Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 119/2015 (30.10.2015.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

119 30.10.2015 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2260

Na temelju članka 17. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13 i 136/14) u Prilogu »L« točki L.2 podtočki L.2.1.3 godina: »2015.« mijenja se godinom: »2018.«.

Članak 2.

Ovaj Tehnički propis objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/12

Urbroj: 531-01-15-2

Zagreb, 23. listopada 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.