirane hrane posrednik je dužan podnijeti prije početka obavljanja poslova posrednika u novom objektu.

(3) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati registarski broj posrednika iz Registra posrednika te podatke o promjeni. Uz zahtjev moraju biti priloženi dokazi.

(4) O upisu promjena u Registar posrednika ministar donosi rješenje sukladno članku 73. stavku 4. Zakona o poljoprivredi.

Članak 15.

(1) Posrednik koji prestaje s obavljanjem poslova posrednika dužan je podnijeti zahtjev za brisanje iz Registra posrednika.

(2) O brisanju iz Registra posrednika ministar donosi rješenje sukladno članku 73. stavku 4. Zakona o poljoprivredi.

IV. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA POSREDNIKA

Članak 16.

(1) Ministarstvo vodi Registar posrednika.

(2) U Registar posrednika upisuju se najmanje sljedeći podaci o posredniku:

1. registarski broj

2. osobno ime / naziv i adresu / sjedište fizičke ili pravne osobe

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. o odgovornim osobama u pravnoj osobi

5. o lokaciji i vrsti objekta / objekata koje posrednik koristi za skladištenje i distribuciju donirane hrane

6. evidencijski/odobreni broj objekta / objekata odnosno broj rješenja kojim je odobren upis u upisnik objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima.

(3) Registarski broj posrednika određuje se prema redoslijedu upisa u Registar posrednika.

(4) U Registar posrednika upisuju se i podaci koji se odnose na promjene.

(5) U Registar posrednika upisuju se podaci o brisanju posrednika iz Registra posrednika.

Članak 17.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na doniranje hrane na odgovarajući se način primjenjuju i na doniranje hrane za životinje.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Fizičke i pravne osobe koje do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju poslove koji su prema odredbama Zakona o poljoprivredi i odredbama ovoga Pravilnika poslovi posrednika u lancu doniranja hrane i hrane za životinje dužne su podnijeti zahtjev za upis u Registar posrednika najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/14-01/331

Urbroj: 525-10/1303-15-32

Zagreb, 26. listopada 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.