Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu

NN 119/2015 (30.10.2015.), Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

2262

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija klasa: 100-01/15-01/154, urbroj: 513-05-01-15-3 od 13. listopada 2015. godine i sukladno Državnom proračunu za 2015. godinu (»Narodne novine« broj 148/14 i 103/15) povjerenica za informiranje utvrđuje

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2015. GODINU

I.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured povjerenika za informiranje (dalje: Ured povjerenika) za 2015. godinu.

II.

Plan prijama u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta Uredu povjerenika te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2015. godinu.

III.

U Uredu povjerenika zaposlena su 8 državna službenika, od čega osam službenika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

IV.

U Uredu povjerenika u 2015. godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, i to

u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama

– 1 samostalni upravni referent

i u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama.

– 1 stručni suradnik

– 1 službenik sa završenim preddiplomski sveučilišnim ili stručnim studijem

u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

– 1 viši stručni referent

Na temelju ovog Plana prijama slobodna radna mjesta stavka 1. popunjavat će se putem javnog natječaja, premještaja i internog oglasa.

V.

Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Klasa: 112-01/15-01/01
Urbroj: 401-01/02-15-04
Zagreb, 22. listopada 2015.

Povjerenica za informiranje
dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., v. r.

Tablica – Plan prijama Povjerenika za informiranje za 2015. godinu

Rbr.

Naziv radnog mjesta

Stupanj obrazovanje i struka

Posebni uvjeti

Broj osoba

1.

samostalni upravni referent

preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu

1

2.

stručni suradnik

preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije

1

3.

viši stručni referent

preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvene, humanističke ili tehničke struke

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu

1

119 30.10.2015 Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu 119 30.10.2015 Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu