Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 119/2015 (30.10.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

2264

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014. i 67/2015.) u članku 3. briše se alineja 8.

Članak 2.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje (dalje u tekstu: Uputa), koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u točki 41. brišu se podtočke 9. i 20.

Članak 3.

U točki 52. podtočki 2. Upute točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

Podtočka 3. briše se.

Članak 4.

U točki 54. Upute briše se podtočka 3.

Članak 5.

U točki 68. podtočki 6. Upute brišu se riječi »ili »G««.

Članak 6.

Točka 102. podtočka 2. Upute mijenja se i glasi:

»2) protustranka ispunjava jedan kriterij ili više kriterija identificiranja opisanih modalitetima »N1«, »N2«, »D2«, »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE«, »PF«, »IZ«, »ZZ«, »DZ«, »FD«, »VP«, »U1«, »U2«, »S1« i »S2« i izvještajna institucija za tu protustranku navodi barem jedan iznos u grupi izvješća bilance ili grupi izvješća računa dobiti i gubitka.«.

Članak 7.

U točki 108. Upute brišu se podtočke 4., 5. te podtočke od 27. do 34.

Članak 8.

Točka 109a. Upute briše se.

Članak 9.

Točka 110. Upute mijenja se i glasi:

»110. Izvješće »PO« dostavlja se mjesečno, ali izvještajna institucija za one izvještajne datume koji nisu 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca kod osnova identificiranja protustranaka opisanih modalitetima »ZZ«, »VP«, »U1« i »U2« ponavlja vrijednosti tih modaliteta koje su dostavljene na kraju prethodnog tromjesečja.

Primjeri

Red.
br.

Osnova
identificiranja

Komentar

1.

S1

Protustranka A povezana je s izvještajnom institucijom (povezanost tipa P u Obilježju 12). Protustranka A posjeduje B koji nema status protustranke. B posjeduje C koji je klijent izvještajne institucije. Stoga C ima oznaku »S1«.

2.

N1

Protustranka je matična kreditna institucija u RH u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.

3.

IZ

Kreditna institucija (mala banka) dužna je u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija pratiti pojedinačno značajnu izloženost veću od 500.000 kuna.

Kreditna je institucija izložena prema dužniku 400.000 kuna, ali u skladu s internim pravilima tu izloženost prati na pojedinačnoj osnovi, a ne u portfelju malih kredita. Stoga kreditna institucija upotrebljava modalitet »IZ« za spomenutu izloženost.

4.

G3105

Protustranka pripada grupi povezanih osoba koju je izvještajna institucija interno identificirala oznakom 3105.

«

Članak 10.

Točka 112. podtočka 1. Upute mijenja se i glasi:

»1. davatelji zaštite koji daju zaštitu za sve izloženosti koje se smatraju velikim izloženostima i davatelji zaštite čija zaštita pokriva ukupni iznos svih izloženosti pokrivenih kolateralom ili nematerijalnom kreditnom zaštitom u iznosu koji prelazi 10% priznatoga kapitala kreditne institucije;«

Članak 11.

U točki 116. Upute na kraju alineje 3. zarez se zamjenjuje riječju »i«.

U alineji 4. riječ »i« zamjenjuje se točkom.

Alineja 5. briše se.

Članak 12.

U točki 123. Upute brišu se riječi »stavki izloženosti,«.

Članak 13.

U točki 127. Upute brišu se riječi »stavci potrebnoj za izračun izloženosti (Z) ili izuzeću od ograničenja izloženosti (O),«.

Članak 14.

Iza točke 128. Upute, u tablici »Stavke izloženosti« dodaje se oznaka »*« iza riječi »Z0000«, »Z2001«, »Z2002«, »Z2003«, »Z2004«, »Z2005«, »Z2006«, »Z2007«, »Z2008«, »Z2009«, »Z2010«, »Z2011«, »Z2012«, »Z2013«, »Z1201«, »Z1202«, »Z1203«, »Z1204«, »Z1205«, »Z1206«, »Z1207«, »Z1208«, »Z1209«, »Z1210«, »Z1211«, »Z1212«, »Z3000«, »O1101«, »O1102«, »O1103«, »O1104«, »O1105«, »O1106«, »O1107«, »O1108«, »O1109«, »O1201«, »O1202«, »O1203«, »O1204«, »O1205«, »O1206«, »O1207«, »O1208«, »O1209«, »O1210«, »O1211« i »O1212«.

U tablici »Stavke ostalih informacija« u opisu instrumenta »D0014« iza riječi »točki (71)« dodaju se riječi »podtočki (a)«, a iza riječi »D0015« dodaje se oznaka »*«.

Iza instrumenta »D0015« dodaje se novi instrument i njegov opis, koji glase:

D0016

Priznati kapital II


Ova stavka odnosi se na priznati kapital definiran u članku 4. stavku 1. točki (71) podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 15.

U točki 194. Upute brišu se podtočke od 14. do 37.

Članak 16.

Točka 194a. Upute briše se.

Članak 17.

U točki 195. Upute briše se zarez i riječi »odnosno broj kalendarskih dana koji je protekao od dana prekračenja ograničenja velike izloženosti zbog pozicija knjige trgovanja do izvještajnog datuma«.

Članak 18.

Točka 200. Upute briše se.

Iza točke 200., koja se briše, u tablici »Primjer« briše se redak pod rednim brojem 2.

Članak 19.

Poglavlje Upute »Obilježje 38. »Djelatnost nerezidenta«« i naslov iznad njega brišu se.

Članak 20.

U točki 220. Upute brišu se podtočke 23., 31., 32., 33. i 54.

Članak 21.

U točki 244. podtočki 3. Upute na kraju podtočke dodaje se rečenica »Ova se vrsta iznosa dostavlja samo na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 22.

Točka 245. Upute briše se.

Članak 23.

U točki 252. podtočki 4. podtočka 4.5. Upute briše se.

Članak 24.

Točke 253b. i 253c. Upute brišu se.

Članak 25.

U Prilogu 6. Upute mijenjaju se redci 240., od 349. do 395. i 397. te glase:

Redni broj

Šifra

Instrument

ISIN

Valuta

Izvorno dospijeće

Otkazni rok

Indeksacija

Portfelj

Utrživost kredita

Značajka kapitala

Rizična skupina

Ugrađeni derivat

Odnosna varijabla

Vremenski razred

Dani stjecanja ili dani prekoračenja izloženosti

Stjecanje vrijednosnih papira

Vrsta kamatne stope

Korištenje imovine

Razred iznosa kredita

Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope

Kolateral/jamstva

Novi posao

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

1

Obilježje

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28

29

32

33

34

35

36

37

39

 

 

240

Z0000

Prekoračenje ograničenja izloženosti zbog knjige trgovanja

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

OBV

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

349

Z2001

Izloženost na temelju viška duge pozicije u dužničkim financijskim instrumentima

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

350

Z2002

Izloženost na temelju pokroviteljstva dužničkih financijskih instrumenata

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

351

Z2003

Izloženost na temelju izvedenica i transakcija financiranih dužničkim vrijednosnicama

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

352

Z2004

Izloženost na temelju viška duge pozicije u vlasničkim financijskim instrumentima

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

353

Z2005

Izloženost na temelju pokroviteljstva vlasničkih financijskih instrumenata

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

354

Z2006

Izloženost na temelju izvedenica i transakcija financiranih vlasničkim vrijednosnicama

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

355

Z2007

Izloženost na temelju izvedenica

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

356

Z2008

Odnosna izloženost koja je pojedinačno utvrđena

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

357

Z2009

Odnosna izloženost koja nije pojedinačno utvrđena

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

358

Z2010

Odnosna izloženost po posebnim kriterijima

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

359

Z2011

Odnosna izloženost do 0,25 posto

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

360

Z2012

Odnosna izloženost iznad 0,25 posto

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

361

Z2013

Izloženost prema UCITS

 

HRK

 

 

 

OBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

362

Z1201

Zamjena izloženosti za dužničke instrumente – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

363

Z1202

Zamjena izloženosti za vlasničke instrumente – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

364

Z1203

Zamjena izloženosti za izvedenice – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

365

Z1204

Zamjena izloženosti za okvirne kredite – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

366

Z1205

Zamjena izloženosti za financijske garancije – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

367

Z1206

Zamjena izloženosti za ostale izvanbilančne obveze – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

368

Z1207

Zamjena izloženosti za dužničke instrumente – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

369

Z1208

Zamjena izloženosti za vlasničke instrumente – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

370

Z1209

Zamjena izloženosti za izvedenice – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

371

Z1210

Zamjena izloženosti za okvirne kredite – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

372

Z1211

Zamjena izloženosti za financijske garancije – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

373

Z1212

Zamjena izloženosti za ostale izvanbilančne obveze – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

374

Z3000

Ukupna izloženost prije izuzeća i primjena tehnika smanjenja kreditnog rizika.

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

OBV

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

375

O1101

Izloženosti oduzete od regulatornog kapitala

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

376

O1102

Izloženost ponderirana s nula posto

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

377

O1103

Izloženost osigurana novčanim depozitom ili potvrdama o depozitu

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

378

O1104

Izvanbilančne obveze niskog rizika

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

379

O1105

Izloženosti prema CCP-u i jamstvenom fondu

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

380

O1106

Izloženosti prema osiguranju depozita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

381

O1107

Iznimke od izloženosti – dužnički instrumenti

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

382

O1108

Iznimke od izloženosti – vlasnički instrumenti

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

383

O1109

Iznimke od izloženosti – izvedenice

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

384

O1201

Zamjena izloženosti za dužničke instrumente – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

385

O1202

Zamjena izloženosti za vlasničke instrumente – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

386

O1203

Zamjena izloženosti za izvedenice – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

387

O1204

Zamjena izloženosti za okvirne kredite – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

388

O1205

Zamjena izloženosti za financijske garancije – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

389

O1206

Zamjena izloženosti za ostale izvanbilančne obveze – nematerijalna kreditna zaštita

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

390

O1207

Zamjena izloženosti za dužničke instrumente – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

391

O1208

Zamjena izloženosti za vlasničke instrumente – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

392

O1209

Zamjena izloženosti za izvedenice – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

393

O1210

Zamjena izloženosti za okvirne kredite – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

394

O1211

Zamjena izloženosti za financijske garancije – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

395

O1212

Zamjena izloženosti za ostale izvanbilančne obveze – financijski kolateral

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

397

D0015

Regulatorni kapital

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

U Prilogu 6. Upute dodaje se redak 450., koji glasi:

Redni broj

Šifra

Instrument

ISIN

Valuta

Izvorno dospijeće

Otkazni rok

Indeksacija

Portfelj

Utrživost kredita

Značajka kapitala

Rizična skupina

Ugrađeni derivat

Odnosna varijabla

Vremenski razred

Dani stjecanja ili dani prekoračenja izloženosti

Stjecanje vrijednosnih papira

Vrsta kamatne stope

Korištenje imovine

Razred iznosa kredita

Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope

Kolateral/jamstva

Novi posao

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

450

D0016

Priznati kapital II

 

HRK

 

 

 

XXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 12. 2015.

 

Članak 26.

U Prilogu 7. i Prilogu 8. Upute mijenjaju se redci 3218., 3219., 3224., 3225., 4129., 4130., od 4155. do 4160., 4245., 4246., 4251., 4252., 4321., 4345., 4348., od 4383. do 4388., od 4426. do 4428., 6868., 6869., 10575., 10577., 10579., 10581., 10585., 10587., 10589., 10591., 10593., od 11944. do 11993., od 11995. do 11997. te glase:

Redni broj

Vrsta sloga

Oznaka
instrumenta

Portfelj

Vrsta iznosa

Primjena od
izvještajnog datuma

Primjena do
izvještajnog datuma

Opis vrste iznosa

3218

AD

A0202

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

3219

AD

A0202

KIP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

3224

AD

A0203

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

3225

AD

A0203

KIP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4129

AD

A0308

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4130

AD

A0308

KIP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4155

AD

A0502

DRT

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4156

AD

A0502

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4157

AD

A0502

ZFM

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4158

AD

A0502

ZFV

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4159

AD

A0502

ZNT

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4160

AD

A0502

ZUI

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan naplate kamata

4245

AD

P0201

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4246

AD

P0201

XXX

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4251

AD

P0202

AMT

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4252

AD

P0202

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4321

AD

P0214

XXX

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4345

AD

P0503

XXX

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4348

AD

P0504

XXX

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4383

AD

P0702

DRT

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4384

AD

P0702

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4385

AD

P0702

ZFM

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4386

AD

P0702

ZFV

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4387

AD

P0702

ZNT

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4388

AD

P0702

ZUI

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4426

AD

P1003

GOP

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4427

AD

P1003

XXX

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

4428

AD

P1003

AMT

37

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

plan otplate kamata

6868

AI

Z0000

XXX

32

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti iz pozicija knjige trgovanja na dan prekoračenja

6869

AI

Z0000

XXX

33

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos prekoračenja na dan prekoračenja

10575

IZ

B0001

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10577

IZ

B0002

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10579

IZ

B0003

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10581

IZ

B0004

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10585

IZ

B0008

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10587

IZ

B0009

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10589

IZ

B0010

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10591

IZ

B0011

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

10593

IZ

B0012

XXX

31

31. 3. 2010.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

11944

AI

O1101

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos iznimki od izloženosti

11945

AI

O1102

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izuzeća od ograničenja izloženosti

11946

AI

O1103

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izuzeća od ograničenja izloženosti

11947

AI

O1104

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izuzeća od ograničenja izloženosti

11948

AI

O1105

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izuzeća od ograničenja izloženosti

11949

AI

O1106

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izuzeća od ograničenja izloženosti

11950

AI

O1107

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos iznimki od izloženosti

11951

AI

O1108

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos iznimki od izloženosti

11952

AI

O1109

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos iznimki od izloženosti

11953

AI

O1201

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11954

AI

O1202

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11955

AI

O1203

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11956

AI

O1204

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11957

AI

O1205

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11958

AI

O1206

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11959

AI

O1207

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11960

AI

O1208

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11961

AI

O1209

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11962

AI

O1210

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11963

AI

O1211

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11964

AI

O1212

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti za koji se zbog zamjene izloženosti smanjuje izloženost prema izvornom klijentu

11965

AI

Z2001

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11966

AI

Z2002

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11967

AI

Z2003

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11968

AI

Z2004

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11969

AI

Z2005

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11970

AI

Z2006

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11971

AI

Z2007

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11972

AI

Z2008

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11973

AI

Z2009

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11974

AI

Z2010

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11975

AI

Z2011

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11976

AI

Z2012

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11977

AI

Z2013

DRT

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11978

AI

Z2013

FVO

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11979

AI

Z2013

GOP

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11980

AI

Z2013

RZP

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11981

AI

Z1201

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11982

AI

Z1202

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11983

AI

Z1203

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11984

AI

Z1204

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11985

AI

Z1205

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11986

AI

Z1206

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11987

AI

Z1207

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11988

AI

Z1208

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11989

AI

Z1209

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11990

AI

Z1210

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11991

AI

Z1211

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11992

AI

Z1212

XXX

23

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11993

AC

Z3000

XXX

60

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos izloženosti i izuzeća od ograničenja potrebnih za izračun izloženosti

11995

OI

D0015

XXX

1

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

regulatorni kapital

11996

IZ

B0005

XXX

31

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

11997

IZ

B0006

XXX

31

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

iznos za koji se temeljem primjene tehnike smanjenja kreditnog rizika smanjuje iznos izloženosti za potrebe ograničenja

U Prilogu 7. i Prilogu 8. Upute dodaje se redak 12024., koji glasi:

Redni broj

Vrsta sloga

Oznaka instrumenta

Portfelj

Vrsta iznosa

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

Opis vrste iznosa

12024

OI

D0016

XXX

1

31. 12. 2015.

 

priznati kapital

Članak 27.

U Prilogu 9. Upute redak koji se odnosi na instrument »D0015« mijenja se i glasi:

Oznaka instrumenta

Instrument

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

D0015

Regulatorni kapital

31. 3. 2014.

31. 12. 2015.

U Prilogu 9. Upute dodaje se redak koji se odnosi na instrument »D0016«, a koji glasi:

Oznaka instrumenta

Instrument

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

D0016

Priznati kapital II

31. 12. 2015.

 

Članak 28.

U Prilogu 11. Upute mijenjaju se Tablica 1. i Tablica 2. te glase:

Tablica 1. Pregled rokova za dostavljanje izvještaja

Tablica 2. »OI« Ostale informacije – mjesečno bonitetno

U Prilogu 11. Upute Tablica 3. briše se.

Članak 29.

U Prilogu 14. Upute tablica iza točke 300. mijenja se i glasi:

Članak 30.

U točki 303. Upute brišu se riječi »(modaliteti »K« i »G« Obilježja 3. »Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće«)«.

Članak 31.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, u točki 3.5.2. alineja 4. mijenja se i glasi:

»– Obilježje 27. (Osnova identificiranja) složeno je od 14 skupina po dva znaka, skupine od pet znakova i četiri polja Grupa. Prvih pet skupina kriteriji su s međusobno isključivim modalitetima i upisuju se u polja 13 – 17 (Osnova ID1 – Osnova ID5), dok ostalih deset kriterija ima pojedine vrijednosti i upisuje se u polja 18 – 26 (Osnova ID6 – Osnova ID14). Za pripadnost grupi povezanih osoba predviđena su četiri polja za pojedinu protustranku, a upisuju se redom u polja 28 – 31 u formi »G****«, gdje je »****« jedinstvena identifikacija grupe u evidencijama izvještajne institucije.«

Članak 32.

U točki 3.5.3. Upute za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća kontrole:

Ako je Oznaka retka = ‘PO’ tada je Osnova_ID2 = ‘00’, ‘F1’ ili ‘F2’

472

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID14 = »00«, »I1« ili »U3«.

484

Oznaka retka = ‘PO’ & ID9=’ZZ’ & Grupa-n (n = 1, 2, 3, 4) popunjena, tada

substr(Osnova identificiranja 16 (n,1)) mora biti K ili G, inače 0.

487 (W)

Grupa povezanih osoba mora početi sa ‘N’ ili ‘G’

488

mijenjaju se i glase:

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID2 = ‘00’.

472

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID14 = ‘00’.

484

Ako je Oznaka retka = ‘PO’, tada je Osnova_ID16 = ‘00000’.

487

Grupa povezanih osoba mora početi s ‘G’.

488

Briše se sljedeća kontrola:

Ako je (Oznaka retka = »AN«), tada je Djelatnost nerezidenta = NACE rev. 2.

620 (W)

Članak 33.

U tablici 5. Upute za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća redci:

14.

Osnova ID2

AN

2

86 – 87

00, F1, F2 (MSFI)

26.

Osnova ID14

AN

2

110 – 111

00, I1 ili U3

28.

Grupa1

AN

5

114 – 118

G****, N****

29.

Grupa2

AN

5

119 – 123

G****, N****

30.

Grupa3

AN

5

124 – 128

G****, N****

31.

Grupa4

AN

5

129 – 133

G****, N****

32.

Osnova ID16

AN

5

134 – 138

0, K ili G

mijenjaju se i glase:

14.

Osnova ID2

AN

2

86 – 87

00

26.

Osnova ID14

AN

2

110 – 111

00

28.

Grupa1

AN

5

114 – 118

G****

29.

Grupa2

AN

5

119 – 123

G****

30.

Grupa3

AN

5

124 – 128

G****

31.

Grupa4

AN

5

129 – 133

G****

32.

Osnova ID16

AN

5

134 – 138

00000

Članak 34.

(1) Posljednja izvješća za potrebe sastavljanja izvještaja o velikim izloženostima u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014. i 67/2015.), tj. ne uzimajući u obzir članke 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 28., 29., 31., 32. i 33. ove Odluke, obveznici izvješćivanja dužni su izraditi sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, i to u sljedećim rokovima:

1) tromjesečna izvješća najkasnije do 11. veljače 2016.,

2) nekonsolidirana revidirana izvješća u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije do 30. travnja 2016. i

3) konsolidirana revidirana izvješća u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije do 30. travnja 2016.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje obveza dostavljanja grupnih konsolidiranih izvješća (»GR«).

(3) Obveznici izvješćivanja dužni su započeti s dostavljanjem izvješća »IZ« u skladu s člancima 10. i 11. ove Odluke, izvješća »AE« u skladu s člankom 21. ove Odluke, izvješća »OI« u skladu s člankom 26. ove Odluke i izvješća »AU« u skladu s člankom 29. ove Odluke za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2015.

(4) Obveznici izvješćivanja dužni su prva izvješća s kontrolama 472, 484, 487, 488 i 620 izmijenjenima na način iz članka 32. ove Odluke te u skladu s člankom 33. ove Odluke izraditi i dostaviti za izvještajni datum 31. siječnja 2016.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 10., 11., 14., 21. i 29., koji stupaju na snagu 31. prosinca 2015. te osim članaka 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 28., 31., 32. i 33. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

O. br. 257-020/10-15/BV

Zagreb, 21. listopada 2015.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

119 30.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju