Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 119/2015 (30.10.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2265

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014. i 67/2015.) riječ »PD32« zamjenjuje se riječju »PD33«, riječ »UKT3« zamjenjuje se riječju »UKT4«, a riječ »IDZ1« zamjenjuje se riječju »IDZ2«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. briše se zarez i riječi »osim na institucije za elektronički novac«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 3. iza riječi »točaka od 1. do 16.« dodaju se riječi »i točke 20.«.

U stavku 5. iza riječi »točaka od 17. do 19.« dodaju se riječi »i točke 21.«.

Članak 4.

U članku 5. na kraju stavka 1. dodaje se sljedeća rečenica:

»Prigovor se ulaže pismenim i elektroničkim putem na adrese navedene u Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija.«

Članak 5.

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako prigovor ulaže osoba koju je za to ovlastila uprava kreditne institucije, Hrvatska narodna banka razmotrit će prigovor samo ako mu je priložena preslika pripadajućega pismenog ovlaštenja.«

Članak 6.

Članak 7. stavak 1. točka 9. briše se.

Na kraju točke 20. briše se točka.

Iza točke 20. dodaje se točka 21., koja glasi:

»21) Izvještaj o neto kratkim pozicijama (IKP).«

Članak 7.

Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci:

1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 3., točke 10., točke 13., točke 14. i točke 20. ove Odluke sa stanjem na posljednji dan u mjesecu,

2) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 4. do 8., točke 11. i točke 12. ove Odluke sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca,

3) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka 15. i 16. ove Odluke za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i od 1. siječnja do 31. prosinca te

4) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.«

Članak 8.

U članku 10. stavku 3. brišu se riječi »u grupi kreditnih institucija«.

Stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Članak 9.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a i naslov iznad njega, koji glase:

»Dnevni izvještaji

Članak 10.a

Supervizorski izvještaj iz članka 7. stavka 1. točke 21. ove Odluke kreditna institucija dužna je dostaviti za svaki dan za koji postoji obveza dostave obavijesti iz članka 5. stavka 1., članka 7. stavka 1. ili članka 8. Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza.«

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. točki 2. riječi »točaka od 4. do 9.« zamjenjuju se riječima »točaka od 4. do 8.«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5) podatke za nekonsolidirane revidirane izvještaje (NR) i konsolidirane revidirane izvještaje (KR) iz članka 10. ove Odluke, i to najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose.«

U stavku 2. riječi »kreditna institucija« zamjenjuju se riječima »matična kreditna institucija u RH«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4., koji glasi:

»Supervizorski izvještaj iz članka 10.a ove Odluke kreditna institucija dužna je dostaviti za svaki dan tijekom kojega je imala poziciju iz članka 10.a ove Odluke, i to najkasnije do 15.30 sati sljedećega trgovinskog dana.«

Članak 11.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, iza točke 5. dodaje se točka 5.a, koja glasi:

»5.a Prigovor na sastavljene supervizorske izvještaje dostavlja se:

1) pismeno na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka

Sektor bonitetne regulative i supervizije

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagreb

2) elektronički na adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.«

Članak 12.

U točki 73. riječ »potencijalnih« zamjenjuje se riječju »izvanbilančnih«.

Članak 13.

Poglavlje II.2.9. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 14.

U točki 109. riječi »davatelja zaštite« zamjenjuju se riječju »dužnika«.

U točki 110. riječ »potencijalne« zamjenjuje se riječju »izvanbilančne«.

U točki 111. riječi »bilo kojeg mjeseca« zamjenjuju se riječima »izvještajnog mjeseca«, a riječ »potencijalne« zamjenjuje se riječju »izvanbilančne«.

Članak 15.

Točka 118. mijenja se i glasi:

»118. U stupcu 5 prikazuje se dvoslovna oznaka države sjedišta odnosno prebivališta dioničara koju je izvještajna institucija dostavila u izvješću »PO« za pripadajućeg dioničara.«

U točki 119. podtočke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. »Domaće privatno vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže domaće privatne osobe (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11002, 12202, 12302, 12402, 12502, 12602, 12702, 12802, 12902, 14 i 15 u skladu s Europskim sustavom nacionalnih računa 2010 ili imaju matični broj 60006000);

2. »Domaće državno vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže državne jedinice i subjekti u državnom vlasništvu (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11001, 12201, 12301, 12401, 12501, 12601, 12701, 12801, 12901, 1311, 1312, 1313 i 1314 u skladu s Europskim sustavom nacionalnih računa 2010);

3. »Strano vlasništvo« – fiksni redak koji prikazuje zbroj svih udjela koje drže strani dioničari i domaći dioničari pod inozemnom kontrolom (domaći dioničari koji su razvrstani u sektore 11003, 12203, 12303, 12403, 12503, 12603, 12703, 12803, 12903 u skladu s Europskim sustavom nacionalnih računa 2010);«.

Podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. nazive pojedinih dioničara – članova grupe, kao i onih dioničara koji ne pripadaju ni jednoj grupi povezanih osoba, pri čemu se uz svakog dioničara u stupcu 5 daje podatak o državi sjedišta ili prebivališta dioničara, dok se u stupcima 8 i 9 daje podatak o udjelu koji ima u dionicama kreditne institucije koje nose pravo glasa, odnosno u temeljnom kapitalu kreditne institucije, što se izračunava na sljedeći način:

4.1. u stupcu 8 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« za sve dioničare u izvješću »AA«;

4.2. u stupcu 8 brojnik za određenog dioničara čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitet »P1101« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dioničara, »AA«, »AF« ili »AN«);

4.3. u stupcu 9 nazivnik čini zbroj svih iznosa dostavljenih uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101«, »P1102«, »P1104« i »P1126« obilježja »Instrument« za sve dioničare u izvješću »AA«;

4.4. u stupcu 9 brojnik za određenog dioničara čini iznos dostavljen uz modalitet »01« obilježja »Vrsta iznosa« i uz modalitete »P1101« i »P1102« obilježja »Instrument« u relevantnom izvješću (ovisno o vrsti dioničara, »AA«, »AF« ili »AN«);«.

U cijeloj podtočki 6. riječi »stupcu 7« zamjenjuju se riječima »stupcu 8«, a riječi »stupcu 8« zamjenjuju se riječima »stupcu 9«.

U točki 122. riječi »stupcima 5 i 6« zamjenjuju se riječima »stupcima 6 i 7«.

Članak 16.

U točki 135.i riječi »modalitetima »P1«« zamjenjuju se riječima »modalitetima »D1«, »P1««.

Oznaka točke koja slijedi točku 135.j mijenja se u 135.k.

Članak 17.

U točki 157. na kraju alineje 5. dodaju se riječi »odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa (engl. underwriting) iskazuju se po nominalnoj vrijednosti.«.

Alineja 6. briše se.

Članak 18.

Točka 165. mijenja se i glasi:

»Izvještaj S1 dostavlja se elektronički u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, a u slučaju iz članka 11. stavka 2. ove Odluke i u pismenom obliku s potpisom ovlaštene rukovodeće osobe kreditne institucije zadužene za izvješćivanje i najmanje jednoga člana uprave kreditne institucije.«

Članak 19.

Iza točke 165. dodaje se poglavlje III.1.4., koje glasi:

»III.1.4. Izvještaj o neto kratkim pozicijama

165.a Izvještaj o neto kratkim pozicijama (u nastavku teksta: Izvještaj IKP) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama, a za potrebe prikupljanja obavijesti iz članaka 5., 7. i 8. Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza.

165.b Izvještaj IKP sadrži informacije o neto kratkim pozicijama u dionicama, državnim dužničkim instrumentima i kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza.

165.c Izvještaj IKP dostavlja se primjenom obrazaca koji su, ovisno o vrsti obavijesti, propisani člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u pogledu zahtjeva koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija, pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metode izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica.

165.d Izvještaj IKP dostavlja se u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.

165.e Ako nije imala pozicije koje su predmet izvještaja, kreditna institucija nije dužna Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti izvještaj.«

Članak 20.

Iza točke 232. Upute u Tablici 11. kontrola pod rednim brojem 1 mijenja se i glasi:

Redni
broj

Kontrola

1.

PabZZZZ = ∑iznosa pojedinačnih pozicija, gdje je ab = 01, 02..., 05 (izostavlja se eventualno višekratno pojavljivanje određene osobe ako osoba spada u dvije grupe ili više grupa povezanih osoba)

Članak 21.

Tablica iza točke 274. mijenja se i glasi:
Članak 22.

U Prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja« Tablica 6. mijenja se i glasi:

Tablica 11. briše se.

Tablica 14. mijenja se i glasi:


Tablica 16. mijenja se i glasi:


U Tablici 19. naziv 6. razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom mijenja se i glasi »6. Pravne osobe u kojima institucija, član uprave, član NO-a ili prokurist ima sudjelujući udio«, naziv 7. razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom mijenja se i glasi »7. Pravne osobe čiji je član uprave/NO-a/prokurist istodobno član uprave/NO-a/prokurist institucije«, a naziv 9. razreda osoba u posebnom odnosu s kreditnom institucijom mijenja se i glasi »9. Član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist matičnog društva ili društva kćeri institucije«.

Članak 23.

Kreditne institucije dužne su prvi Izvještaj o dioničarima kreditne institucije s tri i više posto dionica i s njima povezanim osobama (PD33), Izvještaj o ulaganju u kapital društava (UKT4) i Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite (IDZ2) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.

Kreditne institucije dužne su prvi Izvještaj o neto kratkim pozicijama (IKP) dostaviti sa stanjem na dan 1. siječnja 2016.

Stupanjem na snagu ove Odluke kreditne institucije više nisu dužne dostavljati konsolidirane izvještaje grupe (GR).

Posljednji Izvještaj o prekoračenju ograničenja izloženosti (POVI) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 30. rujna 2015.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. i 15. te članka 22. ove Odluke u dijelu koji se odnosi na Tablice 6., 14. i 16., koji stupaju na snagu 31. prosinca 2015., te osim članka 6. u dijelu kojim se dodaje članak 7. stavak 1. točka 21., članka 9., članka 10. u dijelu kojim se dodaje članak 11. stavak 4. i članka 19. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

O. br. 258-020/10-15/BV

Zagreb, 21. listopada 2015.

Guverner

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

119 30.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 119 30.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 119 30.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 119 30.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 119 30.10.2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija